Goudsche Courant, woensdag 22 oktober 1879

om e geheimhouding op te heffen opgelegdbij de overlegging der stukken aangaande deministeriëele crisis De Toorzitier van denministerraad de heer van Lgnden heeft daartegen bezwaren en hoewel na de heeren vanUodten en Fransen van de Putte den interpellant steunden in zgn verzoek werd dit doordo regeering niet ingewilligd misschien datdoor de regeering nog op haar besluit zalteruggekomen worden voor de begrootingsdiacussien beginnen in alle gevallen heeft hetNederlandsche volk het recht te weten watachter de coulissen is omgegaan L BUITENIJÜm Bultcnlandscii Overzicht De vervanging van een liberalen senator door een clerioalen te Brugge bij de verkiezing van verleden Dinsdag doet de Belgisohe clericale bladen natuurlek luide jubelen De onderwijswet werd met eene stem meerderheid aangenomen in den Senaat en deze stem was juist die van den Brugschen senator Hij toch gebroken door jaren en ziekte had zich naar Brussel eu uaur zijnen zetel laten vervoeren om mede te kuuuen stemmen Weinige weken na dien was hg niet meer Had hij gehoor gegeven aan de eisoben zijner gezondheid de wet ware niet tot stand gekomen Kn nu is hij vervangen de meerderheid bestaat niet meer in den Senaat de wet is door de kiezers dus veroordeeld Zoo redeneeren de olerióalen maar zij vergeten moedwillig dat de stad Gent die een liberaal koos nog door De liberale bladen dienen hunne lezers troostredeneu en verklaringen toe over den bedrouvenden uitslag derzelfde verkiezing De troostredeüen zijn krachteloos waar zjj staan tegenover het bedroevend feit dat eene stad die men gewonnen achtte verloren wordt en dat West Vlaaudereu aldus meer eu meer in handen komt van de kerkelijken De verklaringen zijn doeltrtffender In den strgd tegen de nieuwe onderwijswet heeft de geestelijkheid hare uiterste krachten ingespannen Goede eu kwade woorden stoffelijke en zedelijke invloed waarover zij beschikte is dezer dagen in ruimer maté aangeweiid dan ooit te voren De strijd der partijen heeft eene scherpheid aang nomen die alles overtreft wat wy reeds kenden Op den predikstoel donderen de priesters tegen de lauwhartigen die eigenbelang stellen boven het welzijn der Kerk tehuis komt de pastoor om den schoolpeuning te halen en de scholen zonder God af te breken En wattioeii de liberalen Zij zien het goedsmoeds aan rekenende op het Gouvernement niets wordt van hunne aijde beproefd om zich te verdedigen in den kruistocht die tegen hen gepredikt wordt Op dit oogenblik is het moeilgk om met eenige B kerheid te zeggen welke de uitslag is der invoering van de schoolwet De Minister doet ijverig statistieken verzamelen en geen twgfel of een der eerste punten aan de dagorde der aanstaande Kamerzitting tal de wet en hare ontvangst in den lande betreffen De Ëugelsche minisier van buitenlandsche z ikeu heeft zich in het openbaar uitgelaten over het verboud tusschen Duilschtand en Oostenrijk Hg noemde dit met het oog op de Oostersche quaeslie eene voor Engeland heuglijk gebeurtenis Het geloof aan een reeds gipsloten tractaat heeft daardoor in kracht genomen Men gaat daarbij uit van de onderstelling pat de Engelsche Minister bij de vermelding van het of en defensief verboiiUjtusachen Duitschland en Oostenrijk niet alleen zal zijn afgegaan pp een krantenbericht maar dat hij er meer van witt dan hg wilde of kon zeggen De KSln Zeit gaat nog verder en verzekert dat het verbond tusschen Duitsohlaud en Oostenrijk een uitgemaakt feit is en men reden heeft te gelooven dat het verdrag reeds in den loop van de vorige week door de beide Keizers is onderteekend Tjcii zwijgen de officiëele en officieuse Pruisische bladen nog altijd over de zaak alleen spreekt de Norddeultche geheimzinnig over de taak zoodat men de bevestiging van het