Goudsche Courant, zondag 19 oktober 1879

M pen tot wijzigino der criminede wetboeken voor de land en zeemacht waarbij de lijtatrall en worden afgeschaft aangtnumen Maandag is het ontwerp betrtlfende de jucht op de koopvaardijscbepeu aan de orde Pe direc4eur eueraal der maatschapp tot exploitatie van Slaatsspoorwegen eeue proef weuscheudc te Jncinen met het zoo guuslig bekende Koltanverbaad v m den othcier van gezondheid de Mooij hefflt l ist gegeven zulk een verband aan te koopen en Ble deponeeren aan het station llotMrdani Delft let 5 October vervoigae zich eenv vreemdeling een bankierskantoor e Amsterdam lorti cheques wisselen i wjlikerde de belali ig doch zou iliclitigeu naar Loaihi aeiueu De vreemdeling 1 niet terug en tereJüj want nu zoekt de politie daar hij Ie Uotterdajii er in geslaagd ia een iefskauloor vobr ƒ Süaj op te lichten i T ttrr i f Ie Schevoniiueu zijn Woensdag vrer bnriugsctó iten tekomeu en met goede vangst de steurhj me uas in w tarde g irezen Dooi deijf quulifei Wind iiii ruwe zee wordt een gedeelte il d It verhinderd in ze te iioilr en t j lelr irè nde het besluit vaji den Minister iiijOoMog om dezen winter bij iè vej scljilleude reM memen i Infanterie slecUls zooveel manscftappep Ono Vde f wapenen te houden als vodr den ii vendigengarnizoeiidieust noodzakelijk isj verneinién wij ihet volgpnde i ij I Dit jaar zal bij wijze van proef Let oog 4p de EOodzakelijke zuinigheid J op gijKoilr schaal en in eew wordt n toegestaan Iwat de aan een mindeiiget ü miliciens en dan gewoonlip bij beurten worat vergund Daar in den winterlijd de oefeningen hfli iniiist vrucht dragen wil de Hinister liever zooveel litógelijk de aanvragen om verjof gedurende de wiiitermaaiKten toestaan en diin van i Maart tot 1 Mei zonder vcrgunitiiig van verlof gestadige oefenijig houden Hel besluit geldt die miliciens welka in de bedrevenheid van den wapenhandel niet ten achteren zijn geraakt Mochten de aanzoeken ora verlof te talrrjk worden dan zal er een splitsing gemaakt moeten worden In de eerste plaats komen dan in aanmerking de meest geoefentlen Naarmate het getal aanvragen zullen de korpscommandanten nader bepalen of de manschappen verlof voor 4 maanden kunnen krijgen dan wel bij gedeelten telkens voor 3 maanden zullen vertrekken Door sommigen is aan de Ktgeeriiig liet verwijl gedaan dat zij tegen den winter t il van mannen afdankt die nu de wintevmaaiiden zoo weinig vraag naar arbeid zullen opleveren aan gebrik en ellende zouden zijn prijsgegeven Dit verwijt is onverdiend Het verlof toch wordt verleend op aanvrage en geen milicien wordt tegen zijn zin naar Luis gezonden Ia plaats dat men moet vreezen dat de miliciens de beschikking van den Minister hard zullen noemen ZJil men waarschijnlijk het verlangen om van de vergunning gebruik te maken door te velen zien uitgedrukt Ken andere vraag is het echter of de bedoeling van den Minister een gunstig resultaat voor bet leger zal hebben De Minister verwacht meer van intense oefening dan van een langdurig onder de wapenen houden De meeniiig dat niet alleen de noodigp bedrevenheid in den wapenhandel maar ook en vooral de langdurige gewoonte aan militaire tucht en orde den soldaat maakt schijnt in den Minister gten bepaald voorstander te vinden Althans ware deze meening de zijne dan ziju hij het ruimschoots toestaan van verlof alleen om den wille der zuinigheid in praktijk brengen En van zuinigheid in dien zin kan hij toch geen voorstander