Goudsche Courant, zondag 19 oktober 1879

Zondag 19 October N 2363 GOUDSCHE COURANT Nienws f Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Rantongcrcclit te Gouda Terechtzitting rau Woensdag 15 October 1879 Kaulourechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN te Botlerdam VEROORDEELD C M bouwman wonende te Bodegraven tot eene boete van f 3 of gevangenisstr if van 1 dag wegens in de lioelekyde te Goudaii ziju wagen gespannen met een paard geheel zjuder toezicht laten staan N de J koopman wonende te Nieuwkoop tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens in de Spoorstraat te Gouda zijn wagen bespannen met eru paard geheel zouder toezicht laten staan A N bouwman wonende te Nieuwkoop tot eene boete van ƒ 3 of gov van 1 dag wegens in de Hoogstraat te Gouda zijn wagen bespannen met een paard geheel zonder toezicht laten slaan C H koopman wonende Ie VVaarder tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens op de Karneraclksloot te Gouila rijden harder dan in matigen draf met een rijtuig befpanneu met een G A G K brievenbesteller wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens rijden over de klinkerstraat bij het station te Gouda met lyn brievenwagen A V sjouwer wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens rijden over de klinkerstraat op de Markt Ie Gouda met een kruiwagen beladen met ledige zakken C L vrachtrijder wonende te Güudaj tol eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens watereu tegen een muur van eene woning op de Markt hoek Stoofsteeg te Gouda buiten een in de onmiddelijke nabijheid zich bevindende waterbak J vuu der P schipperaknecht wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens wateren tegen een huis in de Korte Groenendaul te Gouda buiten een waterbak J van B koopman wonende te Bodegraven tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens wateren tegen de Stadswaag te Gouda buiten een waterbak Schuttci sraad te Gouda Bij Tonnissen van 14 October zijn veroordeeld T J B eu J V W iedtr in eene geldboete van ƒ 0 50 en de kosten vegcus zïch niet tijdig voor de Schutterij aangeven MARKTBERICHTEN Gouda lIJ October 1879 ïot ruim vorige prijzen was de omzet niet groot Poldertnrwe puike ƒ 12 25 a 13 Mindere U 26al2 Rogge puike ƒ 7 a ƒ 8 Mindere ƒ 6 i ƒ 6 75 Voer ƒ 5 60 a ƒ 5 80 Gerst puike ƒ 7 25 ii ƒ 8 Mindere ƒ 6 60 a ƒ 7 Haver zware ƒ 4 50 a ƒ 5 25 Ligte ƒ 3 50 a ƒ 4 26 Hennepzaad ƒ 8 20 a f 8 59 De veemarkt met weinig aanvoer eerste soort vaarkoeien vlug inferieure soorten traag te verkoopen schapen alsmede varkens en biggen traag te verkoopen Kaas aangevoerd 57 partijen eerste qualiteit van ƒ 29 ƒ 32 tweede qualiteit van ƒ 22 i ƒ 28 zware tot ƒ 36 Goeboter ƒ 1 50 A ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 130 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN U Oct Msria Eliyabcjlh ouders D A Punsioen eii A M Warburg 16 Mhfcus Antoams ouders i M Herz eu J i ijs OWBRIEUEN P H vao Maaren 4 m C Bron huisvr vaa F ong 51 j GEttl WD 15 Oct A P Bron en H Vffmcij J de Jong en G Andera W F Carrière en M A C Gabrij Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 9 tot 16 October 1879 Moordrecht Geene aangirten hebben pliuils pchud Gouderak GEBOREN Coiaclia Willeinnia ouders A van Dam en W C an der Welden Aaltje ouders C Buijerse eu II Ruitwat GEHUWD K Verknik eu P van Vliet Stolwijk GEBOREN Jan Jacob ouders J Schiet eu K dn Vreugt Anüigje Maria ouders J Donk en N deVritd Corstma Kornelia ouders J de Stigter en D fan Harten OVERLEDEN 1 Honkoop 5 j ONBERTKOUWD O J Oudijk en D H Koot Haastrecht GEBOREN Maria Heleua ouders U Slootjes enj Duijs Johinnia Darid ouders J Sekaris en E R van Geelenwonende te W8ddinx