Goudsche Courant, zondag 12 oktober 1879

i W ts t ïP ï r Zondag 12 October 1879 V W D SCHENK lieeft de eer de ONTVANGST te berichten van eene groote Collectie eene ruime Sorteering PELTEEUm EOEEEIT DOEKEN MANTELSTOFFEir i BUESEINS DEA501TAALS FLOCONNÉS RATINES alsooh eene voordecllge parlU Wollen desükte Dekens verder SHETL Heeren WOLLED ONDERGOED 7ESTEN HANDSCn MLAIIDS LA7ALIEIIES ENZ S Mendeweg GOUDA ONTVANGEN NIlftJWB HANGLAMPEF PLOOI en NAAIMACHINES alsmede een nieuw sy s teem FETBOLEÜU SÜANDEUS wiens lichtvermogen even sterk is als het gashcht Berallen van eeu Dochter J E DERSJANT LANTZENDÖKrrK Gouda 11 October 1879 Heden beviel voorspoedig van een Zoon mgn geliefde echtgenoote ALIDA POEL J SAMSON Notaris Haarlemmermeer N Vennep 7 Oct 1879 Dankbetuiging De ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank voor het Schoone Cadeau voor 20 jarige dienstvervulling hem geschonken door zijn geachten Patroon den Heer W BEGEER H A DAÜDT Gouda 10 October 1879 Degenen welke iets te vorderen hebben van of vcrschiddlgd zijn aan den Heer HENDRIK BRAAT gehoond hebbende te Koudekerk a d Rijn en aldaar den 19n September jl overleden gelieven hiervan aan den 9ndergeteekende opgaaf of betaling te doen vóór 15 October e k H BRAAT Hz Gouda 3 October 1879 Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Ketste f oofsteïliag ia MtAhaummmt DOOR BE Vetieenioinb HET MDEBLMDSCH TOOIEL Donderdag 16 October 1879 DOKTER KLAUS Blijspel in 5 bedrgvên naar het Duitsoh van A L ARRONGB door J H RöSSING Aanvang ten HALF ACHT ure PRIJZEN BEB PLAATSEN Eerste Hang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 110 per perJMpn De loting der te bespreken plaatsen voorHH Inteekenaren zul plaats hebben op Woensdag 15 October 1879 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats 0 HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woensdags avonds nog DAMESKAAKTEN k 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN AN INTEBKENlNG teverkrvJgenzijn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonljjk verhinderd zijn mil WINEELHÜIS te HUUR GEVRAAGD te GOUDA door THE SINGER MANUFACTURING Co Rotterdfm Hoogstraat 346 ONmNG EN BETAALKANTOOR L Droog leever Forluijii Rotterdam Sente van Deposito s Opvraagbaar na drie dagen 2 3 o 4 één maand twee drie zes twaalf lan Van deposito voor t niaarild ten ger wordt de rente voortutbetaald De stortingen kannen ook plaat rabben door tusschenkomst van den heer MS J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat teGooDA ONTVANGEN een gi oot Assortiment VILTEN BOKKEN HT alle geootteit MOSCOWA MOUTOI NE G elsleia rd e riaoaellezi ricli a s ID O E IK E IN m k tumüt qtmk tt mtt ti mittt De MANTELS zijn van builengfewone gfoede kwaliteit zeer solide a ewerlit en worden teg en Concurreerende prijzen verkocht Mij vleiende met een ruim bezoek vereerd te worden Met Hoogachting UEd Dw Dienaar J VAN DAITTZIG A 2001I Gouda Ciroote Markt A 66 Gelieve vooral op IVaam en Woonplaats te letten De ondergeteekende door aankoop in het bezit zijnde van het middel tot VERDELGIAiG VAN WAIGEDIERTEN zonder beschadiging van verf behangsel of meubelen beveelt zich als zoodanig beleefdelijk in de gunst zijner stadgenooten aan Hg belooft niet alleen eene stipte geheimhouding maar ook eene prompte en uiterst civiele bediening Betaling na overtuiging J E VAN DONGEN BOLDING Gouda Groeneweg L 22 Timmerman Hiermede hebben wij de eer onze geachte Clientèle te berichten de ontvangst der nieuwste DAMES WIIVTERMAIVTELS REGENMANTKLS 3flpan0t0 cn Doeken iDUten eu ittelton Hokken ecnc grootc sortccriiig der Meuwste PELTERIJEN EN VERDER ALLE tot het vak behoorende Ook ontvingen wij eene buiteng ewone groote Collectie van 3 tot 14 jaar alsook voor dienzelfden leeftijd WINTER en REGE MMTEIS Ons minzaamst aanbevelende BAHLMANN C GOUDA October 1879 tW BEEREN DAMES EN KINDER