Goudsche Courant, woensdag 15 oktober 1879

Woensdag 15 October 1879 N 2361 GOTJDSCHE COURANT l ienws en Adverlentieblad voor Gouda en Onistrekeo Nagazijn van Confections D SAMSOM Markt Gouda O IVT V A G E IV een groot Assortiment COSTUMES en MANTELS Zwarte Zijde én Japonstoffen Hoeken en andere I oureatés tegen Conciwreerende prijzen met het Buitenland Mij vleiende met een ruim be oek vereerd te worden verblijve Met Hoog achting TJBd Dw Dienaar D SAMSOM 0 Gn3 EfJEfBJB eyS Er © e esB s VIN Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lnnge Tiendeweg J 60 Alle BOEKEN en TIJHSVJÏiÏIfTEN worden binnen den kortst mogelijken tyd geleverd recommandeert zich voor Vu tegen zeer billijke prjjzen Heeft mede voovlmnden alle soorten van A IDV felIÏ TEiTTZE3Sr m alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelijk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is mwMM m m Logden J T Terbnrgb Haarleuimerstraat Lckkerkerfc A den Oudsten Linschoten B Kruithof Kotterdam Santen Kolff korte Hoof lsleeg Stolwyk Wed A Zijderlnun Utrecht Alteoa Kroon Steenweg orir de Don kerstr 372 Zevenhuizen A Prina D SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgen het echte recept zijn door mij te Oouda alteen en viMuitend terkrygbaar gesteld bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om eik doosje der ecAie en sints onheugclyke jaren gebrnikte SLUM en MAAGPILLEN ia een iiiijet ruoizien met de baiidteekening van J J 3CHRËUÜER apotheker welke bandleekeniogzioh ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men geUeve daar e ottent op tezyu en ticb te waohten voor bet gebruik van een nornaaksel dat men tracht is omloop te breogon Slijm en Maagpillcü Deze PILLEN lie sinds rele jaren met hei bnte gevolg gen dr Slijm en sis maagVerSterkend g kruiLt wonlen dnor liare erding de spijsverteilng zeer bevorderen bijzonder goed mea de gal e i z er zaCUt laxereilid tgn zgn tegen i2 j cent het doosje ne b gt van bet gebrii k veikrijgbaar by de r a olg di Heeren te Ülasterdam M Clubsu C Droog Heilige wog O 321 Bl eiswgk S v d Kiaats Boamei Z lt i r d Vegts Delft E Wilschnt Selfsharen A T Schilperoort Derenter G broed ïiinsn Dordrecht H J GiIUv Gouda L Sohenk op de Hnogstriut Ofavenh e J Vissïr üoon in de Spuistraat Gorinnlieio B J B Uosob Brma I 1 Lasouder ilustreel t K Ooalerliug In het Haagsche Biüehujs zgn VAN AP MAANDAG 13 OCTOBER wedereï en avond Versohe Mosselen te bekomen onder belofte van eene NETTE BEDIENING beveelt zij zich beleefdelijk aan Wed G BELOKJE BfF Dezelve zga ook aan huis te bekomen De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat h voornemens is zgne aanstaanden DONDERDAG den 16 OCTOBER te OPENEN op de LANGE TIENDE WEG D No 30 vertrouwende door Beste waar Nette en Solide bediening gepaard met billgke Prgzen veler gunst waardig te zullen worden W DE JEU VLEESCHHOÜWER RORSMA S MÜZIEK UITQAVE bevattende ruim 800 Ntiinmers is volledig voorhanden bn den Boek en Maziekhandeiaar Lange Tiendeweg Catalogussen gratis Ontvangen eene groote keuze in Peau de Suède HANDSCHOENEN 70 et Glacé HANDSCHOENEN 95 en hoogfr D Samsom GOUDA TE nm j mmn tegen FEBRUARI of MEI 1880 een Flinkingericht HEEREIVHCJIS Franco aanbiedingen onder le F H aan het algemeen Adv Bureau van NIJGH vak DITMAR Rotterdam MEDISCH ATTBST over de heilzame werking van het echte Dr POPP S AXATHEIIIN MOiXDVVATEIl tegen Scorbutisoh Bhumatische Mond zlekten ziek Tandvleesch en hevigste Tandpijnen te stillen Ik verklaar dat ik gedurende eenige jaren het ANATHERIN MONDWATER van den K K Hof Tandarts Dr J G POEP te Weenen met het beste gevolg aanwendde tegen ScorbutischBhumalische Mondziekten ziek Tandvleesch alsmede tegen Tandpijn en h t thans nog overal voorschrijf daar ik in mijn praktijk dikwijli van de heilzame werking van dit middel overtuigd ben geworden Grosi Miklosz Dr J PETTEE M P