verbond Hosachen de regels kan lezen het blad zegt namelijk dat de Duitsche Kroonprins te Baden Baden deelnam aan ernstige en gewichtige aangelegenheden van het Rijk en van den Staat gewichtig voor bet heden gewichtigef nog voor de toekomst Uit Weenen wordt gemeld en er is reden hieraan gewicht te hechten dat er wel een verbond bestaat maar alleen met een defensief niet met een offensief karakter De heer Bennigsen heeft zich werkelijk laten overhalen om zijn mandaat als afgevaardigae van den Fmi ischen Landdag te aaovaanlen Men meent voorts dat een transactie tusschen de Begeering en de rechterzijde van de nationaalliberalen bemoeilijkt wordt door de houding der Regeeriug in de quasstie van de gemengde scholen Volgena sommigen zal Bennigsen nu benoemd worden tot president van den Ijanddag en de vice presidenteu worden genomen uit de conservatieven en clericalen Een sprekend beeld van de hedendaagsche beweging in DutlstShland is gegeven bij het bouwen van een nieuw gymnasium te Wolfeubuttel Het gebouw was bijna klinr en in de groote zaal de aiUa was het borstbeeld geplaatst van Lessing Dit is echter voor de inwijding vervangen door de buste van den heiligen Bernard van Clairvaux De oud minister van eeredienst Falk ontving in het begin der vorigie week een deputatie van de Duitsche oiiderwijzersvereeuiging tot overhandiging van een door 30000 schoolmeesters onderteekend adres van sympathie Generaal Boberts heeft te Kaboel eene proclamatie uitgevaardigd welker inhoud voor de Afghaneu niet veel twijfel kan overlaten aan het voornemen der Eiigelschen met de bezetting van Kaboel en waaruit blijkt dat de lessen van 1841 althans ditmaal niet vergeten zijn Alle gebouwen die in den weg staan oiu de stad als eene vesting te betrekken moeten aanstonds worden afgebroken en met den grond gelijk gemaakt Kaboel en omstreken tien mijlen in t rond van de stad zgn in slaat van beleg verklaaril alle wapenen moeten op straffe des doods worden uitgeleverd en er zijn belooningen uitgereikt zoowel om deze ontwapening te bevorderen als om de moordenaars van het gezantschap te ontdekken Bovendien wordt de stad eene zware oorlogsbelasting opgelegd Of deze laatste maatregel wel zeer politiek is woidt betwijfeld De oorlogsschatting zal moeten betaald worden door de welgestelde handeldrijveude bevolking der st id die waarschijnlijk niet de ergste rol heefi gespcdd in den opstand en nu zeer tegen de Engelschen zal ingenomen zgo Hoe dat ook zij er blijkt uit de handelingen van geueriuil Boberts dat de Engelsche regeering de haar aangedane grove beleediging flink wil straffen en eene herhaling daarvan wil voorkomen Thans komt de tijding dat de Emir wil afdanken en geuer ial fioberls tevergeefs heeft gepoogd hem Vein dit voornemen tertg te brengen De Engcisohen hebben reeds nnatregelen genomen voor een voorloopig bewind Volgens DaUi Newë zal er ook een spoorweg gelegd worden naar Kandahar urn het verkeer te bespoedigen Alles duidt aan dat de Engelsche troepen nie fpoedig Kaboel zullen verlaten en het valt ook kwalijk in te aien wat ze in den toestand van regeeriugloosheid waarin het gehcele land verkeert anders kunnen doen dan het te blijven bezetten Uit Spanje komen treurige berichten De rivieren Mundo en Segura ziju Dinsdag nacht door zwaren regen en storm zoo gezwollen dat eene ganschc vruchtbare vlakte is overstroomd en de spoorweg die er door loopt gedeeltelijk vernield De gouverneur van Murcia schatte het verlies aan raenschenlevens op 300 Koning Alphonsus zal de overstroomde districten bezoeken en de staat is reeds tusscheubeide gekomen met geldelijke hulp Het ontwerp der Rumeecsohe regeering tot emancipatie der Israëlieten is met een groote meerderheid door de Kamer aangenomen Onder de leden blijkt dus eene schikking te