Goudsche Courant, zondag 19 oktober 1879

V i j ü i J VÜ i 1 Woensdag 22 Octpbcr 1870 N 2364 GOUDSCHE CpURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onislrehen welzyn het welzyu vau Suriname ap hg de afstraffing op dereede niet in de havens Levenso evaai lijke HOEST Tan l indejfen Kuchhoest Zoogenaamde Blauwe Hoest onmiddelijke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door den sedSrt vele jaren bjj deze kinderziekten eenig goed bevonden DEUIVEÏÏBOESTHOmG Alleen echt verkrijgbaar in flacons van fl 2 die van geele flacons van fl 1 die van roode en flacons van 05 Cent die van witte capsulen voorzien zijn met fabriekmerk Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bij 1 van Bergen Haastrecht bjj J D den Hartog Oudewater bg F Jonker ldenburg mm mi te mu OEGEL CONCEET IE GLVtN DOOK DEN HeEU EDMl DKBYM ORGANIST IJIT BERLIJl op Donderdas 3 J October s avonds 7 ure Tlemleweu GOUDA ONTVANGEN NIEUWE IJANGLAMPEN PLOOIen NAAIMACHINES alsmede een nieuwsysteem FETBOLIÜM SEANIIESS wieus lichtverniogen even sterk is als het gaslicht ALLE SOOUTEN bij wag g ons tot zeer l ij e prijzen verkrijgbaar bij LEONARD ZAN iERS Co VVijnstraat GO bij de Vischsteeg lloiterdam ONTVANGEN de NIEL VVÖTE MODELLEN SALOI cTilFBLLAMFEN GANGLAMPEN en LANTAARNS ook tevens Hamburgsche K O O K M A C II1 N E S in ruime keuze zeer aantebevelen in deugdzaamheid en kwaliteit tevens voorzien van een luinzienlijke partij BLIKciilvOPEIlWEflKEX alsmede KOLEHBAE KEM SCHOPPEN POKEN TANGEN ZINKEN en verder alles wat tot het vak behoort W J YAN LEEUWEN Spieringstraat 41 umi vnvam nmim AAFBESTEDINO Op MAANDAG den 20n OCTOBER 1870 des morgens ten 10 ure zal door de VoedingsCommissie van het 4e Regiment Infanterie in garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van den commanderenden Officier in de Kazerne worden AANBESTEED De leverantie van Eundvleesch en Vet gerookt en gezouten Spek Erwten Boonen Grutters en Kruidenierswai ea Aardappelen Groenten Steenkolen en Turf waarvan de monsters voor zoover dit kan plaats liebben bij de Inschrijving moeten aanwezig zijn Tevens zal alsdan voor ieder gelegenheid zijn biljetten in te dienen voor welk bedrag per vijt dagen gedurende een jaar de aardappelschillen spoeling of vaarwater enz door hen zal worden verlangd De voorwaarden van een en ander liggen van af heden ter lezing bij den Adjudant Onderofficier TAS DEÜTEKOM in de Kazerne GooDA Druk vax A Bkinkman EEItTE I TJIIsdlIË I ETJZE in Geg arncerdc en On jfC j arnecrde DANES en KPDËfIHOËDËN CASTOR IIOEBEN van af 65 Cciil HIEUW MODEL VOSMEN 25 CENT tot billijke prijzen Markt A 89 ïï E MOAASCII Markt A 89 C ®€ lTli4iI 9 BOTEKIIARKT A 68 Bericht UEd den ONTVANGST eener flinke Collectie WIUTEEMAUTELS MAITTELSTOFFEÏÏ DOEKEN VILTEN cii MELTON ROKKEN Vilt voor Rokken gekleurde Flanellen cii ZWAKTK en GKRLi UI l E THIBÉTS Alsmede een GROOTE KEUZE FLOKKO É S KATI É S liCJFFELS in alle mpg elijke en voordeclig e doch VASTE PRIJZEN 1 H Ilccren Klccdiiigstiikkcn worden ti n spoedigste op maat geleverd Zich beleefdelijk in ieders g unst aanbevelende DE ORIGIN EELE lul Naaimachines zijn onovertroffen in Soliditeit Deugdelijkheid en Duurzaamheid en daardoor de meest gezochte Naaimachines der wereld Zij worden ondeu prijsverhooging tegen wekeli ksche ai betahugen van n afgeleverd om zoodoende ook den meent onbeniiddelden in staat te stellen zich een der beste voor zijn onderhoud dienstige IVlachines aan te schallen Te JIOTTJERDAM zijn