COSTllMES worden naar den laatsten smaak in den kortst mog elijken tijd vervaa rdigd Gouda Druk van A Brinkman Advertenlién als DEPOTHOUDEB en ItBIZIGER een FLINK PERSOON om zich te GOUDA en Omstreken met den verkoop van Ifaafrmachines Jbjj particulieren bezig te honden Zich te adresseeren aan THE SINGER MANUFACTURING Co Rotterdam Hoogstraat 346 Ondergeteekende maikt aan het geëerde I ubliek bekend dat hij heden heeft ontvangen eene fraaie collectie Nieuwe FKANSCHE en BELGISCHE DOOEEOEEES PIJPEN tot de nieuwste dessins Zich miil aam aanbevelende belooft hg eene prompte en civiele bediening DEd Dw IHenaar B WAGENAAR Pgpenfabriekant Knipersteeg No 201 over de Eeizerstrwt A HAVERKAMP huisonderwgzer beveelt zich bg alle Ouders Voogden en Volwassenen nederig aan TOT HST GEVEN van PEIVAATLESSEW in al de vakken van het LAGER ONDERWIJS en wie FR TAAL Verder in eenig Schrijf Copieor en Corrigeerwerk ook voor M uzieken Zang Reqnesten Brieven Gelegenheidsgedichten enz op de billjjkste oorwaarilen Wegens plaatsgebrek TE KOOP aangeboden EEN HANDKAR zoo goed als nieuw Adres met franco brieven onder No 343 aan het Bureaa dezer Courant J H KIEBERT harkt goüda maakt bekend dat zjjn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatsk vinding TOLVËEPACHTIÏÏG De beide tollen op den Straatweg GOUDA BODEGRA VEN bg de verpachting op 7 Oct jl niet gegund zullen op de bestaande voorwaarden worden VERPACHT bij enkele inschrijving waartoe gegadigden worden verzocht hnnne gezegelde Biljetten met opgave van borgen in te zenden vóór of op 1 NOV eerstk ten kantore van den Burgenieester van Zwammerdam Commiss Secr van genoemden weg bg wien desverkiezende inlichtingen teverkrggen ign Een WEDUWNAAR zoekt mi EN MOOTQ bg eene Weduwe van de P G niet beneden de 40 jaren oud Adres met franco brieven onder No 344 aan het Bureau dezer Courant J de JONG Az Mr TIMMERMAN i STRÜMENTEËLE 21IIVERAAR HUIZEN SLAAPKAMERS en MEü van 207 BLBMENT Kuipersteeg K HOIITVEILIIVG ROTTERDjSM op WOENSDAG den 5n OCTOBER 1879 des middags ten 12 ure in het Verkooplokaal aan den Oostsingel te Rotterdam van circa 80 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstad che Zweedsche Memelsche en Wyburger DELEN en PLATEN Coperw Vuren Delen RUtben Sehrooten Coulant zal geveild warden nienwe aanvoer Eene lading van circa 2S000 stuks Wgburger Vnren en Grenen Delen en Platen Eiken Sibben Grenen Delenf Amerikaansche Grenen Delen Ellens en Kolders Narva Sparren Riga Grenen ytfa A mten Amerikaan r sche Pitch Pine Balken Nienwe Vuren Spieren enz Alles versch uit Zee aangebracht liggende volgens Notitiën te bekomen bg CLACH Denrw rder Hoek Wgnhaven en Géldersche Kade No 1 te Rotterdam Wordt gèvs aagd tegen 1 NOVEMBER of eerder voor iemand P G KOST en INWONING heeft eigen meubelen Brieven met prgsopgaaf onder N 345 aan het Bureau dezer Courant OPENBARE VERKOOPING van MEUBELEN en HUISRAAD op MAANDAG 13 OCTOBER 1879 des voormiddags ten 10 nre onder Kortenoord ten huize van COBNs HUIS machinist Informatiën ten kantore van Notaris A KLUIT miwmm boekhouden Een practisch boekhouder heeft enkele uren beschikbaar ook tot het geven van ONDERRICHT Adres onder letter W aan bet Advertentiebureau van A KOK COMP Boek ea Kantod handel te Gouda ABSHAUBBINS OP ADtl Rbuina lsch Watten genezen ontwgfelbaar alle Ijjders aan maagkramp hoofd echonderpgn of welke kwalen meer van Rhnmatischen aard zgn en door koude ontstaan Prgs 30 ets per pakje met gebniksaanwgzing Hoofddepot te Delft bg A BSEETVEDD Az en verder verkrggbaar bg C B Verbeol Oudeirater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer k KauliDg Alphen J B E CSebUttman Bodegrano K Oosterhog Uaaatrecht Wed G Wilhtlmai Woerden T A G tin DSTH Gouda Mej de Wed Bosmsn GoDda F W den Uil SchoooboTen h PriDB ZflveobaiieD M J OoudSnde Boskoop O Hoogendijk Capelle S Tao der Kraata Bleliwgk IM ♦ I il