zijn want is het yoor de vorming der manschappen beter dat zij onder de wapenen blijven dan zou de zuinigheid een verkeerde wezen Zoo is het met den toestand onzer financiën niet gesteld dat wij om zuinigheidaredenen de kaas op vermindering van het gehalte van ons leger mogen loopen vooral nu dat gehalte naar vrij algemeene overtuiging zelfs verbetering eisoht Te Groningen is een nationale huurwnarborgmaatschappij opgericlK ten dotl hebbende de verhuurders van woningen en kamers te waarborgen dat door de huurders aan hun verplichtingen tot betaling der huurpenningen wordt voldaan Een maatschappij die de huurders waarborgde dat de verhuurders huu verplichtingen ten volle nakwamen zou ook uitmuntende zaken kunnen maken Men schrijft ons De temperatuur is voor Ooi niet laag maar de lucht dikwijls zoo donker als in December Bij het voortdurend gemis van Zonneschijn houdt derhalve de groei die toch reeds verminderde weldra op In de kassen van de kweekerijeJi wordt reeds meer dan anders het geval is gestookt Van het veldgewas werd er bijna geen zulke schoone vroege bloemkool verkregen als ditjaar ook was zij overvroeg ïoen was het echter ondanks den stortregen nog zomer maar de latebloemkool kon zich niet boven dien regen staandehouden de wortels der planten verrotten Vfin eengewas dat anders het meeste water kan verdrij en de bloemkool werd ook duur Het voordeel biW devroege teelt verkregen is bij de late te loor gegaan Ook de teelt van uiei was nadeelig Hetgewas van andivie is zeer gunstig ook dat an peen Dat van savooije en wittekool is tamelijkvoldoende Aan pruimen peren appelen oiitbröekt hét niet van de laatste is zelfs de pluk ruim dochhet fruit is niet mooi Bijna nergens is mefer grasop de weilanden Als de regen op nieuw overvloedig begint te vallen zullen de landbouwers spoediggenoodzaakt zijn hun vee naar den stal te halen terwijl de hooiberg nauwelijks voor de helft gevuldis Deze ongunstige toestand veroorzaakt dat delandbouwers zich van vee ontdoen overfil echter metschade Jlet rundvee is zeer laag in j rijs Trotsdonkerlkid en regen behield het geboomte lang zijnb adere li 3i die zelfs nog weinig tot d hejjfstkleuris oveBg aan De linde laat ziju jjele bladerenvallen e bekoorlijkheid vanden lu9t of die tochzOp küilsfondigwas is voorbij Het gebloemte iia veel Ie Xijllïiren had gaat verwelken De veldbloen woidt MM meer waargeiiome n Hoeren daar komeiïde naj iM kindct en die woekeren in de vochtigh id dk paddestoelen te v jor8olji ijn e zwaluw hi eft Iniar terugioolit lumgeniotnen lAan tien wijnstok hangi de rijpe drim dii zooveej zonif schijn heef jmoeten onlls reu en ougescnikt z blijven om er mn te gei ni en j 1 i Cl Het lIüojii init f ontviiig van de UfillAi Barende weder twee pji even Van de bh de Bnijlie enivan Broekhuyzen inefiaKt vervolg van de beschrijviiJE der tochten en üiitni ilingtin in het hooge noorde De komnmiidant dcjilruyne meldt dat hij uit llainmèrfest de reis naar hufel zal aanvaarUen over TrOniso ten einilc aldaar eenigMidichtingen te krijgen omtrent ankerplaatsen op de Noordkust van Nova Zenibla en tevens omplaatselijke keunis op ii docn Het vjeder Was goeden aan bt ord alles wel De blieven behelsden o a de ontnic tiiig in de Jubiiib iai niet de Isbjornen kapt ïhJ Onre Booth waar k ipiiein M irkhain aan boord wa8 eii Je otjrzaak dat de IJshaven niet bereikt werd kjlpt de Bruyne schrijft tiaarvaii lk durf niet te zeggen dat de IJshaven niet zoude te bereiken