een ÜVERLEÜFN N C den Hartog 79 Reeuwyk GEBOREN Michael ouders A Tan den Berg en T de Jong Adriana naders F van der Maat en M Poelwijk OVERLEDEN G Verbeek 3 j F de Jong 4 j GEHUttD K van Wijk en M A van Rijsdam Waddinxveen GEBOREN Gijsbert Jacobus ouders J C Spruijt en A Mensehaar OVbRLEDEN II Noorland 81 GKHUVtO G Figoe eu 0 Smolders W G Vermeulen mit I A C Kelder Zevenhuizen GEBOREN WUhelinina ouders P Keieseboom en J van der Sterre Jan ouders J Vos en F Honderduiark 0 KliLISUEN H Kramer 4 w M Verbree wed o H Jougeueel 8i ADVERTENTIES Getrouwd H L HOLTZ en G M BEUL Wie ook namens l eider Familie dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij dese gelegenheid ondervonden Leiden 15 October 1879 Mejuffrouw DAM Sociëteit Ons Qenoeqen te Gout o VRAAGT tegen November EENE FLINKE lISMSf SiS Loon 100 LEKKEBK VERSCHE Duurzame BOTER a contant verkrijgbaar bij A H de EREEK te Amerafoorl tegen 18 50 2I 50 23 50 of 28 de 20 kilo Hij 3 of mindere prijs voor Winkeliers Een Jong A ET 1ST te s Gravenhage zelf overgrondige studie gevolgd hebbende wenscht nog EENIGE BLEVES voor TEEKENEN of SCHILDEREN tegen billijke Condition te Gouda of omliggende plaatsen De beste referentiën kunnen worden geproduceerd Franco brieven worden ingewacht ouder No 1310 aan den Koninkl Boekhandel van M M COUVÉE te Hage De ondergeteekende maakt zijne geëerde Stadgenooteu bekend dat hjj r E i h TJisiD is naar ROTTERDAM hoek Crooswijksche eu Goudsche rijweg 139 en bericht dat hij zijn HANDEL IN PAARDEN voort blijft zetten J J flEUWENIIUrZEN Karnemelksloot MENcnEimPAli VLO F en SLIJPDEELKi tot BILLIJKE prjjzen voorradig bij L van UEB WEIDEN te Krimpen a d Lek Op MAANDAG den SOn OCTOBER des middags ten 12 ure zullen door de HAAGSCHE TRAM WA Y MAATSCHAPPIJ te Aeveningen ten overstaan van den Deurwaarder LBON in het openbaar worden verkocht 55 PAARDEN van 4 tot 9 jaar het meeste van Ardenner ras Te bezichtigen op den Verkoopdag des morgens ten 11 ure mm mi te ooüda OEGEL COirCEET TE GEVE V DOOR DEN HeEB EDIMOÏM ORGANIST UIT BERlia op Donderdag 23 October s avouds 7 ure Aan belanghebbenden wordt bjj deze bekend gemaakt daf de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 1 NOVEMBER a s en de Ballotage Lijst a st ZATERDAG 18 OCTOBER gesloten wordt Namens het Bestdür H JAGER Seeretarii Gouda 16 October 1879 Openbare f erkooping te GOUDA op DINGSDAG 28 OCTOBER 1879 des voormiddags ten 9 ure aan het Huis wjjk R No 134 aan den Blcekerssingel aldaar van eeuen zeer netten mm m waaronder een fraai antiek KABINET Mahoniehouten en andere staanfle en draagbare MEUBELEN als SPIEGELS KASTEN TAFELS STOELEN en LEDIKANTEN KAGCHELS GLAS P OR CEL EI N en AARDEWERK BEDDEN en BEDDEGOED LINNEN en TAFELGOED en t geen meer ter vferkoop zal worden aangeboden Daags te voren des voormiddags van 9 tot tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTÖIJN DROOGLEEVER te Gouda Mr Mw t lean niet eerlijker De Heer Theophile de beroemde haarkundige van Amsterdam zendt ons een geschrift waarmede wij met zeer veel belangstelling kennis maakten Hadden wjj den raad noodig dan zonden w jj voorzeker ons wenden tot den heer Tbeor phile die ons met een zeer eigenaardige vrijmoedigheid in zijn bandleiding laat lezen hoe hij de geheimen van den haargroei heeft bestudeerd De heer Theophile zegt aan het slot zijner circulaire geen liefhebber van reclame te zijn Wjj kunnen hem dan in zoover gerust stollen dat onze korte aanbeveling van zijn curieus geschrift dat karakter volstrekt niet draagt Roseusie van tde Gelderlnnder Nijraeegsch Dagblad van 10 Aug 1875 Boekje advies en proefBeschje kosteloos te bekomen bij THEOPHILE Haarkundige geen kapper Jf rederikajtletn No 32 Amsterdam ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEüNEN ZOON Chemisten ® tf aar schuwing Deze ÜRBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes a 37 3 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wij waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen GODDA DttUK VAN A BiUNKMAN 1879 s Afkondiging BURGEMEE S1 EU en WETHOUDERS van Gouda Gezien het besluit van den Heer Qommissaris des Koninga in deze Provincie van den l n September 1879 Au 1490 3e afd Prov bUd n 55 betreffende de verplichting tot het doen van suppleloire aangiTte voor de BEI ASTING op het PERSOKEEL over het dienstjaar 1879 80 Brengen ter algeineene kennis dat volgens artt 27 en 42 der wet op de personeele belasting van den 39n Maarl 1833 SUattilad ii 4 zooals die zijn gewijiigd en lunige nld bij de artt 7 en 14 kr wet van den 9n April 1889 Slaatiblad n 59 tot het doen van sopplctoirc aangifte verplicht zijn alipn Iie nn den 15n Mei jl een perceel iu gebruilt hibbrn ftrnomen alsmede zij die dienstboden of paarden na laatstgenoemden datum hebben aangeschaft Wordende de inKezetenen mitsdien herinnerd aan de op hen mslendp verplichting tot het doen dier aangifte ten einde bevrijd te blijven van de toepassing der strafbepalingen voorgeschreven bij art 35 voor zooverre die zyu gewijzigd bij art 13 der wet van den 9n April 1869 Staaltilad n 59 en art 39 Mn meergenoemde wet van den 29n Maart 1833 StaaUUad a 4 Gouda den 17n October 187 Burgemeester en Wethouder voornoemd EEMY W 1 B De Secretaris TOM SfERXBACH L 8 Uuiteiiiaiidsch Ovcrziiiit De bekende Parijsche berichtgever der TiTnet betoogt naar aanleiding van Uumberls verkiezing dat hel kabinelWadJliiiglon onvermijdelijk vallen moet indien üanibttta eu de zyiien in de Kamer voor de algeuicene nmneslie partij trekken en hij verzekert vervolgens lat in dit gevat niet fambitta zelf maar zijn getstverwanlen aan het bewind zullen ko nen me den Frauschen gezant in Zwitserland ChftllemclJjacour aan het hoofd Deze wordt volgens den berichtgever te l arij gehouden voor het vaslberadendst type dergenen die in de geschiedenis der eerste revolutie bij de nakomelingschap bekend 2yn onder den naam van Jacobynen tenzij zijn verblijf in Zwitserland een volkoaieu keer htbbe gebracht in zijn neigingen en gevoelens In den ministerraad is langdurig over den inwendigeu toeslaiui beraadslaagd Nadat de president Grévy zich voor strenge handhaving der wet had verklaard besloot de raad den minister van justitie bet uemen van krachtige maatregelen tegen oprot rige ntaniCestaticu op te dragen De procorcürs gcneraal zullen instruction in dien geest ontvangen en ook de minister van binnenlnudsche zaken zal een circulaire in gelijken geest aan de prefecten zouden De algemeene toestand baart overigens geene bezorgdheid aan de regeering en zij rekent op de republikeinsche meerderhud in de kamer In Parijs en over hel geheel in Frankrijk is men overigens weder wal tot kalmte gekomen over de verkiezing vuil Humbert Trouwens van den beginne af ïVfls duidelijk dat niet deze buitenspongheid van een enkel Parijsch district op zichzelf zulk een beroering zou gewekt hebben Wat er bg kwam waren le opstellen van de RépuUiqiie fran aiae en de vrtes voor een aanval op het tegniwoürdig kabinet Men begint nu te gclooven dat die vriii ydcl is seMiist daar de heer Gambetia geheel builen ilcze aak schijnt e zyn Van iemand dio goed oj de hoogte vezin kan vernam de France dat de heer Gnmbetla niet de houding der ItepiiUijuc fraiti aise ditmaal niet had te maken Vry wat rr ccr reden tot bezorgdheid geeft de lo stand in Duilschland al is het juist het legcnoiergestelde Tan het radicalisme wat men daar te vreezen heeft Dagelgks