Goudsche Courant, zondag 12 oktober 1879

Door VERANDERING in Zaken te KOOP AANGEBODEN een zoo goed als nieuwe mmmmmii 1 bruine RUIN oud 5 jaar 1 dito MERRIE oud 6 jaar die beiden met Harddraren al wat gewonnen hebben T bevragen bvj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda TLINK WINEElHUir te HUUR GEVRAAGD ta GOUDA door THE SINGER MANUFACTURING Co Rotterdam Hoogstraat 346 NATIONALE imim Aangezien vele Ouders en Voogden voor de a 8 ligting der Nationale Militie voor hunne Zonen of Pupillen een plaatsvervanger of nummerverwisselaar zullen stellen acht ondergeteekende het niet ondienstig belanghebbenden te wijzen op hetgeen hem zelven wedervaren is ten einde een ieder te wjjzen op de solide behandeling ondervonden van den Heer A J MOLLMANN thans Hoofd Directeur der Verzekering Maatschappjj voor de Nationale Militie de Hoop gevestigd te Arnhem Voor de ligting van het jaar 1872 heb ik door tnsschenkomst van bovengenoemden Heer A J MOLLMANN voor mijn stiefzoon TEÜNIS BOER een Plaatsvervanger gesteld welke wèl aan art 61 der wet had voldaan d i den Loteling van den persoonlijken dienst vrggemaakt doch op grond van art 50 niet aan zijne verpligtingen had voldaan om z nen halve Broeder DIRK HUBERT flOGERVORST die in 1879 moest loten en een dienstpligtig nommer trok van den dienst vrjj te maken Na het bekomen dier onaangename tjjding heb ik den Heer MOLLMANN onmiddell k van de zaak kennis gegeven en daarop een volmagt ter teekening bekomen die dienen moest om daarop bjj den Militieraad eenNummerverwisselaar ter keuring aan te bieden voor mjjn genoemden laatstenZoon DIRK HÜBERT HOGBRVORST Daar nu geene moeite of kosten voor mgn laatsten Zoon zjjn voortgesproten l bo kan ik nu de Nummerverwisselaar aan al zjjne verpligtingen heeft voldaan overeenkomstig art 116 en 117 der genoemde wet en resolutie van den Min van Binnenl Zaken Handel bl 942 de Directie van bovengenoemde Maatschappg gerustelgk in elks belang aanbevelen Get D HOGERVOBST Laugeruigeweide 30 September 1879 Gezien voor legalisatie der handteekening van den Heer D HOGBRVORST Landbouwer wonende alhier door ons Burgemeester der ge Langernigeweide 30 Sept 1879 Gei G A MULLER als DEPOTMOVDBR sn BEIZIGER een FLINK PERSOON om zich te GOUDA en Omstreken met den verkoop van Naaimachines bjj particulieren bezig te houden Zich te adresseeren aan THE SINGER MANUFACTURING Co Rotterdam Hoogstraat 346 1879 tolveepachthtg De beide tollen op den Straatweg GOUDA DODEGRA VEN bij de verpachting op 7 Oct jl niet gegund zullen op de bestaande voorwaarden worden VERPACHT bij enkele inschrijving waartoe gegadigden worden verzocht hunnegezegelde Biljetten met opgave van borgen iu te zenden vóór of op 1 NOV eerstk tenkantore van den Burgemeester van Zwammerdam Commiss Se6i van genoemden weg b wien desverkiezénde inlichtingen te verkrygen zün BU deze Courant behoort een fi jvoe sel Parlementaire Werkzaainheden In de zitting van Dinsdag is eindelijk een besUssing genomen omtrent de verkiezing van den heer Du Tour van Bellinchave overeenkomstig het voorstel der commissie tot onderzoek der geloofsbrieven is die verkiezing vernietigd en reeds is door den minister een nieuwe verkiezing uitgeschreven Weinig nieuws leverden de discu n op De heer van Baar bestreed het rapport naar zijn meening was het voldoende geconstateerd dat er een kiezerslijst te Harmeien bestaat bovendien zou toch wanneer deze verkiezing vernietigd werd daarmede de vastgestelde kiezerslijst niet vernietigd zgn hoe zou dan gehandeld moeten worden De conclusie van het rapport werd daarcnt gen krachtig verdedigd door den heer van de Werk al was hij het niet geheel eens met de jnotie ven waarop het matte Hoofdzakelijk beantwoordde hü de vraag