Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1879

bloeders moed io en droeg als het ware hen op om zijnen zusier en pleegouders ook tot troost de getuigenis over te brengen Moordrecht had van Meekeren lief om zijn uitstekende verdieasten om zgii eenvoud en zgn edel karakter De hulponderwijzer P van Tro senburg sprak daarop nog een w irra woord van hulde aan den vriend die altijd even hartelijk ullyd even welwillend geweest was Hij uitte innig smartgevoel dat hij zoo plotseling uit den kring gerukt was hij die lulk een schoone torkomst voor zich had Niet weinig werd de indruk nog verhoogd toen op zijn verzoek door het Mannenkoor eu de omstanders het eerste eu vierde vers van Gez 182 gezongen werd onder tranen werd die lijkzang aangeheven De heer i J Boterenbrood hoofdonderwijzer te iUtsell wiens leerling kweekcling en hulponderwijzer d ontslapene geweest was drukte daarop eenigen dank uit voor de belangstelling die de overledene bij zijne ziekte ook omlervonden had hij wees er op hoe het zijne familie en hem een troost was te zien hoe de goede jongeling geacht gewaardeerd werd Zij zouden dit dan ook nimmer vergeten Die hulde deed hun Ifeureud harte goed en zou iu hunne herinnering blijven voortleven Geroerd verliet de schare de begraafplaats die een jongeling ondtfr hare doodeu heeft opgenomen die een sieraad was van den onderwijzersstand een schoon voorbeeld van nutte werkzaamheid Zijn naam verdient niet vergelen te worden daartoe heeft hij op zoo jeugdigea leeftijd reeds te veel goeds verricht Bij vonnissen van de arrondisseraents rcchtbank te Rotterdam dd 21 October 1879 zijn de navolgeikde personen veroordeeld J H wonende te Schoonhoven vervolgd ter zake van mishiindeling tol eene boete van ƒ 25 subsidiair vyf dagen gevangenisstraf J P wonende te Schoonhoven vervolgd ter zake van slaan tot een celstraf van eene maand en een boete van ƒ 8 subsidiair een dag celstraf Eu J van der G wonende te Zever lmizen ter elfder zake vervolgd is veroorileeld tot een celstraf van 8 dagen eu een boete van ƒ 8 subsidiair een dag celstraf In de afgeloopeu week brak te Krimpen a d IJsel opeens een mazelen epidemie uit waardoor 63 kinderen werden aangegeven als lijdende aan die ziekte gelukkig nog zonder één geval met doodelijken afloop De school kan bijna gesloten worden daar ruim de helft der schoolgaande kinderen wegblijft Uit Streefkerk schrijft men ons De algemeen geachte geneesheer F ü Gotte heeft na 46 jaren in deze gemeente werkzaam te zijn geweest zijne betrekking nedergelegd Hy zal zich metterwoon te Gouda vestigen Uit de Krimpenerwaard schrijft men Al het vee zal hier spoedig naar de stallen verhuisd zijn De regen de koude en het daardoor weggeslonken gras hebben uu reeds vele landbouwers genoodzaakt hunne beesten uit de weide te halen wat drie eu vier weken vroeger is dan in gewone jaren Vroegere stalling en karig gevulde hooischuren hebben de prijzen van het vee vooral van den aaufok gevoelig doen dalen De heer M A Perk is voor het volgend jaar benoemd tot voorzitter van het hoofdbestuur üei Maatschappij tot nut van t algemeen on heeft die benoeming aangenomen Staten Generaal Tweede Kameb zittingen van 21 en 23 October 1S79 In de zitting van Dinsdag is het wets ontwerp tot wijziging van art 25 der wet houdenJe bepalingen betreffende de tucht op koopvaardijschepen na onveranderde goedkeuring dtr nog overblijvende onderdeden en nadat de termijn voor de in werking treding was bepaald op 1 Februari 1880 aangenomen met 42 tegen 14 stemmen Na aanneming van het wets ontwerp tot wijziging van hoofdstuk IV der Slaatsbegrooting voor 1878 zijn de algemeene beraadslagingen over de Indische begrooting aangevangen De heer Leuting bracht de nederzettingen van vreemdelingen in Indië ter sprake speciaal die van den heer van Overbeek Hij betoogde dat Nederland recht had