Goudsche Courant, woensdag 22 oktober 1879

4 Vrijdag 24 October miMlAmPPlJ IR i Mil ill IDE Hioor gfevesligfd te A R W H E M BESTÜUB A J MOLLMANN Hoofd Directeur te Arnhem W J THIJSSEN Directeur te Tül Th HENRI POLMAN Directeur te Nymegen C A B BANTZINGER Directeur te Gouda W STüIJVER Directeur te Roermond De DIRECTIE heeft de eer te berichten er dagelyks ten Jtdsile kantore gelegenheid bestaat tot deelname zoomede bij den Hoofd Agent den Heer C B van BAAREN te Sclioonhoven alwaar op franco aanvrage reglementen ter inzage te bekomen zjjn 4 De Dibectie nahemS i aM A J MOLLMANN Am tem October 1879 HoofdDirecteur Tot het geven van nadere inlichtingen hebben zich bereid verklaard de WelEd Heeren A F C van HASSELT Notaris te Amkem 6 W ROES Notaris te Arnliem Mr D NIJMAN Notaris te Zutp ien en F P DB POORTER Notaris Schoolopziener en Lid ven de Provinciale Staten van Overijssel te Oldenzaal N 2366 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor 6ouda en Omstreken wm Bevallen van eene Dochter M L D BERTELMANGouda 21 Oct 1879 Jacobi De Familie GRENDEL bedankt voorde deelneming bjj het overlijden van hunnengeliefden Vader en Behuwdvader ondervonden Gouda 20 Octo ber 1879 mmmi te souba OSGEL CONCEET TE GEVEN DOOB DEN HeEE EDMUND KHYM Organist uit Berlijn Op Donderdag 23 October s avonds 7 ore TOEGANGSKAARTEN a J OO en Programma s te bekomen bij den Koster der Kerk De opbrengst gedeeltelijk ten voordeele der Diaconie Armen Phog ramma Knnst der Fuge n 9 Seb Bach Adagio serieuce van Eiken Magnificat aus der Symphonie za Dante s divina comödiac Liszt Choralvorspiele 0 Lamm Gottes unschuldig Canon in der Quinte j In dulci jubilo f Spb Rarb Canon in der Octave i Heut triumpbiret Gottes Sohn i rVolles Werk 1 Festfantasie Maestoso pastorale canon finale Rndolphi Choral Nun lob mein Seel den Herrnc Seb Bach Sonate 1 Satz D moU Chr Pink Adagio religioso pomposo Ph Rafer I Satz der II Sonate C moU Tiiospiel Seb Bach Halleluja aas dem Messias Handel Andanta A dur sanfte Stimmen Volkmar Fantasie eroica Kühmstedt Eerste Aankondig ing Bj vonnis van de Arrondissementsrecht bank te Rotterdam den 20 October 1879 by verstek gewezen is ten verzoeke van MA RINA AORIANA GIUAAMSE wonende te Rotterdam het tusschen haar en haien echtgenoot CORNELIS LAURENS SCHOORL mede gedomicilieerd te Rotterdam bestaande huweljjk verklaard door ECHTSCKüIDING ontbonden op grond van door hem gepleegd overspel met de wetteljjke gevolgen van dien en veroordeeling van laatstgenoemde in de proceskosten De Procureur van de Verzoekster Mr VOMSTMAN J GSr WAAGElT VERKOOPT de van ouds gunstig bekende mm NAAIAOHINES waarvoor hy zich minzaam aanbeveelt en is zoo vry ieder voor alle namaaksels te waarschuwen ü D mi Oouda Oostbaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fyn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE Mejuffrouw BRAKEL Karnemelksloot VRAAGT tegen 1 NOVEMBER EENE DIENSTBODE Gez KOOREVA AR KORTE TIENDEWEG D 79 A NATZIJJj te Ammerstol vraagt zoo spoedig mogelyk TWEE voor winter en zomer vast werk Meestal ruw werk DËR mmm vlëësóibouwërij BIEFSTUK 60 cénli HAAS 55 cent ROASTBEEF ROLLENDEkzonder beenen 45 cent LAPJES 40 cent BHB 37 cent het kilo HET BESTUUR Ge iran D ANTZIG berichten de ONTVANGST der NIEUWSTE MODELLEN van D A M E S en BEST EUmVLEESCH te bekomen bij H van WILLIGEN Lange Oroenendaal LENDE met HAAS 42 cent per 5 Ons RIB 40 BIEFSTUK 55 ROASTBEEF 42 LAPPEN 40 PO LET 40 VAIIK RIMSVLKKSCH SCHIJF 40 cent per 5 Ons LAPPEN 40 KARBONADE 37Vj WORST 40 SAUSIJZBN 40 ROOK SPEK 37Vj PEKEL SPEK 37 600DA DauK VAM A Brinkman EEN mm QEvmsi voor LOOP en SCHRIJFWERK Salaris naar bekwaambeden Brieven ondw No 350 aan het Bureau dezer Courant Th e EABE L Wydstraat A 42 heeft ONTVANGEN van 60 cents en hooger Dito FLÜ WEELEN BLOEMEN VEEREN VORMEN en van 45 en 50 cent m m uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM verkrygbaar bjj C v d LINDEN G z Hooge Gouwe te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping te LEKKERKERK op WOENSDAG den 19 NOVEMBER 