Mag iemand als kamerlid toegelaten worden wanneer tot zjjn verkiezing daartoe onbevoegde persotren hebben medegewerkt altyd wanneer die stemmen invloed gehad kunnen hebben op de verkiezing Was die vraag alleen behandeld dan zouden vele discussiën voorkomen zijn en het antwoord hierop kan wel niet twijfelachtig zijn De informaliteiten bij de vaststelling der kiezerslijst te Harmeien begaan zyn van luttele beteekenis van meer gewicht is het dat daar 7 onbevoejjde per onen hebben medegestemd en de heer Du Tour slechts met 5 stemmen meerderheid verkozen is Ware dit niet het geval geweest dan zou men met den heer Godefroi gebreken in don vorm wel over het hoofd hebben kunnen zien Terecht zeide dan ook de heer Rutgers Chose jiigée kan de kiezerslijst voor allen zijn behalve voor deze kamor die er voor te zorgen heeft dat geen leden zitting nemen door onbevoegden gekozen ook een behoorlijk opgemaakte kiezerslijst vicieert de verkiezing wanneer daarop onbevoegden voorkomen ook deze spreker was het daarom met de conclusie eens doch niet met de gronden waarop die steunde Wel kon de heer Mackay dus in het licht stellen dat de voorstanders der conclusie volstrekt niet eenstemmig deuken over de praemissen waarop zij rust Door den rapporteur der commissie den heer Luyben werden nog nader dé informaliteiteh in het licht gesteld volgens de commissie was er geen kiezershjst en moest dus de nieuwe verkiezing plaats hebben volgens de kiezerslijst van 1878 watrecds door den heer van der Linden betoogd was De heer Haffmans die des Maandags reeds pogingen gedaan had om de diïcussie en dag uit te stellen om zjjn Limburgsche vrienden in de gelegenheid te stellen daaraan deel te nemen brak ten slotte nog een lans voor de onschendbaarheid der kiezerslijsten hij betwistlo de kamer het recht om zich met een onderzoek in te laten naar iets dat geëerbiedigd moet worden hjj vreesde wanneer de kamer zich op dien verkeerden weg bewoog in he vervolg tal van ïeclames Het baatte weinig met 44 tegen 29 stemmen werd de conclusie der conïmissie aangenomen van de hberale partjj stemden alleen de heereu Godefroi en van Kwkwijk tegen de conclusie En zoo behoort deze geschiedenis weder tot het verleden Een flinke meerderheid bjj de nieuwe verkiezing moge verdere discuSsiën ove de beruchte kiezerslijst onnoodig maken Door den heer van Kerkwijk is een wets ooéÊÊk ingediend dat zeker door velen met OPEiXBAHE BESTEDING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND znllen op Zaterdag den 18den October 1879 des middags ten 12 ure in het Gemeenlaudshuis te Leiden bjj enkele inschrijving besteden overeenkomstig het bestek en algeraeene voorwaarden Het leveren en stellen van een SEINPAAL met toebehooren op aan te wijzen plaats nabij de Gouwe onder Noord Waddinxveen i in één perceel Het bestek zal van den Ssten October a s af voor 10 centen de algemeene voorwaarden voor 25 centen en de gezegelde inschryvingsbiljetten voor 21 oenten verkrijgbaar zgn ter Secretarie van Rijnland te Leiden De inschrijvings biljetten zullen ten 12 ure van den bestedingsdag in de bus in het Gemeenlandahuis gestoken moeten zyn volgens § 72 der algemeene voorwaarden Het bestek met teekening ligt ter inzage bij den Opzichter van Rjjnland te Gouda en op Het Bureau van den Ingenieur van Rijnland te Leiden bij wien tevens nadere inlichtingen te verkrijgen zijn PENBARfTBESTEDlNGT DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND zullen op Zaterdag den 18den October 1879 des middags ten 12 nre in het Gemeenlandshuis te Leiden bij enkele inschrjjving besteden overeenkomstig het bestek en algemeene voorwaarden Het verwijden van de doorvaartopening der Brug over den Rijn te Zwammerdamen het doen van eenig