Goudsche Courant, vrijdag 17 oktober 1879

tebestnren oi cr de cxcerclltca der schutterijen op Zondag waarmede de Minister paitij schijnt te kiezen in i i Ai strijd over hel excerceeren op dien dag liet komt haar voor dal zijn bemoeiingen ten bate der geiiioeibbizwaarden geen doel kunnen Irtlfen zoolang de wel onveranderd blijft Daar de wet voorschrijft dat de oefeningen by voorkeur des Zmdaga gthonden moeten worilen staat het den commandanten de achutlery steeds vrg dien dag daarvoor te bestemmen De wet laat zeker vrijheid een adderen dag voor de oefeningen aan te wijzen maar de Gemeentestem beweert dat bij het kiezen van een andereu dag eerst het belang der schutterij en daarna dat der iiigezetenen in over egin moet worden genomen Tegenover de krenking of vermeende krenking van de godsdienstige overtuiging van hen die in het houden der oefening een ontheiliging van den Zondag zieu staan de stoifehjke en huiahoudelijke belangen van zoovele aiideieii die uit hun gewone beroepsbezigheden gernkt WDrdtn bijaliiien de oefeningen op een anderen dag der week uotleu plaats hebbeu Üe Zaterdag zou misschien het meest in aanmerking komen maar dan zou men weer stuiten op de klachten der Israëlieten Iltt vervullen van bnrgerpliohteu zal altoos voor dezen of genen moeielgklirden en bezwaren medebrengen maar men moet bedenken dat die vervulling moet dienen tot instandhouding van het Staatshuishouden Nopens een nieuwe Deentcbe noordpoolexpeditie wordt uit Kopenhagen het volgende gemeld Het verblijf van sir Allan i oung alhier aluat naar wordt gezegd in verbanil met het denkbseld dat onlangs op een te Hamburg gehoudyj wetenschappelijk congres is geoppen om te beproeven de noordpool door miildel van een reeks stations te naderen die allengs een nanweren kring rondom dit punt zouden trekken Het was te kopenhagen bekend dat de Kegeering ten behoeve van een Duitsche noordpool expeditie een vrij aauziiiilijke sem zou aanvragen Groenland behoort aan Deuunnrken en van daar zou de expeditie uitgaan De oommissarisaeii vau het voderlandach fond tot aanmoediging van s lands zeedienst een fonds dat over twee jaren een eeuw zal hebbm bestaan hebben ook aan de Kegeering hun gevoelen kenbaar gemaakt over de middelen lol opbeuring der zeevaart Zij ontkennen niet het groot bela vnu goed zeevaartkundig onderwija dat in de adnssen der rceile rijen op den voorgrond wordt geateld maar daargelaten of dal onderwijs van regeeringswegc behoort te worden gegeven gdooven zij dat daarnaast een ander middel oj den voorgrond moet treden Men moet namelijk de vooroiizichten van den bi kwamen atuurnian verbeuren door voof den rang van gezagvoerder een examen jn te voeren Daardoor zal ook onze vloot vertrouwen inboezemen aan den handel Men md U uit Groningen Eui vrecsehjk geval is alhier voorgekomen Oe heer Kortewtg vroeger leeraar aan do Militaire Academie thai a lid eener effeclen firnia en de vroegere tooneelspeeUter mejiilf Klise B iart sedert een jaar gchuiwl zijn hedenochtend dood in bed gevonden Voor het bed stonden twee glazen roeu vermoedt dat zij vergif hebben ingenomen Uit het spoelingdisirict Schiedam deelt meu aan het Hlil liet volgende mede nis een staaltje van le verliizMi die er gdcdi n wordt n Een vetweider uit den omtrek kocht dit voorjaar 27 magere ossen per sluk voor ƒ 160 na die itzen zomer gimest te hebben werd hem dezer dagen ƒ 125 per stuk geboden Als racn nu nagaat dat bedoelde landbouuer een half uur van de stad woont en dus zijn spoeling ovir de Maas moet vervoeren dan valt het ligt s mans verlies na te gaan Nog een ander voorbeeld voor een schuit I koemest rlie andere jaren f 40 opbracht werd nu f 14 betaald Als redenen noemt men dat hel vee dezen zomer veel geleden heeft en dus weinig is gegroeid maar vooral dat de J undensehe