Goudsche Courant, zondag 12 oktober 1879

Ji VolgQummer IS3 163 hrorden onreranderd goe lgcVpurd d iarija wühU ü ei c t i ui tot dt bthaodfli fj t o jtvaiigsien slaan door de veranderiligen die de wetgeving ia btl buitenland op staatbuishoudkuiiuig en toln ebied heeft ondergaan De üiukrh iuaelingen welke in den Kiatftfu tijd zijn aangeknoopt opcueii het verblijdend uitzicht op eene guusiige regeling van het verkeer eu de handüisbetrekkiiigeii met l et Duitache rijk De troonrede kondigt verder nog verseheidcue wetontwerpcii aan Zg verklaart dat de betrekkingen met alle mogendheden steeds van bevredigendeu aard zijn Het lierlijusche verdrag is in zijne hootÜbepalingeu ten uitvoer gelegd Het binneurukkeu van NoviBazar is op grond van dit verdrag en in vriendschappelijk overleg met de I orte geschied Het zal de taak der Jiegeerlng zijn om hare olie aandacht te wijden aan de nadere regeling der staathuishoudkundig betrekkingen met het Oosten Haymerle is eindelijk tot minister benoemd Ook de Hongaarsche Kamers zijn geopend de minister president bevestigde het bericht van de geheele mislukking vau den oogst op sommige plaatsen Men weet dat de opbrengst van den oogst in Hongarije in nauw verband staat met de opbrengst van de belastingen Als in een oogwenk was na het verschijnen van het amnestieartikel in de Re publiqui Fratii aise de gansche Parijsche per met het onderwerp boïig Zoolang alleen de Èappel cn een aantal minder achtenswaardige bladen van rajiicale richting zich de raak der in Nieuw Cldcdoniö aolitergeblevenen aan trokken bemoeide de gematigd republikeinsche pers er zich niet mede Men wist toch dat de uiterste k linkerzijde de volledige amnestie zou blijven eischen doch teveus wist men dat zoolang die partij alleen stond er geen gevaar bestond voor een parlementair conflict Dat is thans anders geworden Het is zoo goed als zeker dat de vraag in November in de kamers zal worden opgeworpen en dat zij verdedigers zal vinden in de rijen der gaüche républicaine de groep van Garabelta en zijne vrienden Deze zullen dan in lijnrechten strijd kunien met het ministerie zooals blijkt uit een bericht in de Tempa en de Débats dat de ministerraad zich met de vraag der amnestie heeft beziggehouden eu besloten heeft dat hij zich geene enkele wijziging in de door de kamers aangenomen wet zou laten welgevallen Dat bericht kan niemand verwonderen die zich herinnert wat de heer Ie Royer bij de verdediging der amnestiewet in de kamer heeft gezegd De minister verklaarde categorisch dat het toen voorgestelde alles was waartoe deze regcering kou medewerken en dat men na de aanneming der wet de zaak der amneslic moest beschouwen als afgedaan De wet strekte zooals men zich herinnert zich uit over alle gedeporteerden die binnen den tijd van drie maanden van Jen president der republiek gratie zouden erlangen Deze gratie zou al de gevolgen eener amnestie hebben Het blgft dus altijd nog in de macht vim den president om ook aan anderen gratie te verleenen maar voor deze zullen dan de gevolgen van liet vonnis slechts in zooverre worden opgeheven dat hun de rest van de straf wordt kwijlgeschohlen De uitvoering der wet werd geheel aan de regceringovergelaten die dus het kaf van let koren moestscheiden Men moet vertrouwen dat zij dit nauwgezet heeft gedaan al blijft eene enkele omissie mogelijk De beginselen die haar daarbij moesten leiden zoekemen in het wezen der politieke amnestie zelve Dezeis een zoenmiddel na groote politieke beroerinaen een vormelijk einde van een burger en broederstrijd zg is de hand door den sterkere gereikt