hebbon plaats gehad Conservatieven en liberalen schijnen zich te hebbin vereenigd op den grondsl ig dat het beginsel dir conservatieven zou worden aangenomen namelijk dat over iedere aanvraag om naturalisatie door de Kamer noet worden beslist met de beperking dat allen die in het leger hebben gediend en bloc worden genaturaliseerd Het getal na turalisatiën zal grooter zijn dan de regeering eerst voorstelde en men meldt dat reeds een zestigtal Israëlieten de naturalisatie heeft gevraagd zg volgen dus niet den raad van de Alliance en men beweert dat dit verstandig moet worden genoemd omdat de Alliance den toestand geheel scheef beoordeelt In elk geval schijnt dus dit Vraagstuk op den weg te zijn van uit de wereld te geraken BINNENLAND GOUDA 21 October 1879 Voor de akte als hoofdonderwijzer deden Zaterdag 11 candidaten examen 7 werden afgewezen en 4 toegelaten de heeren A J Fijan uit Capelle a d IJsel W F Keijzer uit Gouda A J Lans uit Haastrecht en J L A Poelje uit Gouda Van den hoofdcunus te Kampen zgn bg het schriftelijk examen voor onderofficieren dingende naar den rang van 2en luitenant o a de volgende adspiranten geslaagd de sergeanten Deutekom Schot en jhr Teding van Berkhout Den 23stea dezer zal het moudeliog examen aanvangen gisteren morgen ten 10 ure werd met militaire eerbewijzen naar de laatste rustplaats gebracht het stoffelijk overschot van J Noordeman ridder van de Militaire Willemsorde welke orde hem in 1830 verleend werd wegens lijn heldhaftig gedrag in die dagen Het muziekcorps der dd aobutterij luisterde de plechtigheid op door op de tocht naar en op de begraafplaats treurmuziek uit te voeren Onder hen die de slippen van het lijkkleed droegen was des overledenen kameraad vau Leeuwen eveneens ridder van de Militaire Willemsorde Bij de geopende groeve werden de gebruikelijke schoten gelost De overledene muntte gedurende vele jaren uit door ijverige plichtsbetrachting nam zijn nederige betrekking met nauwgezetheid waar en strekte tot sieraad van zg n stand Wü vestigen de aandacht onzer stadgenoolen vooral voor hen die er van houden muzikaal genot te smaken op het orgel concert Donderdagavond a s in de Groote Kerk alhier te geven door den heer Ëdrannd Khym uit Berlijn Het is te verwachten dat dit concert door velenzal worden bijgewoond want de heer Khym heefteeu gunstig bekende naam en daar er op muzikaalgebied hier ter slede niet zoo bijzonder veel te genieten valt zal hopen wij uu er een gelegenheidtot kunstgenot aangeboden wordt dat op prijsworden gesteld en daa au gretig gebruik worden gertiaakt i Allerwege mocht de heer Khym grooten lof inoogsten voor fijn spel vóór ons leggen althans een groot aantal gunstige recensies waaraan mij het volgende ontleenen De Berliner MuaUczeitang zegt o a De heer Khym die ook de Orgel begeleiding met niinemend succes uitvoerde speelde de Orgel solo s Bach Tiele Liszt met virtuoser Technik en blendender Bravour De Kremzeitung legt De orgclstnkkcn v n Bach Bitter Boxtehnde zoowel als de Orgel begeleiding van den heer Khym leveren opnieuw het bewijs van diens virtuositeit en groot talent zoowel in de nauwgezette uitvoeringen der oude en nieuwe Meesterstukken als in ijn daarop volgend accompagnement De Mecklenburger Jmeiger zegt De Heer Khyra toonde door zijn gevoelvol spel dat hij ziju instrument ten volle meester is en moeilijkheden in de Techniek van het Orgel niet kent Uit deze en nog een aantal andere recensies blijkt duidelijk dat het de moeite waard zal ijn om het Concert bij te wonen Daardoor vereenigt men trouwens bet nuttige met het aangename idaar een kcdeelte van den entrée prijs den armen ten goede komt De gemecntebegrooting voor 1880 te Ouderkerka d Ussel door den Raad dier gemeente vastgestled bedraagt in ontvang en nitgaaf ƒ 12 929 02 