Goudsche Courant, woensdag 15 oktober 1879

fimnciên ea dergelijke zakeu uitstellen Ongelukkig voor deu heer t Uuuteu gelukkig voor het land weigert de regeeriiig dien weg in te slaan Het kabinet weigert parlij te kiezen op het vooruaamste Tiugstuk ran het kiesrecht en deze kicskwestie tot de lUesorerhceitcheude schoolwet een of meer jaren ta reiwhuiveu tcu believe van de kerkelijke partijen plus den heer vau Houten het is dwaas genoeg de lakeu behoorlijk Ie scheiden de schoolwet in te rocreu het strafwetboek te behandelen de fiuancieu te hervormen om eerst daarna aau kiesrecht eu groudwetsherzieiiiiig te denken l it prog inma klinkt erg birgerlijk natuurlijk dat iemand als de heer van Houten er geen vrede mee kan hebben r evenwel het g rootsle deel der natie die meer aau dadeu dan aau woorden hecht zal aau deze woordeu zal aan deze puliliek haar zegel hechten Deze politiek zegt de Arnk CL moet door ieder eerlijk Toorstauder van den vooruitgang worden ondersteund onverschillig welken parlijuaum de persoaeu der ministers vroeger gedragen hebben Met het oog op de gebeurtenissen der laatste jaren heeft het miuisterie zoolang het aan dit programma getrouw blijft recht op den steun der liberale leden onzer volksvertegenwoordiging reoht op den steun der liberale pers Afkeurenswaardig en oneerlijk is het na de ruiterlijke verklaring des heeren van Lyndeii dit kabinet verdacht te makeu door bet vau klerikale teudenzen te beschuldigen of voor Ie stellen als wilden deze minisiers Ie midden der pakken gaan rusten Tegenorer dit ministerie up nieuw een politiek de combat te beginnen en nieuwe krisissen te verwekken zou onvermijdelijk den ouder ang der liberale parlij veroorzaken Onze Tweede Kamerleden ou vooral de heer ran Houten gelieven dit in overweging te nemen En in plaats van afgestorvenen te vergoden eu aandoenlijke lijkredeneu op afgetreden kabinetten te houden ware t beter het goede in de nog levenden te waardeeren Niet bij de doodeu bij de levenden behooren wij Met hel brood dat vroegere geslachten hebbeu gebakken kau men zich nu niet roeden evenmin als met het brood dat in volgende jaren zal gebilkieieu worden Keu bericht zegt Do Minister ran oorlog in overweging nemende dat de toestand vèn sKijks financiën het noodzakelijk maakt de uitgaven voor het leger tot het strikt noodzakelijke te beperkeu i ft bepaald dat dezen winter bg de verschillende regementeu infanterie sleohts zooveel manschap onder de wapene uzullen gehouden worden als voor de inwendige en garni zoensdienst noodzakelijk is Bij de grenadiers zullen ongeveer 700 bij de overige regementeu infanterie ongereer 600 man onder de wapenen blijven De overige milicien worden van 1 Nov tot 1 Maart met verlof gezonden Hoe eenvoudig en koud die mededeeling ook sphyue toch heeft zij iets dat deu aandachtigen lezer warm mankt warm van verontwaardiging ea van medelijden tevens Immers het kau deu Minister van oorlog niet onbekend zijn dat wij een zorgroUen winter te geracet gaan dat velen zelfs van hen die nu nog werk hebben weldra wegens den stilstand of den slappen gang der zaken zullen moeten worden afgedankt terwijl de eerste levensbehoeften tot hoogeu prijs zijn gestegen en naar te vreezen is nog hooger zullen stijgen En wat doet nu de Ministervan Oorlog Hij werpt tegen den winter vau 1 Nov tot I Maart in die nu reeds aan arbeid en levensmiddelen gebrek hebbende maatschappij uog ettelijke