markt waarheen nog al vrij wat epoelingvoe ging thans vaa Amerikaansch vee overstroomd wordt Naar men verneemt heeft een der pachtera vaa de groole bulFetten op de Tentoonstelling te Arnhem een actie tol schadevergoeding ingesteld tegen do commissie omdat aan andere bierkiosken oogluikend is toegestaan sterken drank te verkoopen De Algemeene Kerkcraad van de Ned Hervormde gemeente te Leiden heeft aan de leden van het kiescollegie die inlichting gevraagd hadden aangaande de oorzaak der vertraging in het vervullen van de bestaande predikants vacalure geantwoord dat hij ook op aandrang vau het hooger kerkbestuur van de Gemeente commissie niet hee t kunnen verkrijgen de onvoorwaardelijke verklaring bg art 41 van het kerkelijk reglement op de vacaturen voorge I derl ind op de Ihans geopende tentoonstellins van ivdoiii idiai te Luiidcn smaakt de vuldoeuinp iu u 0118 heden tuti i zonden t le ram een bt lanp rijke overwinning van de Ilulliindsühe boter inzendingeu te benclUtn Aan de Hollandsohe boter zijn de Ie en 2e prys toe ekeiid aan de Deensche de 3e Pietcr lluisinaii van Maasland verkreeg een zilveren medaille U irniens Zonen te Harlingen een bronzen De uitspraak der jury voor kaas volgt lat r A V d D Staten Genoraal Tueide Kameu zittingen van U eD 15 October 1S79 In de zitting van Dinsdag zijn aangenomen de i iniMihgige naturalisatieen onteigcniiigs ontwerpen De Kamer heeft in hare zitting van gisteren het ontwerp houdende voorzieningen nopens de Iikwidatie van het b heer der voormalige wces en momboirkamers uitkiering der saldo s aan de geincenteii en ontbinding der aigeuiecne coimnissie unaniem aangenomen Daarna is het debat aangevangen over het voorstel Godefroi tot wijziging van het reglement van orde voor de behandeling van et sfrafwttboek Op artl 3 en 3 werd het tegenvoorstel der commissie van rapporteurs overgenomen bepalende dat voor het sectie onderzoek de Kamer of iw voorzitter de commissie van rapporteurs benoemt rhalve vervallen de processen verbaal door den heer rjdefroi Toorgesteld Met ovtrneining overigens van al e wijzigingen der comniissie is hel voorstii Go h froi unanieni aangenomen Bij vonnissen van de nrrondissemenls Eechtbank te Kotteriiara van den 14 den October jl zijn o a veroordeeld J V wonende te Keeuwijk en 1 K zonder vaste woonplaats vervolgd ter zake van bedelarij tot een f gevangenisstraf van 16 dagen met last dat de veroorI deelden na het uiteinde hunner gevangenisstraf naar een bedelaarsgesticht of werkhuis zullen worden overgebracht Aan de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden zal Maandag 27 dezer s morgens te 10 yren eene keuring plaats hebben van jongens tusschen 14 en 16 jaar die eene verbintenis in sRijks zeedienst wenschen aan te gaan Jongens ouder dan 16 jaar worden voorloopig niet meer aangenomen bij Zr Ms zeedienst Met betrekking tot het verleenen van buitengewoon verlof aan een gededte der militie op 1 November ia vanwege het departement van oorlog nader bepaald d it bij de toekenning van dit verlof lk begrip van loleu moet worden uiliresloten vermits de eerste oefeningstijd der lichting 1879 door den Koning op 12 in uinden is vastgfstdd Bij deze omstandigheden kan er geen spr ike van zijn dat zij die niet deeleii in dit veilof als blijvend gedeelie ter aanvulling van net gebrek aan vrijwilligers worden beschouwd Ingeval de aanzoeken om verlof ten behoeve van miliciens in verband met de vrueger aangegeven grenzen 700 man bij de grenadiers en 600 bij de overige regimenten onder de wapenen te talrijk mochten worden voor eene gunstige beschikking moet een splitsing gemaakt woiden In de ei rate plaats namelijk komen in aanmerking de meest geoefenden en zij die ten gevolge van het door ben getrokken nummer bestemd zijn voor het blijvend gedeelte dat