1879 des voormiddags ten 10 ure ten huize van DIRK van der WOUDEN Herbergier aliJaar van EENE BOUWMAISWONING en diverse LANDERIJEN in de Gemeente Lekkerkerk in den polder Schuagt Ie zamen groot ongeveer 15 Bunders bg biljetten breeder omschreven Te ainvaarden de Lauderyen 22 February en de Opstallen den 1 Mei beiden des jaars 1880 Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G J S P R U IJ ï te Ouderkerk a d IJssel aUI A LAROCHE i en Yiterlioudende QUINA LAROCHE van KRAEI KLIËIV en HOLM polh Ie Zeist Ouwekkeiid Versterkend Koortsverdr iveud depot voor Gouda by den Heer O Thhn Apotheker verder door het geheele Ryk in de bekende depots ledere ilesch is met de handteekening KRAEP ELIEN HOLM voorzien 1879 BUITENLAND Bultenlaodsch Ovcrelclit Van sommige zijden wordt den FranecheD minister van Binneal zaken kwaljjk genomen dat hij niet liraohtiger tegen het drijven der radicalen optreedt Men achrijft dit toe aan de zucht om de party vau Gambetta waartoe hij zelf behoort aangenaam te zgn I e minister van justitie Le fioyer heeft zijne circulaire aan de procnreuts geueroal verzonden tengevolge waarvan een aantal drukpersprocessen zijn Ie wachten maar die tegenover dit nadeel een duidetyk blijli geeft dat de Fraosche regeering gevoelt dat zij aan zich zelve verplicht is om zich niet door het slylt te laleu sleuren zoolang de wet haar daartegea kan waarborgeu Humbert oad coiHntunarii en nieuw gekozen lidvau deu Purijschen gemeenteraad is door ecu der Fargsche rechlb inkeu veroordeeld tot zes maandeu gevan geuisstraf en fr 2000 boete wegens het openbaar verdedigen van handelingen die bij de wet als misdaadworden üinschreven Dit delict is in Frankrijk strafbaar gesteld door eene speciale wet wij meeuen van1819 De man d e na deu ly d mI hebben om na tedeulien over bet wisselvallige van al het aardsohe wasduor zijn terugkomst iu Parys na achtj irige biillingschap en door de overdreven ontvangst daar genotenzoozeer iu de war geraakt dat hy aan het graf van eenkort na zijue terugkomst overleden geamnestieerde invurige declamatie de communards heeft verdedigd alsdiippere stichters en verdedigers der republiek die wederrichtetijlc waren Oiuigevalleit eu vermoord door de troepen van Versailles Deu lykreda bmorgili hemeene nog betwistbare plaats in den gemeenteraad enEts maanden oorrtclioneele straf Ook de MarseUlaite roocsl hel ontgelilcn voor de rechtbanlc Voor hetzelfde delict uls Huiubert het ft gepleegd z j drukte de bedoelde lijkrede af werd haar gerant veroordeeld tot tweeninanden gevangenis en fr 5000 boete Buitendiennog fr 1000 boete voor het opnemen van eeu politiek artikel geteekend door Henri Roohefort die nietia het volle bezit is vnn zijne burgerschapsrechten Dit vonnis is gevLlil volgens een wet van NapoleonHl welker insfaudhoudiug en toepassing weinigschijnt Ie strooken met de beginselen dcr republiek Volgens deze wet zou een bl id te veroordeelcn zijn ook voor eciie lofrede op het tegenwoordig ministerie Ah bet maar over une malthe politique een dooreen balling geteekend artikel opneemt is het delictgepleegd Melden wy nu nog tot slot der rampenvuu de Maraeillaite dat het bl id 15 dagen geschorstis en dat dit dt i I vnn het vonnis voorloopig uitvoerbaar is verkltiard ongeacht appèl De Porie heeft weer een nieuw ministerie en Oriebnland zal er spoedig behoefte aan krygen wyl de teer Ooumoundouros als premier wil bedanken De wyziging van hel ïurkschc Ministerie heeft te Londeu een slechten indruk gemaakt Men schrijft echter van andere zijde d inrover dat men van dit kabinet evenmin iets heeft te wachten als vnn het vorige en het de vraag is of hel iu ISSO nog leven Kil Osman blijft iniuisler van oorlog en daarmee wordt bestendig al het geld dut er bijeengescliranpt kan worden geworpen in den bodemloozen put van militaire uitgaven Aan Daily News wordt uit Lahore gemeld Men Reloofl dat de vijfjarige zoon van Yakoeb Kli m als troonopvolger erkend zal worden Inmiddels zal tie Britschc regecring de wyze van bestuur iu Afglianiilaii