honderdcu van manneu met hongerige maag vau wie wel de meesten in die rier maanden ai zeer moeiclijk werk zullen vinden Wat zullen die mannen moeten doen Zullen die dienaars vau deu Staat en die door den Slaat iu den duursten tijd van het jaar worden weggezonden in de verschillende plaatsen hunner inwoning onder de bedeelden moeten worden opgenomen of ten laste komen van hen die zeiven niet dan het hoog noodige hebben Het een en het andere mag naar onze meening niet geschieden en wy voor ons hopen dat de Minister alsnog op zyu besluit terugkome en den mannen die hij 1 Maart weer noodig heeft geelt vier magere maaiuien geve gelijk een gewoon werkgever dikwijls tut zijn diep leedweKen doen moet wil hij zelf niet te gronde gaan Een Slaat die er alleen tegen karig loon soldaten op kan uaboaden in de acht maaudeu waarin deze elders ten mihste zouden knunen verdienen om iets over te sparen voor deu winter een Staat die erkent genoodzaakt te wezen zgn soldaten s whiters af te schepen wat gelijk staat met hen buiten uniforrm te laten hongeren deed beter er geen leger op na te houden althans niet op dien voet waarop hij hel na heeft Bezuiniging door de Regeering is goed in onze dagen van financiéeleu achteruitgang maar die bezuiniging welke ten koste van de waardigheid en de verplichting vau de Begeering jegens hare dienaren moet worden ingevoerd is de ware niet Vg kunnen ons ook bezwaarlijk roorstellen een Nederlandach Minister die er zich in de Kamerbij het verdedigeu zijner ï grooling op zou durvenverhoovaardigen dat hij zoo eu zooveel geld haduitgespaard door in den winter mannen in dekracht des leven tot werkeloosheid en gebrek teveroordcelen di feitelijk nog iu s lands dienst zijn Welk generaal Zou de parade willen kommandeereu van die verzwiykteu als zij na een barren winter op 1 Maart weer onder de wapens zouden sloanlVVie zou den moed hebben hun in uaam van het vaderlijk gouverncincut het welkom toe la roepen Kortom vau de Staatsruif die zoo velen voedtraoeten niet in de eerste plaat zij worden verwijderd die er van 1 Nov tot 1 Maart bepaald hetminst buiten kunnen en ook het meeste recht hebbener uit te eten 1 Amst Cl Er heeft zich eeu Comité gevormd dat zich ten doel stelt de invoering ran hel algeraeeu stemrecht voor de rijks provinciale en gemeentelgke vertegenwoordiging in Nederland te verkrijgen In April van dit jaar door eenige heeren opgericht heeft het Comité zich Maandag in eeue te Ilotterdam gehouden vergadering voorloopig geconstitueerd Het beslaat uit de heeren mr J D Veegens voorl voorzitter Ie s Qravenbage mr W Heineken voorl secretaris te Amsterdam j mr J A ran Gilse te Hotlerdam mr C W A baron ran lOersolte te Zwolle mr M J de Wilt Hamer Ie Middelburg mr A Hinlopen Ie s Gravenhage J Menno Huizinga te Harlingen 1 A Koessingh van Iterson te Tilburg mr S Katz te Amsterdam F Domela Nienwenhuis te s CJravenhage prof mr B II Pekelharing te Delft H Pïjttersen Tzu te Sneek en jhr mr H B van Tets te Zutfen Aan hel Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond aan de Provinciale Frieache en Provinciale Grroningsche Werkliedenvereenigingeu aan de afdeelingen Rotterdam en Arnhem van het Nederlaudsche Werkliedenverbond aan de Zwolsche Werklicdenvereeniging en aan de sociaal democratische Vereeniging te Amsterdam zal het verzoek worden ge laau om elk één lid te benoemen waarna het Cjinité definitief gecoustitueerd zal wordeu Te