aan denoverwonnen zwakkere de erkenning diit vaw beidezijden is gedwaald en bovenal drukt zij hot denkbeeld uit dat na het sluiten van den pulluckeuvrede er geene plaats meer zijn kan vour de toepassingvan het gemeeue recht dp de vroegere strijders Zijgaat dus in dit geval uit van de stelling dat des ocialistische republiek van welke de comniuue de uiting was zich verzoend heeft met de Franscherepubliek zooals die thans bestaat De verdedigersdtts van die commune moesten begrepen worden inde amnestie Dat is het wellicht wat beschadigdekoren dat thans op ettelijke schepen wordt binnengehaald Eene schifting scheen echter de regeeringin het voorjaar noodig wijl in den belreurenswaardigenstrgd der oommune een aantal misdrijven zijn begaan die men piet wel gerechtvaardigd kan achten doorden strijd voor eene politieke of sociale idee Demoedwillige brandstichters in het stadhuls en in deTuilerieën de koelbloedige moordenaars van weerloozepriesters en gijzelaars zijn gewone misdadigers diereeds door de commune zelve zouden moeten gestraftign als zij den tijd en den lust had gehad oinwetten te maken De republiek heeft hieri u haretaftk overgenomen en eeuq gerechte straf op dezelieden toegepast Dat is het kjif dat rechtens ea wgselijk tloor de regcering is afgezonderd van hetbruikbare graan Zooals reeds gemeld werd heeft dé Engelsche mini Bterraad niet besloten tot het bgecnroepen èener ua jaarszlttiiig van het parlement een denkbeeld door de oppositie in redevoeringen en dagbladarttkelen aangegeven Volgeus het liigelsch staatsrecht moet de regeering binnen drie maanden aan het parlement kennis geven als in Indic eene expeditie buiten de grenzen der kohuie gnat men heeft dus nog tijd en hoopt wellicht met het feit van den oorlog den gunstigen albop te meklen In de llumeeusche kamer is het rapport voorgelezen over het ltegeeriuir80iitw erp betreffende de Jodenquaestie De afgevaardigde Mazesoo nam de eerste zitting in met een rede waarin hij betoogde dat de Joden onmogelijk met gewone mensehen op ce lijn gesteld konden worden wegens hun godsdienstige instellingen De aanneming van het Begeeringsontwerp zal door die rede niet verhinderd worden BINNENLAND GOUDA 11 October 1879 Ds Köhlei predikant te Eaveusïvaai heeft voor het beroep naar ZevLiiimizen bedankt De Minister van Ooilog in overweging nemende dat de toestand van s llijks finanoiën het noodzakelijk maakt de uitgaven voor het leger tot het strikt noodzakelijke te beperken heeft bepaald dat dezen winter bij de verschillende regimenten infanterie slechts zooveel nianschappen onder de wnpeHen zullen gehouden worden als voor den inwendigen en garulzoensdieust nooilzakclljk Is Bij de grenadiers duUen ongeveer 70Ü bij de overige regimenten infanterie ongeveer 600 man onder de wapenen blijven De overige miliciens worden van 1 November tot 1 Moart met verlof gezonden Het roodvonk heerscht te Leiden epidemisch en eisclit voortdurend vele oft ers Bij de tweede kamer is een etsoutiverp ingediend naar aanleiding van den nohlersland die steeds bij het werk dir rekenkamer in Ned Indic gevonden wordt niettegenstaande sedert 1SÖ7 voor de werkzaamheden der kamer eu buiteiigewoon personeel bijna l a inillioen is beschikbaar gesteld De vraag is vaak gedaan of de schuld ligt aan de onafzetbare leden dtr kamer Die kamer zelf beweerde in 1871 dat men zich veeleer behoort te verbazen over het werk dat Riet de bestaande middelen verricht wordt Daar de regeering dit thans niet kan uitmaken acht zij het noodig uit eigen ooge n te kunnen zien en wd door een regeeringscoinnjissaris Zij stelt