in overweging nemen Do Précurieur verzekert dat de onderhnndelingon Bet Nederland over het kniuial van Tctneuzcu en den spoorweg vnn Antwerpen naiir Uolterdam met guiistigen uitslag zyn bekroond De overeenkomst uil aan de Kamers bij de hervatliug harer zillingeii ngeboden worden De ff eser Zeil deelt mede dnt up de Pruisische Iwgrooling van 80 de ryksbydrngen akchts uitgetrokken zyn tot een bedrag van 23 inilliopii m irk d i ongeveer de helft iniiidtr dnn het loopei ile Jiinr op de ryksbegrunting zou ile raming der bij dragen derhalve 43 niillioeii zijn in plaats vun ÖO wiUioen De meerdere inkomsten uit de inkomenJü rechten en tabaksbelasling worden geraamd op 60 a 70 millioeu mark Naar van goed ingelichte fijde wordt verzekerd heeft de beer von Bismarck krachtig aangedrongen bij den heer ven Beunigsen t n einde hem te overreden tot aanneming van het madda t van afgevaardigde voor den Landdag Tevens blyltt dat het ook de heer von Bismarck is geweest die het plan heeft geopperd en daarop te gelijkertijd ten zeerfte heeft aangedrongen om den heer vao Bennigsen t kiezen tot voorzitter van het Huis der Afgevaardigden Wetende hoe de heer von Bismarck te dezen aanzien is gestemd zal de heer on Bennigsen ongetwyfeld de ondersteuning der conservatieven erlaoffen lutusschen mag niet worden voorbygezien dat zulks niet bijzonder strookt met de eigenlijke inzichten der conservatieven want sommige organen dier party leggen hunne ontevredenheid over deze handelwijze openlijk aan den dag Dat de heer von Bismarck zoo ongevraagd en buiten hun weten over degelyke aangelegenheid heeft onderhandeld ia hun eeu ergernis die vooral de Neue Pfeuss Zeitung ten zeerste heeft ontstemd Wijders mag niet onvermeld worden gelaten dat thans pogingen in het werk warden gesteld om de oude belrekkingen tusschen dea heer vou Bismarck en de nationaaf liberalen weder te herstellen daartoe worden pogingen gedaan van den kant des heeren von Bismarck Blijkt het dat de heer von Bismarck ernstig gezind is toe te geven aan de rechtmatige eischen van de nationaal liberalen dnn beslaat natuurlijk geen grond om de aangeboden hand der verzoening te weigereo De adrescommiastes van deu Ooatenrijkschen Rijksraad hebben ieder twee oiitwermn gemankt het zijn WMrklankia op de traonrède nHnrterscht alleen van de Czechische passage de Duitschers geven hun ingenomenheid te kennen met de verscbyuing der CVchen omdat daaruit de vaalheid van de grondwet blijkt de rechterzijde spreekt van overleg en verzoening en gemeenacliappelijke werkzaamheid van alle volkeu op den geraeenschappelykeu grondslag der grondwet Meu ziet de bilden der rechterzijde zijn in hun uitdrukkingen nogal gematigd men schrijft dit toe aan deu invloed van Huhenwarl die voorloopig de zaken zoo kalin inogelijk wil behandelen Daar de Duitschers by de benoeming van de commisaie voor de controle der staatsscliuldeu ivcder tik overleg weigerden heeft de rechterzijde alleen haar candidateu gekozen De ontzettende ovcrslrooming die in Spinje de provincie Murcia getroffen heeft ia no noodlottiger dnn indertijd de ramp van Szcgcdin In de SpaanBche dagbladen vindt men daarover de treurigste beridhten Spoedige hulp ia dringend noodig Ouder de bijzondere berichten wordt gemeld d it het dorp Lopca zeer heeft geleden De pasfour en de koster hadden de wijk genomen in den toren der kerk welken zy echter voor de dorpdingen sloten zoodat dezen omkwamen De pastoor en de koster zijn in hechtenis genomen wegens deze oninenschclyke handelwyze welke algemeens vcroutwiiardiging heeft gewekt Volgens de laatste berichten zijn bij de ovcrslrooming van Murcia meer dan lOOÖ menachen omgekomen en zijn rteda 570 lijken gevonden Do groolsie schade is door de overstroomiug veroorzaakt aan de bebouwde velden en dorpen in de vlakt waarvan sommige zooals Nonduennaa volkomen verdwenen zyn Bij Murcia eu Horiauela zijn zcatig belangrijke nioleua en f ibriekeii vernield Het beuedendeel van beide alcdcn is overstroomd te Murcia zijn 250 te Horisucia 400 en te Lorca 