op geheel Borneo en vroeg of wel genoegzaam tegen een tegenoverstelde opvatting van de zijde van Engeland geprotesteerd was en of daarover nota s zijn gewisseld Dan wenschte hij daarvan mededeeling Spreker drong voorts aan op een spoedige afschaffing der pantjensdiensten De heer Oorver üojiU wees op de vreemde handelwyze der Indische égeerimg ten aanzien van AshraoreShoal en besprak enkele uanciëele details De heer Keuchenius roept de welwillendheid der kamer in by de verdedignig nu en in het vervolg van het nti rcvolutionair beginsel dat zijn grond vindt in t geloot aan Je zns Christus en dat Nederland de roeping heeft de Christelijke waarheden te brengen aan de heidensche natiën iu de oude en nieuwe wereld Spreker betoogt daarna Je slechte werking der comptabditeitswet hij wijst op den druk dien de Alj hoorlog op Ie inlandsche bevolking legt door de vermeerdering der belastingen hij bestrijdt de ingevoerde patentbelasting als een inoomelax die ia Nederland zelf niet kon worden ingevoerd hij adviseert Ie letten op de billijke klichten der Europeanen en waarschuwt tegen de toepassing dier wet op de Chineezen te Batavia De heer Heydenrijck vraagt of de minister het ontwerp lot uitbreiding der Indische uitvoerrechteu zal intrekken De heer Insinger betoogde dat de nieuwe koloniale politifik blijkens de koopkracht van Indië geen gunstige resultaten heeft opgeleverd In de zitting van gisteren is de discussie voortgezet en daarna bet algemeen debat gesloten H den voortzetting De IFülem Barents die Dinsdag om den storm het ruime sop moest kiezen is gistereniftijdag te IJmuiden binnengekomen De Staatsraad Jïhisen voorzitter van het Iloofdoomité voor de Poolvaart heeft de reizigers bij hunne komst verwelkomd In de schouwburg van den heer van Lier in de Plantage te Amsterdam speelde sedert eenige weken een Frausch comedie gezelschnp met zeer ongunstige geldelijke uitkomsten Zondag avond nu is daaraan een einde gekomen midden in de voorstelling maakten de nrtisten grèm eu liet de directeur Daiglemont de gordijn vallen De heereu van Lier en Stumpff zullen nu naar men verneemt een voorstelling organiseeren om den acteurs de middelen te versohaffen naar hun vadcrliVnd terug te keereu i Met leedwezen zal men vernemen dat mevr Al bregtEngelman de ook hier bekende actrice vrij ernstig ongesteld is Uit Kotterdara wordt aan het IJir DU gemeld De ook ten uweut biakeudc ïooneelfirma Le Jras van Zuyien en Haspels tnoet ontbonden zijn De heer van Zuyien treedt uit De minder gelukkige loop der financieele opbrengsten van de voorstellingen in den hiatstcn tijd moet niet zoozeer de reden zijn der ontbinding die VQor den bloei eu het bestaan van t Rotterdamsche tooneelgezelschap stellig niet voordeelig zal wezen De Commissaris des Konings in Friesland heeft naar aanleiding van een voorstel van den procureurgeneraal de gemeentebesturen gewezen op het wenschehjke om met het oog op de toenemende diefstallen en den naderende winter in de dorpen at zunderlijke commissien in te stellen ter bevordering van de nachtwacht ten platten lande Als een curiositeit verdient vermelding dat bij den op Dinsdag te Tilburg pi lats gehad hebbende verkoop van gevonden en onafgehaalde voorwe pen bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen o a voorkwam 1 stuk Oost Zilvermeüdliek vau fl lOÜ met 13 verschenen coupons alsmede m kooplot waarop in de 2UOsto Staats lotcrij een pnjs gevallen was Do Commissie voor de oprichting van een monument op het graf van generaal Pel te Aljeh heeft den heer Victor de Stuers de zorg voor de uitvoering van dit gedenkteeken opgedragen hetwelk naar de ontwerpen vau den heer P J II Cuijpers is vervaardigd en ihans opgesteld staat op de terreinen naast hel in aanbouw zijnde museum aan de Stadhouderskade te Amsterdam Vóór dat het monument naar Indië verzonden wordt