Tenbehoeve van het onderwijs is daarop uitgetrokken 266 en als subsidie aan het burgerlijk armbealaurƒ600 Statea Oeneraal Twkzdk Kameb zitting van 20 October 1879 In de zitting van gisteren ia aangevangen de beraadslaging over het wets ontwerp belreffende de tijcht op de koopvaardijvloot De minister van justitie verklaarde nog dit jaar een ontwerp Ie zullen indienen houdende strafbedreiging tegen desertie van matrozen op visscbers vaartuigen Heden voortzetting Daarna komt de Indische begrooting in behandeling Donderdag avond zal de kamer opmaken de nominatie voor een lid der algemeene rekenkamer Do nominatie voor een ander lid zal geschieden nn het reoè De vereeniging Imo et Tempore te Amsterdam heeft zich gewend tot den Minister van waterstaat handel en ngverheid ter betuiging van instemming met het in zake van den toestand van den Noorder Lekdijk door de algemeene vereeniging voor bloembollenouUuur te Haarlem aan genoemden Minister in dato 17 Sept II verzonden schrijven In dat stuk wordt o a medegedeeld dat de ambtsvoorganger van den tegenwoordigen minister een onderzoek naar den toestand van den Noorder Lekdijk heeft toegezegd en tevens heeft belooft aan den uitslag doarvan openbaarheid te geven dat het voorgenomen onderteek inderdaad heeft plaats gehad en zoo de rkregen inlichtingen juist zijn niet tot geruststelling heeft geleid maar dot integendeel een waterpassing moet hebben aangetoond dat er werkelijk gevaar bestaat dot de uitslag van het onderzoek in weerwil van de verkregen toezegging niet ter algemeene kennis is gebracht terwijl openbaarheid de zoo noodige voorziening zeer zeker bevorderlijk had kunnen zijn Met teleurstelling wordt er op gewezen dat veel kostbare tijd met schijnbaar eindeloos en tot nu toe vruohtelooze beraadslagingen is verloren gegaan Pe arroudissements rechtbank te Groningen heeft bü vonnis van den ISen dezer een koopman te dier stede veroordeeld wegens het onbevoegd verkoopen van geneesiniddelen Hollo way pillen tot ƒ 100 boete of 14 dagen gevangenisstraf en in de kosten zulks na reeds eenmaal wegens eeoe dergelgke overtreding ver ooideeld te zgn geweest Betreffende de tentoonstelling van zuivelbereiding te Londen schrg ft de heer E Soote aan het A t d D o a het volgende Tusschen die honderden inzendingen van vreemde boter namen de Uollandsche inzendingen een zeer bescheiden plaatsje in vooral sedert in den XIXde eeuw het oorlogvoeren tot bet vereenigen van een overmacht op een gegeven tijd en plaats is teruggebracht Mijn Hemel tegen zulken overweldigtnde overmacht achtte ik Holland niet bestand Men zegt immers reeds in Nederland dat die Deeusche boter volgeus het Schwartzsysteem bereid en niet ten onrechte zoo voorlreffelgk is dat Sohwarti burgerrecht verleend tal moeten worden en mgn goede vriend Pieler Huisman landbouwer te Maasland heeft mij uitdrukkelijk geschreven dat zijn puike boter op oud Hollandsche wijze is vervaardigd geworden Maar Huisman staat niet alleen onder de versche boter Daar is ook de Leidsche melkinrichling en de heer de Sturler ia persoonlijk overgekomen om te zien wat op het gebied der zuivelbereiding op deze teutoonsti lliug te leeren viel Bravo mijnheer de SturlerI Ik veinsde niet toen ik uwe hand drukte en u in bel belang ven het vaderland hartelijk uelkom heette De heeren Harmens Zonen te Harlingen hebben ook een heerlgk vat boter en de beer Bottema van Oldeboorn heeft zijn zeer welbekende waar ge qnden Ue klok had reeds 2 uur geslagen en nog lat ik als Diogenes niet in maar op mijn ton den uilslag te verbeiden Eensklaps hoor ik een kreet van verrassing uiten er heersche eene ongewone beweging ouder de boterverkoopert ik iJl door natunrlijke nieuwsgierigheid gedreven naar Denemarken Ik lees verontwaardiging op hun gezicht maar de menigte