na 1 Mei 1880 onder de wapenen moet worden gehouden Naariuale het getal aanijragen zullen de korpskommandanten nader bepalen of de manschappen verlof voor 4 maanden kunnen krijgen dan wel bij gedeelten telkens voor 2 maanden zullen vertrekken De commissie van 7 leden onlangs gekozen door belanghebbenden bij de goud en zilverindustrie hier te lande heeft zieli met nog 20 leden ventcrkt Den 26n October zal weder een vergadering worden gehouden waarin nadat een bestuur zal zijn benoemd de volgende punten aan de orde zullen zijn Benoeming eener subcommissie om de middelen te onderzoeken welke zouden kunnen leiden lot verbetering der waarborgwet en hel daarvoor in plaats stellen van andere overeenkouisteii wenschelijk is in het belang vau handel en nijverheid benoeming eener subcommissie tol het ontwerpen der statuten van een nationalen bond tot verheffing dtzer industrie hier te lande De heer mr Zeegers Veeckens ia door de comniissie tot eerelid gekozen Voor de Rechtbank in den Haag stonden Dinsdag terecht ccn gewezen bi diende uil de IVitte sociëteit en zijn vrouw de eerste beklaagd van diefstal van allerlei voorwerpen uit genoemde sociëteit ter waarde van ongeveer ƒ i de tweede van medeplichtightid door hel gestolenc des bewust te hebben in ontvang genomen en geborgen De man veronlsohuldigde ziüh met hel te doen voorkomen alsof door liet medcneinen van zulke nietige zaken hij zich niet an diefstal had schuldig gemaakt De vrouw beweerde in demeeniiig te zijn geweest dat haar man hel glas en aardewerk en do lepels en vorken die hij van lijd tot tijd thuis bracht gekregen had te meer omdat zij hem liad aangeraden niet oneerlijk tt zijn liet O M oordeelde beider schuld voldoende bewezen en eischte voor den man drie maanden en voor de vrouw een inaiuid ciUulairc gevangenisstraf De proef door de Amst Mclkinriohting geiiomen om melk per glas op straal te verkoopen ie vrij wel geslaagd zoodnt het vooriieinen bestaat in het a s voorjaar op uilgebreider schaal daarmede voort te gaan De verkoop bedroeg naarmate het weder minder of meer warm was van 100 tot 000 glazen per dag Hebben de gainelangspelers menige herinnering aan Nederland medegenomen zij hebben er ook menige aclilergelateii I l halve aan de tonen hunner speeltuigen Velen hibben zij verzuimd ie betalen sommigen voldaan met de tombardbriefjes van hunne niet gekregen zooals vroeger vertild werd maar gekochte horloges die zij Ie pand hadden gegeven Men ziet hieruit dat de westersclie zeden en gewoonten langzamerhand toch ook op de Oosterlingen vut krijgen Jrnh Cl In eene vergadering van hel departement Arnhem Ier Nederl Maatschappij tol bevorderiug van nijverheid zijn de prijzen van hel vleesch in verband met de lage veeprijzen tot een onderwerp van discussie gemaakt Ken der leden di i A hel voorstel binnen een kort tijdsverloop een buitengewone er gadering bij wijze van meeting uil Ie schrijven om te trachten eene cooperative sKigenj op te richten eene slagerij van dien aard dat men niet meer afhankelijk was van willekeurige prijzen maar de prijzen van goed au pulk vletioh overeenkomstig eciie matige verdienste waren Dit voorstel vond algemeen bijval De Dinsdag vastgestelde genKentebcgrooting voor 1880 te Woerden bedraagt in ontvang ƒ 4 337 407j en in uitgaaf 3 222 18Va batig saldo ƒ 116 22 ten gevolge vaif de afstand door de leden van traktement en presentiegelden ad ƒ 115 De post voor het onderwijs bedraagt in uitgaaf ƒ 6729 00 en die voor het armwezen ƒ 3470 De begrooting ten behoeve van de voltooiing van het vesliugstelsel dienst 18S0 ia in uitgaaf geraamd op 3 1 2 Ü00 Bij het opmaken van deze begrooting heeft de minister van oorlog gemeend zich behoudens enkile afwijkingen te motten bepalen tot het voortzetten van de uitvoering der werken welke in brgiiisd