Zuidlareu hebbeu zich een aantal iugezeteuen voor den tgd van tien jaren verbonden de avonds atraallautaarus ran olie enz te roorzieu mits vanwege de gemeente de beuoodigde lantaarns en paleu worden aangeschaft Te Amsterdam worden twee krantjes uitgegeven door schooljongens Het eeue heet De Holtandiche Schooljongens belandere liet Jongensorgaan t De heeren redacteuren van het eerste blaadje zgn volgens eene mededeeling in De Amtterdammer twee leerlingen der laagste klassen van de H B school met Sjarigeu cursus die reeds voor het tweede jaar in die klasse zitten daar zg wegens gebrekkige vorderingen niet konden overgaan Het andere blaadje wordt geredigeerd door twee heeren van de V d Endeschool Of deze voorUchters ook zulke lichten zijn wordt niet gezegd In elk schijnen ze het in eigen oog mier dun genoeg te zijn Het is van algemeene bekendheid dat de aardappelen dit jaar op enkele ullzoiideriiigen iia lijf van aard zijn niet breken en iiiueudig gtkookt of on gekookt inil eene massa walerdeelen bezet zijn Eene jonge jufl rouw te Zwolle kwam op het denkbeeld om die soort aar lappelen giar te st jonien Zij deed diensvolgens de aardappelen m t de noodige hoeveelheid zout droog in een pot het deksel goed dicht en de randen opgestopt met een natten handdoek De aardappelen ïto nideii gaar gaven genoegzaam water af zoodat zij niet konden aanbranden en toen zij gaar waren kwam er bij het afgielen nog een tamelijk portie water af Na behoorlijk opgedroogd te zijn zag men tot groote verbazing de anders zoo onoogelijke aardappelen goed bloemen eu zij waren tevens lekker van smaak De proef werd herhaald met toeuemeud gunstig gevolg Wij deelen deze toepassing gaarne mede opdat anderen daaruit voordeel kt uueu trekken Donderdag rereenigde zich ten huize van mr Keuchenius te s Hage een deputatie van de Uorkumsche kiesvereeniging Nederland en Oranje met eenige vertegenwoordiger van de anti revolutionaire pers om bet nieuwe Kamerlid bg zijn terugkeer uit Indië te verwelkomen Namens de Gorkumsche kiesvereeniging sprak de heer Wielenga die iu gevoelvolle woorden bet enthousiasme teekende in het district Gorkum door den rerrassenden uilslag der jongsie verkiezing gewekt den gekozene de betuiging van dank en waardeering bood voor de offers die hij zich getroost had om de op hem gevallen keuze aan te nemen en diep gevoelden wensch uitte dat het hem gegeven mocht worden mei belzelfde élan als weleer voor ons christenvolk te pleiten Voor de pers sprak de heer Kuyper die mededeelde dat slecht de zucht om den heer Keuchenius in ziju nieuwe positie niet te bemoeilijken hel cenlraalcomité weerhouden had van officieel te deputeereu op de vlucht wees die de anti revolutnnaire per iu de jaren van Keuchenius ballingschap genomen had den invloed aantoonde dien het vroeger optreden ran dezen afgeraardigde op de zuivering van de partij had gehad hem de verzekering bood dat daarom de indiener der bekende motie thans zich beter dan weleer thuis onder haar zou geroeien wijl geheel de partij zich meer in den toen door hem aangeven geest had ontwikkeld en op dien grond hopen dorst op een eendrachtige wijze saamwerking van den heer Keuchenius met allen die in per en Kamer voor dezelfde beginselen strgden Beide toespraken werden door den heer Keuchenius op de hartelijkste wijze beantwoord Hij verklaarde daarbij dat zgn voornemen was geweest rechtstreeks uit Parijs naar Gorkum door