wenscht men gelegenheid te geven het te bezichtigen De toegang zal opengesteld worden van 23 October tot en met 2 November dagelijks van 10 tot 4 uur ttgen een entree van 25 cent De opbrengst zal n ingewend worden tot het ver strekken eener versnapering aan de Atjeh iuvaliden te Bronbeek Voor de onlangs gedane oproeping van jongelieden voor de pupiUensohool te Nieuwersluis van welke 5 konden worden geplaatst van niet militairen hadden zich naar men verneemt 87 aangegeven Ten aanzien der werken tot verbinding van het eiland Ameland aan den vasten wal kan worden medegedeeld dat de dam die ten vorigen jare over 300 M de hoogte van volzee had thans tot 850 M op die hoogte is gebracht De aauslibbing vordert goed en is zelfs zoo belangrijk dat reeds een groot gedeelte der Wadden voor inpoldering geschikt is Naar de Fr Cl verneemt zijn de plannen daar voor in bewerking en zou wellicht binnen een niel te ver verwijderd tijdstip de ind king kunnen worden tegemoet gezien Ten Oosten van den dam zijn een aantal greppels gegraven De uitkomende grond is aan deu Oostkant daarvan opgewerkt Onderscheidene dier greppels slibben weder spoedig vol wel een bewys van den belangrijken aanwas In de gemeente Eede Zeeland woont geen geneesheer of vroedvrouw Toen nu in Juui en Juli jl twee vrouweu in die gemeente moesten bevallen en de eerste geen geld had om den naastbijzijnden dokter te laten komen en deze voor de andere lelfs niet wilde komen verleende de bejaarde vrouw P V aan beiden haar hulp tegen vergoeding van haar verzuimd dagloon 40 cents daags Doch er is een geneeskundige wet en deze verbiedt zulksl De twee vrouwen hadden hulpeloosmoeten blyven zoo wil de wet het Want het O M bij de rechtbank te Middelburg zag zich verplicht onder aanneming van verzachtende omstandigheden toch ƒ 10 boete en veroordeeling in de kostentegen vrouw V te eiichen Arnh Ct Uit Heerenveeu meldt men dat de bevoegde autoriteit in kennis is gesteld van de strafbare handeliugcnwaaraan zich een hooggeplaatst rijksambtenaar moethebben schuldig gemaakt die s avouds laat vanBeetsterzwaag terugkeerende in beschonken staat dentolgaarder heeft beleedigd de glazen vau het tolhuisverbrijzeld enz Zijn hoed en portefeuille welkelaatste naar men zegt oflicieele stukken bevatte zijn later op den straatweg gevonden en brachtenzijn naam en qnaliteit aan t licht ü D De heer v d Keilen dringt er in de KumthoJe op aan dat ouze Begeering het voorbeeld door Italië gegeven zal volgen en een uitvoerrecht van 20 procent op voorwerpen van kunst zal voorstellen Jaarlijks worden er toch voor duizenden en honderdduizenden aan kunstvoorwerpen naar het buitenland vervoerd en van alle kanten eu onophoudelijk verrijzen de klachten daarover dat op het laaisl alles wat niet rijksbezitting i voor ons zal verdwijnen Geen beter middel daartegen dan een hoog recht op den uitvoer en uit de procjuten die den uitvoer I van onze oude schilder bt eldhouw drijf eu graveerwerken van ons aard werk en wat al niet meer zouden opleveren door onze regeering voor de afdeeling kunst toegestaan en vvaartegi H zich nog steeds stemmen verheffen ruimschoots gedekt worden Wat ons land verliet zou dan hcipi n in stand houden wat in het land bleef Natuurlyk zourlea nieuwe kunstwerken van het uitvoerrecht vrijgesteld blgven eu zou de maalregel alleen op oude kunst toegepast kunnen worden Bij de aanbieding van de medaille ter herdenking van de Unie van Utrecht aan het Utrechtsohe Gemeentebestuur werd dour de deelnemers de wensch uitgesproken dat ter herinnering aan die Unie een gedeukteekeu mocht verrijzen en werd aan het toenmalig Bestuur voor de feestviering opgedragen de deelnemers later bij elkander te roepen ten einde daarover te beslissen Die oproepiug nu had onlangs plaats en dientengevolge werd Maandag te Utrecht eene vergadering gehouden waarin werd