dringt naar de tegenovergestelde richting Mgn hart klopte sneller ik popelde van vrees en hoop Keeds van verre zie ik de aicuwtgierigeu als bromvliegen naar mgn boter vliegen ik zie woedende Engelscheu teleurgestelde Duitschera en verslagen Denen Holland heeft gewonueul schreeuwde men mij toe Ik wilde mijne ooren niet gelooven maar het pleit was beslecht de directie der teutoonslelliiig spijkerde het veelbeteekende Kerste prijs op het vat van Fieter Huisman te Maasland en den tweeden prijs op Harmena Zonen van Harlingen terwijl de Leidsche melkinrichling eene loffelijke vermelding kreeg De derde prijs was gevallen op Deensche boter uit Sleeawijk Holstein Welk een glorie I Het was eene schitterende overwinning na den nederlaag van Kilbnrn Ik was den koning te rijk Omtrent de ingezonden iaat schrijft de heer Uoote o a het volgende De heeren Hastings Nephew te Rotterdam en Londen verschenen op de tentoonstelling ook dit jaar met eene ontzettende hoeveelheid Uollandsche kaas de paarden zweetten onder den twareu laat en bergen van Edammeitjes verrezen naast de heuvels uit Stiltan Derby of Cheddar Als kaaamakers zijn mij die neefjes van Hastings niet bekend eu onwillekeurig begint men aan die oude Londensche firma s te denken die een pakhuis op Brewersquay ten onderste boven keerden en de uilgezochtste presentkaasjes naar de Agricultural Hall karren lieten Die Rotterdamsche neefjes van Hasting hebben in de klasse Edainmcr kaaa en Gouda kaas den prgs gewonnen Goudsche kaas en de van oudsher beroemde Edammerljes hebben dus hare prijzen eerlijk verdiend maar het ware misschien gelukkiger geweest wanneer geen Engelsche neefjes maar de Hollandsche Oom s het eermetaal hadden weggedragen ËD dezen schitterden ditmaal niet door hunne afwezigheid Daar waren de heeren K Zijp Jzn van Abbekerk F J IjOs van Leiden de Leidsche Melkinrichling Gebroeders den Houter de Kaasfobriek te Wieringerwaard Philip von der Breggen uit Wnddioxveen Verhocve Bruinvis uit Purmerend en de Goudsche afdeeling van Landbouw en uit Moordrecht met Edammer en Goudsche kazen en bgna al de Engelsche dagbladen gewagen met lof van de rijke Hollandsche kaaainzendingen die met een bewonderenswaardig espritde corps de Hollandsche vlag heeschen De verzameling van de heeren Hastings Nephew was ontegenzeggelijk rijk en prachtig en daar de jury onwetend blyven moet van den naam des inzenders en alleen op de kaaa telve letten mag is het nauwelijks te verwonderen dat de uitgezochte verzameling van de Rotterdamsoh Londensche firma den prijs wegdroeg Niemand mag zich daardoor in zijne eer aangetast rekenen want itl werden wy murgen door Engeland of Duitsohland uitgelokt wij blijven toch Hollanders en zoo zgn ook de bdkroonde producten Hollandsche kaas gebleven Buiten deze beide afdeelingen Edam en Gonda was er nog eene afzonderlijke klasse voor uitheemsche kaas gereserveerd en ook daar was Nederland vertegenwoordigd Een glospnnt dier afdeeling en ik overdrijf niet is de verzameling van geconserveerde kazen van den Heer A P van de Water uit Haarlem die zelf op de tentoonstelling aanwezig is De Heer van de Water kon geen aauspraok maken op bekroning omdat zijne inzending lot geene bepaalde klasse ressorteert maar de menigte die zich van s morgens lot s avonds voor zijne keurig aitgestolde collectie verdringt en ongeveinsde belangstelling aan den dag legt moet hem ruimschoots schadeloos stellen voor de hooge eischen die de Engelsche kaas licf hebbers aan zijn geduld stellen waarbij zelfs vader Job verslagen zou 8t ian De duidelijk in het Kugelsoh vertaalde inlichtingen omtrent zijne wijze van koaspreversatie tegen bederf hebben zijne laak ontegenzeggelijk vergemakkelijkt maar de Eiigelschen vergeten nimmer hunne erfzonde te verloochenen eu willen zelfs hier iet