zijn vastgesteld bij de liehandtlmg van de definitieve vtstingbegrootiiig over het loopende jaar In verband met het tijdstip zijner optreding toch was het hem ondoenlijk reeds terstond eene btsliaaing te nemen ten aanzien van de quaesties betreffende bet vestingstelsel welke alsnog op eene oplossiiig wachten daaronder in de eerste plaats te begrijpen de moeielijke vraagstukken betrekkelijk de bevistiging van Amsterdam en den aanl g m spcrfurlen Het ontbrak hem aan lijd om zelfs alleen maar kennis te nemen van de te dier zake rieJs uitgebrachte omvangrijke en belangrijke rapporten Ilct nemen eener beslissing omtrent de nog hangende juaea ies achtte de Minister trouwiiis minder noodzakelijl omdat eene krachtige voortzetting van de in beginsel bereids vastgestelde werken reeds zoovdo uitgaven vordert als met den tegenwoordigen fuiancieelen toestand des lands ia overeen te brengen oor de verder uitvoiring van werken in de nieuwe Hollandsche waterlinie wotden alsnog gelden aangevraagd Bovendien zijn in de b grooting posten opgenomen tot het maken van gedekte gemeensohaps wegen het verbeteren van de posntie lutphaasi Int verbeteren van de stelling ynn Aïfieren het maken van forten aan den Uppalsclien dijk en bij Gissen Voor het fort bij I Imuiden il Hing van Amsterdam is een tweede termijn uitgetrokken mogelijk voor het maken van een werk aan den NicnwenMaasmond De Minister wenseht niet lot de uitvoering van de werken tol dekking van rivierovergangen en opneming van troepen aan IJsel Waal en Mans over te gaan voordat ten aanzien vau de quaestie dei sperforten eene besliasing ia genomen Daarmede toch hangt de wijze waarop de vel betering der forten Westervoort Benedeu Lenl en Crcvecoeur mogl geschieden te zamen De Gemeentestem betreurt de circulaire van den rainistfr van binnenlandsche zaken aan de geiiiecn schreven dat het kerkelijke ndmiuistratie bereid is de kosten te voldoen veroorzaakt door het verlrek en het vervoer van een beroepen leeraar met huisgezin en goei het beroepingswerk is toe te schrijven Dit is het hangend verschil waardoor de kerkeraad tol heden geen machtiging kou verkrijgen om tot b Toep van een nieuwen leeraar over te gaan Maar de kerkeraad heeft vertrouwen dat door tusschenkotnat van het hooge kerkbestuur weldra de weg zal kunnen gevonden worden om bet beslaand geschil tol ecu gewensehte oplossing te brengeu Uit Overysel meldt men dat de oogst thans als afgeloopen kan beschouwd w jrden daar met de l iutste schooue dagen ook de paardeboonen die nog steeds op droogte wachtten zyn binnengebracht Deze zijn puik van ualittit en geven over t geheel een uitnmnteiid beschot De aardnppeleu in de beste soorten klein van knol styf Icvereu van 64 a 160 HL per Heet dus nog geen half gewas de Amerikanen zijn giooler van knol en geven een beter beschot a 300 id De haver leverde eeu goed de rogge een middelmatig gewas beide zijn best vau qualiteit Het koolziuid leverde vrij goed iu de beste soort Het gewas gaf zoowel voor hooi als weiland een bdiooilijke uitkomst de weiderij ia onvoofdeeiig wegeus dalende prijzen van l vette rundvee Naar men zegt moet de eerlang te sluiten tentoonstelling van Arnhen den deelhebbers op eeu nadeelig saldo van de 0 ptJt komen te staan Leggen zij er dus geen voordeel mee in des te meer móeten de butfêtpachters iuzonderiieid die van MusU Sacrum reden tot tevredenheid hebben Nu wanneer men aanneemt dat de tentoonstelling door circa 180 0 0 personen bezocht is en de opbrengst der Zondagsfeesten geheel ten bate van laatstgenoemde kwam dan is dat geenszins te verwonderen Uil Nieuw Vmslrrdam Drenthe wordt van 10 Oclüber aan de A R Cl geschreven De strijd tusschen de beide paitijen van de Chriatelyke afgischeidene gi neente alhier duurt nog steeds voort De grootste paH ij im t