zijn geweest het is met de heersclieiitle stormen echter gevaarlijk werk tusschen den wal en het ijs en we zouden misschien op een bezet raken op de Noordkust zijn uilgtloopen ware het vroeger in het seizoen geweest dan had ik niet getwijftld tlüch was verder om de Ojst gegaan nu mocht ik met de mij medegegeven instructie iiiel anders handtlen D U wij allen aan boord veel spijt hadden niet den steen op de IJshaven te kunnen brengen kunt u begrijpen wij hadden het zoo half beschouwd als de piece de resistance dezer reis en metlooden schoenen gingen wij om de N VVest De commissie iif 1876 door de afileeliug Amsterdam van t N O ü benoemd om te trachten eenheid te verkrijgen in de keuze dor scboolliederen stelt voor in het reeds begonnen win eili iKjaar te leeren I De Lelicn no 6 uit het Ltjslerlje uitgave van van Zweedeu te Groningen II Jonkmaatje no 15 uit Ernst en Scherts uitgave van Brinkman te Amsterdam UI liied der Trouw uo 6 uit het 2b stukje der Zingvogelljcs uitgave van Wenk te Rotterdam Aan het Bestuur der jVrnhemsche Tcutoonslelliiigsvereeniging is door de oommissie uit de inzenders een circulaire gericht waarin als het resultaat v in een door haar uitgeschreven er talrijk bezochte vergadering wordt medegedeeld d it tie inzenders niet tevreden met de uniforme bronzen niedaillea voor alle graden lo de diploma s der bekrooiiing in graad wenschen vergezeld te doen gaan van een gouden of zilver vergulden medaille en die van den ia graad van een zilveren medaille en mochten hiertegen bezwaren btstaan 2o dat dan aan de bekroonden op hun eigen kosten genoemde medailles uitgereikt wolden De commissie bestaande uit de heeren Bouvy Dordl itijke den Haag Hesselink Arnhem Jacob Duyvis en Hamburger Utreohl houdt zich bij het bestuur aanbevolen om deze voorslellen in een mondeling onderhoud nader toe te lichten Herhaaldelijk zijn klachten opgegaan vooral ook in onze omgeving wij hebben er herhaaldelijk uiting aan gegeven over de wijze waarop met het meten van aardappelen wordt omgesprongen zoodat de verbruikers m een niet geringe mate de slachtoffers zijn van misbruiken en willekeur Van de wijze waarop hier met de maat van aardappelen ook wordt omgesprongen door middel van kwartiertjes die naar gelang tie at rdappelen ouder of nieuwvr zijn zonder kop met halven of heeleu kop worden toegediend kan men bezwaarlijk ceni begrip krijgen liet verbruik ran verkeerde nameil voor wettelijke vastgestelde maten enz waardoor dé verbruikers in de nar komen heeft dikwijls plaatp De heer jV J H van der Toorn inspecteur vanhet ijkwtzen heeft zich thans deze zaak aangetrokkenen aan de heeren ijkers chif van djeiisl eeue circulaire gezonden waarin hij hen wijst op de verschillende misbruiken ten aanzien van het metenvan aardappelen in zwang de pogiiijen aaugetvendom daarin verbetering te krijgen en eindelijkJhemverzoekt hem tq willen berichten i t ke gebriaken betreffende het melen het aankoudi eji en deiftrijsberekeuing bij den nardappelenhandci dn het klei inhun kring beslaan welke benaminjjen vali nl aSen by dien liandel wordeii genoemd en of het gebruikvan mogelijk verouderde benamingen gjeinak owportleel aan jen verkooper oplevert Zooals wij vrbegef reeds betoogdeu zéuïelU m voor aarjlappelcn en andere dergelijke nlareiufooksteenkole de voorkeur geven aan weg n venmeten omdat het onmogelijk is de maat bnlihprwerpcn pil zoo ongelijke grootte zuiver af te strtjieil waardot altijd verschil ial