dus een onliverp voor waarvan artikel 1 aldus luidt Telkens en zoolang dit ons noodig voorkomt zal de gouvi rneui geiiernaJ aan een door ons aan te wij en persoon kunnen opdragen om met Inachtneming lier he m van oiizen wege te geven instructie als regeeringscoraniissuris bij de algemeene rekenkamer in Ned Indie op fe treden De regeeringscommissaria heeft toegang tot de vergaderingen de bureasx en h et archief der rekenkamer eu kan inzage nemeu v ii sUc in bewenking zijnde stukken De voorzitter eri de hden der rekenkamer zoowel als base ambtenaren zlji i verplicht den rcgeeringscommissaris alle door hem vtilangde inlichtingen te geven Een vleeschhouwer te Arnhem de heer A S Salomons heeft bij circulaire aan zijne begunstigers kennis uegeven dat hij zijne ileischprijzen inet 20 cent per kilo heeft verminderd Eij i iii tegcinvoordigen stand der verprijzeii schrijft hij is 10 cent geen afslag veel minder 5 cent maar wei 30 cent per kilo Te Arnhem is Woensdag eene vergadering gehouden van op de Arnhemsche tentoonstelling met diploma s In en 2u graad bekroonden Ongeveer dertig personen waren aanwezig Niettegenstaande het tentoonstellingsbestuur reeds afwijzend beschikt had op het verzoek door enkele bekroonde inzenders gedaan om verandering te brengen in den aard der bekrooniugen meenden de aanwezigen zich hierdoor niet te moeten laten afschrikken e i i4 gmnals pogingen aan te wenden Na een vrij langilurlge discussie werd besloten bij het tentooiistcllingsbestuur er op aan te dringen de diploma s In sn 2n grand alsnog te veranderen in gouden en zilveren medailles en zoo hiertegen bezwaar bestaat aan de bekroonden de vrijheid te geven deze op eigen kosten te laten maken of wel hun bronzen medailles te laten vergulden of v erzüveren Een voorstel om de diploma s te weigeren indien het bestuur oan een eu ander zijne to6stemming onthield werd met groote meerderheid verworpen In den nacht van 30 Sept op 1 Oct varschafte een beruchte inbreker zich toegang tot een kantoor bij den Schreijerstoren te Amsterdam Hij vond echter niets dan eenige flesschen drauk de e ledigde hij toen doch maakte ten gevolge daarvan zulk een leven dat de politie daardoor werd aangelokt en deu kerel inrekende Tegen J Hollander wonende te Middelburg zich uilgeveude voor pedicure ia toen hij zich Zondag op de Halslersc he kermis bevond met geneesmiddelen voor alle mond en tal vau ander gebreken door den brigadekommandant der marechaussee van Bergen op Zoom proces verbaal opgemaakt wcgem het verkoopeu tan zoogenaamde znmengestelde ge neesmiddelen en het niet voorzien zijn vau een patent als koopm an Te Assen vervoegde zich Woensdag eene onbekende vrouw vergezeld van een manspersoon in een winkel kocht ecu kleinigheid eu gaf aan de winkellerster een rijksdaalder in betaling Terwijl de winkellerster geld teruggaf nam de vreemdelinge de kans waar om f 20 uit de toonbanklade te ontvreemden en aau dien man ter hand te stellen die zich daarmede uit de voeten maakte Eerst na haar vertrek werd de diefstal ontdekt De vrouw is echter opgespoord eu in heohtcnis genomen Het Hoofdbestuur van de Vereeniging voor Lijkverbranding heeft zich opnieuw tot deu Konlug gewend raet het volgende adres dat vele ingezetenen van Nederland het VÊrbrandcneen vuegzamer eu veiliger wijze van lijkbenl delingachten dan het begraven dat zelfs vele houderdenals leden van deze Vereeniging een jaarlijksohe geldelijke bijdrage betalen tot bereiking van hiinr doel dat de wet door te bevelen dat elk lijk begravenworde die voorstanders van lijkverbranding beletnaar hun zienswijs te