den kerkeraad en den voorganger aan t hbc nl wna sinds geruimeu tijd meester vau t kerkgel 0atr Vu angst dat zij daaruit door de andere partij zouden verdreven worden werd de kerk nooit verlaten en hield zelfs de voorganger da irin zijn nachtverbhjf Heden nacht evenwel hebbeu eenige lei én van do kleinste parlij bet kerkgebouw weten binnen te dringen en den voorganger er uit geworpen die daarbij tevens ni t heel vrieudelyk beli mdeld werd waarna zij de kerk van buiteu hebben gt iloten Toev illig kwainin op dit oogenblik drie politie agenten na ir uren zegt gewapend by t gebouw aan en posteerden zich voor de gesloten kerkdeur Ken aantal leden van de pas uitgedrevea partij kwamen daarna spoedig opzetten en stelden zich met veel geilruisch tegenover de politie eu wilden hel gebouw wter in bezit hebben Hel leven dat zij maakten had zijn reden Terwijl zij daardoor de aandacht van de politie afleidden trokken eemgen onder wie ook de voorganger door een uitgenomen ruil in den achtergevel t gebouw weer binnen zoodat daze p irty zich weder in t bezit van t kerkgebouw heeft gesteld Du gemoedireu zyn zeer in gisting De Goetie ie Cl meldt dat eenige aardappeltelers in de gemeente s Hecr Arendskerke tot het besluit zijn gi komen de bedongen Iniidhuur niet ten volle aan de eigenaars der landen uit te betalen als daartoe gereehiigd door di n slechten oogst der aardappels Zij vinden daarvoor aanleiding in artt 1629 van het Burg V etb luidende Indien de huur slechts vour fói jaar is aangtg iau en de oogst voor het geheel of voor de helft is verloren is de huurder ontheven van de betaling van den gchecleu huurprijs of v m een evenredig gedcille van dtnzelven Wanneer het verlies minder dan de helft bedraagt heeft hy geen aanspraak op eenige korting De Frieache Ct geeft de volgeiide jirocve van een troonrede met een adres van antwoord Majesteit Ik ben blijde u te zien Kamer Ik ben ook blijde u te zied M t Is mooi weer K Ja t is mooi weer M Wat hadden we eeu natten zomer K Ja we hadden een nntteu zomer M t Staat met sommige landbouwptpducten niette best K Zeker sommige landbouwproducten staan niet te best M s Rijks schatkist lijdt er onder K Ik bCn t geheel met u eens de schatkist is in geen besten doen M De drukkende lasten zullen nog drukkendtr worden K Wc zullen er niet aan kunnen ontkomen D e drukkende lasten zullen nog drukkender worden M Met buiter landsche mogendheden leef ik op goeden voet K Juist Wij hebben geen ruzie met onze naburen M Ia Aijeh vorderen de zaken naar wen e i K Dal hoort men de krijgsoudernemingen vorderen daar naar wensch M Ik muet vertrekken Ik wensch n Gods besten zegMi K Ja ik inoel ook vertrekken Ik wensch u wederkeerig Gods besten zegen M Vaarwel i K Vaarwel 1 I iaatstledeu Vrijdag had l Bedum het St IIubtrtns feest plaats waaraan lal van jagtrs deelnamen Bij de réunie bleek d it geen van allen één h ias geschoten had Ken van Nimrods zonen een hartstochtelijk jager had gemeend een grooten langbien te zien althans den kop én had aangelegd Toui het schot was gevallen boorde hy een luiden Bchreeu v en vern im tot zijne ontzetting dat hij den arbeider Bin den neus en in de hand had getrolfen l e wonden zyn echter van weinig belcekeuis lETplïïïriiTmsTGT te Rotterdam Ingevolge de btlecfde uitiioo igiiig der Directie vüu de Pdssage stoorade de fer8lu j eyer dezer courant fristeren naar Rotterdam ter bgwoiiirjjj v m die pleditigheid Hij kwara ixo ruira bij tijda om MÏjr ie officipcle opening lief gebouw iu al zijiie bgzjudt rhedtu op te neiaeu Kenc korte bcschijviuj volge hier De pasïagp acne met las overdekte straat tOO meier lang e tfr hoogte van 20 meter he ftliatr hoüfding mg op do Korte Hoogstraat alwair z ch htt vijf verdiepingen hooge gtbouw met sierlijken üp aij breede marmeren zuilen en gmaakvolle