ontstaan tusschen vrr koopers n kopgcra AU de laatslen er nog bij z ullenwillen hebben 4ullen dikwijls de eersten beweren dat zij Ireeds M veel gaven In Jat opzieiit zaln dodr te wegen een einde kunnen maken jainversofiillcn mits daiij ook strikt hel gewicht wlrde gegelfeii en niet di prijs warde berekend naarjeukleiueit j een grojteii of heel geea dootslag zoèal lUU ge clifedt met overmaat op de maten want jnisl daarinj I de grootste aanleiding tot misbruik gelegen fiij Rhn busl van Ifl OJctobtr 188a is wel bepfjld dat de malen gelijkrands moeten worden geVuld maar ér ziju geen giraffen op bedreigd en dui kanhel tojziclit weinig J bateu Om echter mei JoorWcrpcö ids aardappelen knollen steenkolen enz eenmaal fuiver geli traiids te vullen zou wel wal lijdkosten aan passen en meten een bezwaar dat doorwegen zou worden weggenomen Het Verschil datzich tusschen versch gerooide en reeds belegen aardappelin in de maat voor doet zal bij het gewicht blijven bestaan daar versche zwaarder zijn dan oudere Welke ma itregi len men echter ook moge nemen niets zal balen iiiilian het toezicht vooral van dezijde der politie niet toeneemt Wat baten de voorschrifleu omlrent het gebruik van den meter b v fDe meeste wiukcliei s meten nog altijd op 70oculiineler eti bepalen da irnaar ook hunne prijzen Deprijzen op de stalen zijn byua altijd naar de oudeel berekend en dal ruim 10 jaren na de invoeringder nieuwe maten en gewichten Indien het voorstel van den heer inspecteur voor het IJkwezen om trafbepaliiigen in te voeren tegen het melen in strijdmet de voorselirifien wordt aangenomen wat alseerste stap tot belerschap hoogst wenschelijk is en niet tevens het polilic toezicht aanmerkelijk wordt verscherpt znllrn we er weinig door vooruitkomen Slraf bepalingen zijn goed mits zegehandhaafd worden en indien niet krachiiger wortlt gewaakt voor dehandhaving der wel zullen wg over nogmaals 10 jaren niets verder ziju in de juiste toepassing vaneen zuiverder stelsel van maten en gewichten Depolitic kan echter niet alles alleen doen de verbruikt rs moeien helpen en niets anders bediendwillen worden dan volgens de wcllelyke voorschriften fl m In hel begin van November a s kan te Florence worden verwacht het proces legen Anna Buliscliow en hare eeilgenooten besohuldigd propaganda te hebben gemaakt voor de Internationale Na lange gevangenschap werd mej Bu ischow in de leiilc van ilit jaar uit Parijs verbannen Zo ging naar Belgiii en toen men haar ook daar de gastvrijheid opzegde naar Italië A erb izingwekkcnd is haar talent voor propag iiiiia maken Gedurende den korten tijd dien zij te Frorcuoe doorbracht drie maanden was zij bijv reeds er in goélaagd een groot geheim genootschap Ie vormen Jiiettemin is ze teer van gestalte en pas ii jaren oull Haar gelaat is niet onbekoorlijk de oogen verraden een dweepziek voor geestdrift ontvankelijk karakter Hot Italiaansch is ze niet machtig nmar wordt door haar gedurende de voorloopige heclilenis met vlijt beoefend mei het doel zelve zonder hulp van een tolk de verdeiligiug te kunnen voeren Mevr Panny Godard is zoover hersteld dat zij naar Parijs kan terugkeeren Zij heeft aan haren reisgenoot den heer Kehrer daarvan kennis gegeven bij een brief waarin zij hem voorstelt in het volgende jaar als hij niet is afgeschrikt weder een tocht te ondernemen waartoe de directie van het Paleis voor Volksvlijt haar medewerking zal verleenen Ten einde geheel overeenkomstig de inzichten der