handelen dat de billijkheidvordert dat aan de voorstanders van het verbraudeuevenzeer vrijsta naar hun zienswijs te handelen alsaan de voorstanders van het begraven dat derhalvete dezen aanzien de wet in strijd is met de billijkheid reden waarom het Hoofdbestuur voornoeniilUwe Majesteit eerbiedig verzoekt wgziging an hetvoormelde wettelijk voorschrift n overweging tewillen nemen Het adres is onderteekend door de heereu Egeliug voorzitter en llutgers secretaris Lnidens de laatste ambtelijke berichten hecrscht de runderpest in Knsland in 101 plaatsen van de gouvernementen Bessarabie Volhyuië Jckaterlnolaw en Podolië Behalve in 10 plaatsen van Bessarabie en 2 in Volhyniö waar de ziekte in April jl uitbrak dagteekent de ziekte uit het jaar 1878 In Servië hecrscht de ziekte nog in 3 districten In zekere gemeente in Noord Brabant heeft het gemeentebestuur om den aanvoer van rundvee op de jaarmarkt te bevorderen bekend gemaakt Mat ƒ 40 zal worden verloot In loteu van ƒ 2 onder de aanvoerders van rundvee Elk van bulten de gemeente aangevoerd rund dat de twee melktanden heeft verloren geeft recht op een lol Woensdag heeft aan het station der Staatspoorwegen te Utrecht eene proeve plaats gehad inet Ie verwarming der treinen volgeus het stelsel Bellcrocbo Deze proeilen hebben uitmuntend voldaan Het stelsel schijnt het beste wat op dit gebied tot dusver is bekend geworden Het zal bij den aanvang van den aanstaandenwiuterdienst 16 dezer voorloopig worden in toepassing gebracht op de treinen 4 5 8 en 9 lusschenUtrecht en Boxtel O D Ter toelichting van zijn wetsvoorstel ten aanzien van het benoemen der burgemeesters reeds in een vorig nominer mecl gedeelt zegt Üe heer van Kerkwijk o n Voor de invoering der gemeentewet waréu de burgemeesters meesta lieden die bij hunne benoeming reeds gevestig d waren in of nabij hunne gemeente bekend waren met den plaatselijken toestand en belang hadden bij den bloei der genKgnte en daardoor zeer ijverden voor hare belnugeu elen dier burgemeestcis bezaten ook door hunne maatschappelijke positie een grooten invloed zoodat zij in staat waren belangrijke zaken tot stand te brengen Na de invoering der gemeentewet is hierin eene groote verandering gekomen Wel is waar zijn een aantal burgemeesters zeer achtenswaardige liejleil maar het burgemeesterschap wordt door velen niet meer zooals vroeger beschouwd als eene eerepost die dikwijls meer uitgaven vordört Üan hij inkomsten heeft maar als een soort van rijksbetrekking waarbij men geregeld promotie maakt Tallooze malen zijn lieden tot burgemeester benoemd die geheel onbekend waren met den toestand der gemeente aan wier hoofd zij worden geplaatst en de betrekking Tan burgemeester aldaar slechts aannamen in de hoop daardoor spoedig een betere betrekking te zullen verkrijgen Bij dezq benoemingen scheen zelfs wel niet altijd in de eerste plaats gelet te zijn op het be lang der gemeente maar dikwijls op dat van dea benoemde Vele der ongelukkige benoemingen zouden echter in verminderde mate plaats hebben gehad indien de opvolgende regeeriugeu art 61 der gemeentewet getrouw hadden nageleefd hetwelk onder andereu voorschrijft dat alleen ingezetenen der gemeente tot burgemeester benoembaar zijn maar in het belang der gemeente van dat voorschrift kan worden afgeweken Zonder dat het der gemeente zulks vorderde werden geschikte ingezetenen voorbijgegaan en vreemdclingeu tot burgemeester benoemd Bij de beoordeeiing van de meerdere of mindere geschiktheid van eeu burgemeester wordt te veel gelet of hij de administratieve bezigheden waardoor hij met het