maak zich daar op elk gebied meer en meer den teruggang merkbaar w iartoe Bismarck s gewijzigde tulpolitiet het eerst het sein gegeven heeft Waaf is dan 4ie reactie vroegdu onlangs de ofiicicuse organen tten de liberale pers meende er voor te moeten WMrsehuwen Minister on Puttkamer heeft reeds wns te Koslip bet antwoord op de vraag gegeven en mocht een later schreven den ongunsiigea ind k ook gedeeltelijk uitwisschen dien hij met zgna redevoering gemaakt heeft opnieuw toont de minitter van onderwijs en eeredienst dat bet hem wel dtugdelgk ernst was toen hij verklaarde op een gelreel ander standpunt te staan dan zgn voorganger Falk Aan eenige afgevaardigden uit den gemeenttraad der stad EIbiug die de minister ten geboore ontving verklaarde hg dat hij zeer tegen de neutrale scholen was en die slechts in den uitersten aooA zou dulden Niet weinig ontsteld waren daarover die afgevaardigden laar juist onlangs in hnn stid alle scholen overeenkomstig de voorschriften nn minister Falk lot neutrale waren ingericht Deie korte bondige verklaHng van minister von Fiïttkamer toont even duidelgk all igne rede te Körtin weikeu weg hij op wil en de outstemdheid dnrover is in Duilschland niet gering Men ii niiit weinig benieuwd wat de regeerings orgaueu or r die woorden zullen zeggen Het Journal de Liège meldt dat de Belgische bisschoppen aan hunne ooderhebbcnde geestelijken aauvuUiugs instruoliën hebben gecoiden krachtens Wlke zij ni alleen den ouderwijzerf aan gemeenschappelijke schulen absolutie moeteu weigeren maar hun Qok op nlgk 4 oomiwwia juM oipteggcu Die ouderwgzers zullen in den rerkelgken ban worden ged nnn e kinderen die de gemeentescholen bezoeken zullen niet tot de eerste communie kunnen toegelaten worden tenzg onder voorwaarde dat de ouders aan den betrokken ouderwgzer verbieden hunne kinderen godsdienstonderwijs te geven De ontevredenheid van de Engelsche pachters voornamelgk echter van de lersche over de ongunstige verhoudingen waarin t f tot hunne laudheereu staan neemt haud over hand toe en begint onrustbarende afmetingen aan te nemen Kokele drijvers stoken de bevolking op om te volharden in haar verzet en niet meer pacht te betalen dan zg zelve billijk acht Verschillende vergaderingen waarin het vrij oproerig toeging zijn reeds gehouden en meestal ging de menigte uiteen onder het uiten van allerlei verwenschiugen tegen de grondbezitters nier toestand verre van benijdenswaardig begint te worden Reeds hebben deze uitingen van ontevredenheid de aandacht uer Uegeering getrokken eu in verschillende plaatsen in Ierland zijn de garnizoenen reeds versterkt om dienst Ie doen ingeval men tot geweldenarijen mocht overgaan Voor het eenige afdoende middel om een einde aan dien toestand te maken het invoeren van eeu wettelgke regeling der verhouding tusschen den landheer en zijn pachter heeft de Itegeering nog steeds geen gtlegeuheid Xu Kaboel door de Engelschen bezet is komt de moeielgke vraag wat zij er mede zullen doen Te dien aanzien is het publiek nog geheel in het onzek e maar er zijn enkele leekenen waaruit valt af Ie leiden dat de Indische regeering niet voornemens is deze verovering weder geheel los te laten In hoever dan het doel bereikt worden zal wat vroeger voor deze tochten naar Afghanistan werd opgegeven moet de tgd leeren Had men eenmaal de etensohappelijke grei zen zoo heette het dan zou Hindustan veel gemakkelijker te verdedigen ziju en konden de kosten vilii het leger aanzienlijk worden verminderd Denkelijk ral bu wel het omgekeerde bet geval zijn De Jodcn quaestie is in de Itomeensche kamer nog niet aan een eind 56 afgevaardigden hebben een verklaring overgelegd waarin zg het ontA erp der regeeriiig