Goudsche Courant, vrijdag 17 oktober 1879

Vrijdag 17 Mol cr H C Heerken 11 ab nnei P rui ouder D de Bru ea C A Cikli uif 12 Joluaiui oadecs J de Korte en M vat Rooijen Pieteroelle oaders M de Graaf en M vao der Sloot 14 driloa Tf gntja oudera W de Braio en T den Ouden 0 ERLEDEN m Oetolwr M Alblaa huiavr van G van der Kleg 67 18 A J M van Eijk 3 w 1879 N 2362 GOUDSCHE COURANT Icuws eo Adverlentieblad oor Gouda en Onistreiien ADVERTENTIEN Uevallen van een Dochter Mevrouw A M ROELOFFS Kok a Hage 13 Oct 1879 Er wordt met primo November GEVRAAGD EENE EENVOUDIGE of WER VROlw Adres onder No 3 6 aan hetj Bureau Üezer iCr pourant meuig wiikiravoiidjc te slijten en loo zij hoopt met een talrijk btzoek te worden vereerd en veler aaudacUt te boelen De toenemende zuokt om zich tot dit of dat doel te vereeuigeu en den kring dien men zich vormt uit te breideu is ook de hore Ook ziJ zoekt iu haar midden evenzeer die steunsels die het gebouw dat zij in de harten van welgezinde burgera weuscht op te richten kunnen schragen en dü n in stand blijven Geen tijd toch is beter geschikt om den mond en het hart iu t openbaar te leeren spreken dan de winteravondtijd Die tjjd is een gouden kleinood voor den geest zoonel voor sprekers als hoorders Jonge lieden vooral wier loopbaan upg door niets anders ordt gekenmerkt dan door t aanbrengen van uuttige keunis en wetenschap voor dit of dat doel vinden iu zóódatiijje vcreeuigingeu de gestoelten huunèr eer Uiltrlijke en innerlijke wcUprekenheid opgtlost iu proz 1 of poëzie zocke en vindo daar wat zoo voor zich als een ander kan ituttig wezen Onderwerpen die i Huis van Oranje aak Nederland eo NederUii d aan Oranje verbinden levensschetsen van landen startgenooten karaktertrekken der Nederlanders van vroeger en later lijd betrekkingen waarin wc staau tot onze Ned bezittingen in andere werelddeelen gebeurtenissen van den dag die nuttig zijn voor de al emeeiie saiueule ving en zoo al meer moeten voor den werkman zoowel als voor elk ander buiten hem spoormiddelen zijn om vaderlandsliefde in te ademen aan te kwecken en voort te planten De Hervormde Verecnigiiig Oranje en Nederland el steunende op haar protcstautsch beginsel beoogt steeds het algemeen welzijn door de eerbiediging van elkanders godsdienslige overtuiging en zoekt haar eigen ik daaraan te verbinden t Is daarom dat zij zich bij velen aanbeveelt deels ter bevordering van het lidmaatschap deels om begunstigers te winnen voornamelijk om met de zóudanigcn iu aanraking te komen die door eeoe nuttige Icziug of bedrage het genot van uèa werkman of van wieu ook die als hoorder wens pht toegelaten te worden te verhoogen Eenheid Van ïin en wil toch kan een gelukkig volksbestaan t rsekeren en met welk goed doel men zich ook tó r cnige t meegaan met den tijd de ontwikkeling éan deu geest en de voortplanting von goede beginselen tot het algemcene wehijn kunnen niet anders dan gunstig werken op een ieder die Nederland als zijn bakermat liefheeft en Oranje aan t welk hy naast God zijn geloofsvrijheid te danken heeft iu t hart en op de borst draagt Aan gen vereeniging is een ondersteuningsfonds verbonden in geval van ziekte èn overlijden èn t bevallen der vrouwen van daarin opgenomen leden alleen met het doel de éénheid die in het doel der Vereeniging ligt te bevorderen Dat fonds bepaalt zich dan ookstechts tot diegenen die t prokstantsch gevoelen ziji ÏBegedaan en art 1 van het bestaande reglement eerbiedigen Uit een en ander te zamen genomen leidt dus deVereeniging tot de hoop dat velen zich haar genegen zullen betooneii Velen zich bereid mogen vinden een spreekbeurt ot tot een lezing of tot ecu bijdroge waar te nemen t zij zij daartoe warden uitgenoodigd t zij zij zich daartoe vrijwfliig aanbieden In beidegevallen zulle ze uls welkome gasten worden beschouwden niet alleen den dank der vereeniging