onderhoudswerk aan die Brug in twee porceelen Het bestek zal van den 8sten October a s af voor 10 centen do algemeene voorwaarden voor 25 centen en de gezegelde inschrg vingsbiljetten voor 21 centen verkrijgbaar zijn ter Secretarie van Rjjnland te L den De inschryvings biljetten zullen te 12 ure van den bestedingsdag in de bus in het Gemeenlandshuis gestoken moeten zijn volgens § 72 der algemeene voorwaarden Nadere inlichting is te verkrijgen bg den Ingenieur van Rgnland te Leiden De Notaris S LAGERWEIJ te Woerden zal ten behoeve der Directie van genoemde Maatschappij op DINSDAG 14 OCTOBER 1879 s voormiddags ten half elf ure in het Stations koffiehuis te Woerden PUBLIEK VERPACHTEN voor den tjjd van 6jaren ingaande 1 Januari 1880 DIVERSE PERCEELBN GRASLAND en BOUWGROND alsmede de TALUDSen BERMEN ter wederzijde van den Spoorweg te beginnen bjj mijlpaal N 1 nabjj ütre tot aan mijlpaal N 35 nabij de ostel ringvaart van den Zuidplas Polder enJSeVISSCHERIJ in het water langs voormeldebermen in verschillende perceelen r Breeder bjj biljetten omschreve en nadere informatiëu bjj de opzichters langs den spoorweg VOQ bei H B O W W H Arbeiders wonende te Nieuwerkerk a d IJsel ieder tut eeue boele van ƒ 6 of gev van 2 dageu wegens onder Nienvrerkeri a d Usel loopen orer eens anders met hnvcr beiUlen grond zonder daartoe eenig recht lehebijeA Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VKILINO B October Huis Gouwe C 90 ƒ 3750 koopers H van der Heijden en C J Koot Huis Groencweg L 109 ƒ 2100 opgehouden Jtt A R K T B E R I C H T K N Gouda 9 October lè79 Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet niet groot Poldertarwe puike ƒ 12 ii 13 Mindere ƒ 11 a 11 75 Kogge pnike ƒ 7 8 ƒ 8 Mindere ƒ 6 25 a ƒ 6 76 Voer ƒ 5 25 ƒ 660 Qeist puike ƒ 7 ü ƒ 8 Mindere ƒ 6 k ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 a 5 25 Ligle ƒ 3 25 a ƒ 3 76 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alles traag uilgenoraen beste vanrkoeien die gezocht werden schapen alsmede magere varkens ec biggen traag te verkaopen Kaas aangevoerd 82 partijen eerste qualiteit van ƒ 28 f 32 tweede qualiteit van ƒ 24 a ƒ 27 zware tot ƒ 85 Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 130 = j Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 4 Oct W llem ouders H Bloos eo W Z deman 6 Salomon ouders I Goinpers en L Saoders 7 Dioa Eiannscn ouders G N van Huolf en E Jansen Johanna ouders L Oowencelen M Virgeer 9 Theodorus ouders H van VVaaa eo H du Vos ÜVERLEUfcNi 6 Oe S Rietkerk tm 7 C IJpelaar wed J van der Burg 83 j A E Sluiter 12 m A de Bmio 1 m 8 J Versteeg 7 ra GEHUWD 8 Oct M Uoudgk en P C Schraie A Meut eu F C Rotmeger J Matkgscn eu W firuijnje Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenten van 2 tot 9 October 1879 Moordrecht GEBOREN Neeltje ouders O Groenendgk en D de Jong Theodorus ouders A Kool eo C Komgn OVERLEDEN A de Wilde wed vau M J Boiueno 82 j N Groenendgk 4 d Gouderak OVERIEUEN H Verboom 2 m A Sn terse 3 j GEHUWD K VJuk en N Kalkman Stolwijk GEBOREN Jannigje Johanna ouders W Anker eo A de Brom Jau Willem ouders W S Stoppeleubarg en J Rosiaiii Tennis ouders T Koolwijk eo A Verkaik OVERLEDEN W S van Bam 68 j OiNSERTROUWD S Baas en N J Grateland GEHUWD W W Hoogcudgk en J Wensteen Haastrecht GEBOREN B ont ouders E Hol en S F Icewis OVEELEUEN A Boef 67 j ReeuwUk GEBOREN Willem JohanniS ouders A den Wit en C Vermeulen Huig ouders A van den Hoven en M Verkalk Maria oodera P Stigter en N Vogelaar OVERLEDK J Schouten 10 m A Hoogendoorm 29 J GEHUWD C Hofland en N Stouthart Waddinxveen GEBOREN Vilhelmina oudera P van der Krans en N van den Edel Cornells Ogsbertus ouders C Janmaat eu A Thoen OVERLEDEN A Smit hnisvr van A de Groot 57 j J