roude vtusterbalküüs hoog in de lucht verheft I Aati den gevel prijkt behalve hel wapfjn Arr tweede koopstad iu kleuren ook de sttdema tgd van ilollerdam tnee vrouwenbeeideii draden auu wcers ijdin een kapitale lichtkroon Ter rech erzijd v in den hojfdiugang is een koffiehuis ter linkerzijde htt hotel der P issage gevestigd en At ze hebben daar even ruime als fraaie ingangeUj het hotel bijv gtheel uit marmer gehuuwen Boven den ingang is een fraaie klok aangtbracht met een Mercuriua beeld Alle gebouwen 7iju njk georna neUtcer i met allegoriëu op koophandtl visécherij landböUW euz zoadat uiet egeiislaande de gelijkvormigheid der geve alle eeutoonigheid ganisl Wordt Iu het midden is eeu rots orarini if van friische bloemen uit wclks midden eeu fontein ontspringt In de passage vind men 27 winkels van allerlei aard waarin het aan smaakvolle etalages rari nonvtaulés niet ontbreekt Het hutel wmirvoor echter nog geen gesciiikt pachter is gevonden bevat 70 kamers beli dve eenige groote salcn Overigens bevinden zit ti boven de magazijnen en het koffiehuis 70 fraaie bovenwoningen die deels in de passtige deels aan de Vestzijde haar opgangen hthb n De zaak is g iijk men weet eene ondtTueining van de firma M Hackert St Co en door den bouwkundige J C van Wyk onzen vroegeren stadgeuuofj ontworpen en uitgevoerd I e ind uk dieu men van het geheel krijgt is h1 dadelijk bij het biiiuentreden een recht aangen tme en nadpr in bijzonderheden tredende en alles meer op den keper bekijkende vermindert die indruk er niet op De p ssage is breed hoog en ruun de keurige etalages hoogst smiukvul de verschillende uuikels uiierst net Het boogvormige gUixt n dak de moz iïekviotr gedeeltelijk met advertealien gedeeltelijk nit l matglas ter verlichting van de ondeipassage bedekt de elegante ornementatie an het geheel alles werkt ineüe om de passage een geZi itig a uizien Ie geven Het cafo Verbra ik met zijn kolossale apiegelruilea ia in twee gedeelten virdefld h t eeue waarvan o a hel biilfit leestafel eu 6 biljarten bevat terwijl het andere met zijne fluweehn causeuses en stoelen een uiterst geschikte rustplaats aanbiedt voor dames Ouder het café is eeu soort grot met nqunrimn waar eveneens een gezellige gtlegenhtid wordl aaugeboden om uit te rusten van een wandeling ïti de passage en tevens een verkoelend glas bier te drinken Van uit de grot komt men iu een lokaal waar groenten vruchten en bloemenmarkt gehouden wordt Op on gemak ons van de doehreU ndheid van eeu en aiider overtuigd hebbende komen wij weder in de eigeidijke passage en juist nadert daar Rotterdam s burgemeester de waardige vau Vollenhoven begeleid door twee ceremoniemeesters die hem tot in de receptiekamer in t hotel vergizcllen waar hij door de directie wordt welkom gehe ten Daar volgen reeds de wethouders HoiFman Kickpla eu Viruly eu enkele andereif die eveneens naar boven worden geleid waar men vervolgens eeiugen tyd vertoefde In dien tijd verzamelde zich iutusschen in de kamers van het Cafc een groot aantal genojdigdcn Lc deu van den gemeentera id leden v m dt kamer vau koophandel verslaggevers van verschillende courauleu enz enz die zich daartoe door fanfares uiigenoodigd ter bestemder ure in een grooten kring schaarden in de passage om Eurg en Weth der gemeente en de directie iu hun midden te ontvangen Onder het apeleu der muziek zocht ieder zijn plaats Hier de burgemeester secretaris president der kamer vau koophandel enz daar ele beeren Vriese Hackert en van Wijk achter welken de opzichters der Pasjagi de heer C W Hoogendijk en andereu terwijl achter en naast de genoemden zich de overige heeren eu dames 8ch arden De muziek zweeg en de heer Vriese uit Amsterdrtifl hu tie Burg en Weth welkom en verzocht den Burgei teeater de Passage officieel te willen openen