te reizen maar dat ongesteldheid hem genoopt had af te zien van een plan dat hij uu eerlang hoopte te rolvoeren wees er voorts op dat niets hem meer en beter troostte over de olTers die hij gebracht had dan de liefde en sympathie waarmee de broeders hem ontvingen deelde mede dat hij tegen aller raad in hel besluit om overite komen alleen uit plichtbesef genomen had herinnerde er aan hoe hg door het iiulieneu van zijn bekende motie slechts onwillekeurig de wiirne ingezet had die na zijn vertrek op zoo onverwachte wijze wat wel eu wat niet bij de parlij hoorde raueen had gescheiden zeide dst h j het zich tot een eere rekende thans weer met zgn broederen Ie kunnen strijden niet om eerzuchtige doeleiodeu maar alleen de bevordering van het christelgk karakter van ons volk na te jagen dankte roor het rerlrouweu dat iu hem gesteld werdj en verzocht dat men toch rekenen zou met zijn meerdere jareu die bij minder kracht hem alleen ijn hoop op dien Eenige deden vestigen die ook deze jaren van ballingschap iu een zegen verkeerd had voor zijn hart Na deze oflicieele toespraken nam de samenkomsteen meer gezellig karakter aau dat beiderzijds doorsympathie en broederlijken zin gekenmerkt werd lier men uiteenging vereeiiigde men zich in hetgebed om den zegen des Heeren over den slrgd afte smeeken waarbij professor Brummelkamp roofgiug Stand De door het Duitsche goureriiemeut benoemde commissie tot aanwijzing welke soort van inkt het best geschikt is om stukken van waarde te schrijven heeft rapport uitgebracht en als hare meening medegedeeld dat de roor dit doel meest geschikte iukt is de bekende galnoten inkt Alle iuktsoorten die een der anilinekleuren leu grondslag hebben zgn gemakkelijk vau het papier te verwgderen eu kunnen dus niet dienen De inkten met alizarine bereid zijn iets beter doch geeu van alle overtreft deu inks gemaakt uit galnoten én ijzer Te Deventer waar tusschen de slogers groote concurreniie bestaat zijn de prijzen vau het rundvlcesch thans reeds tot 60 a 70 et per kilo gedaald Het vleesch voor de mililairen te Hoorn in garnizoen is aangenomen door eeu der voornaamste vleeso ihouwcrs aldaar voor den geringcn prijs van 55 cent per KG Wat men te Ijondeu doel om de I ifcfde voor bloemen te bevorderen onder de afbeidciide klassen eu de armen Alle planten die in Baltersta Hyde üegentse Victorie Park iu de koninklijk eu Pleasure tuinen in en om Hamptoiicourt meer gekweekt werden dan voor het gebruik aldaar noodig is worden kosteloos uitgedeeld Onder den titel Glaoière italienne is een toestelletje in den handel gebracht om kleine hoeveelheileu ijs te bereiden Het bestaat uit een metalen cilinder waarin een kegelvormige bak zoodanig past dat tusschen beide een ledige ruimte blijft Iu deze ruimte wordt een liter water en het halve rolumeu soda gekristalliseerde koolzure notron gebracht en de kegelvormige bak in deze oplossing eenige minuteu bewogen Nu wordt de sodu oplossing rerwijdcrf de bak met water geruid en gesloten in de ledige ruimte salmiak gestort eu de toestel tO tot 15 minuten gerold Dan is het water tot ijs overgegaan hetwelk wegens ziju kegclvorm gemakkelijk uit den bak kui genomen worden Maandblad voor toegepaste Kheitunde Aan den laatsten brief van eeu kluizenaar in het Dagblad ontleenen wg het rolgende Iu het jongste nr van de Economitt komt een artikel voor over Ariatide Bouoicaut den stichter van den iiBon March dat om meer dan