Verroeo 6 j A Janmaat 3 w ONDERTROUWD A Zeevaarder en C M van Egken APVERTENTIËN Heden overleed na een geduldig en smartelijk Igden onze geliefde moeder en behuwdmoeder CATHAEINA IJPELAAR Wed JoHANNKS TAM DER BuiiG in den ouderdom van Tuim 85 jaren Namens de kinderen behuwd en kleifJcinderm Gouda 7 Oet 1879 In een BÜRGEBGEZIN bestaat gelegenheid Toor TWEE FATSOENLIJKE KOSTGANGERS Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 342 Gouds Druk van A Brinkman N 2360 Zondag 12 Ocfober GOUDSCHE COURAWT Meuws en AdverlentièWad vlor Gouda eo Orastrekeo de benoeming der burgemeesters Art 59 der gemeenteweg schrijft voor De Burgemeester wordt door Ons voor denitijd van zes jaren benoemd Herhaaldelijk is Ijlet reeds gebleken dat burgemeesters juist niet in den geest der gemeente vielen en dat b § die benoemingeu dikwijls op geheel andere aaken dan juist op de belangen der gemeenteii gelet is Is de burgemeester hoofdzakelijk gepieente ambteuaar dan ia het rationeel dat hg evenals andere ge meente ambtenaren door deii gemeenteraad zal benoemd worden docb dawtcgen verzet zich art 139 der grondwet De jheer van Kerkwijk wil een middenweg inslaan jomdat aan grondwetsherzieningen vooreerst Ifel niet te denken is moet de benoeming aan êen koning blijven een aanbeveling van een driftal personen door den gemeenteraad kan van gunstigen invloed op die keuze zijn omdat uit zulk een aanbeveling kan blijken welker personen aan dat collegie het meest welgevallig zgn Dan is het hooge bestuur wel niet aan die aanbeveling gebonden maar alleen in buitengewone gevallen zal daarvan afgeweken worden zoodat men meer zekerheid zal hebben dat de voorzitter van den gemeenteraad het vertrouwen van dat collegie zal bezitten Om echter den voorzitter zgn zelfstandigheid te doen behouden moet de periodieke ftreding vervallen Art 139 der grondwet is voldoende De voorzitter van den raad wordt door den konine onk buiten de ledenJgui den raad benoemd en ook door hem ontuatjen Welk onthaal zal dit voorstel bij de veite genwoordiging vinden Zal de indiening de regeering aansporen om dit onderwerp op afdoende wijze te regelen en daardoor een einde te maken aAn de kibbelarijen tusscheu gemeenteraden en burgemeesters die met tot de zeldzaam heden behooren V Toch zijn er ook ernstige bezwaren aan het ingediende voorstel verbonden De betrekking van burgemeester is hoogst gewichtig vooral met het oog op zijn werkzaamheden als rijksambtenaat i etskennis is vooi hem onmisbaar zal daafop genoeg by de aanbevelingen gelet worden ZiJ de gemeenteraden vooral in kleinere gemeenten zoo zelfctandig dat zg bij de vaststelling der aanbeveling alleen de belangen der gemeente in het oog zullen houden Weinigen die bekend zijn met den toestand iu kleinere gemeenten zullen hierop een be vredigend antwoord knnnen geven En wat de gevolgen van onkunde of onverschilligheid zijn het gebeurde met de kiezerslijst te Harmelen is daarvan een treu ig bewijs Is de tegenwoordige regeling iu vele opzichten niet goed te keuren ook de regelingdoor den heer vgn Kerkwijk voorgesteld zalzeker estrijding vinden heeft de voorstellervele bezwaren tegen sommige keuzen ook deaamenstelling van vele gemeenteraden is zoodanig dat velen bAwaar zullen vinden om hunhet recht van aanbeveling toe te keniipji Dieaanbeveling toch moet voor de hooge regeermgiets meer zijn dan een eenvoudige aanl eveling anders zou de toestand weinig veranderen daarniemand de gemeenteraden kan verhinderen bjjvacature hun wenschen ter kennis te bie hgenvan de regeering Intusschen ia de zaak aan de orde gestijld en dit is reeds iets L den laoddag iu Biamarckiaanschen geest zoo n vaart niet loopen zou Intusschen blijkt nu dat de pessimisten gelijk hadden en