besloten een standbeeld op te richten voor graaf Jan van Nassau De 133 deelnemers vormen de hoofdcommissie voor de uitvoering van dit plan terwijl daaruit gekozen zijn twaalf liceren aan wie de leiding der zaak zal worden toevertrouwd Den trein van Brussel naar Antwerpen die Maandagavond te 9 uur vertrok is een ongeluk overkomen Ziehier wat de Koophandd van Antwerpen verneemt van een persoon die kort na het voorvallen der ramp op de plaats kwam en er gebleven is tot Dinsdag morgen te 3 uur De reizigerstrein die te 9 nur Brussel verlaten had vertrok ten halfticu van Mechclen om zgn reis voort te zetten naar Antwerpen bij het uitrgdyi van het station vlak over de kjzerne der artillerie waarde lijn zich splitst naiir Leuven werd de trein die reeds in volle vaart was eensklaps in t midden doorgesneden door een goederentrein die in volle snelheid van Leuven kwam gereden Die laatste trein drong dwars door een wagon 3de klasse die afgerukt werd van het voorgedekte bestaande uit de locomotief en zes waggons Ie en 2e klasse alsook den bagagewagen die alsof er niets gebeurd was de reis voortzette naar Antwerpen De geraakte waggon alsook de twee anderen dia volgden insgelijks 3o kl werden een eind voortgeworpen en in een diepte van zes M geslingerd Van t ee dezer waggons werd de kas letterlgk in spaanders geslagen alleen de plateaux bleven geheel doch schoven boven elkaar van de banken en wanden was niets heel gebleven De kas van den derden waggou bleef heel doch werd met deu flaleaux op den andere geslagen terwijl de wielen op de rails bleven staan In deze waggons bevönc en zich vele reizigers die roede in de diepte stortten en onder de brokstukken en het puin werden bedolven Afgrijselijk waren de kretpn die allerwege werden het bloedig tooneel dat der groote duisteruia en gehoord en onbeschrijfelgk daar plaats had te midden bij hevigen wind en regen De weinige personen did ongedeerd bleven waren als versteend van angst en schrik en hadden het verstand verloren De kreten der gewoudea riepen ben tot bewustzijn terug De een haastte zich zooveel mogelijk de ongelul kigen te reddeu terwijl anderen teruganelden naar l et station om hulp te halen die terstond gezonde werd De locomotief van den g oderentrein is met zijnen tender en zes waggons die met aardappelen geladen waren door het geweld vdn den schok buiten de liju geworpen en irerbrijzeli Erger ia echter dat de stoker van dien en eeu bediende van de passagierstrein op den slag gediod werden het lijk van dezen laatste was ijselijk verminkt Naar men zegt zou er een derde persoon gedood zijn een 18jarig meisje en ze uden 15 a 20 reizigersmin of meer erge wondei bekomen hebben Depersonen die ter plaatse z in geweest verklaren dat het wonder mag genoemd w M dea idat er geen grooter getal menschen bij deze famp het levéu hebbeningeschoten De oorzaak van dit ongeluk wordt toegeschreven aan den wisselwachter die vergeten moet hebben de Boodige signalen te geven en de spoorlijn te verleggen Wij deelen dit slechts onder voorbehoud mede daar een onderzoek is geopipnd Men zegt dat de machinist van den goederentrein eenige oogenblikken voor den ramp bemerkt had dat eene botsing onvermijdelijk was en alle moeite had aangewend om te stoppen kyi de snelheid van zijnen trein te vertragen doch het was reeds t laat Zoodra de tgding te Mechelen bekend was begaf zich de stationohef met het noodige personeel naar de plaats der rnnip waar zich ook spoedig de heer Varlez procureur des konings bevond om de redding der verongelukten te beproeven en de noodige hulp te brengen de soldaten der artillerie hebbeu daaraan de krachtige hand geleend De gewonden werden van de plaat weggedragen naar Mecheleu en in de dichist bijstaande huizeu verzorgd door de ontboden ïeneesheereii Wij heliben gezegd dat het weder afgrijselijk was en de duisternis