ondenle uit ie kan genieten De Leidsche Melkinrichling heeft veel succes met hare Leidsche kaas die waarlijk prachtig in hare soort is Hare koos zal liepaald in Engeland debiet vinden Philippus van der Breggen is door de jury overal vermeld en was in de reserve geplaatst voor eene medaille indien een der bekroonde nummers om welke reden ook bij protest gedcsqnaliSceerd ware geworden Resumeerende komen wij tol geene andere conclusiedan dat Nederl ind ook in de kaas flink vour dendag getreden is Wg kunnen niet allen bekroond WOden I en p iarden die de haver verdienen krijgen ze niet altijd maar daarmede wordt het paard zelf nog niet dadelijk incompetent verklaard en bet is Ie hopen dat Nederland in zijne waardeering van het werken eu streven oirfr Nederlandsche inzenders tal getuigen Je les Maintiendrai I Door het depart van waterstaat enz is uitgegeven eene statistiek der scheepvaart over 1878 ten vervolge op vroegere ataten van dien aard Daaruit blijkt dal gedurende het tijdvak van 1 September 1877 tot 31 December 1878 het getal zeerampen op de Ncderlandsche kust was 34 verdeeld naar de vlaggen ala volgt Britsche 8 Deensche 4 Duitsche 7 Fransche 1 Nederlaudsche 7 Noonisehe 4 Zweedsche 1 onbekend 2 Het daarby omgekomen getal schepelingen was 36 dat der omgekomen p issagti rs 3 Het getal zeerampen aan Nederlandsche schepen buiten de kusten van het koningrijk overkomen was 49 waarbij omkwamen 39 schepelingen en 4 passagiers Hel geheele getal wrok geworden of vergane Nederlandsche schepen was 32 tegen 34 in 1877 In laatstgenoemd jaar kwamen om 84 schepelingen en 87 passagiers Door 22 huurders van geraeentelanderijen te Sneek ia aan den gemeenteraad om vermindering van pacht en ontheffing der overige busrjaren verzocht Zondag is te Utrecht de internationale tooneelwedstrijd uitgeschreven door de rederijkerskamer de CleneS tel gehouden De tooneelmsatschappij de f oUitirieiiden te Gent bracht Dcviool va Crenona naar de bewerking van mr J N v Hall ten tooneele De Amslerdamsche Vereeniging Thalia nf Een liedje van moeder van Jan Roeland de rederijkerskamer BUderdiJi van Alkmaar de Jiijnterkooper naar hel Duitsoh van Carl Grünert Gent won den eersten prijs met 78 punten Amsterdam den tweeden met 75 terwijl Alkmaar 53 punten behaalde De eerste prijs bestond in een groote z aar verguld zilveren mednilc en 60 gulden de tweede in een groote zilveren eere medaille en 25 gulden De Staalict meldt thans dal blijkens bij de Regeering ontvangen bericht in 1880 te Brussel eene tentoonstelling zal worden geopend van voorwerpen van kiiuBt De gelegenheid zal worden opengesteld tot inzending op die tentoonstelling van voortbrengselen der oude Nederlandsche kunstnijverheid toebchoorende aan stedelijke musea aan kuustlievende en wetenschappelijke vereeuigingcn of aan particuliere personen In een particuliere correspondentie van de Standaard leest men Salomo Moritz de laatste der stichters van Maritzburg is op 75jarigen ouderdom te Utrecht transvaal overleden Uierointrent zegt de Engelsche Natal itne i Salcfmon Maritz een van de atiohtera der stad Maritzburg stierf oud 76 jaar Den laatste van den oudtn sinin wordt hij met nadruk genoemd in het doodsbericht Een hoofdstuk in de ZiiidAfrikaansche geschiedenis wordt met hem geslolei Ons staat Ie bedenken dat de vriendelijke oude Afrikaan die kort geleden stierf een dergenen was die Natal aanschouwden voordat het door den vinger der beschaving was aangeraakt toen de zeekoe in al onze rivieren en de olifant in onze bosschen gevonden werd Het is moeielgk te gelooven dat men heden den dood betreurt van een dergenen die met bnn langzame apannen oasen van Qualhlamba komende deze stad aanduiden als de toekomstige hoofdstad van eeu nieuiw Ripnbliek dat de dagen nog zoo kort geleden zgn