deze Machines uitsluitend verkrijgbaar in het Hoofd Dépót voor liotterdam en Omstreken 3é i HOOGSTRAAT 340 ONTVANGEN de Nieuwste Modellen van Dames en Mij voortdnrend aanbevelende tot het maken van MANTELS COSTUMES enz Met achting Vi ed J F DEN RIET Sobtee Turfmar kt No 14 BEN en EM FALEN VLOT en SLIJPDEKLEIV tot BILLLJKE prijzen voorradig bij L van UEK WEIDEN te krimpen a d Lek Parlementaire Werkzaamheden Hoolfst Werkzaam heeft zich de tweede kamer gedurende de laatste ireek betoond en het Staatsblad zal daarvan de blijken dragen want tal van wetten van meer of minder belang zjjn aangenomen meestal met overgroote meerderheid Eerst een reeks naturalisatie wetten ont eigeningwetjes voor de vergrooting van het station te Venlo en Eindhoven en voor den verkoop van een stuk grond aan de gemeente Amersfoort die weinig of geen discussie uitlokten De hoofdschotel in de zitting van Dins was het Noordzeeksnsal een nieuwe termijn voor de voltooiing werd bepaald en uitstel werd verleend van de terugbetaling van door den staat aan de maatschappij voorgeschoten gelden weder een stap op den weg die voert tot de naasting van het kanaal door den staat waarover reeds onderhandelingen gevoerd worden omdat da maatschappö op den dunr niet in staat is tot de exploitatie van dit reuzenwerk De middelen waarover de maatschappij beschikken kan zyn niet voldoende ter voltooiing van bet werk en de kanaalen havengelden zouden wel twee of driemaal hooger moeten worden om de kosten van exploitatie te dekken Naar hst oordeel van den beer Gratama werd de gemeente Amsterdam bevoordeeld door de jsding met Amsterdam gesloten en die in een mr natiw nrbaod stond met de scbikkin n dit ontwerp voorgesïëfcf Hél kanaal toch is feitelijk voltooid en Amsterdam verplicht tot uitbetaling der beloofde gelden In tegenspraak met den heer de Caserabroot verklaart de minister dat de werken niet in ongunstigen toestand verkeeren waarna het ontwerp met 55 tegen 2 stemmen werd aangenomen in afwachting van het ontwerp tot regeling vau de naasting van het kanaal Meer discussie lokte het ontweip uit omtrent de overeenkomst met de gemeente Amsterdam Het rijk meende recht te hebben op de uitbetaling van drie raillioen door Amsterdam toegezegd bji de voltooiing van het kanaal op een bepaald tijdstip dat reeds verstreken is de gemeente Amsterdam meende recht te hebben op overschotten van do vroegere weeskamer door dat ontwerp werden die zaken afgedaan zoowel de eene als de andere partij zou van vermeende rechten afstand doen en men zou elkander met gesloten beurzen betalen door welke schikking hoogst kostbare en langdurige processen zouden voorkomen worden Uitvoerig bestreed de hjfier Gratama het ontwerp waardoor hij Amsterdam bevoorrecht rekende de beloofde subsidie moet betaald worden het recht op het saldo is zeer betwistbaar blijkens het eerste advies van s lands advocaten dat geheel streed met het tweede van tien jaren later De heercn van Tienhoven en Vening Meinesz verdedigden de dading zonder juist in bijzonderheden te treden evenmin als de minister dahet ontwerp oit de nalatenschap van zijn voorganger had overgenomen De kamer toonde zich zeer vredelievend eu ïfkeerig van processen door hel ontwerp met 61 tegen G stemmen aan te nemen In de zitting van Woensdag waren nogeveu de wees of momboir karaers nan de orde de commissie van liquidatie heeft haar taak bijna geëindigd het ontwerp strekt om nog eeiiige nadere voorzieningen vast te stellen