één reden de belangstelling van velen verdient niet alleen om er uit te leeren hoe men zich door onvermoeide werkzaamheid en door matigheid in behoeften van een nederigen stand tot een colossale hoogte kan opwerken al het geluk wil meewerken maar ook 0 a om te doen zien hoe elke besparing nog niet altijd vermeerdering van rijkdom is en verstandige royaliteit vaak meer opbrengt dan zij vereischt De oorsprong van den Boa Marche dan was een klein garenen bandwinkelije in de rue du Bac waarvan Aristide Bouticaut in 1852 eenig eigenaar werd om het daarna uit te breiden tot een zaak die in 1369 reeds 21 millioen francs per jaar omzette en toen overgebracht ia bet reusachtig paleis der rue de Sevres sedert steeg tot eeu jaarlijksch debiet ran 60 ü 80 millioeu francs Het geheim ran ziju welslagen r rklapt Dt EcoHomut met het rolgend rerhaal Boocicaut had vroeger reeds dikwgis opgemerkt filat klanten die hun iukoopen haastig of ouuadeugkend gedaan hadden bg uader inzien dikwgis icer ontevreden waren over het gekochte Wat was er an te doen Niets Het bewuste voorwerp wo eenmaal gekocht de rerkooper kon het niet helpen ZOO de kuoper wispelturig was eu het was onmo gelijk om hel artikel waarover men ontevreden was f terug te nepien of te vergunnen bet tegen een ander te ruilen Hoe meer Boucicaut hierover nadacht det g e meer kwam hij tot de overtuiging dat beiden kooper en verkooper er door benadeeld werden waut de outevredeu kooper zou ligt kwaad preken van het huis dat hem geuoodzaakt had te betalen voor iels dat hij liever niet had Zou hier niets f aan te doen zijn Zou het niet goed weien indien kooper noch verkooper er op uit waren het onderste uit de kau te hebben als volkomen goed vertrouwen tusschen beiden bestond Bouoicaut nam zich voor de proef te wageu Hij bewilligde er in dat men goederen op zicht medenam en indien binnen zeker verloop van tijd mits het artikel niet gebruikt was geworden bet gekochte niet meer in deu smaak viel kon het geruild wordeu of teruggegeven tegen terugbetaling van den inkoopprijs Deze nieuwe manier bracht een Keheelen omkeer iu deu Parijschen handel teweeg Het stroomde naar deu winkel waar men met zooveel goed vertrouwen Ie werk ging en vau dien dag af wus het fortuin van Aristide Boucioi Ut gemaakt Met dit geheim is tegenwoordig immers geen fortuin meer te maken zal men wellicht antwoorden Nu dan heb ik het eenroudig als eeu cnrioeiteitverhaald als een bewg hoe waarheden als koeientoch wel eens een tijd beleefd hebben tt u ze ouderbet stof vau domheid eu kortzichtigheid zoo diepbegraven waren dat niemand ze zag en er eeuAristide Bauclfiaut noodig was om ze iu eere tebrengen I Zulk een waarheid hebben we ook in de qoaeslievan vaste prijzen prixfltet zeggen sommige Nederlaudsche magacijuhouders of afdingen t Stutóók al eeu paal boven water dat ieder koopmandie zich laat afdingan moet beginnen raet te overvragen dat du de kooper er nooit voordeel bghebben kan want dat de rerkooper toeh uiet lagerdan de marktprgs k n afdalen en dat de kooperer alzoo doorgaans nadeel bij baéft oB thQ leldenprecies raak kan bieden en dus reeUl iets meer biedtdon waarvoor hem geleverd zou kunnen worden Tigeiiwoordig is ook dit algemeen erkend is l uiet eu behoudens iu de kriugeu der ieaitbodeii en groeulekoopers vrij algemeen in toepassing Kebracht tegenwoordig wordi althans hier iu geenfatsoenlijke winkel meerovervruagd I Laat ik u hier