provinciaal bestuur in aanraking komt goed vervult Een burgemeester kan een zeer goed fabrikant van brieven lijn maar is daarom nog niet zooals hij behoort te zijn het werkelgke hoofd der gemeente de man die invloed heeft en dus iel tot stand kau brengen Een goed burgemeester behoort bekend te zijn met de ingezetenen eu de behoeften der gemeente hij moet door zgn handel en wandel het vertrouwen der ingezetenen bezitten w iardoor bij iets goeds kun tot stand brengen oneeiiighedeu zal weten weg te nemen en met recht den naam van burgervader verdient Het belang der gemeente wordt in geeneu deelc uitsluitend of voornamelijk bevorderd door de activiteit in het beantwoorden van brieven en inzenden vau stukken Koe groot de schrijflust is blijkt als men zich herinnert dat allien het getal dieiistbrieven die vrijdom van briefport hebben en met de post worden verzonden jaarlijks vijf mlUiocn stuks bedraagt of 11 pol vau al de binucnlaudsche brieven De tijd bet geld en de moeite aan dit geschrijf besteed zouden nuttiger hebbeu kunnen aangewend worden Aan den minister van Waterstaat Handel en Nijveiheiil is een curieus adres ingediend Negentien ingezetenen van Limburg onderteckennreii van het adres allen belaughi bbenden in de oevervoorziening en den aanleg van nieuwe werken langs de rivier de Maas geven den minister te kennen dat zij sinds een aantal jaren met letde oogen hebbeu ino ten zien op welke onbedcliaamde wijze staatsgeldeu ten iittdeele der rivierwerken werden verspild In de laatste 10 jaren zijn nagenoeg al die werken door den zelfden persoon aangenomen en uitgevoerd nl een lannemer te Roermond Den abnormaleu toestand wijten de requestranten aan het algemeen bekend feit in het request worden tal van namen genoemd van mannen die van het bestaan van het fut overtuigd zijn il it er van jaren herwaarts ccin zamenwerken bestaat tusschcn den genoemden aannemer eu een opzichter van deu waterstaat waardoor de concurrenlie onmogelijk wordt gemaakt natuurlijk ten nadeele van s Rijks schatkiat Als ugezonde antecedenten noemen de onderteekenaren van het request het feit dat de aannemer die zich voor eenige jaren In Limburg als kribbaa vestigde binnen zier korten tijd tot een der rijkte burger der streek is opgeklommen terwijl de watirstaatsopziclilir die van huis uit weinig of geen fortuin bizal zijn eerele vrouw bracht hem plus minua 10 000 aan en met zijn tweede huwelijk werd zijn vermogen met geen cent vergroot bij schier iedere gelegenheid die Zich voordoet goedereu koopt zoodiit bij heden ouder de rijkste burgers van Roermond wordt gerekend De Minisier word door adressanten in kennis van nog meer bijzonderheden gesteld Uwe Excellentie oordeele boe het publiek over het al te g bestaand schandaal duikt Bij den verkoop der vesting gronden te Slejiensweert behoorden de genoemde heefen tot de kooplustigen De inwoners van Stevenswecrt die meestul vau den akkerbouw leven en die gronden in pacht hadden vermeenden dat volgens gedane beloften vnn de regeeriug door deze de gronden aan de gemeente tegen een bepaalden prijs zouden worden overgedaan eu joegen de genoemde heeren onder het naroepen van de vereerende titels Gij zijt landsbe driegrrs laudsdie en de gelagkamer uit Dit geb eurde in tegenwoordigheid van den burgeméesler van Stevenaweert en deu ontvanger der registratie Ie Roermond welke laatste den heer burgemeester toevoegde daar zult ge nog iels vnn hooren waarop de burgemeester ten antwoord gaf Wees maar geruit daar komt niets van de t weten wij wel beter enz enz De onderteekeunren hopen dat Zijne Exeellenlie met