Depols Tan Heen echte AnalhcrinPrKparaten zgn geveilifd en te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op deHoogstraat A 123 te Rotterdam ij P E van Santen Kolff apotb en A Schippereiju Co blauwe poroeleinwiukel te e Ilage by J L P Snabilid apolh te Delft bij A J van Rijn en J E Kanwenhoven te Schiedam by C Malta Gz te Leiden bg E Noordgiie te Utrecht bij P Altena en Kraan te Amsterdam bg F ï Windheim Co en H H Ulotb Ct apotheek te Oudewater bg T J vail Vrjumingeu te Sjhoonho bij A Wolff GotfnA Druk va A BaftiKKAlf RE i IS EVI G Verkiessing van Leden voor de KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN BUEGEMEESTERen WïJTHOUDERS van Oobda doen te weten dat de Vergadering tot bet kiezen van TWEE LEDEN voor de Kamer van Koophandel en Fubriekeo aldaar ten Raad uize zal plaats hebben op WOENSDAG den 19 NOVEMBER 1879 welke Verkiezing geschiedt ter voorziening in de vacaturen ontstaan door het bedanken van de Heeren C G van der POST en C IJSSELSTIJN De inlevering der stembilefjea door de kiesgeregtigden in de ter vergadering aanwezige stembus zal aanvanges des middags ten lioaalfure en voortduren tot des namiddags ten drie ure oa welk tijdstip geene stembilletten meer zullen worden aangenomen dan die van de in de zaal tegenwoordige lÉiezers zullende onmiddeigk daarna met de opening der billetien worden aangevangen Aan ieder kiesgeregtigde zal aohl dagen vóór den dag der verkiezing een stembillet worden bezorgd Wanneer ceuig kiezer dit niet raagt hebben ontvangen zal bg tot bekoming daarvan zich ter plaatselijke Secretarie kannen vervoegen Oouda den 14n Oct 1879 Burgemeester eu Wethouders vciirnaemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretarie BilOUWER BUITENLAND Buiteniandsch Overzicht Te Parijs is Hambert een van de terugkeerende communisten tot lid rao den raad gekozen tegenover cn redacteur van de Tempi die insgelijksradicaal is en zich uitgaf voor voorstander deralgehcele amnestie Soboon deze laatste meaning zeker vele gematigden heeft doen thuisblijven wanter is slecht ge temdl is het toch jammer dat defransche hoofdstad telkens zulke dwaze manifeslatiën doet De Pransche Hinistenaad besloot aan de Kamers voor tr stellen om het overschot op de begrootingen te besteden tot het aanleggen van buurlivegcii De overeenkomst tot verlenging van het handelsverdrag tusscheu Engeland en Fraukrgk is geteekend Uit een artikel ia de Provimial Correipondem het orgaan van prins Bismarck over de verkiezingen voor den Prnisischen landdag schgnt men te mogen opmaken dat de kanselier oor het oogeublik de nati onaalliberalen niet uoodig heeft en ook uiet vanAlan is hunne hulp te vragen De eerst wankeieu il en ten slotte vgandelijke houding der nationual libcrale partg tegenover de economische politiek der regcering schrgft bet officieuse blad deed de laatste hoop verdwijnen dat deze partij tegeui oordige samenstelling ecu steun voor de rrgeering kun zgn Ats de regeering ire den Pruisischeii landdag wederom een goed terrein zouf willen viliden voor nuttig werk dan moest zg er op uit zgn om bij de verkiezingen de overwegende macht der forltchriltlKhliberale elementen door de kiezers Ie laten breken Htt openlijk hierop gericht streven is met goeden uiisl ig bekroond De uilslag der verkiezingen is niet alleen voor de onderliggende partg eene verrassing geweist O k de overwiunaa rs hadden niet op zulk eene groote zege gerekend De Nordd AU Zeit erkent het gereedtlgk len deelt zelfs mede dat ook de regeering op verre na niet gerekeud had op zulk eene versterking van hare partg Wat ds gcavanccerden betreft zegt hel blad die zoo gaarne zich als de wezenlijke vertegenwoordigers des volks laten gelden en zich de Duilsche Fortschritlspartg noemden ze zgn er nu na aan toe nog slechts eene Berlgnsohe partg te ktinnen heeten In elk geval zal zg er wel niet op hebben