ondoordringbaar men kan begrijpen dat dientengevolge de redding zeer moeilijken langzaam kon geschieden Het eenige licht dat men geven kon was dat van eenige fakkels die een akelig licht wierpen over de plaats waar men niets hoorde dan het kermen en schreeuwen der gew onden Tot hiertoe is het getal der gekwe ten niet juist bekend doch het is zeker dat dit der gedooden niet de drie te boven gaat De spoorweg was gansch ontredderd en belemmerd diensvolgens heblien de volgende treinen die van Brussel kwamen hunne reizigers moeten doen overstappen al die treinen kwamen dus veel later dan gewoonlijkaan di laatste die steeds te 1 uur na middernachtte Antwerpen aankomt was eerst te 3 uuri in hetstation Iu vele familien hcerschte dientengevolgegroote ongerustheid en angst y Een van de bedienden van het station Antwerpen die met zijn dochter terug van Brussel kwam heeft deze uit het water langs den spoorweg moeten halen waarin het meisje door den schok geworpen was Die man zag iemand in het water spartelen niettegenstaande hij zelf gewond was aan het hoofd sprong hij zonder aarzelen in de gracht en hiudde er de drenkelinge uit Men oordeclc over zijn vreugde toen It bemerkte dat hij zijn eigen kind had gered Op kW oogenblik dat men bezig was de gekwetsten te redden bai itte er een brand uit te Mechelen nabij de overdekte markt hetgeen een gedeelte der redders verplicht heeft zich naar het tooneel dezer nieuwe ramp te begeven P3 Op t laatste oogenblik vernemen wij dat het meisje van 18 jaar niet onmiddellijk gedood is doch zeer erg gewond van ouder het puin der waggons werd opgehaald door den wachtmeester Henrard het is echter te vreezen dat zij thans reeds overleden zal zijn INGEZONDEN Mijnheer de Sedacleur I In het vorig nummer uwer courant vermeldt A de wensohelgkheid dat er een adres werd opgezonden naar de Directie der Ncd RijnspoorvVegmaatsoluippij met verzoek om in de 4 volgende maanden ééns in de week of in de 14 daag een trein uit den Haag of Rotterdam naar Gouda en tussohenliggenile plaatsen te laten loopen na afloop der opera voorstelling ten einde de ingezetenen van deze en naburige gemeenten op gemakkelgke eu niet dure manier vau de opera voorstellingen te laten profiteeren Wanneer dit adres mondeling ondersteund eu doorvelen geteekend werd dan zou de Directie wellichtte bewegen zijn volgens A om aau dat verzoekte voldoen Ik voor mij mijnheer de Eedacteur ondersteun dieu wensch geheel doch twijfel er ten zeerste aau of die Tpo ingeu met gunstigen uitslag bekroond zullen worden Wanneer mijne inforraatien juist zijn dan heeft Mr Snel de Voorzitter der Sociëteit Ons Genoegen zich eenige maanden geleden geweud tot den Voorzitter der flnantieele Commissie over de Rotterdamsche Opera met het doel om te onderzoeken of indien een zeker aantal coupons voor het loopend speelseizoen in deze en omliggende gemeenten door hem geplaatst werd dit gepaard kon gaan met de zekerheid dat er dan ééns of tweemaal in de maand een extra trein vau Rotterdam naar Woerden of Leiden stoppende op alle lusschenstations eu hebbende wagons Ie 2e en 3e klasse na afloop der voorstelling zou rijden Het antwoord moet weinig bemoedigend geweest zijn reeds vroeger moet meu te Rotterdam bij herbaling een voorstel tot de Directie der Ned Rijnsp maatschappij hebben gericht dat zij onder zekere voorwaarden nachttreinen zou laten loopen van Rotterdam naar Utrecht na afloop van sommige operavoorstellingen natuurlijk met het doel om het operabezoek vau naburige plaatsen aanmerkelijk te doen toenemen en daardoor de verbazende kosten der opera zooveel mogelijk ie gemoet te komen doch de herhaalde en ernstige pogingen der Rotterdamsche Commissie stiellen telkens af op het onoverkamelijk bezwaar dat de Directie der Rijnspoorwegmaatschappij van haar spoorwegpersoneel geen nachtdienst kon vergen Als dit een en