eeu eveu iel vertellen Onlmigs wilde ik een kristallen aschbakje koopeii Ik loop eeu winkel in vind daar vier meuschen heen eu weitr loopeu maar niemand die ons vgven helpt wacht er zeven minuten en vertrok toen om ergens anders been te guan dal is mg hier meer gebeurd en te Parijs nooit Eeu paar huizcu verdei vind ik weer een glaswinkel daar is de juffrimw erg beleefd ze loopt naar voren en uaar achter om d u geheeleu voorraad voor mij uit te stallen en dat alle inet een vriendelijk gezicht ik vind dan ook iel dat mij lijkt Hoeveel kost dit julfrottw Juf bekijkt let etiquel eu antwoordt dat t 31 stuivers is Ik haal mgn beurs uit om te betalen doch neem middelerwgl hot bakje nog eeus op ik ben nl Itllgd erg nieuw ierig naar de hieroglyphen wiiarmede de artikelen geprijsd zgn maar kijk had de juf zich vergist er stond toevallige ullzoudeiiu op een slechten regel in leesbaar sobrift ap jfM de prgs slechts 1 60 wo Hoeveel zei n dat de prijs s vroeg ik nog eeu Misschien zou juf mg weer geantwoord hebbefa Ulaar de eigeiiaar die er ook bij stond en vermagJdgk mgn iSk luer de coulissen had gezien uam haar het wsaei net de verzekering dat t 32 stuivers wii Welke som ik betaalde met het vóornei en om in dien winkel liefst nooit weer Ie keete i Deze herinnering brengt mij op een andere gedachte Als wat immers faSr is een fatsoeulgke winkel nooit overvraagt waartoe dient dan de hie oglyphische prgsnoteering Mij dunkt dan zou eeu leesbare prgsaauwijzing niet alleen veel openhartiger zgn mair ook de vervelende moeite besparen om ron alles deu prijs te moeten noemeu Menscheo die koopen zonder naar den prijs te rrageu zijn zeldzaam eu dezulken schrikt men zeker niet af door noteering meuschen zoo al ik koopen iets dat ze te duur rindeu erenmin wanueer de prijs geschrereu is als wanneer die uitgesproken wordt eu eindelijk raenschen die verlegeu ziju eu uiet durven zeggen dat iets huu te duur is maakt men zich uiet tol klanten door ze iets tegen huu zin te laten koopen dat vergeven ze u nooit en zetten ze u later wel betaald Daarom veroorloof ik mg op die voor ieder leesbare notering aau te dringen ter vervanging van de mededeeling dan bv JVo o bc liHA beteekent dit kost 3 Ijaten we uu na dit uitstapje op twee zijpaden van wan eu mistrouwen terugkeeren tot deu heer Aristide Boucicaut en zijn geheim goed vertrouwen en eerlgke handel Mijn lanle had een klein spiegeltje noodig ie gaat het zoeken iu een gerenoinmeerd magacgu De eijluares wijst er haar eenige aan van vier vgf ie gulden die hoog in de lucht zgn opgeh gen Wilt u dat vau rijf er eens afnemen vraagt mgn tante Och dat zult u toeh wel niet nemen antwoordt de magazgnhouderes uit misplaatst wantrouwen of uit luiheid om voOr zoo u bagatel de kans te loopeu misschien vergeefsche moeite Ie doen Tante aldus ter deure afgeweten ging wel uiet naar Brussel of Pargs maar naar een audercu nog niet loo erg gereuommeerden ipiegelwinkel werd daar vriendelijk beje eud kocht er voor i SO wat sij zocht eu giug disr éeu maaud later wejr heen toen cg een spiegel van 71 noodig had Nog een paar verhaalljes allen historisch Haagsch en allen slechts uit twee vermaagschapte huishoudens Ik heb eeu schoenmaker dien ik vertrouw zoüïur ik hem lie Met waarlgk kinderlgke openhartigheid in stem eu blik verzekert hg n dat de schoenen Zaterdag thuis zullen zgn naar wee o als ge hem uiet minstens drie dagen overvraagd of niet nog eeu