150 huizen ingestort BINNENLAND GOUDA 23 Ooiober 1879 Ofschoon reeds vroeger in ona blad de officieele keuiiisgcung plaats had van de aanstaande verkiezing van leden voor de Kamer van Koophandel meeuen wij ouk te dezor plaalae te moeten raededeqleu dat die verkiezing geliuuilen zal worden op Woensdag 19 November eu wel voor iicee leden ten gevolge van het bedanken der hh G C vau der Post en C IJsselsteijn Voor het Gferechtshof te s Hage stond Dinsdag o a terecht C J V pijpmaker te Gouda een zeer woordenrijk man die een viertal ïeer woordenrijke baren als getuigen 4 décharge had medegebracht hij was door de Kechlbank te Rotterdam ter zake van mishandeling veroordeeld tot 7 dagen celstraf De beklaagde beweerde volmaakt onschuldig te zyn doch van het tegen hem gewezen vonnis werd de bevestiging gerequireerd Het Hof zal Maandag a s uitspraak doen Dinsdagavond jl had eene vergadering plaats der Afdeeling Gouda en Omilreisa van het Nederlandsch Protestantenbond waarin o a door den Voorzitter den heer K G W F Ham eenige hartelijke woorden gewijd werden aan de nagedachtenis van het overleden bestuurslid dr P de Wilde die ofschoon reeds op leefiyd nog steeds met jeugdigen ijver eo belangstelling zich aan de zaak dezer vereeniging wydde Daar de heer ö C van der Want had kennis gegeven voor het lidmaatschap van het Bestuur te bedanken en de heer Cs Thim aan de beurt van aftreding was moesten alzoo drie beatucrsleden worden gekozen De heer Cs Thim werd Vrbenoemd en in de andere vacatures werden verkozen de heeren D G van Vreuminifen en G A D J Gabry De beschrijvingsbrief der Algeraeene Vergaderinjf maakte daarop een onderwerp uit van bespreking waarop tot Afgevaardigde naar die vergadering werd benoemd de heer K G W F Ham te Boskoop Maandagavond jl hield de Herr Vereeniging Oranje en Nederland hare eerste leesvergadèring in t lokaal Nut en Fermaak u Hoewel de opkomst vermoedelijk door het gure natie weder niet groot was werd het behandelde onderwerp FaderiandsI liefde in zijn verschillende maatschappelijke betrekkingen keun g behandeld en had aanspraak op de volle gunstige waardeering der hoordei Ook de bijdragen waien schoon nn inhoud en zeer gepast Ouder dankzegging aan hen die de Vereeniging voorgingen en bezochten hoopt de Vereeniging aldus voort te gaan en door velen zoo hoorders als sprekers met een trouwe opkomst begunstigd te worden Indien dour den Inzender ware voldaan aan bet meermalen gedaan verzoek om alle stukken voor de redaciie bij den Uilgever te bezorge zou bovenstaand bericht in ons vorig Nr opgenomen zijn Voor de akte in de Pransche taal werden Dinsdag van de 7 cnndidaten 5 afgewezen en 2 toegelaten onder welken de heer P van Trotselbnrg uit Moordrecht In de jl Dinsdag gehouden vergadering vnn h ct üepiir ement Moordrecht en Gouderak der Maatschappij tot Nut vau t Algemeen is benoemd tot Secretaria vau dat Departement de Heer A Berman te Gouderak M iniidagmorgen had te Moordrecht eene aandoenlijke plechtigheid plaats De uitnemende zeer begaafde hulponderwijzer K H van Meekeren was Donderdag II op bijna 21 jarigen leeftijd na eene korte doch hevige Zeiinwziekte overleden Zyn stoffilijk overschot werd ter laatste rustplaats gedragen door de le len van Moordrechl s Mannenkoor waarvan hij ook lid was Familiebetrekkingen en vrienden ook van elders volgden de lykbaar Eene groote deelnemende schare atnarde innig bewogen den lijkaloet na niet het minst de leerlingen der school die hem lief hadden en hoogachtten Toen de kist in het graf geplaatst was nam de hoofdonderwijzer de heer G B Lalleman diep geirotfen het woord Hij schelste het gronte verlies in den dood van den verdienstelijken vaii Meekeren geleden Hij wees er op hoe de onlalnpene oen voorbreid geweest was van ware plichtsbelrachling hoe hij leefde voor de sriiool Hoc hij zich ondirscheidde door degelijke en ernstige ievenflonvalHnï Hij dankte den ontslapene nog voor hetgeen hy in de school gedaan had en vgor hem steeds geweest was Hy sprak den bedroefden broeder en behuwd