op voorstel van den heer Schimnielpenninck door den minister overgenomen werd bepaald dat de secretaris der commissie ziJn geheele traktement als pensioen zou behouden na aanneming yan dit ontwerp met algemeens stommen kwam het voorstel van eenige kamerleden awi de orde tot wijziging van het reglement van orde voor de behandeling van bet wetboek van strafrecht Door de commissie van raMiorteurs was een tegenvoorstel ingediend dal echter door die commissie bij monde vali n heer van der Linden verdingetrokken waamade heerSickesz uamenr die commissie eenifle amendementen veplod gde Bjj de behandeung der artikelgn werd b pnald dat afgewekeii zal worden van het reglenic van oide dat overeenkomstig het vonr tj l dor commissie va rapporteurs vjjf rapporlodid zullen benoemd worden die by de afdeelingsn zullen worden ingedeeld dat die rapporteurs een leldSraad zullen ontwerpen voor de algemscne beschdSuwingen in de afdeeliugen v tardoor eenheid by bet mctie onderzoek zal verkregen worden waarna hrt geheele ontwerp werd goedgekeurd en zoo dé weg gebaand is tot een richtige behandeling jaa dit zoo hoogst gewichtige wetsontwerp Meer faestrgding dan nog M ig ontwerp vond dat tot bevordering van den aanvoer van vrije arbeiders in de kolonie Saftuame De heer Gratama wees er op dat die kolonie sed rtlcort 40 mi boen gekost had zonfer dat d kolonie of het moederland daarvan eemg voordeel hadden genofcn omdat dat geld hooMzakelyk ten voordeele der planters was aangelvend Nog heviger T as de aanval van d Mer van der Hoeven tegen de bevordering der ilimigratie Onder de 51000 inwoners van Simname zön slechts 600 Jüuropeauen vj a 4iftJtp rö planters en daaronder 40 suit e ilBnters Kunnen die het werk niet doen verriciiten door vrye negers die by goede behandeling noch ongeschikt noch ongenegen zyn om te werken P Moet de gelieele bevolking van Suriname nog meer gedemoraliseerd worden door don invoer van vreemde arbeiders Van medeluden met die ongelukkige planters mag bierbij geen sprake zyn het geld van Nederlandsche belastingscjiuldigeu mag niet gebruikt worden ora nog langer eenige planters en AmsterdamschekapifSilen te steunen De hear de Caserabroot versQhdJe geheel van gevoelen met de vorige sprekers Hg trachtte het medoiyden op te wekken voor de planters hing en die alleen door invoer van vreemde arbeiders konden geholpfen worden omdat de negers niet meer genegerd wilden worden De minister beriep zich by de verdediging van het ontwerp op den vroegeren minister van Bosse op de verbetering in Demerarydoor een gelijken maatiegel tot stand gebracht op het belang dut de kolonie by de su kerplantaadjes heelt en de Kamer stelde hem met 3C tegen 28 stenimcu in het geUjk Onder de 28 tegenstemmers waren alle richtingen vertegenwoordigd In de zitting van Donderdag werden eerst een zestal wetjes met algemeene stemmen aangenomen waarna bet wetsontwerp tut wyziging van de crimineele wetboeken voor het krggsvolk te lande aan deordekvVam De heer Kool het goede erkennende van dit wetsontw erp waardoor groole verbeteringen zullen worden ingevoerd vreest dat door de aanneming een herziening van de geheele militaire rechtspleging die erbarmciyk is zal uitgesteld worden daaromtrent weuscht hy iuliclitiugen van de regeering die boven de partijen staande juist geschikt is dit onderwerp in het algemeen belang te regelen Ook de heer Lenting heeft bezwaar tegen partieele regeling een provisioneele toestand van 12 jaren is wairiijk reeds