paar iu voorraad hebt hij zendt u dan Zondag uit wandelen op aw kousen Ecu verwer heb ik gehad die in Mei beloofde miju trap te zullen laten schilderen als ik in Juni op reit rou z n ik giug eu gaf K E d daarvan kenni hetgeen bg bigkbaar voor keunitgeving aannam want toen ik drie weken later s morgens welr voor t eerst iu mgu eigen huis rondliep ataotte ik op eeu man die gestuurd wat om Mtta het schilderen te begiuneu ik gaf hem in k i iyken tin eeu trap mede voor zgu b as Dm pf tr maakte mg rood van kwaadheid maar iiJj dat dit zgn koude kleuren niet zal hebben gtrlLit en zijn bediening er uiet op verbeterd is Sleciits éen ding troostte mij hierbij noch de schocHmaker noch die huisschilder wordt ooit Aristide Bouciéaut Wut inlusscben erger iïs die lohoeomaker en die huisschilder zijii oiigetwijTeld de eersten om wraak te breeuwen dat er zoitveel Hugeuaar zijn die te Waalwgk schoenen laten makeu of ait Parijs botliue laten komen Waarde Ileerl zoo schreef mij dezer dagen een zektre Ambrotias ili moet u mijn nood klagen Dezen zomer zou ik op reis gaan met mgn rrouw ik had er ui lang plannen voor gemaakt en verheugde mij r d bg voorbaat Maar ge weet misschien dat dames hemel en aarde bijeen zouden schreien als ze op een Duitsche b ot of aau een Nopcische table d hule te midden van vieeradcliugeu die ze nooit zulleu weerzien uiet een japon van de jongste mode droegen gg en ik gaan op reis om geheel ongedeerd te kunnen ziju maar dames niet mijn vrouw moest dus nog een japon hebben Best ik leg er mij of liever mijn geld bij neder de japon zal komen Althans de stof komt en de naaister ook eu daarop de naaister met de stof Vrouw s i ik ua eenige dagen wanneer gaau we nu ja de japon was er nog niet of liever was er uog altgd Best eeu paar dagen geduld Vrouw zou je uiet eeus een boodschap sturen naar de naaister vroeg ik na die dagen De boodschap terug dut mevrouw haar de japon ui zeker Zaterdag kreeg geen japon Maandag ook geen VVoeusdag nog geen Weer een boodschap antwoord nu eker Zaterdag Maar nu Zatei dag evenmin als toen Zaierd g En zoo gingen er eerst dagen cu toen uog eeus eeu paar weken voorbij tot eindelijk de naaister hijgende ja meneer I hijgende met de japon kwam aandragen Mevrouw moet t haar toch niet kwalgk nemen maar het was zoo vreceelijk druk geweest 11 lutussoheu waa mgn reistijd voorbg en de japon was mosterd na den maaltijd Vrouw iet ik die naaialer aal nooit nooit Nonii meer foójFJe werken Manlief antwoordde ze ik zal rwaideren om je pleizier te doen maar t i nl lood Toch zijn die naaister en al het andere lood eu oud ijler run dat vak de flrrae onsehuldigc eti dicpbc klaagde miskende en rerongelijkle land en stadgenooten die gevaarlijk wordeu achteraf gezet voorden vreemdeling die prompt op zijn tijd uiievert Mijn nichtje had ecu das en mijn neef geen ja Laat ik u eerst vertellen van de das die behoort tot den meer dan voirnaakt verleilen tijd terwijl de jas nog in den toekomenden tijd voorwaardelijke wijs is De das wasiivan kant heel mooi naar de overlevering zegt Toen de eerste glans er af was bracht mijn nichtje haar das dan ook naar een wasscherij die alleen voor zulk fijn werk is maar dan ook stadberoemd moet zijn De vervaldag verschijnt maar geen das Mijn nichtje stuurt er om nog niet klaar Acht dagen daarna gaat ze zelf o ja ze wisten heel goed welke das het was maar nog niet klaar Een nieuw bezoek met hetzelfde negative