deze Xgegevens genoeg zal hebben om de zaken met beleid en oorZiohtigheid te onderzoeken en dal aan deze s jjkual en een eind moge komen opdat andere aann Rrs ook weerin de gelegenheid worden gesteld mede te dingen en de rivieroevers behoorlijk worden voorzien PARIJS t Ia ons een genoegen aan onze lezers te kunnen mededeelen dat de beroemde kleedingmagazg ttsu voor mannen en khiderea van La BELLE JASDINIÈRE besloten hebbeu hun guUu KfeS akiïi Sfcalalugus voor het wiütersaizoeu naar Holland te zeiuleu Deze uitgebreide inrichting eene der merkwaardigheden in de Frauscbc hoofdsttad bevat aiits wat tot het toilet van dun mau behoort het ondereeheidt zich van alle andere soortgelijke inrichtingen door hare lage prijzen élu unle coupe soliditèit en de keuze harer stoffen Wij raden ten zeerste heu die verlangen zïcb smaakvol te kleeden aan den catalogus van La BELLE JARDINIERE aan te vragen welke hun raiiu franco zal worden toegezonden Vorgadering van den Gemeenteraaa MtlJUAO 10 Octübtr Tegeimoordig iJe heer vau llergtü IJietidoorn voorz en al dü lede i notulen diT forige vergadering worden geltiiu en ge rrtgteerd l ü voor deelt mede dat op 7 October de boekeu eu kasva deu Geuieeute Üutvauger iju uflgezicu en iu orde bevou di i Notificatie Aan de orde ii de ber ot ming van drie hulpuiiderwijzers aitn de 2e Burgerschool voor jougeiu aebteretuvolgens worden benoemd de bh C J Cul u Ie llo=koon V Ilerinaii de Groot te Wageniiixen en J van deu Arejid te Atnsterdam Nüg wordt benoemd lot bulponderrtij frcö aui de Ie Burgificlioül voor tneiajLs iiiej C A Tadema te Aiusterdam alleu met algemeene ttemineu rhan nordt OTergi gaau tot de behaudeliug van de Öegroüting der Gtineeule dienst 1880 a in au ieude met de uitgufeu V ulgu 43 4ö Kordtn goedgekeurd volf u 47 wil de heer isaiDSOOi met 200 verhoogeo om deu geineentiboawmeealer getn lurtiriilier werk te doen verricbteu het Aordt in stemMiiug gebracht en afgrwezen ddarna wordt dt post goedgekeurd even ali volgo 48 55 volgu 56 wil de beer Kranenburg met lOü vüoi dou archivaris vcrmiudfreii de voorz bratnjdt zulks in s eniniiiig gebrucht wordt de pust goedgekeurd eïtu aU volgn 57 63 Du heer JCraneubnrg vei iL t de vergsdcring VolgB 64 Üe heel A ootboven vau GOor vraagt inlichting omtrent de rtstanralfe vau den gevel vau het raadhuis de voor geeft die cu hoopt de werki iamht dcu lu het voorjaar met kracht aan te vaogen de hevr Oudijk wü met de toegestane subsidie dea voorgeve rcataureereii daarua wordt op volgu 6d door den heer Fortuijn Droogleevcr voorgt ittld die jKutt mel 5U t verhoogea om de commissieu zoo die in het vervolg op het raadltuia vergadertn met op water eu brood te latt u ziUcu Du voorj bcfitrgdt zulks daiirna Kordt het voorstel tngetrokketi eo de post evca als vulgu 6674 gotdgekeurd volgn 7 Dt heer S imsoin wilde eenige aaunierkiugen makeu de heer iNouthovcn vdn Gbor roemt de bewerking van het Verslag vele k den gaveu blijk van bmiue goedkeuring daarna goedgekeurd Vulgn 16 De heer Oudgk viudt onderhoud vhq slrateo en pteiAeu te hoog lu verhoadiug van r roegir hij vul ook de Veelitsche kliukfra ia WaaUche varaudtren dit lokt eenige discussie uit waaraao veraeheidautJ leden deelnemen daarua wordt een voorstel van den heer Oudijk om de Ooriftireu uog niet te vtrsiraten eo de Vlaioingatraat van mouwu keif u te voorzien uaagenomeUi aan B en VV op t drugeu Ofii over de klinkers een nader ouuerzoek ui te slillin en de posl behouden De heer Kranenburg koet weder ter vtrgdiUriug 77 8U worden goedgekeurd op volgu 81 stellen B ea W voor de ikaaiinurtu aan te b stedi ii