wegdragen maar ook een teen bijbrengen tot het gebouw waarinde geest die zich s d tags aan lichamelyken arbeidwijdt eenige verpozing geniet die den werkra m jaeiken hoorder met te meer gecstesijver dien arbeiddoet volbrengen H Laatste Berichten Simla 10 October Officieel Generaal Roberts telegrafeert dat de opstandelingen totaal geslagen zijn en de stammen naar hunne woonplaatsen terugkeeren Hg heeft Zaterdag de citadel der Bala Hissnr bezocht en zon den 12en ziju intocht te Kaboel doen Een aantal inwAncrs der stad waren hem komen begroeten Simla 13 October Roberts heeft gisteren middag onder geleide van den Emir zyn intocht in Kaboel gedaan De Eiig lsche troepeij stonden langs zijn weg geschaard hunne artillerie loste saluutschoten bij het hijschen der vlag aan den ingang der stad Twee regimenten hebben de Bala Hissar bezet Brussel 13 October Blijkens een bericht in de Echo du farlement hebben heden nacht te Brugge alwaar morgen eene verkiezing voor den Seonat moet worden gehouden op verschillende punten wanordeIpheden plaats gehad De politie was genoodzaakt door te tasten en heeft een aantal personen gearresteerd De gouverneur der provincie heeft gendarmerie ontboden die onmiddelijk een dienst heeft georganiseerd De aanplakbiljetten van liberale kiezers zijn afgescheurd Een persoon ia door een messteek gewond Burgen ij ko Stand GÏBOHEN 10 Oelober Juhanue oudira J Ererling en VLDT en SLliPDÉ LP tot BlBJLlJKE prjjzell vobrradiJ byi DER WEIDEN te Knin n ajè $ zagjifich gaarne I hier ter stede öfPLAATSTi int kEN WINKEL of tot ADSISTENTIE in de HUISHOÜDWG Adres met franco fc ie veü dbder No 348 aan het bureau dezer Conrantl ÜÏT DB HAND WM Een WOON en WINKELHUIS geschikt vbor vele affaires onder Letter R by B fl MAASKANT in de Stoofsteeg A 76 VEETEQINWOOmSEI voor eene KOLEN HANDELING te iet jffiJOiJrVERLANGD Aanbiedingen met referentie sub E 5152 aan het advertentiebureau van RUDOLF MOSSB te Keukn In een BURGERGBZIN bestaat gelegenheid voor TWEE FATSOENLIJKE KOSTGANGERS Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 342 De onderget ekende heeft de eer te berichten dat hy voornemens is zjjne Vleeschhouwerij aanstaanden DONDERDAG den 16 OCTOBER te OPENEN op de LANGE TIENDE WEG D No 30 vertrouwende door beste waar nette en solide bediening gepaard met billyke Prjj zen veler gunst waardig te zullen worden W DE JEU VLEESCHHOÜWER Sociëteit Oi S GENOEGEN Commissarissen der Sociëteit Om Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bjj gelegenheid van de 1ste Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 16n OCTOBER 1879 de SOCIËTEIT van af des avonds ZES UUB mal GESLOTEN h Namens Commissarissen Mr P J SNEL President fl JAGER Secretaris Gouda 14 October 1879 Sociëteit ONS GEi OEGE 7M KUNSTMIN HOlQf DE VDREENIOI iO HËT PÉRÜPSGH TOOIEL Donder DOK Bljjspel in van A L A Aatpv PBI Eerste Ra Dames en De loting d ilnteekenaran 15 October 1 tegen betalen HH Ij tlleen d 8 AABtIn h en sm IN I A éien pa ooi I ii terhi g 16 October 1879 R KLAUS ledryven na r Éet DiÜtsch NGE door J H RöSSIÏfG ten HALF ACHT urel N DEK PLAATSEN voor HH Jen hunne jdepen Mii per persoon 3 ftsprek n i fcatsen voor HH plaats hèbbelh op W nsdae ♦ is avontis ten 7 urArecies Km 10 Ceife óor eUf lplaati pe aren iwrdt 4eri ni igt avb de t ilig Ö 0LGBN3 V 0r1aA KteNIN teve ktfnz in lèr Socleteit u n i lob e kiWa iyMjlié rlji 0nli nit et MAGAZIJN van E BRAlNDSMA tl te AMSTERDAM vei krggbaar bg C v d LINDEN Q z Hooge Gouwe te Gouda GEVRAAGD EEN JONGEN voor LOOP en SCHRIJFWERK Brieven franco onder N 347 aan het Bureau van dit blad Te HUUR te Rotterdam een zeer gunstig gelegen lï£ BJ5 r EiïJJ met W00N WA8CH eü SPOELHUIS dadeljjk te aanvaarden Franco brieven onder letter M bj den Boekhandelaar N A PETERS Lange Warande No 100 t Rotterdam P II Qouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albnms