resultaat Nog eenige da eu later gaat ze wtèr met de kennisgeving dat de juffrouw t maar liever zeggen moeit als de das weg was Out nee hoe kan de juffrouw dat deiikcu f I Gut nee de das was er zeker en ze wisten heel goed welke het was maar euz Mijn nichtje wacht nog of liever zij is het wachten moede geworden Nu de jas Neef had mooie stof uilgekozen en neef had een besten kleermaker De jas komt thuis Lieve hemel Jodocus wat trekt die jas riepen zijn vrieudeu Jodoeua vond t ook doch had gedacht dat t aan hem lag nn gaat hg naar zijn kleermaker Kijk me die jas eens Keurig meneer I netjes keurig Noem je dat keurig Zij trekt I Vu trekken trekken dat was het woord niet maar een klein beetje de knoopen verzetten ja dat kou wel De knoopen worden verzet nu ia de jas scheef Ik kan haar zóó niet dragen Ja mimr antwoordt de snijder meneer draagt er dan ook nik ecu portefeuille iu Meneer kan er wel een boekenkast in stoppen euz euz Drie malen waudelt de jas heen en weer Jodocus heeft haar niet willen tannemeu de kleermaker wil haar niet terugnemen en nu mijn neef sedert zijn jassen neemt vau een Brusselaar die ze hem aan t lijf schildert roept de kleermaker dat Jodocus een dergenen is die den Nederlandscheu werkman tot oproer zullen brengen t Is waar Jodocus had ongelijk Want behalve zgn onverschillige kltérverkuoeier telt onze stad vele goede kleerin ikers De klachten ziju dan ook hoewel onweersprekelijk juist geeu bewijs dat er goede handelaars euz iu onze stad zgn Dat wilde ik uiet betoogen integendeel zelfs Maar toch ralt t niet te ontkennen dat velen huu eigeu zaak bederven door uiet genoeg waarde te hechten aan het beginsel van vertrouweu Wil men klauteu houden daii nio ten die iu alle opzichten op den leverancier kuiiueu vertrouwen vertrouwen op zijn stiptheid vertrouwen opzijn soliditeit ui die zgiier artikelen Voorkomendheid vlugge en prompte bedieping beleefdheid zouder aanzien van persoon of beurs voor een dubbellje zoowel als voor 1000 stiptheid en eerlijkheid dat alles verlangt de kooper en terecht En met dat alles maakte Aristide Boucicaut van ziju garen en baudwinkeltje eeu Bon Uarché eu de overige Parijsche huizen moeten hem navolgen Mocht de toeneuiende aandacht welke men iu onzen lijd van beide kanten eenzijdig aan d e groote magazijnen schenkt daartoe leiden dat men ook ten onzent meer algemeen dan thans Aristide Boucicaut ging navolgen dan zou ook daarin wellicht een lieilzatae uilredding uit den nood te vinden zijn zeer tot vreugde ook van PeTSB de KlüIZENAAK Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VKIUNG 13 Ooiober Huis Peperstrial K No 6 ƒ 2660 kooper B BtszeUen Drie Huizen Jan Cottingsteeg M No 64 en r ƒ 1785 opgehouden Huis lloba irsteeg M No 96 495 opgehouden i wee Huizen in oen gang aan deu Raam O No 276 eu 277 ƒ 410 kooper C Buis Eu een stukje grond Klooster St Anthoniestraat f 70 kooper J Mulder VEILING 14 October Huis Westhaven B No 202 ƒ 8000 kooper J Liifeber Aan het bureau van Politie is als gevonden gedeponeerd Eeu CEINTUÜK met Koperen sluiting eenZWEEP eeu gouden RING een fleclije mei buskruid I I INGEZONDEN AV ederom is het jaargelijde daar waarin onzen stft4£C t ii allerlai wiateravoiid genoegeas worden aangeboden Ook de Hervormde Vereeniging ürauje en Nederland wenscht daarin niet achter te blijven rafiar al bartj krachten iu te spannen ona door nuttige eu aangename samcukomsteu lezingen eit bijd agen