afkeuren De afgevaardigden Blarenberg raadde de regpering de kamer te ontbiiHlen In een parüjvcrgndcring deelde de minister Bratiano mede dat de regeering alleen in het uiterste geval tüt onlbinding der kamer zou overgaan BINNENLAND GOUDA 18 October 1879 Voor de akte in de vrouwelijke handwerken werden gisteren le sHage 15 caudidateu geëxamineerd 2 werden afgewezen en 13 toegelaten waaronder mej j D buij uit Goud voor smaak A den Haan uit Ouderkerk a f J voor nut en smaak J van Kijn uit Alphen voor nut G Ch Spruit uit Gouda voor nut ea smaak en H Robberae uit Moordrecht voor nut en smaak Op de aanbevelingslijst voor de benoeming van een directeurgeneeshèer voor het ziekenhuis aan den Coolsingel te Kotterdahi zijn geplaatst lo dr P J van Leent dirigetrend officier van gezondheid y bij de zeemacht te Amsterdam 2o ir H G Hesselink te S ad Almelo en 3o dr H Klinkert te Rotterdam De tentoonstelling te Arnhem zonder eenige plechtigheid geopend is Woensdag op dezelfde wijze gesloten De rij der feestelijkheden verbonden aan de tentoonstelling werd aan den avond van den dag besloten met eene soiree music de gevolgd door eeu bal hetwelk zeer druk bezocht is In een bij het Departement vaii Koloniëu ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie vau 16 dezer wordt bericht dat in Atjeh de politieke toestand zeer gunstig is en zich iu den laatslen tijd een groot aantal vooniame en mindere hoofden onderworpen hebben dat den 9den dez r te eerste steen werd gelegd van de Miss git Raja onder 4ei toevloed van ongeveer 600 inlanders en in den tegenwoordigheid van de hoofden der oost noord en westkust en der drie Sagis en dat den lOden dezer de nieuwe radja vau Pedir in Kotta Bukja bevestigd is Het Zieken en Weduwenfonds Provideniia alhier is voor tie som van ƒ 2475 eigenaar geworden van twee perceeleu in den laugcu Groeueud ial wijk I no 92 en 93 met het doel het beneden te doen inricliten tot wiukclliuis coöperatief bergplaats en woningen voor de concierges en boven tot vergaderlocaal het geven van tooneelvoorstellingen en levens tot sociëteit voor de leden van bovengenoemde vercenigiiig Ingevolge het kon besluit van 10 Ooiober 11 waarbij alle postzegels en briefkaarten van vroegere uitgiften buiten omloop worden gesteld kunnen te rekeneu van 1 November e k geene andere dan de laatstelijk ingevoerde op dit oogenblik iu gebruik zijnde poatzegels en briefkaarten worden toegelaten De brieven de gedrukte stukken eu de monsters van koopwaren voorzien va6 builen omloop gestelde postzegels zoo mede niet geldige briefkaarten welke ua 31 October e k ter post komen worden als ongefrankeerde stukken met port belast De buiten omloop gestelde postzegels en briefkaarten mits zg zich in ongeschonden slaat bevinden kunnen na 1 October 1879 nog gedurende drie maandeu en alzoo uiterlijk op 31 Januari 1880 op de postkantoren worden ingewisseld legen geld of tegen gangbare zegels of briefkaarten Staten Generaal Tweede Kamer Zittingen van le en 17 October 1879 Ill de zitting van Donderdag is na aanneming van kleinere ontwerpen de discussie over de crimineele wetboeken aangevangen De heeren Kool htnting en Godefroi vreesden dat door deze partiéele herziening de nlgeheele herziening der militaire strafwetboeken zou worden verschoven De heeren van der Kaay Patyn en Gratama waren voor de aanneming der ontwerpen waardoor althans de lijfslr iffen afgeschaft zouden worden In de zitting van gisteren verklaarde de minister van Lynden op eene interpellatie van den heer Eloul dat de regeeriiig niet kon besluiten de geheimhouding op te lietFen van de overgebgde stukken nopens den loop der ministeriele crisis Va verdediging door de regeering zijn de ontwer E