Kegeering te handelen heeft de burgemeeetor van Harmeien zich gewend tot den Minister van biiinenlandsehe zaken met de vraag of de personen voorkomende op de kiezerslijst voor leden van de 2de Kamer der Slateu Geueraal flie deu letten Maart door burgemeester en wethouders aldaar is vastgesteld bij de aanstaande verkiezing op 4 Nov moest worden gebezigd en alzou aan de daarop staande kiesbevoegden de oproepiogsbrief met hel stembriefje moest worden ter haud gesteld Daarop heeft de Minister geantwoord dat Z Eic zich met de zienswijze van d burgemeester vereenigt 2oadat dé kiezerslijst vaïf lS7ö bij de bedoelde verkiezing zal dienen KTEE ELAÏÏST De vereeiiigiug Hi t Aederlandac t Tooneel in naam hctztifde fijüzelschap dat hier bet vorige jaar optrad is eigt i hjk ecu geheel under lu het personeel dat de hujfdruUeu vervulde heeft een groole Hijzigiug plaats gehad lu de plaats van deneer Aibrt gt mevr I Albregl Kiigelinan Moor Veltinaö van ülleten in vr Ellenberger Inej Verwoert en mej Kapper kwamen mevr dcX ries L Bouwmeester mej Tüiiia Hüolinan A dablairoUfia M Bouretie ei C Schultïe Ouk na deze wijziging is het rfi geztlsclifip dat het bestgoede glukken kan beeetleo eu het muet ons ddaroin aanIgeiiaum zijn dat dit in het a st seizoen weder van tijd tot tijd hier zal optreden Het Donderdag upgtivoerde oktf u Klals van L Arrange bleek in weerwil vjiu de gebreken die het heeft teil goide keuze Wij zeggen gebreken en mcjetea dat woord handhiiveii ij hebben daarmede nu niet zoozeer het oog op die ettelijke onwaurschijnlijkbeden welke daarin Vüorkumeu uls b r iet rustig iiiduinmelbu van mevr ICIaus terwijl iemand hiuir een visite maakt ah het zonder onderzoek aannemen door Max van den dour dr Kiaus gedebitet rdea leugen als htrt door geinelden dokter in den steek laten van een patient om ec n verhaal te gaan doen dat juist de strekking heeft te betoogeu dat een dokter zija zieken nitt mag lateii wachten dan wel op den houw van hei stuk die vrij gebrekkig is Immers handeling wonit daarin bijna te vergeefs gezocht het eeue bedrijf ontwiikkeit zich niet uit het andere en de strijd tusschen de twee uitetnloopeude beginselen die ieder in t stuk zijne aanhangers heeft wordt ten sbitc niet beslist maar bigft hangende Dr Klaus meent meu is op aarde uitsluitend om te werken Mux zegt zich te auiusecrcn is hel doet van ons beslaan men verwacht eeue botsing vau die Irtce beginselen Toch in weerwil van di6 gebreken is Dokter Klai 3 een aumaant stuk VatMJlen toonceltjcs die uitmunten door komisch kraeht Wat een karakter teekening Wat een vcnnakclijk geheel De persoon van i Q i dokter is voortgekonien niet uit de fanlaisie van den schrijver maar uit het werkelijke le en t is een man van vleesch en blotd dia leeft voor onze oogen Max van Buden bet tl iela meer van een gewonen tooneeUuld maar is toch eveneens goed geteckeud Uriesinger Julie Emran en de overigen allen worden ons voor oogen gealeld zdo dat wij het karakter van huu rol aiiustoüds ten volle begrijpen Het stuk moge niet in spanning brengtn bil is tcch onderhoudend h t moge hier en daar eui gegronde aanmerking ontlokken bet ontlokt toch ouk telkens en telkens weder een gullen bartelijken lach Het spel was naar ons oordeel uitsteken d De heer Morin was geheel de knorrige dokter die ondereenbar uiterlijk een goedhartige inborst verborg die de vrouw uit de groole wertld vrij onzachl herinnert aan zekere formaliteit die ongeveer omtnnt Nieuwjaar