lang genoeg ook de heer üodefroi deelt do bezwaren der vorige prekers de wetgeving is reeds 00 jaren oud cu by de invoering deugde zy reeds niet herziening der militaire strafrechtspleging is vooral dringend noodig o dat sedert 30 jaren art Iö2 der grondwet een doode letter is Spreker wil opheffing van de krijgsraden van audition van het boog militair gerechtshof en berechting van alle militaire misdry ven door een gemengd rechtscollegie met het f ewoon openbaar ministerie De heer van der aag zal voor het ontwerp stemmen in het vertrouwen dat dit geen invloed zal hebben op ds vertraging eener geheele herziening De heer Patyn wil ook dit ontwerp aannemen onder dezelfde reserve welk gevoelen nog nader ondersteund vjordt door den heer Gratama met het advies in 1808 door Tborbeeke in de sectien over een dergeUjk onderwerp uitgebracht Op uitmuntende wiJ7 e verdedigde de minister van Justitie bet wetsontwerp in de zitting van Vrydag Niet slechts afschaffing der hjfstraffen maar ook andere verbeteringen worden daardoor tot stand gebracht zonder dat het verband verbroken wordt De celstraf zal ook voor militaire misdrijven worden ingevoerd de rechtspleging door de krygsraden wordt door den Miaister verdedigd omdat deze coUegies zooveel mogelgk de gebreken tot een minimum trachten te brengen zy die bevreesd zyn dat uitstel eener geheele herziening tot afttel zal leiden wyst hg op het gebeurde met de burgerlgke rechtspleging viaar men ook partieel geregeld heelt lïoogstena één jaar na de invoering van het burgerliik strafwetboek hoopt hy dat het militair wetboek in werking zal kunnen gebracht warden Door den minister van oorlog worden de lyfstraffen zelfs hg het depot van discipline on noodig verklaard Dezelfde verklaring geeft de minister van marine voor zooverre zyn departement betreft op grond van adviezen van Ned zeeofficieren voorts beroept de minister zich op bet oordeel van Franscbe marine officieren Voor dan heer de Caserabroot was de treurige eer bewaard de lyfstraffej te verdedigen Hoewel een voorstander van maatregelen t gen dieren mishandeliug acht hy dat de lyfstraffen niet gemist kunnen worden maar om de publieke opinie met wakker te i naken wenscht Beriep de minister zich op de Franscbe marine de admiraal beriep zich op Engeland en Amerika hy meent dat kort recht voor den zeeman verre te verkiezen is de theorie van philantropie is geheel in stryd met de praktyk en ook in het belang van den matroos is hy togen deze wet die het lot van den matroos zeer zal verergeren De heer Hegdenryck moge niets op hebben met de zoogenaamde valsclie philantropie de redevoering van den minister zal hem voor de ontwerpen doen stemmen ook de heer Godefroi brengt hulde aan de welsprekendheid van den minister wiens debat alles doet verwachten by de hoogst belaugryke discussien die in het voorjaar waarscbijnlyk zullen gehouden worden Na eenige discussie by enkele artikelen wordt het geheele ontwerp met 57 tegen 1 stem aangenomen De vrees van den heer Lenting dat uitstel tot afstel zou leiden was bUjkbaar niet weggenomen By de discussie over het ontwerp tot wyziging van het crimineel wetboek voor het krijgsvolk te water werd door den heer de Casembroot nog een poging aangewend oin lyfstraffen te behouden doch met 45 tegen 15 stemmen werd zyn amendement verworpen en het geheele ontwerp met 57 togen 3 stemmen aangenomen lu do zitting van Vrydag is door den heer Eloat nog het verzoek tot de regeering gericht 1 i i f