gsrekend de helft hartr strekte te verliezen Als Berlgnsche partg als fitcgeuwoordigster der zureu welke iedere groote siful in den strijd der door opeen gedrongen wederslrevendc elementen afzondert kan voor den dienst van den rijksdag altijd nog van jgroot nut zijn Er is sprake van eene wijziging in de kerkelgkstaatkuudige wetten maar legt de Koln Zeitung iu welken omvang en ten Mnzien van welke punten daarin eene wgziging zal wttrden gemaakt verneemt men tot heden geenerlei Ifjjzonderheden Naar het schgnt zal deze aangelegeniwd in geen geval in den aanstaanden Linddag wo en beliandcld dan tegen het einde van de zitting De h er von Benuigsen heeft aan zijn staatkundige vrienden de verzekering heraaald dat hij hoezeer tot lid van deu Kgksdag gekol en geen mandaat zal aannemen zijn besluit te ie aanzien gekozen staat onwankelbaar vast Men iq Det dan ook erkenen zoo laat de Koln Zeilung op d4c mededeeling volgen dat een optreden in het Huis Ier Afgevaardigde voor den beer van Benuigsen nttts verlokkends heeft Hg is genoodzaakt geworden den presidialen zetel te verlaten want zijn partij is thans dermate verzwakt dat zij ter nauwemood nog een vierde gedeelte van haar vroeger ledental heeft overgehouden zij is in een woord derwijze verzwakt 4at zij zelfs niet zeker is een van hare leden io het bureau van het Huis te zien verkiezen Daarenboven komt hierbg nog iets iu aanmerking de beer von Bennigsen heeft geen lust de regeering te ondersteun en evenmin wenscbt hij zich te stellen als een leidet der oppositie De tgding van het bezetfen van Kaboel laat zich wachten Intussohen blgkt uit verschillende telegrammen dat de Engclschen reeds belangrijke Vbordeelen l ebuen behaald De afdeeVng onder generaal Baker nam eenige hoogten die ien Bala Hiesar bestrgken jüii dit sterkste punt der jiad moest toen door den vgand worden ontruimd vk ützetiiug der stad zelve kan dan met lang uit blijven BINNENLAND GOUDA 14 October 1879 Voor de acte als bulponderwijzera werden Zaterdag te s Hage 12 candidaten geëxamineerd waarvan o a werden toegilajMi de heeren B van deu Berg uit Oudewaler VV R TO jumau uit Kecuwijk en J d Jong uit Gouda Gisterenavond hield de Metsolaars Vereeiiiging Onderling Hulpbetoon in het Koliidiuis Belleme haar zesBe jaarlgksohe algcmeene Vergadering tothet doen van rekening en vsrantwoording Uit het verslag van den Penningmeester bleek dat aan ziekengeld was uitbetaald een som van ƒ 229 helbatig saldo in Itas was ƒ 690 47 Uu het J rslag van den Secretaris bleek verder dat het aantalleden in het afgeloopen jaar met U vermeerderdwas zoodiü dit bedroeg 74 tg de Zaterdag gehouden besteding te Waddinxvecn de Vergvootiiig der algemeeae begraafplaats waren ingekomen 4 billetien Uaqgate inschrijver H Jongenburger te Waddi ixveeu 0r ƒ 10 0QO laagste illsotlr j e J Prugtier t Utrecht voor ƒ 3900 t Was Zaterdag voor de gemeente Bodegraven etn recht genocgelijke feeetoag Terwijl vau alle huizen de driekleur 4wapperde en men door de oprichting van sierlijke eerebogen van zijne belangstelling had doen bigken werd onder begunstiging vnn fraai weder de niemr benoemde burgemeester de heer J D Steenstra Toussaint ingehaald Eene eerewacht van 60 ruiters voorafgegaan door het te Bodegraven gevestigde muziekgezelschap Crescendo en vergezeld van de feestcommissie wachtte hem op aan t slation waar hij omstreeks half elf aankwam Gezeten in een rijtuig met vier paarden en omstuwd door eene groote menigte werd de heer Steeualra vervolgens naar Uet Raadhuis geleid tVaar de bruikelijke installatie plaats greep Na deze plechtigheid giug de stoet langs de znidzgde vnu den Egn naor Nieiiwerbrug om fangs deu straat wrder terug te keeren Terwijl des avonds een optocht met fakkellicht door Let dorp werd gfifóudeu kon men zich tevens verlustigen in smaakvol aangrbrjichte ga ilhiminaties Ken concert