De heer van Vullenhoveu nam daarop t wfwrd om da rrmfê te voldoen aan het tot hem gerichte verzoek Hij gaf den indruk weer die het gebouw op hem geinaikl had Verklaarde het supeiieur aan hetgeen hij elders mocht aaii chouwen sprak architect en oprichters toe en noemde de PassaLre een sieraad vau Külterdam De heer J C van Wijk schetste daarop nog kortelgk het ontstaan van het gebouw dankte hen die tot verwezenlijking daarvan hadden bijgedragen en beval de winkels in de algemeene proteciie niet het minst in die der dames ain Telkens na iedere speich klonken tutjuichingcn en fanfare De heer vau VVyk noodigde daarop de jiAUWezigen uit om van af de balcons vaa het hotel uit de hoogte een gezicht op de I a nage te werpen terwijl tevens het publiek ir de gelegenheid zou word jn gesteld binnen Ie komen De heming werd weggenomen en het pubUek kwam uiet neen stroomde binnen eu het was aiirdig te zien die vele verbaasde gezichten en be vouderende blikken welke rechts en links werden ti ericht Alles ge chiedde met de grootste orde ieder hi ld rechts en zoo ontmoeten de etroomen volks elkander iiiet maar passeerdfu elkaar Wal al uitroepen hoorde men wat al opmerkuigt n de eeai aMIuchtiger dan de andere Van t Café heette het s ou t herbergje wel Van daeau de c ogue tft age Go ïsiemeine wat een reuW ssies euï enz Het Calé was in een ougeitbllre vol de sigarenviintels werden bestormd de guldeiijZ bazar vraAr entree ire geauuoHCferd was niet mii r Kr werd al dadelijk vrij wat verkocht Van dalf Jogenblik af ïs de Passage thn gehetien dag door ej geweest niet het minst deo avonds toen zfj scnirtrend verlicht eea waar tooverpideis scheen ÜverJ tocli glas g islieht spiegels e esn aantal günslereiile articles de luie terwijl in t midden der Fayict e twee kronen hangen m t gaglicbt en een paar fwiukels een speciale lUumin ttie hebbeu aan ebraciijt lïoveiidien worilt de verlichting uog vermei rdi rd door middel van reflector ballons Vele winkels genoten ook s avoiuh een druk bezoek ook t Oafé waar men Koowel van de Hoogstraat als uit de I assa e kan lulnden eu dat door zetr velen gi bruikt wenl als middel om zondeV moeite bij de winkels te komen waardoor t Café op zich zelf eveneens eeu passage werd Wij wenscheu Rotterdam geluk met het nieuwe groot chc gebouw in haar midden opgericht en voegen bij de vele luftnitmgen die tie her J C van Wijk dezer dagen mocht ontvangen ook gaarne onze hulde De inwoners van üouda zi u er we weten ht t steeds bijzonder op gesteld om hier ter stedo to koopen wat zij noodig hebben zij gain zeldeu elders ter markt doeh mochten zy in Rotterdam lijnde behoefte gevoelen zich iets aan te achaifen zij kunneu voortaa i in de Passage uitstekend terecht Aten verzekerde het ons gisteren meermalen en de prijsnoteering vvees t duidelijk aan dat meu daar uiet duurder koopt als in aiifjere wmkols Vele onzer ini f zetenen brengen Uotterdain dikwijls een bezoek welnu voorlaan hei ft Uottcrdam eene aantrekkelijkheid te met F iu de P issage waar men niet elt chts een eijkele I maai maar bij lierhïdiitËT zich gaarne zal gaan wrnnieu in liet vele schoons dat d i ir te zien is I De üiidergetetkende Dir cteur van hel Postk intoor te joud i brengt bij deze ter kennis dat van af I 15 Oetober de buflichttngen in de stail en aan hel station zullen plaats hebben als volgt I in de VIEÜWE HAVKX Ü en lü lO s morgens 2 15 5 40 en 8 30 s avonds Aan de ZEUGSTKAAT 6 5 en 10 15 s morgens 2 20 5 45 eu S S6 s avonds Aan hel STATION Ilichting Utrecht Iliehting Pollerdam 7 5 en U IO s morgens 7 45 9 10 en 10 ö J 12 5 2 iö 3 14 4 50 I s morgens U H 4 Ui 7 49 in 9 27 s avonds en 9 57 s avonds De diui5tregilliig van tijdslippen der verzending voor biit tf n enz zullen binnen weinige d igen verkrijgbaar worden gesteld De Directeur VAN KBÜIJNB