Dessins Spécialité d Agrandissomeuts et de Portraits emaillés Openbare Verkooping op WOENSDAG den 5 NOVEMBER 1879 des voormiddags ten 10 ure ten herberge van K HOOGENBOEZEM te Reeuwijk van DRIE HUIZEN met SCHUREN en ERVEN en ongeveer 9 Hectaren WEI HOOI en BOUWLANM aldaar Te aanvaarden 1 Maart en 1 Mei 1880 Breeder by biljetten en inlichtingen te bekomen by den Notaris J P MAHL8TEDB te Bergambacht Gouda Druk v n A Brinkman BEKE U ia G 1 Ie AANvéniINGSKOHIER DEE PLAATSELIJKE DIRECTE BELASTING BURGEMEESTER en WETPOÜDEBS van Gouda doen te weten dat bet lé aaarulliaKikohier voor de plaatitlijke directe belasting dezer Gemeente voorhet dieu ljaar 1879 dool hen voorloopig vastgesteld gedurende VEERTIEN DAGEN van des vooiroiddagsten tien tot des namiddags ten eJD en van drie lot vijfure ter Secretarie der gemeenle vfior eeni ieder ter lezing is ned rgejegd binnen welken lyd elk aangeslagene tegert ïy r n aanslag liij deJ Rsad bezwaten kan inbrengen bü verzoeksoMft o ongezegeld papier ge cbre en i J fy j Oottda den 18n Oot l979 Jl Burgemeester en Wethotilffir voornoemd Vilw BER é UiENDOOEN t 5l e Sedretatis 4 i VON 3TERNBACH fi S Ibxhtenland V Buitenlaiidscli Overziciit £ r rijn voor de Engelsehen gunstige tijdingen ontvangen uit Afghanistan De onderkoning seinde dat hg van gciierani Soterts het bericht had ontvangen dat de troepen van den vijand geheel uiteengedreven waren en dat de starameu die zich vereenigd hatUlen om tegen de Engelschen te vechten weder naar haun woonnlaatsen terugkeerden De generaal seinde dat men hel iware geschut dat hem achterna geiondeit werd el our ludi kon laten terugkeeren danr de zware stukken en houwitsers die ¥ roegc r door de Britsche regering aan den emir wan u ten gi dohenke gegeren in ongeschonden en volledig bruikb tren slaat waren gevonden De generaal bezocht Zaterdtig de Bala Hissar en KOU Zondag een statelyken intocht honden in de sjad Kaboel V olgens een later gekomen Reutertelcgram heeft bij dit voornemen volvoerd en is hij met den emir dien men nog altijd in het kamp heeft gehouden tusschen twee hagcu van Engelsche soldaten de stad biuiiengi trokken Salvo s van het geschut eu de Eiii elsebc kleunn op de poorten verkoiiHigjIen dat Kaboel was genomen Bijna zonder slag of sloot Eijn dns de Engelsche troepen meeslir van de hoofdstad geworden Den 8en is er nog wat gevochten maar niet hevig Men £ flg toen eei e groote miicht van de Afghanen op een heuvel gekampeerd en Inschoot hen den ganseheii dag uit de luurmonden der artillerie Men kou ze niet iii hunne stelling aanvallen wgl Baker met zijue iufauti ric eerst des avonds tegen het donker ter plaatse aauknam Den volgenden ochtend toen mtii den aanvul zou Wagen bemerkte men dat de V jand weg wiis Men vervolgde hem toen deu ganschen dag sloeg en schoot er eeiiigeo dood en verstrooide de Afghanen die in kleine troepjes naar verschuil ndc zijden gevlucht zijn Dit alles volgi ns de Slaitdard die hoezeer het verboden is dat clagbhidcorrespundcnten met de legers zouden medegaan toch een middel hteft gevonden om per telegraaf de meest uitvoerige berichten Ie ontvangen Humbert de oiid redact Ur van de 7Vre Dttchnie die zijne in dat blad geschreven artikelen met acht jaren deportatie heeft geboet is tot lid van den Pftryschen gemeenteraad benoemd met Ö84 stemmen tegen 610 die op den heer Depasse waren uilgebracht Men heeft aan die verkiezing het kaïnkkr gegeven van eene demonstratie voor de volledige imnestie zonderling genoeg want beide candidaten waren voor dun maatregel gtsteind Inderdaad is de verkiezing dan ook enkel en alleen eene apologie nn de commune door eene slail wijk van l nrijs Het qvttrtier de Javel heeft met eene meerderheid van 7 stemmen veiklaard dat het staatsbestuur in handen behoort te zijn van mrnsohen als Humbert en llochefort Nu in Bordeaux hebben nog ved meer nirnsclMin