dal de Boer met zooveel moeite schoon met goeden uitkomst Ie worstelen had met de mocht van Chaka en met het verraad van Dingaan Men herinnert zich nauw dat er bijna geen naam in de Kolonie voorkomt v elke niet op een of andere wijze op die worsteling betrekking heeft Weenen Moordspruit Bloedrivier komen lize namen tol ona jIs van eenige eenwen geleden Geenzins De pcigrimsvaders van Natal zijn sltchls kort geleden begraven na de lange zw rft ichtpn waaraan een pulilieke vervolging hen onderwierp Hun bloed licht nog verscb op de velden va Natal Zij hebben edel zaad gezaaid en hun werk door hun leven geheiligd Deze straten welke wij dagelijks bewandelen zijn door hen uitgedacht de bron welke ons van water voorziet is door hen gevonden dat golvend pad over dien heuveltop is door hen uitgezocht Zelfs die spoorweg waarop wij Irotsch zijn volgt in zijn kronkelingen bet pad dat hen naar zee bracht Zij hebben gewerkt en anderen zijn hen opgevolgd Zij hebben geplant en anderen oogSlen Zij hebben het eerst den wil van God verkondigd dat ZuidAfrika een land zou zijn van orde vrede en besebaving Even als al zulke oorspronkelijke verkondigers hebben zij fouten begaan fouten die ter nauwernood in overeeustemraing zijn met de eischen vaa een hoogere beschaving Maar zij hebben gehad wat in werkelijkheid noodig was onafhankelijkheid ernst het geloof in zichzelven en eerlijkheid van bedoeling Deze deugden bezittende hebben zij het land opgeëiscbt van de meer barbaarscbe Regeeriug welke oorspronkelijk den boventoon voerden Zij hebben eeu dam gebouwd en een fondament gelegd waarop nog het edelste gebouw kan worden opgetrokken Zij hebben voor de beschaving voor Engeland gedaan wat niemand anders kou hebben gedaan en wat Engelandsch eigen zonen nimmer getracht zouden hebben te doen Kool is er zegt Semper Vireni dit jaar zoo oven locdig dat op onderscheidene markten in Gelderland de landbouners daarvan een gedeelte weer naar buis moeien nemen zoo is hel ook met de peren als de koopers niet aan de hoog gestelde eischen willen voldoen n fk De Directeuren van het I Il lal S Malson du Pont Neuf M l m9 ViJ hebben de eer hunne Hollandsche clientèle te berichten dat zij even als in ani cre jaren den prachtigeu geillustreerden catalogus met de gravuren der Parijsche winier modes voor 1S79 1880 ter hunner beschikking stellen Eenige sericn uit den catalogus genomen ULSTERS OVERJASSEN van fraai Fransch laken ü ƒ 9 50 ƒ 12 50 ƒ 14 50 PRACHTIGE CJMPLETE COSTUMES van de laatste smaak a ƒ 14 50 ƒ 17 50 ƒ 20 COSTUMES OVERJASSEN en ULSTERS voor kinderen a ƒ 3 50 ƒ 4 50 ƒ 6 Bestellingen van af ƒ 12 50 worden door geheel Holland vrij van vracht en rechten verzonden Bealellingen te adresseeren aan de Directenren von het MAiS O lPO T lCF PAK S Aan het burpau van Politie is als gerondea gedeponeerd Een KXIPMESJE in deze gemeente gevondea W i ter beschikking van den eigenaar fian het Bureau van Politie alwaar ook inlichtiugen te bekomen zga omtrent een gevonden MUNTBIUET vau 10 CORRESPÖNPENTIK Het ingezonden stuk van B o er de Opera roorstelHng0n en dat van M over de W aterïetdtng worden In een volgend Dlui plaütst DB Redactie Burgerlijke Stand GEUOltEN 16 Oct Wilhelujiua ouders W Blok en C Jsninniit 17 Anna Mant ouders B M Blom eu C VBO Vunren 18 Elisabeth Adriana ouders H Dclckiufta en C C van Lierop Fetronella Leooarda Jofianna ouders J J van der Sanden en H van der Geest Alhertns ouden M de Quant en F Dancns 19 Jiles ouders H Nobel CU E Kerper Hendrika Christina oudars W de Jon en JB v n lleenen Mari Geertruida Kommertje ouders 1 Boin en E Kraam 21 Mariauoe Louise ouder J J Bertrlman en JVl L D Jncobi OVERLKDEN 19 Oct F Scboaten 3 20 A Cats lui A C Berlijn Ij Sm ADVERTENTIËM Bevallen van eene Dochter C BLOM VAN VlIOREN Gouda 17 Oct 1879