eu een vuurwerk besloten de feestelijkheden s Lands middeleu over de negen eerste maanden dezes jaars hebbeu opgebracht 71 303 845 39 zijnde ƒ 1 396 914 73 meer dan in hetzelfde tijdperk van 1878 9 12 der raming was 74 181 420 90 De Minister van binoenlandsche zaken maakt bekend dat in het tijdperk van 7 September tot 4 October 1879 blijkens ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast zijn 5 runderen in Zuid Jlolland In het vorige tijdperk van vier weken waren vijf runderen door die ziekte aangetast iStaaltcourant 20 September 1879 no 219 De Kerkeraad der Waalsche gemeente te Rotterdam heeft Zondag aan ds A G van Hamel op zijn verzoek eervol ontslag als predikant verleend onder verklaring van leedwezei dat hij bij zijn besluit was blijven volharden en onder dankbetuiging voorde vele di insten door hem aan Kerk en gemeente bewezen De heer C W van der Pot predikant bij de Remonstrantache gemeente te Rotterdam heeft Zondag af hcid van de gemeente genomen Hg verklaardeden herderstaf niet willekeurig of overijld nederte leggen Niet zander strijd en smart toch hadhij daartoe besloten Bij htt veranderde standpunt der Remonstrantsche broederschap die in den strijd onzer dagen eene keuze heeft gedaan waarm de zijngeweten zich niet kon vereenigen had hij nanvankelgkgemeend toch in zijn predikambt te moeten blijven maar de ervaring der laatste maanden had hem tot de overtuiging gebracht dat het voor hejn tijd werd z gne bediening te staken en het werk aan frisscherikwektwi over te l ea Hl MM anrelg B 9 tó rede over 1 Cor I VS 3 V Kapitrfn Markham die et de Isbjom Barentt bij Nova Zembla ontmoette is in Londen teruggekeerd Hg had zich voorgesteld naar Amsterdam te komen om de koene Nederlandsche zeelieden te verwelkomen di zonder ijsloods ondernamen en volbrachten wat de Noorwegers vau de Isbjorn niet duifden wagen doch bg zijn terugkeer in Engeland wachtte hem zijn benoeming tot vlaggekapitein van het adiniraalsciiip in de Stille Zuidzee en hg kan het voorgenomen bewgs van hartelijke waardeering lus niet geven ann Commandant de firnyne en zgne wakkere officieren en matrozen Het iè altijd gewaagd te voorspellen wanneer een zeilschip dat van wind en weer afhankelijk is zal aankomen doch zooals het zich nu laat aanzien is het niet onwnarscbijulijk dat de Barenlt den 14den of 15 October te IJmuideu zal binnenloopen en dus nog vroeger in het land zal zijn dan de brieven te Haramerfest met de post verzonden Wij hopen dat eene hartelijke ontvangst dezen vrijnilligers der Nederlandsche marine wacht diein het noorden toonden dat de Hollandsche zeeluinog niet ontaard zgn van de kloeke varensgssten aon welke bet land elccr zijn bloei en grootheid dankte Hil De Ami Ct kent den heer van Houten een bijzondere vocalic toe voor het Igkredenaarschnp Al heeft hij gedurende zijn g heele parlementaire laven alle ministers liberale zoowel ols conservatieve stelselmatig bestreden met eene volharding en ijver een betere zaak waardig nauwelijks zijn deze minisIers afgetreden f de heer van Houten wordt van heftig opMsaut een warm verdediger en na het ministerie eene fatsoenlijke begrafenis bezorgd te hebben houdt hij eene aandoenlgke lijkpredikatie opdat de toeschouwers zouden weten wcl een onwaordeerbaren schat zg verloren hebben Oppositie voeren schijnt de heer van Houten als zgne speciale roeping te achten De geheele lofrede die hij bij het jongste adresdebat hield op het geheele kabinet t elk hij zoo heftig had bestreden Igdens bet aan t bewind was schijnt slechts te moeten dienen hom een wapen te verschaffen om het nieuwe bevyiud van defl aanvang af stelselmatig te bestrijden De kieswelhervoriniug stelt hg boven alle andere zaken en daar deze niet goed te regelen is zonder grond wetsherzitniiig ivil hg deze voor alles aaii de ordstellen en d artoc de schoolwet het strafwetboek de