op Bl ini ui gestemd en er zitten een 150lal afgcdinrdigden in de kniner die niols lievtr wenechm dan den ondergang der republiek en toch bestaat deze en neeBt zy met den dag in kracht toe Zij ii lelft too sterk dat zij het aan den heer Gr vy toegeschrevci gezegde toepast tout laitser dire nerien lainer aitt De republiek wordt ieder yogenblik in openbare b enkomsteu uitgemaakt voor at wat leelyk is tonder dat de regeering daarin aai leiding vindt om politieke processen op te zetten Zij heeft echter nu een onderzoek bevolen in zaak van Humbert ep den rmt van de ManeiUaue die door het openbaar ministerie worden beschuldigd van twee raisdrgveu van beleedigingijvni rechtscolleges en van het verdedigen van handetiagen die bij de wet als misdaad zgu gequalificeerd Deze heeren schgnen in het vuur hunner sociaal politieke overtuiging in wat te nauwe aanraking te znlten komen met een paar artikelen van den code fénal Te Brugge waar Dinsdag een lid van den senaat moest warden verkozen hebbes wanordelijkheden plaats geljad bü de felheid waarmee de partijen in Belgiëtegenover elkander staan is het niet te verwonderen dat het soms tot vechten komt len slotte is declericale candidaat verkozen De Berlqnsche correspondent vaji den Standard komt heden verbalen dat ttnschen Duitschland en Oostenrijk een of en defensief verbond is gesloten Het kan wel zoo wezen eo men kan het even gemakkelgk zeggen als tegenspreken Niet velen toch willen er van weten als het zoo is Dat voor zekere gevallen eene afspraak werd gemaakt tusschen prins Bismarck en graaf Aodrassy ia onmiddelgk gezegd en tamelijk ronduit erkend Van eene ge schreven in allen vorm geilelde of en defensieve alliantie was geen spraak en de omstandigheden waaronder ze zou moeten dieoen zijn ook niet aanwezig Men heeft dus al d lijd om af te wachten f ioderdsnd meer gueb re n dan lot dusver werd verzekerd Iu elk geval heeft het niets verontrusteods wanneer Duilschland eo Oostenrijk beloofden elkaar in geval van nood tegen Rusland bij te staan en inmiddels deze mogendheid te helpen honden binnen de perken van het tractaat van Berlijn Meer en meer blijkt dal het werk van het congres van Berlijn wat betreft de zaken in Oost Rumelie alles liehalve gemakkelgk zal zyn te handhaven ieneraal Strecker wenscht de bevolking hare wapens af te nemen ten einde ze onschadehjk te maken In de gegeven omstandigheden kon hy wel niet anders dan op ontwapening aandringen Hij heeft de rust te handhaven en zonder ontwapening gaat dat niet Van de andere zijde is echter volkomen natuurIgk dat zyn voorstel werd verworpen Pen en inkt kunnen de natuur der dingen met veranderen en de omstandigheden brengen nu een maal mede dat de Bulgaren van Oast lluraelien et tot rnst komen voordat e zekerheid hebben noch door Turksche troepen noch door ïiuropeesohe commissien in hun bezit te worden grs oord In igenlyke gezegd Bulgargegajt nu alles redelijk Maar daar ook hebben alle welvarende Turken van eenigen invloed het land verlaten en de mindere stand van Mohaininedanen heeft geen slem in het kapittel en maakt er ook geen nanspr iak op Men 18 daar dan ook niet in het geval gekomen van een onmogelijk bewind te moeien scIh ppen uit een mengsel van Grieken Turken en Bulg iren En men heeft er evenmin de even oumogehjke gemengde miliiie De eenige vrees dir Mohainiuednneii was d tt y onderde Bulgaren zouden moeten dienen en nu daarvan niet komt zijn ze best tevieden en een reiziger die onlangs deze streken bezocht hoorde overal als wy even goed behandeld worden als nu blyven wij De zaak is eenvoudig deze dat de Bulgaren het heft in handen hebben en Grieken en Mohammedanen eenmaal in deze uitsluiting berustende zieh aan hunne eigene z iken wijden en stil hun gang gaan Alles is dU3 rustig behalve eeiiiiren lyd geleden is Osman Bazar Maar in dit district viel toch mets voor