Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1879

p TT GEHUWD J de Greet en J kielt Oouderak GEBOREN Jan ouders J Verburg en M de Broijn Adriaua ouders F Boer eu B Knor Haastreot t GEBOREN Aart ouders O blmgerland en 4 Amersfoort Fleur en Cornells ouders A Baers en A de Graaf Koeuwyk GEbOUEN Johannes ouders I Borst eu A r d Bosch Willcmina ouders G Hoer eu M de Greef Maziua ouders E vnn Uijk en N de Jong OVEBIEDEN HindriksKrak m Eogelbertha Cornelia Blonk 1 J 9 m Waddinxveen GEBOREN Willempje ouders G M Klijn en M Bogaard Maria ouders L Blonk en M van Oosteroin i eua ouders J tan der Does en S Aaftiuk GEHUWD A Zeevaarder en 0 M vau Eijken Zevenbuizen GEBOREN Cornells ondgs M Sol en A M Grisnigt ADVERTEWTIËM 2 5 J ARiGE p 0 J A TAN DEN BOS aas II A IJPELAAR II i Gouda 25 Oct 1879 H § 10 Hunne dankbare kinderen behuwdldnd ps Zondag 26 lobcr Zaal KUNSTMIN Gouda ZONDAG 26 OCTOBER des avonds ten 8 ure G I OOTS 1879 Nieuws en AdverlenlieWad Voor Gouda en ömslreken N 1 De wonderen der onzichtbare wereld verklaard en vertoond 36 millioenen maleil vergroot door de Reusachtige LICHT lWr CROSOOOP ook WAÏERDÈÜPPELS en andere levende wezens enz enz N 2 De merkwaardige de groote de zichzelf regelende PÜONOGRAAF Vraag en zie de programma s Entree HH Leden en Dames 50 Cent Niet Leden 75 Cent MAJU ONTVANGEN de nieuwste Modellen van I IM L Rli T van Dam Westhaven B 186 P S Tevens eene ruime keuze van lïOEIDEJTSr Linten liloemen enz enz VERMAAKT UAÖTOUEN HOEDEN volgens de Modellen Modisten genieten rabat Er wordt GEVRAAGD voor eene Dame die een gedeelte van den dag buitenshuis is 1 ffllliffl El met SLAAPKAMEBTJE of ALKOOF benevens bedlening en liefst ook het middageten Brieven onder Letter D vóór 28 OCT bjjden Boekhand elaar A B RINKMAN TWEE tmmm GEVRAAGD bij Fatsoenlpe BURGERLIEDEN tegen billjjken prjjs Adres met franco brieven onder N 351 aan het Bureau dezer Courant G M V D PAVOORDT Aben GOUWE C 4 GO UDA bericht de ontvangst eener FIJNE COLLECTIE DAMES en ZIPEHMIJP N Eene Dame VRAAGT bjj eene n i 5 fam i 1 i e uit den gegoeden stand EOST EF INWOHIKG mot genot van eene VRIJE KAMER Brieven worden verzocht onder Letter M vóór 28 OUT bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Gouda NEUERL mmmi Patent Hectograaf van LÉON de VRIES Fabriekant te Hage welke aan alle vereischten voldoet circa 100 duidelijke afdrukken geeft niet schimmelt eu na hec gebruik met een weinig KOUD WATER kan worden schoongemaakt is in vier verschillende formaten van af 1 75 voor Gouda en omatreken uitsluitend verkrijgbaar bjj den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr Westnaven alhier alwaar ook prijscouranten voorI handen zijn lott fa met liet oog op den fioautieelea toestanddeier gem eente M Laatst e Berichten Brussel 22 Octolrer De Etoile Bel zegt dat reigen hare parliculiere inlichtingen de door den Préourteur medegedeelde byzonderheden aangaande de oonvenlie betreffende het kanaal van Terueuzen seer voorbarig z n Kanloiigerecitt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 22 October 1879 Kantonrechter Mr J H ViN MIEKOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOIjTEN te Eolterdani VEROORDEELD H M rentenier wonende te s Gravenhage tot eene boete van 40 of gevang van vier dagen en daarenboven tot eene gevang van zeven dagen wegens te samen en in vereeniging met vier andere personen hengelen in eene vaart gelegen tusschen den Zuidplaspulder en den Tweemanspotder onÖer de gemeente Zevenhuizen zonder voorzien te zijn van een schriftelijke vergunning van den pachter van het vischwater hebbende bij eenen valschen naam dien van een seheepareeder uit Scheveningen opgegeven aan deu Uijksveldwacliter die hem bekeurde SÖ GiWS T A hoefsmid wonende te Rotterdam tot eene boelen ƒ 1 of gevang van céu dag wegens met den Ireiu van Gouda te Zevenhuizen aankomen zonder voonsion te zijn van een plaatsbewijs en weigeren aan deu stationschef Ie Zeveuhiiizen de verschuldigde vracht met de bepaalde verhooging te betalen V Ondertrouwd A GOEDEWAAGEN EN A J H VAN MAARSEVEEN Gouda j A n terdan 3 OctoW 1879 P V V arbeider wonende te Schiebroek tot eene boet van f 3 of gevang van één dag wegens r den in draf over de beweegbare brug aan den Kattensingel te Gouda met een rijtuig bespannen met een paard i J V d F schippersknecht wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens rgdeu over de klinkerstrant van de Langen Groenendaal te Gouda met een wagen beladen met aardappelen Voorspoedig bevallen van eene welgeschapen dochter Gouda 19 Oct 1879 Voor de vele bewijzen van deelneming gedurende de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader ondervonden betuigen wij onzen dank Wed H BEAAT DEN Boee Koudeherk ajR 16 Oct 79 Eene WEDUWE van middelbaren leeftijd P G als MEID HUISHOUDSTEE werkzaam wengcht VERPLAATST te orden Brieven franco onder letter Z aan het Adtentie Bureau van A KOK COMP Boeken Kantoorhandel te Gouda J P koopman wonende te Kralingen tot eene boete van ƒ 1 gevang van één dag wegens watereu tegen het Raadhuis te Gouda buiten een waterbak VRIJGESPROKEN E BOQN Bbaam G den H sjouwer wonende te Gouda van de aanklacht over de klinkerslraat op de Kleiweg te Gouda gereden te hebben met een wagen beladen met een koffer In de koffer bevonïl zich glaswerk volgens beweren van den beklaagde hetgeen door den agent van politie die de bekeuring gedaan had niet kon worden tegengesproken MARE TB T C H T E N Gouda 23 October 1879 Tot ruim vorige pnjzen was de omzet niet klein Poldertarwe puike ƒ 12 75 a 13 25 Mindere 11 60 a 12 50 Rogge puike 8 a ƒ 8 60 Mindere ƒ 7 25 a ƒ 7 50 Voer ƒ 6 75 a ƒ 7 Gerst puike ƒ 7 25 a f 7 75 Mindere ƒ 6 60 a ƒ 7 Haver zware ƒ 4 60 a 5 50 Ligte 3 75 a ƒ 4 25 S A van DETH IM O ID E s hee r tTiNtERKEL De veemarkt met weinig aanvoer den handel in inferieure soorten traag beste vaarkoeien prijshoudend graskalven vlug verkocht magere varkens en biggen den handel levenaig schapen eerste soort ring mindere soort traag te verkoopen Kaas aangevoerd 56 partijen eerste quuliteit van ƒ 29 a ƒ 33 tweede qualiteit van ƒ 24 a 28 zware tol ƒ 36 Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 25 a ƒ 1 40 CORRESPONDENTIE Nur aanleidiDg vao het ingezoadi Q stuk in bet nr vau Zondag jl worden ons van verschiUeudezgHfn bewgzen van instemfning gegeien met bet plan pogingen te doen tot bet laten rijden TBB een trein uit Rotterdam of t Hage na adoop van enkele operavooratelliogen aldaar In dit nr komt eveneens over die zaak een stuk voor Moge dit geschnjf tin gtiulge hebben dat ouzc stadgenootcn op de eene of andere wljfe beter dan tot heden in de galegenheid komen Tail de opera voorateljlngep te piofiteerenl BEST EIJIfDVLEESCH te bekomen by H van WILLIGEN Lange Groenendaal RIB BIEFSTUK KOASTBEEE LAPPEN LENDE met HAAS 421 3 cent per 5 Ons 40 yif 55 Burger lljke Stand Gouda GEBOREN 20 Oct Johannei ouders P Isarin en J C Marks Elizabeth ouders J Flui en M Bescra SI Arie nndera D J da Rens en VV Ulom ii Helena ouders B vkn der Kemp en A Iooo OVERLEDEN 21 Gel C G de Jong 10 w 22 S van der Sloot 8j C Houdijk 70 j 11 m 23 J Roos U w OËHIWU 22 Oct A Boer en O van Loon P J Stolk en C Jansen D Murks en W C Doesburg Bnrgerlijke Stand ran ondersta inde gemeenten van 16 tot 22 October 1879 Moordrecht OVERLEDEN K H r n Metktreo 20 j 42Vs 40 POLET 40 VAIIKE SVLEE CH 40 een per 5 Ons 40 SCHIJF LAPPEN KARBONADE 37V WORST 40 SAÜSIJZEN 40 KOOK SPEK 37 PEKEL SPEK 3773 INKMA N GouuA Druk van A Bei Bij deze Courant behoort een Bljvoejiiiel KEl K1SGEVL G INKICHTINGEN WELKE iEVAAB SCHADE OF KINDEK KUNNEN VEKOOKZAKEN BURGEMEESTER en WETHOÜDEKS van Gouda Gelet op art 8 der Wet au den 2u Juui 1875 SlaaUUttd no 96 Doen te weton Dat zij vergunning hebben verleend Ie aan den heer G H de l eer en ïijiie rechtverkrijgenden tot het oprichten eener Koper en Blikalagerij in het perceel gelegen aan de JeruzalnHBtraat geteekend E No 3 kadaster stelle C No 540 2e aan den heer A I Vo en zijne rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een Stooinwcrktuig lu het perceel gelegen aan de ïuriinarkt geleekeud H No 107 kadaster sectie G No 334 3e aan den heer W de Jeu en ïijiie rechtverkrijgenden tot het oprichteu eener Slachterij in het perceel gelegen aan deu Langen ïiendeweg geleekeud 1 No 31 kadaster sectie C No 14K0 4e aan deu heer H Monnikendam en zijne rechtverkrijgenden tot het upriohleu eener blikalagerij in het perceel gelegen in deu Langen Groenendaal geteekend I No 61 kadaster seclie B No 9li8 en 5e aan den beer J AiiuaiirB en zijne rechtverkrijgcuden tot het oprichten eener PaurdensLichttrij in het perceel gelegen aan het Jaagpad geleekeud Q No 4S kadaster sectie A No 2108 üouda den 23n October 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd EE 1Y 1 B B 8 retlni BKOUWER raricmeiilalre Werkzaamheden Toeu de hi er van Lijnden miuistir van justitie was word door hem een ontwerp ingediend tot wijziging vau art 25 der wet houdende bepalingen omtrent de huishouding en de tucht op de koopvaardij schepen De wijziging had betrekking op de samenstelling van den raad van tucht en de wijze van behandeling Door volgende iniuisters werd het op ve laugen der Kamer gewijzigd en uitgebreid de raad van tucht moest ook over de oorzaken vau zeerampen kuunen besli sei en gezagvoerders stuurlieden machinisten kunueu schorsen wanneer door hun ver uiin of niila tigheid stiauding of schipbreuk veroor iaakt wordt Dit ontwerp kwam ffltóW in behandeling nadat van eeni e verzoekschrilten was kennis genomen waarin werd aangedrongen om de b jpalingen van deze wet ook op de visschersvloot ftoe te passen Verschillende sprekers hadden bezwaren tegen deze partieele regeling een nieuwe wetgeving op dit punt werd door den heer van Heukelom wentchelyk geacht opneming van de visschersvloot onder de beschermende vleugelen dezer wet werd dgorden heer Wintgens gevraagd de heer l Vansen van de Putte kon zich met die strenge stralbepahiigen niet vereenigen een controle door leeders en asauindeurs zal naar zijn meening beter resultaten hebben dan die straflen De minister gaf toezegging dtit vóór Januari nog een ontwerp tot regeling van de tucht op de visschersvloot de Kamer zou bereiken zoodat ook dit onderwerp wettelijk kon goregeld worden BiJ de behandeling der verscli il lende artikelen kregen assuradeuren mede liet recht om een aanklacht te doen doch aan bevrachters of inladers van goederen werd het met 61 tegen 23 stemmen ontzegd hoewel het aan passagiers is toegestaan Een amendement van den heer vau Eek om waarborgen in zake van verzet tegen een uitspraak buiten tegenwoordigheid van den aangeklaagde gedaan in de wet op te nemen werd met 35 tegen 21 stammen verworpen Het geheele ontwerp w rd met 42 tegen 14 stemmen goedgekeurd oodat ook deze partieele regeling spoedig htor beslag zal krijgen Het voornaamste artikel luidt nu De schipper die zich ten opzichte van schip lading scheepsvolk of p 8sagiers op eenigerlei wijze heeft misdragen kan onafhankelijk van de burgerlijke en strafvordering door den raad van tucht dë bevoegdheid worden ontnomen ora gedurende een bepaalden tijd tnee jaren niet te boven gaande als schipper op een Nederlandsch schip te varen Desgelijks kan den ichipper stuurman of machinist de bevoegdheid worden ontnomen om gedurende een bepaalden tijd tien jaren niet te boven gaande in een of meer dezer betrekkingen op een Nederlandsch schip te varen wanneer de raad van tucht oordeelt dat door zijn daad of nalatigheid is veroorzaakt schipbreuk stranding verlatjng van het schip of eenige zeeramp die den dood van een mcnsch ten gevolge heeft En wie zullen nu oordeelen of de schipper of een zijner ondergeschfliten de oorzaak is dat het schip is verloren gegaan door schuld der bemanning De raad ran tucht bestaat uit een voorzitter zes leden een jdatt sverv augend voonitter eu vier plaats rvangende leden do leden wordsn vo r drie jtften door deu Koning benoemd doch zijn bij aftreding terstond weer benoembaar De voorzitter en plaatsvervangende voorzitter moeten doctor in de rechten zijii ouder de leden moeten zyn twee zeeofiicieren drie koopvaarJijschippers en één ree Ier Minstens 5 leden moeten bij het doen van de uitspraak tegenwoordig zijn En zullen nu door deze aanvulling eener wet over wier werking de uitspraken zeer verdeeld zjjn de zeerumfen verminderen V Van de reederijen is in deu laatsten tijd een adres uitgegaan aan de hooge regeenng tot regeling van het zeevaartkundig onderwijs Veel geschrijf heelt dat van meer ot minder bevoegden uitgelokt hoe is het vroeger gegaan heeft men gevraagd toen de handel bloeide en alle recdi rijen schatten verdienden was toen het zeevaartkundig onderwijs beter waren toen wetten noodig tegou zeerampen moest toen een rechtbank of een couimi ssie zjo men wil oordeelen over de ieerampen iii do Indische zee of op do Auienkaansche kust voorgevallen i Hoe kan zulk een oordeel billijk zyn y Zoekt men de oorzaken van het verval van onze scheepvaart niet waar die niet te vinden ziju On e gezagvoerders de bi nianning onzer schepen zijn niet onbekwamer met slechter dan die der andere handelsiuoiiemllieden integendeel de Nederlandsche zeeman neemt nog altijd een ecreplaats in over hut g lieel is hij beschaatilor eu kundiger dan de Kngelsche of de Aiuerikaausche gezagvoerder altliaus nitt uiin hen is de nimdi i e bloei aii onzen handel te wijten zij behoeven met beleedigd te worden door strafbepalingen of door minachting van de door hen afgelegde examens zij moeten niet boeten voor de schuld van anderen De mindere tucht aan boord van oii e schepen noch de mindere bekwaamheid zijn oorzaken van het verval van onzen handel Wij iju gedemoralHeerd door het zoogenaamde Javavareii het jijeniaKkelijk celd verdienen van vroe eiejaien heeft all n ondernemingsgeest gedood Uuzc reoders laten hun schepen liever maan N 2366 RAWT den achtereen op Java liggen dan flink andere handelswegen op te sporen en connection in vreemde landen aan te knoopen Ook moet men niet vergeten dat de grootte der schepen aanmerkelijk verschilt met de schepen van 350 400 last van vroeger jaren terwijl de stoombooten mede een groot gedeelte der goederen mede brengen De bemanning onzer schepen ign dus deslachtoffers van veranderde omstandigheden envan de gemakzucht van anderon en daaromgaat het niet aan hun het tegenwoordige verval te wijten het thans aangenomen ontwerpis een gevolg der gehouden enquête moge datniet het eenige gevolg zijn maar ieder voor zichde resultaten van dat onderzoek overwegen enelk in zijn kring naar verbetering streven vooralwjjte men niet hoofdzakelijk aan anderen waaraan men zelf het meest schuldig is Het spreekwoord vau balk en splinter zjj den onderteekenaars van het bewuste adres omtrent het zeevaartkundig onderwijs herinnerd L BINNENLAND ÜOÜJ A 25 October 1879 Naar wij veniemeu lA door eeu aautal ledep der Ned Herv Gemceute alhier bij dea kerkeraad eea adres wurdi i iiigedteud bevattende het verzoek in de besUftnle predikaiits Tacature te Toorïien door het berütrpcu van een moderueu predikaut Donderdagavond had het aangekondigde onf concert plaals van de heer Edmuud Khjm Berlijn in de Groote Kerk alhier Genoemde heer deed 2ich kennen als een talèti vol kucstenaar die het iustrumejit door hem bespeeld volinitkt meester is Heerlijk klonken de orgeltonen door het ruime gebouw eu de meeste nrs die werden uitgevoerd tvtrdeu met groote voldoening aan ihuord Het was jammer dat niet eeu grooter publiek a3 opgikuiuen om van dit concert te genieten In de zitting der Rotterdamsche Arr Rechtbank van Donderdagmorgen wtrd o a veroordeeld S Ö wonende Ie Gouda bek lau diefstal van kippen tot 15 dagen gev Vervolgens stond terecht P de J wonende te Gouda zonder beroep beschuldigd van diefstal van een karaf met brandewijn eu een IiIlt Kisch g jaar gev eenï In jleze zaak over acht dagen uitspraak Zoitdagnvoud a at wordt iu de zaal Kumlmin ne suiice gegeven duor de i heer Miju uit Amster Iain die nitt zijn gruote microscoop ons de wonderen der natuur zal talen zien zoonis die zich voordoen lu een drupptl water eeu stuk kaas enz enz Men weet het wi 1 en hoorde het meuigmalen dat zich b v in één druppel water eeu onnoemelijk aantal kveude wezens zich bewegen die elkander beatrijden maar gnjirue zal niea deze gelegenheid aangrijpen om zich d iarvau met eigen oogcn Ic overtuii en Voorts zal de hctr Maju de groote phouogiaaf niet de kltme die in den handel voorkomt doen zien u hen die dat weiktuig niet kinnen De hter P J Smits burgemeester en secretaris van liirgAmbacbt herdacht Maandag jl zijne 2 jaiigc ambtsvervulling in laatstgrmelde qualiteit Op de 2e vrije najanravecmarkt te Berg Ambacht werden gisten n aangevoerd 07 koeien en 138 kalveren Bg flauweu handd waren de prijzen vnu UiUtien 30 a SO vaarkoiien ƒ GO a HO