plaats heeft doch die bij den braven ducli ougelukkigen werkman van gceiie bt taling wil weten Werd hij bij zijn eerste optreden met een kort applaus welkom geheeten hg verdiende ook ten volle de toejuiobingen die hem na het yde en 4de bedrijf werden geschonken De heer Spoor vervulde de rol vau Gricsinger xecr verdienstelyk In het tooneel waar hij Max aan zijn verplichtingen herinnert en hem het geluk zijnor dochter aanbeveelt speelde hij aangrijpend Alleen houdt liij er eeu eeutoonige arm bewegiug op na die niet zeer sierlijk is De heeren Tourniaire tn de Vo speelden los en flink en de beer de Boer beeft eveneens aanspraak op een woord van lof voor zijn gelukkig weergeven van de rol vau Lubowski hij bracht de noodige aanmati in en pedanterie in ziju rul zonder die te overdrijven Mevr van Slu jter kweet zich eveneens goed van haar taak bier en daar een weinig meer uitdrukking iu haar spel en zij zal nog meer voldoen Is het voor een toonetlgezelsehap een voorrecht een paar jeugdige actrices onder hare leden te tellen daar bijna ieder stuk een of twee jeugdige meisjes rollen btvat van de vervulling waarvan voor sucees zooveeljüfhangt j te meer ia dat t geval wanneer die dames goede smaak aau bevalligheid paren nette manierea aan een beschaafde uitspraak veieenigen De vereeniging Het Nederland ch Tooneel t te tnWüordig zoo gelukkig De dames van Biene Tonia Poolman en Buurette mogeu o i door de Directie op hoogen prijs worden gesteld zóó hoog dat zij niet moeien wordeu genoodzaakt te veel wtrk te dom zij staan in deii aanvang hunner loopbaan en hebben btj een gelukkigen aanleg alle kans om uitstekende aclricts te wordtn doch daarvoor is studie noodig vetl studie waarom wij van harte hopen dat hun deu noodigen vrijen tijd wordt geschonken om iiun aanleg tot ontwikkeling te brengen M j Poolman speelde Donderdag alleraardigst de rol van Kmma zij beweegt zich zeer goed op t tooneel spr ekt op natuurlijke ongekunstelde wijze legt de noodige uitdrukking in haar spel eu verdiende wel eeu afzonilerlijk applaus Mej van Biene was een goede Julie Zoowtl in de tooneeltjes met Max als iu die met haar vader was zij recht verdienslelijk De eerste voorstelling mag in onze oogen goed geslaafd hecten en wij iwijleicn niet of het publiek zul zich goed hebben geamuseerd PARIJS t Is ons een genoegen aan onze lezers te kunnen mededeelen dat de beroemde kleedingm tgazijuen voor mannen eu kinderen van La BELLE JARDINIERE besloten hebbeu hun g illustreerden calalogus voor het wintersaizoen naar Holland te zenden Deze uitgebreide invtchtiug eeu der merkwaardigheden iu He Franschc hoofdaiad bevat aUea wat tot het toilet van den mau behoort bet onderscheidt zich vjin alie andere soortgelijke inrichtingen door hare lage prijzen eléuante coupe soliditeit en de keuze barer stoffen Wij radeu ten zterste hen die vt rlangen zich smaakvol e kleeden aan deu catalogus van La BËLLË JARDINIÉHB aan te vragen Wilke huu gratis la franco zal wordeu toegezonden IPOSTEIR IvJEISr ST AT van 3H1K i V geadresseerd aan onbekende gcdurentle hel 3e kwartaal 1879 uit jouda naar hel Buitenland verzonden en door lusscbeukoiiist van het Fostkantoor terug te bekomen Vexzondeu geweest naar BKLGIE Je Ie Jeune Antwerpen Seghers Tonteyne Ostende Van het Ilulpkanloor HAASTKECHÏ Elisa Lugs Antwerpen ENGKLAND Grice Worcester Gouda den 17n October 1S79 De Direcleur v h Postkantoor te Gouda VA N K KUIJXE Aan het bun au van Politie is ais gevonden