van eigenlijk staatkundige beteekrnis Het was gewone roovenj vroeger in deze gewesten aan de orde van den dag Iu lic Ruineeusche Kamer heeft de Minister van Buiteiilandsche Zaken het ontwerp over de toelating aii ie Tuden als burgers verdedigd hij wees op de iioudzakelykheid vim dit ontwerp daar het tractaat 1 van Boilyu een lulcrnatiouaal verdrag was mocht men de lystea wijzigen de zaak zelve kon niet anders worden opgelost In Turkije blyft de toestand steeds dezelfde veel verwarring en hervormingen op papier Midhad Pacha heeft den Engelschen ambassadeur meegedeeld dat hy in Syrie geen hervormingen kan invoeren omdat hy door den Sultan niet wordt ondersteund BINNENLAND GOUDA 16 October 1879 Gisteren liad alhier de plechtige inwijding plaats der R K Onze Liere Vrouwe Kerk op den Kleiweg Keeds eerijisteren hadden Ier ecre Tan de komst van 2 D Hoo w den Bisschop van Haarlem onze K K stadgenooten de Vaderlncdsche driekleur uit huune woningen gestoken zoodat de stad hier en daar een recht feestelijk aausien had Gisteren morgen om 7 uren vmg de plechtigheid aan met de consecratie der Kerk die ongereer ten half elf ure was afgeloopen waarna de eerste U dienst iu de nieuwe Kf rk gehouden werd T d van Priesters waren voor deze plechtigheid overgekomen en zetten haar allen luister bij Met genoegen merkten wij onder die geestelijken op verschillende Heeren lu Gouda geboren die aldaar hun eerste opleiding genoten hadden nl de heerea SaeÜcraan Koopman en Smeeman Ten half elf ure ving de dienst aan met een plechtige mis waartoe Viotta s Missa en Bes gekozen was Onder leiding van den bij ons zoo gunstig bekenden Heer Verheijen werd genoemde Mis prachtig gezongen Verrukkelijk schoon klonken vooral de duo s eu quartetteu die gezongen werden door dfl heeren Veoverlo van Amsterdam als Ie Tenor van Hasselt van Rotterdam als 2e Tenor W Deckers vau s Hertogen bo h als Bariton en Claessen van Rotterdam als 2e Bas Ook een woord van hulde aan het koor waartoe de koren der beide alhier gevesiigde R K kerken medewerkten vinde hier een plaats Toen het eerste gedeelte der Mis geRongen was trad als feeslredenaar op de heer v d Acker priester te Haarlem die eene korte rede bield waarin hij aantoonde dat de godsdienstige geest der vaderen die hier in deze gemeente de alom beroemde St Janskerk gesticht hadden ook uu nog niet geweken was eu noemde als bewijs daarvan de stichting dezer Kerk waartoe zoowel rijk als arm oud als jong hailden bijgedragen Spr wijdde ook eenige gevoelvolle woorden aan de nagedachteuis van den vroegereii deken den heer Bdkker die het grond denkbeeld voor stichting eener nieuwe Kerk alhier had opgevat veel had gedaan om in deze gemeente daarvoor syii palhie te wekken Na afloop oezer rede werd het 2e gedeelte der Mis gezouifeu en nadat nog enkele ceremoniën hadden plaats gehad eindigde de plechtigheid die door een groot aantal menschen werd bijgewoond waaronder ook velen die niet tot het R K kerkgenootschap behoorder De nieuwe kerk maakt een plechtigen majeslueuzen indruk wekt de btwoudenag op van alle die hmir zien tn strekt tot eer van den bouwmeester lot sieraad dezer geraeenle Pe Heer Posthumus alhier deelt in de Wekker mede dat reeds 500 onderwijzers zich hebb3n aangemeld tot deelneming aan het weldra op te rïchten onderwijzerswed uwcnfouds Op de tentoonstelling van Akkerbouw en Tuinbouw voortbrengselen alsmede van Boter en Kaas te sOravesande is o a een Tweede Prijs verleend voor Zoetemelksche Kaas aan J van der Bregïen Azn te VVnddinxveen en moov Grotne I ees ers een Tweede Prijs aan S Trissel te Boskoop Voor de nkle in de wiskunde werden gisteren te t Hage 7 ciindidaten gfcsjimineerd l trok zich terusr 5 werden afgewezen en 1 torgelaten de heer K H Jung uit Boskoop Onze Londeiiscbe correspondent die zich ordanss zooveel moeite getroostte voor de eer van ons eu znh