dat de invloed der regeeriug groot genoeg ia geweest om eene kamer bijeen te brengen waarin de meerderheid naar de conservatieve zijde is verplaatst De Kóln Zeit geeft het volgende ly stje van deu totalen uitslag der verkiezingen met byvoeging van de cijfers van den vorigen Landdag 113 64 iia 38 90 IS 2 2 S Conservatieve 37 Vrijconseri atieven 30 XationaaUhbcralen 185 Pórtsehntt 76 Clerioaleu 85 Polen 15 Particalaristen 2 Democraten 0 Wilden 3 Totaal 433 433 Voor zooveeel men weet zijn weder al de aanvoerders der verschillende fraction gekozen behalve L isker Bennigsen Miquel eu Rickert verschijnen weder voor de nationatil liberalen voor de geavanceerden Hanel Virchow Richter bij de conservatieven von Ilauchh iupt en von Meyer Arntwalde bij de vrije conservatieven Belhnsy Hue en Professor Aegidi bij het centrum alle woordvoerders Drie M ie tegenwoordige ministers zijn gekozen de minisltt van oorlog ïop Karaeake die van binnenl zaken graaf Eulei burg die van eeredi nst von Puttknmer V in de vroegere ministers zijn Achenbacfa Fiilk Pnedmthal en Hobrecht verkozen De uaiionaal liberale partij heeft gevoelige verliezen geleden £ n de cooaervatieve party won het meest Van die zijde wordt gerekend op eene aanwinst van 100 stemmen maar het is nog onzeker hoe zij zioh over de verschillende fraefien verdeeicn In elk geval heeft de Rigeering eene vertegenwoordiging gekregea naar haar wensch en het zal HU moeten blgken wat zij daarmede denkt aan te vangen Het Qjstenrijkscbe P irlement is door den Keizer geopend met eene troonrede waarin hij de leden welkom heette en vei klaarde dat de afgevaardigden een nieuw tijdvak van constitulioneelen arbeid beginnen Door de toetreding der vertegenwoordigers van Bïihemen eene toetreding welke zouder krenking hunner overtuiging en ongeacht het verschil van inzicht is geschitd is een gewichtige stap gedaan tüt die algemeene verzoening en verstandhouding welke steeds het dod en de wensch des Keizers waien De troonrede geeft verder de verwachting te kennen dat het bij algemeene gematigdheid van zienswijze en bij wtilerzijdsche achting voor verkregen rechten gelukken zal om dit doel hetwelk het wezenlijk belang der monarchie op het oog heeft werkelijk te bereiken en de erkenning der grondwettige bepalingen door allen te verzekeren De troonrede kondigt de indiening van een wetsontwerp aan op de verdedigingsmiddelen der luonarcliie Bij de beraadslaging over dit ontwerp behoort de vaderliuidslievcnde overweging op den voorgrond testaan Vlat het rijk sleeifs in staat moet zyn met vol gezag op te treden wanneer gebeurtenissen nocluen ontstaan welke de bescherming zijner belangen eischen BUITENLAND liuitenlaiiilscli Overzichl Tot op het lii itste oogeiiblik htulden de Pruisigolie liberalen nog hoop dat het met de zuiveriug van Na aankondiging van wetsontwerpen betreffende htt bestuur vnn Ifosnic en de Herzegowiim wordt in de troonrede de noodzakehjkbeid betoogd van hersiel v in het evenwicht in de ontvangsten en uitgaven van Sta t door bezuinigingen in het beheer eb op de bcgrootiug van oorlog voor zoover dit laatste met de macht en de veiligheid viin het rijk bestaanbaar is Het tekort op de voorloopige staatsbcgrooting voor 1830 zal gedekt kumien worden zonder een beroep op hot creditt van den Staat door vermeerdering der ontvangsten waarbij het opbrengstvermogen der bevolking geen schade zal lijden en door eene hervorming der directe belastingen bij rechtmatige verdceling van de bislen der bevolking llii zal ontvangen ziJn h flktreft Bij de vernieuwing der handelsverdragen zal de Regeeriug er on bedacht zijn om de inland ehe pi oductic JiaiA1 en nijverheid te beveiligen voor de nadeelen Ifelke vooi haar zondeti kjinueii ont