ander de waarheid bevat hetgeen Mr Snel zeker wel zal willen ophelderen dan bestaat er naar mijne meening heel weinig kans dat gemelde Directie aan een schriftelijk of mondeling verzoek zelfs aan een smeekschrift om naehttreiueu voor het gewensr te doel te laten loopen thans gevolg zou geven Toch zou het te probeeren zijn de zaak is het wezenlijk wel waard Maar mijnheer de Redacteur zou het niet raadzamer zijn en meer kans op goed gevolg opleveren dat men de Uotterdamsche Opera in Ons Genoegen enkele voorstellingen liet geven wanneer de kosten daarvan te voren door abonnementen volledig kunnen worden gedekt Ik weet wel dat niet alle opera s op ons tooneel kunmu opgevoerd worden zelfs de mccsten niet Doch stellig kunnen 3 a 4 opera s hier opgevoerd worden en alleeu op üe laatstaangegeven manier kun er naur mijne meening von de zaak iets komen 19 October 1879 B De Waterleiding Waar zoowel dr Luijten de vooratelier van een waterleiding vau gemeentewege als B en W in hun rapport daarop een beroep doen op de burgerij waar de eerste verzekert dat de wensch naar eene waterleiding bij de inwoners dezer gemeente algemeen is en de laatste van meening zijn dat met het Oüg op de zware olf rs die eene waterleiding zou eisohen die wensch niet algemeen bestaat daar behoeft schrijver dezes zich niet te verontschuldigen als hij zijn gevoelen daarover wil zeggen een gevoelen dat door verscheidene zijner medeburgers wordt gedeeld De hoofdvraag die moet beantwoord worden is deze Is er behoejle aan een waterleiding bepaalde behoef lel Er bestaat al dadelijk een zeer sterk vermoeden dat die behoefte niet aanwezig is de tegenwoordige maatschappij toch is niet gewoon zwijgend te dulden dat groote leemten onvervuld blijven maar veeleer heft zg luide klachten aan over wat haar ontbreekt Bij tal van z ikün op verschillend gebied laat zg niet na telkens met kracht te cischen dat aan ti ire wenschen wordt voldaan Ook in onze gemeente is men niet gewoon ja en amen te zeggen op al wat het Bestuur doet Men brengt ook hier dikwijls onvervulde behoeften ter kennis van deu Raad men dringt op voorziening aan men eischt tegemoetkoming men critiseert besluiten en haudelingdi van het Bestuur sohenkt goed en afkeuring en beveelt aftredende vertegenwoordigers onder opgave van de redenen die daartoe leiden al dan niet aan De publieke opinie is dus gewoon zich te uiten Dat in aauinerkiiig genomen is het nog al opmerkelijk dat er in die vier jaren tijeh dat de quaestic der waterleiding bij den gemeenteraad hangende ia geweest slechts één adres is ingekomen over die zaak bij den Raad wat nu 4 jaren geleden is eu dat na dien geen enkel officieel blijk is gegeven door de Burgerij dat zg zich ook maar eenigermate voor de waterleiding interesseerde Bij verkiezingen van nieuwe laadsleden een uitstekende gelegenheid om te tooneu hoe men over hoofdzaken die aanhangig zijn denkt is vau die belangstelling evenmin gebleken Het is toch een sterk sprekend fiit dat alle raadsleden zoowel voor als tegenstanders der waterliding h r ozcn werden terwijl de groote strijder da irvoor dr Lugieu in stemmeulal moest onderdoen voor drie zijner mrdeaftredende leden o a voor den heer G Pilice die in deze zaak niet ééue lijn trekt met dr Luijten In een der kiesvereenigingen is de zaak der waterleiding bij die gelegenheid zelfs geheel niet ter sprake gekomeu en in de andere moge daarover wel een woord zijn t berde gebracht ook da ia volstrekt niet het beginsel aangenomen dat de waterleiding het punt was dat den doorslag moest geven bij de verkiezingen en bovengenoemde heer G Prince is dan ook met nagenoeg algemeene stemmen tot candidaat geproclameerd Waar het dus een teit is dat de burgerij volstrekt in geen edkel opzicht getoond heeft behoefte te gevoelen aan eeu waterleiding daar gaat het niet aan te beweren dat de wensch daarnaar algemeen ia ouder de ingezetenen Het tegendeel is waar Waar de burgerij die iu verschillende zaken wel degelijk gewoon is haar gevoelen uittespreken dit bij deze zaak niet deed waar hier dus niet het minste bleefc van sympathie daarmede daar is al eeu zeer sterk vermoeden dat de behoefte aau een waterleiding niet bestaat Die behoefte is dan ook werkelijk niet aanwezig Allerwege op de straten is gezuiverd water te verkrijgen geheel kosteloos en om te weten hoe gretig daarvan gebruik wordt gemaakt is slechts een blik noodig rondom ons Het water uit de gMchten is voort niet ondrinkbaar gefiltreerd en gezuiverd i het eea goede drank waarvan dan ook door ons allen gebruik wordt gemaakt zoodat van een eigenlijke behoefte aan ander water geen sprake is Moet men dan nu wel verlangen naar eene waterleiding die ons gefiltreerd IJselwater zal bezorgen Schrijver dezer gelooft het niet ook dal water verkeert vaak in zeer ongunsligen toestand ook dai water mist vaak de eigenschappen van goed drinkwater aan welk gemis noch kan worden tegemoetgekomen door zaudfiUratie noch door andere zuivering Is de behoefte aan een waterleiding op zich zelf al niet bestaande te minder wanneer die ons dus zelfs geen water zou geven dat bepaald goed was om welke redeu de keuze tusscheu kosteloos water eu water dat duur betaald moet worden voor velen niet moeilgk zou zijn E ne w cterleiding ij dus geen zaak van behoefte Dat aangenomen zijnde outstaat eeu tweede vraag Mag eene gemeente als Gouda zich een zoo kostbare z iak veroorloven die iu geen bepaalde behoefte voorziet f Zij zou dat alleen dan mogen doen als hare financiën in bijzonder gunstigen toestand verkeerden als b v te Kampen doch dat is zooals b kènd is hier niel het gevnl Bewijzen te over Zij kon toch eerst schoorvoetend en na lang dralen overgaan tot een der eerste plichten van een Keiueeule het voldoende bezoldigen harer ambtenaren De raad verhoogde b v de jaarwedden der o iderwijzers omdat die anders voortdurend naar elders solliciteerden die der ambtenaren ter secretarie omdat zg bij vacaturen moeilijk vervangen zouden kunnen worden enz dus niet uit weelde zelfs niet uit het billijke denkbeeld dat de arbeider zijn loon waard is maar uil uoodiakelijkheid Telkens kouden erkend nuttige zaken niet worden uitgevoerd of opgericht uithoofde den minder gunstigen toestand van de finaulieii een afzonderlijke muziekschool een goede bad en ZJieniinrichling een naar de eischen des tijds ingericht ziekMdiuis een gymnasium enz enz moest n achterwege blijven en dat iu aanmerking genomen xï volgens veler gt voelen geen z iak worden opgeriuiit aU een wa erleiding waaraan geen behoefle be t iat als r nog zoo vele zaken niet beslaan wairiin w 1 d u lijk bihoefte is Volgens B en W z li ile wal il idnisi j larlijks kosten het halve bedr ig der tegenwoordi ïe plaatselijke directe bcl isting Er zal dus voor deu burgerman al heel wat te betalen v dlen zonder dat hij nog één drupjc water uit de leiding verkrijgt Wil liij van dal water gebruiken dan wordt ui wederom geld van hem gevonicrd zoowel voor aanleg in zijne woning ds voor dagelijksch gebmik Menigten lie niet i Mi met moeite kan rondkomen zal het water bij geen mogelijkheid kunnen betalen en wordt dus verplicht eene verhoogde belasting te betalen alleen om enkele meer dopr de fortuin begunstigde stadgenooteu in de gdegenheid te stelleu zich op hun gemak van water te voorzien I Al ware dus een waterleiding hier wenschelijk in eene gemeente van den omvang van Gouda is zij niet mogelijk Vele ingezetenen zijn daarvan overtuigd eu lerwgl zij zeer waardeen u de po ii geii i i hel belang der algeiueene gezondheid geelaan door deu heer Lugien c 8 meeuen zij zich meer te motten vvreeiiiiren met het gevoelen dat de oprichting van eeu waierl iding hier niet noodig en iu geen geval te rechtvaardigen