dit wordt goedgekeurd eveo als volgn 82 en 83 Volgn b4 Ue heer bnvt wil een paar bankeu op de begruafplaats doen stellen de vüorx deelt mede dat door H en VV dit rteds was bepaald hierin te vooriien d t iina wonlt di pi at even als olgu 85 goedgekeurd AVOSUZlTtlNCr ïegeDwoordig de heer van üergea IJiiendoorn voorzitterea al de Icdeo vo a 1 3 orJ j oe Igikoiirii ïolgii 4 de hi i p j i i j ap Straaten is tfytn 60 ipceijitn up de tiuofdsoio der b lastiniï o i her per uü el Daarna noidt de lle iirootiug lu Ontvangst en Uitgaaf vastgestcU op 29406i 69l en raet de Memorie van Toelichting met algeiaeeue steiniuen goedgekeurd Nh inachügiug om aan de genomen besluiten uitvoering te geven zouder rcsuniptie eiudigt do ftrjradering Kantoiigereclit te Gouda Terechtritting v in Woensdag 8 October 1879 2e Gedeelte Kantonrechter Mr J It tan MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr VV C A SCHOLTJiN te Holterdam VEROOEDEELD L R landbouiver wonende te Waddiniveen toteeue boete v in ƒ 10 of gerangcnisstraf van 3 dagen wrgens binnen de gemeent Gouda invoerenv in kalfsvlcebch dat niet door een der keurmreatersvan Guuda was goedgekeurd en schadelijk voor degezondheid was A S landbouwer tvoueude te Polsbroek tot eene boete vau 3 of gev van 1 dag wegens op de Gouwe te Gouda een paard geheel ronder opzicht ia eü staan H V vleeschhouwer wonende te Haastrecht tot eene bwte van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens ie Goud i lu de Vogeleuzang eu Roozeud ial met een karretje bispaniieu met een hit r jdeu harder dan ia m itigen draf E H lauilbouwer woneude te Haastrecht tot een boete van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens te Ooudfi in draf rijden met eeu rijtuig bespannen raet een paard over de beweegbare Haasirechtsche brug P L visohverkooper woneude te Berg Ambacht tot ccuc boete van ƒ l of gev van 1 d tg wegeus op deu K ljieveg en de Turfmarkt Ie Gouda rijden over do klmkcrstraat met een wagen beladen nn t vioch A H opperman woneude te Gouda tot eei e boete van ƒ 1 of gev vau 1 dag wegens te Goueia rijden over de klinkerslraaf op de Vesl met eeu kruiwagen Iwlaeleu met z ikke n N M jongeu wouendo te Guudii tot eene boete van ƒ 1 of gev van Ua wegeus te Gouila rijden op deu Kleiweg over do klinkerstr iat met een haudwagen beladen raet hout K van H iouwspiuuer wauiiule te Gouda tot eeue botte van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens te Gouda rijden op deu Kleiiveg over de kliukerstraat uut ten kruiwagen uilaeltu met twee houleu touwhaspels M J sjouwer woueudp te Gouilo tot Irie boeten vau ƒ 1 of gev vau 1 dag voor iedere boete wegeus Ie Guuda rijilen met eeu kruiw igen over ele kliiikirslr iat eeus in ele Spuorsiraat en eens op den Sialiuiisiveg en te Goud i legen een boom in de Spoorstraat watereu liuiliii en walerbak II de ü lai dl uwir wjiitude te Polsbroek toteeue boete vau ƒ 1 of gev van 1 dag wcjpustegen de sl edsiva jg te Gouda watereu buiteu êcu walerb dt Burgorlijko Stand GEI ORfcN 8 Oei Niejlnas ouders N lan der Pool en M van Heelt li ilii in eimicis J llojnnal en 1 van liuou 9 IzJ ik ouders 1 vnn Le enweu en 11 e an l rh rallies Ijirlhol uei s ouders T d Üuwe eu S lloudij4 10 um Panliue ouders U 1 Issel de Schepper en E Hussemaktr 11 M irta Johauna ouders K A ücrsjaut en J K Ijüiilzendorifer OÏEP I EDENi 10 Oct G van den Heuvel hnisvr van K van Ooiiue 07 ONDEUTUOl WDi 10 Oct 1 J tan As 23 j en J vauTriet te Waddinxveen 22 j flpk AB¥ EBT EMTIIIM Voorspoedig bevallen van eene Dochter E IJSSEL SOHEPPER BUSSEMAKKE Eeniae kennisgeving Gouda 10 October 1879 ï