gedeponeerd eeu Gouden OÜUBKLLKÏJK INGEZONDEN Gouda 17 October 1879 Mijnheer de Bedacteur f hl dtze geineenle bestaat het is bekend veel liefde voor de muziek en goede muzitkuiivoeringen worden door velen op hoogen prijs g sleld Nu is rccds dikwijls door hen Öe weiisch geuit dat bier eens ecu opera voorstelling mocht worden gegeten ducb nog nimmer is die wenseh vervuld De reden daarvan is zeer eenvoudig het is ten eenenmale onmogelijk hier j tet succea een dergelijke voorstelling te docn plaats iiebben eu loch zouden ïouda s inwoners in deze tevreden kunnen worden gesteld Men weet bet daar de berg niet naar Metbusalem kwam wandelde Mcthusalem naar den berg onze ingezetenen zouden naar Kotterdam of den Hang moeten gaan do ïh niet zooals thans veelal plaats beeft ieder op zijn eigen gelegenheid tcrivijl dan in die steden wordt gelogeerd wal ten opera be oek duur moet maken maar op andere wijze Alle ingezetenen die gaarne eens vau tijd tot tijd een opera voorstelling bezoeken moesten een adres indienen aan de Directie der Ned Rijn puorwegmaatschappij door hen allen onderteekend met het verzoek b v in de maanden November December Januari eu Februari ééns iu de week of ééns in de veertien dagen een trein te doen loopen des avonds ten 12 ure uit den Haag of Rotterdam naar Gouda en tusscbeuliggeude plaatsen Wanneer dit adres door vele ouderteekend werd en dts noods mondeling ondersteund dan zou de Directie wellicht te bewegen zijn aan dat verzoek te voldtfeiT fllthans b v voor één maand de proef te nemen Wi6 neemt in deze het initiatief A Burgerlijke Stand CKliOKEX 15 Oit Alida oudtra J van der Sluija eo J ilu Giüot Iti ictrlrunia Cdtharnia ouders K J iJrojgli etci eu M S hilian Adiianus ouders J ü kms eu T Weudels Gïrardua ouders J vau liiucii en K de lung Joli iiiiits ouders J van der KIimj en II Jonker ÜVbKLKUEN 15 Oct M F Frataolla Gin J Nooni riiat 74 l 17 P B G Dortlnud 2 m 0 UEilTUOtj VD 17 Oct F H nn LecuHcn 25 j en T vau Wiugrrden 23 j f baudeis 24 j eo G Hoogeiidooru te iloskotj 20 j ABVERTENTIEM Voorspoedig bevallen van eene Dochter H VAN DLu GEEST geliefde Echtgenoote vau J J VAN DEK SANDEN Gouda 18 October 1879 Heden overleed tot ons innig leedwezen in den ouderdom van bijna 21 jaren onze hooggeachte vriend KOENUAAD HENDRIK VAN ÏIEEKEUEX hulponderwijzer aan de openbare school alhier Ü B LALLEIIAN hoofdonderw P VAN TROTSENPURÜ hulpP J IKKINK onderw H RüBÜERSE hulponderwijüeres Moordreda lü Oct 1 879 j Voor de vele blgken van belangatelling in deze dagen ontvangen betuigen wij ook namens onze wederzijdsche Ouders onzen weigemeenden dank W F CARRIÈRE M A C CARRIÈREGoxi da 10 Oct 1870 Gabey zag zich gaarne hier ter stede GEPLAATST als WINKELof KINDERJCFFKOÜW of iets dergelijks Adres met franco brieven onder No y49 aau het Bureau dezer Courant 20 PEOCENT PEOVISIE Voor een droog en net ARTIKEL van CONSUMPTIE worden soliede DEPóTHOCJDERS gevraagd bij voorkeur Confiseurs Bakkers Sigarenharidelaren het artikel is ook zeer geschikt voor Dames met uitgebreide kennissen Verzoeke franco brieven onder lett N N aan het Alg Adv Bureau van NIJOH eu van DITMAR RoUcrdam J d ONG Az Mr TIMMERMAN lyiRlIMEMËELE ZmVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteeg K 207 J H EIEBIRT MAREr mA maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS sjpopeud is van 9 4 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet illbani en EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding