Goudsche Courant, zondag 26 oktober 1879

Yette koeien ƒ 150 a ƒ 300 knlfkoeien ƒ 100 n ƒ liO gulste vaarsen ƒ IttO Di Eerste Kamer der Staten Generaal is bijeengeroepen legen Dinsdag den 4 November a s dcs avonds te 8 uren SI aten Generaal Twf eue k imeu Zittiu geu Van 23 en 24 Oct 1879 J e beraadslaging over de Indische begrooling werd in de zitting van IJouderJiig voortgezet Bij lioofilstuk II uigaven in ludië werden lul van punten besproken Tegenover den heer Fransen van den Putte verdedigde le Miuisicr de benoeming van den heer Spreuger van l lijk als lid van den ILiad in liidie in welke hoedauigheid hij niet onttrokken werd aan toezicht op de comptabiUleit Aan den heer Rutgers verzekerde de Minister dal de nieuwe regeling op de pensioenen van de offioieren der hiiidm icht waarscliijulijk in Januari 1880 zou worden ingevoerd maar hij kon niet beloven dat aan de in 187 J gepensioneerden verhoogd pensioen zal worden toegestaan l c heercn liloul en Keucheuius drongen aan op beperking van het opiumgebruik De Minister en de heer Fralisen v d Vutte veraekerden dal de llegeering dit steeds beoogde Tegenover de heeren van Gennep eii Keucheuius bleef de Minister ongeneigd tot overh gging van hel geiieele rapport der commissie tot ouderzoik betrelieiide de invoering van gemeenlebesiuren op Java In de zitting van gisteren is ingekomen een wetsontwerp tol bekrachtiging eener overeenkomst met de Nedcrl Zuidooster spoorweg maatschappij Het debat over de Indische begroeting werd voortgezet In antwoord aan den heer van der Kaay erklaarrie de Minister dal hij geen voorstellen uit ludië verlangde tot beperking van bet ingenieurspersoneel Bij behandeling der afdeeling oorlog bracht de hei r van der Hoeven met het oog op de gunstige tijdingen uit Atjeh die tot innige dankbaarheid stemmen aan de Voczienigheid warme hulde aan ons leger en vloot iti Atjeh die van zooveel doodsverachting blijken gaven eii voor il aan den uitstekeuden coniraandanl van der Heijden De Koning de Kamer en de Natie zouden zeker een Leve generaal van der Heijden luide toejuichen Bravo s Spreker drong overigens aan op een onderzoek naar couranten geruchten nopens ouh aardige behandeling van krijgsgevangenen De heer Keuchenius wees op den brief in de Indisclie couranten nopens den desulaten toestand in X V Moekims waaraan was toe te schrijven dat geen toenadering was gevolgil De heer de Casernbrool antwoordde dal de de iolate toestand een noodwendig gevolg was van den oorlog De Minisier van Koloniën sloot ïich namens de llegeering aan bij de welsprekende hulde aan het leger en de vloot en aan generaal ym der Heijden gebracht De courantengeruchten konden geen aanleidiug zijn tot een onderzoek De Minister verklaarde nog dat de jongste berichten uil ludië en hel rapport van den legercommandant Bouwmeester fUuuslig zijn dat hel leger niet uitgeput is maar er Hink uitziet en er streken zijn die er uitzien als op Java De vrees dat de bevolking niet zal terugkeeren behoeft niet te beslaan Hoofdstuk Uitgaven in Indic werd aangenomen mei 66 si legen 1 stem Hoofdstuk Uitgaven in Nederland werd aangenomen met 63 tegen 2 stemmen Hoofdstuk Middelen iu Nederland is aangenomen met 60 tegen 5 stemmen na aanneming met 38 legen 26 stemmen van art 2 evcntueele geldlecKing dat de heer van der Linden niet aanmerkt als eeV niiddel tol dekking van uitgaven daar hel afhankelijke was van een nadere wet Hoofdstuk Middelen in ludië is zonder hoofdelijke stemming aangenomen De kamer is op reces gescheiden Door het Hoofdbestuur der M t N v t A is ingevolge besluit der laatste algemeene vergadering aan de departementen ecu circulaire gezonden met couceptadres om van de Tweede Kamer wettelijke bepalingen te verzoeken tegen het misbruik van sterken drank op grond hit dezidelijke middelen tot nu toe aangewend onvoldoende gcbl ken zijn Hel Hoofdbestuur wil gedachleiittissi ling over de zaak gedurende de maanden November en December en onderteeVening van het adres in Januari om dal vóór primo Februari terug te ontvangen Het hoofdbestuur verwacht dat nlle departementen krachtig zullen medewerken om dit ïolkspetitionnement te doen slagen Het grootste bewijs welk een geringe waarde het vee tegenwoordig bezit is wel dal op de veemarkt te Woerden een boer het de moeite niet waard heeft geacht om een koe weder mee naar huis te nemen Het beest ia er blijven staan 11 Te Vlissingen zijn proeven genomen met een nieuwe reddingstoeatel door den uil vinder den heer Daaoo van Antwerpen reddingvest ilet de mmelai e genoemd Het beslaat uit een net vest van zwarte stof dal door zijne bijzondere constructie door den drager iu eeuige seconden in een onfeilbare zwemmachine hervormd wordt door tusschen de voering lucht in te blazen waartoe zich aan deu binnenkant een guttnperchabuisjc met mondstuk bevindt De heer Daiico heeft om het ook voor dames geschikt te maken corsetvestcn gemaakt die even goed aan hel doel beantwoorden Do proeven voldeden uitmuntend Twee jonggehuwden te Arnhem die hun huwelijk kerkfclyk wilden doen inzegenen kwamen Woensdag in zwaiir beschonken toestand in de kerk Voor het altiar gekomen kregen zij hevige ruzie met elkander zoodiit de geestelijke genoodzaakt was hen de kerk te laten uitzetten Als een bewijj van den bloei en vooruitgang waarin Sclieveuiiigen als visschersphuits zich mag verheugen kan strekken tiat de visschersvloot met de gisteren in zee gestoken nieuws haringschuil tot een getal van 200 vaartuigen is gestegen Allijil wat nieuws Op het Eembrandsplein te Amsterdam wordt heden avond een cafc geopend waarin de tafeltjes voorzien zijn van eleclrisclie schellen IVn druk op hel knopje wijst op hel bord dal in liet bulfel hangt t nuiuiner aan van het tafeltje waar gescheld is Albert Wollf verhaalt het volgende in de P irijsehe Figaro Toen de bekende goochelaar Heriiiauii na een tienjarige afwezigheid in Oostenrijk s hoofdstad w is teruggekeerd Hel baron Kothsciüld die een groot liefhebber van goochelkunst as Iieni bij zich ontbieden hij nootligde hem tot het diner en plaatste hem aan tafel naast prins Melteriiich die een groot kunstvriend was Hermann werd aun de gasten voorgesteld als de ckari t d affaires van een Zuid Amerikaaiisciie republiek De heer Hermann sprak veel van zijn reizen en de beroemde Oosteiirijksche diplomaat luisterde met levendige belangstelling naar hetgeen zijn gewaande collega wist te veriellen Gedurende het dessert bracht baron Rothscinld als bij toeval hel gesprek op de buitengewone kunststukken v in Japaiische goochelaars rij hebt zooveel in de wereld gereisd zei de baron ten laatste tot Hermaiiii vertel ons tens zjjii de lapaiineezen werkelijk zoo handig Zeer haiiJig anlwoorilde deze ik zilf heb van hen iets zeer aardigs geleerd en zicli tol prins Vlelternich wenileiule voegde hij erbij Telicve uit dezen bouquet een bloem uit te zoeken De prins koos eeii roos iebied dan maar hernam Hermann dal ze naar u toe komt Kom riep de prins gevolg gevend aan hel verzoek Dadelijk womi de bloem zicli uit den ruiker die de tafel versierde los en bewoog zich na ir deu prins in wiens knoopsgat ze zicii hechtte Doordringend keek deze t iiii goochelaar thans aan Kr is maar één man op de wereld zeide hij die dal kunststuk kan volvoeren Het is onnoodig verder de komedie uit te spelen Gij zijt professor llellllaun E n treurig voorval gebeurde onlangs ter gelegenheid van een stierengevecht te Madrid Friiscuelo de voornaamste enpada van Spanje en als zoodanig er mede belast een uoedeiid gemaakte stier de genadeslag toe te brengen die dien avond iu hel amphitheater vaii M idrid de toeschouwers moest verlu9ligen j trad dairtoe van het mw d vaaiitje voor ien en hel bloote zwaard volgens gebruik in de linkerhand Ie voorschijn De stier sprong loc doorboorde hem met den hoorn Ier hoogte van de heup hel lichaam schudde hem heen en weder en wierp herhaalde koeren met ki aehl hem tegen deu grond Te vergeefs lnid len in dien lussohentijd de aanwezigen beproefd door het werpen van hoeden en hel vertoonen van roode sjerpen de aandacht van het dier af te leiden en hoog noodig was de komst van den picador ilie te paard gezeten zoodra mogelijk toeschoot Ook dezr werd met opengereten lichaam weinige oogcnblikken later toen zijn paard in den strijd w is omver geworpen voor dood uil hel perk gedragen Niet dan met groote moeite slaagde men er in den espada te bevrijden zijn toestand doel voor zijn leven vreezen Toen Ie toeschouwers van den eersten schrik bekomen waren ging men rustig weer mei de bloedige verloouing voort alsof er niets gebeurd ware Echt Spaanschi VOLKSOmEEWIJS Douder nf3 jivoud hai in het lukiuil Nut en Vermaak alhier een bit engewone vergaticriii plaats der Afdet liuü Gouda eu Omstreken der bovengenoemde vereeniging welke door den voorzitter den faefr mr J Fortuijn Droogleever geopend werd met een korte rede waarin het doel dezer bijeenkomst il herinnering werd gebracht Spr wees er op dat het bekende rapport in deu Bode der vereeniging van den heer Bounian over de Deeusche huiêvlijtmethode liier te ilande de aandacht gevestigd h id op een andere methode vnn handenarbeid nl die van den heer Groeueveld te Itotterdam welke laatste in legenstelling van eerstgenoemde methode meer de strekking had om de kinderen op doelmatige wijze bezig te houden dun wel hen voor onderscheidene hand werken te bekwamen waarom deze althans voor ons land te verkiezen was Ingevolge een besluit onzer afdeeling zou een der onderwijzers hier ter stede zich van die methode op dehoogte stellen om die ook hier iu toepassing te brengen toen juist van wcge het Hoofdbestuur een voorstel werd gedaan aan de Algemeene Vergadering om eenige onderwijzers voor rekening der Algemeene kas een cursus bij den heer Grocneveld ie doen volgen Dit voorstel werd aangenomen en de heer J van Kempen alhier genoot hel voorrecht ouder die onderwijzers te worden opgenomen Hij woonde in Augustus 11 een cursus bij toonde ten volle de noodige geschiklheid te hebben voor de zaak en zal nlsnu in November e k in een der zalen der Hoogere Burgerschool een cursus openen die onder toezicht zul staan van de Commissie uil het Bestuur onzer Afdeeling welke vroeger op uitnoodigiiig de zaak onderzocht en een gunstig rapport daaromtrent uitbracht Die Commissie beslaat uit de heeren J Gouda A Koozeboom en 1 C van der Meuleii Duiirop was hel woord aan den heer J van Kempen die zich bereid had verklaard eeuige medcdeeliiigen te doen ovir deze zaak Spreker toonde iu de eerste plaats aan het Joel de paedagoijische ttrekking van de methode van den heer iroenoveld bij de handenarbeid voor kinderen welke voornamelijk hierin gelegen is dal daardoor de ledigheid gebannen oog en hand geoefend het sclioonheidsgevoel bevorderd en uithuizigheid tegengegaan wordt Men weel het ledigheid is de bron van veel kwaad des duivels oorkussen VVat al booze gedachten er opkomen in ledige oogeublikkeii wat al verkeerdheden eu sleclitc daden er beraamd worden op tijden dat de kindergeest niet wordt beziggehouden is niet te berekcucn Derhalve moet vóór alles den kinderen beziïlieid veracnaft doch hoef Op onderhoudende prettige afwisselende wijze en aan die vercisehten voldoet deze mclhode Zij strekt tot ontspanning voof den geest die in den tegenwoordigeu lijd al zoo vroeg tot inspanning wordt geroepen en heeft dit liootdkeniiii rk d il zij het kind aa itrekt boeit verra uikt Zij doel echter meer zij oefent oog cu hand E n juist oog en een vaste hand zyn veel waard en worden nogal eens zoowel bij kinderen als bij volwassenen te vcrgeefi gezocht alleen bij gebreke vuu de noodige oeffuiiig Bewijz n van o handigheid komen in hel dagelijksch leven veelvuldig voor Bij hel eenvoudigste huisraad tuingereedschap enz is men zoodra er slechts iets breekt onmachtig zichzelf te helpen voor de minste kleinigheden is de hulp eens timmermans noodig Dit vloeit eenvoudig voort uit gebrek aan de noodige handigheid Bij het minste dat niet tot ons dagelijksch werk behoort staan ons de handen verkeerd Zichz df te loeren helpen en zijn handen te kuiiucn gebruiken is een der vele voordeden van dit onderwij Zij bevordert levens het schoonheidsgevoel Zij doel de door eigen haiiil gemaakte voorwerpen vergelijken mei die door anderen vervaardigd zij maakt opmerkzaam op fouten en feilen en doet de meerdere sierlijkheid en bevalligheid van het een boven het ander duidelijk in het licht treden Voorls kan deze handenarbeid een middel worden om de uithuizigheid legen Ie gaan Er wordl in den legenwoordigi n lijd vaak en niet tun onrechte geklaagd over a ihfjMiifiluttt De jongeling brengt zijn vr jen lijd in p aats van in de huiskamer door op straat in hel kolR liuis enz Een der voornaamste redenen waarom hij buitenshuis zijn vermaak zoekt is hierin gelegen dat hij dat binnenshuis niet vindt hij kan zich iiiel bezighouden is te weinig ontwikkeld om lust te hebben in lezen weet te weinig om in ontwikkelend disooura ontspanning te zoeken en bewandelt derhalve andere paden waar hij zijn geluk trouwens evenmin vindt Wanneer men hem dus in ziju jeugd iiieft geleerd zich bezig te houden wanneer hij van jongs af gewend is zijne vrije uren nuttig te besteden dan zal een der voornaainste prikkels om nithuizig te zijn voor hem niet bestaan Het doel dezer methode is dus geheel Ie dienen als middel tol opvoeding en kan ale zoodanig zeer nuttig werken Spr deelde daarop mede waaruit de oefeningen bestaan Uit karton hout touw dun riet rotting enz worden allerlei voorwerpen gemaakt die in den aanvang hoogst eenvoudig na eenigen tijd meer omvangrijk en ingewikkeUl worden Het kind begint met de bewerking van karton Allereerst worden daarop Ijjiien getrokken volgens welke het wordt afgesneden zonder liniaal om hand en oog al dadelijk in vastheid te oefenen Daarop wordt dan bij verdere oefening de snede in het karton niet geheel doorgedrukt ten einde het te kunnen omvouwen Vooraf wete men dat niets wordl gemaakt of t wordt eerst geteekeud en nadat dan eenvoudige jjufen als een driehoek een kruis enz mei succes vervaardigd worden gaat men over tot voorwerpen die iets raoeielijker zijn een doosje een stoof een ster brievenhanger brieventasoh enz enz Hebbeu de kinderen eenige vaardigheid gekregen iu de bewerking ran karton dan eerst krijgen zij hout te behandelen Alweder eerst de figuren geteekeud die dan op het hout worden geplakt somtijds wordt op het hout zelf ireteekeiid doch dat is aan bezwaren onderhevig ieder stuk wordt op zichzelf bewerkt en ten lotte ui elkiér gevoegd Behalve karton en hout worden jooals wij zeiden ook andere sloffen bewerkt als touw zijde riet euz enz Iu de zaal waren een aantal voorwerpen aanwezig door den heer van Kempen vervaardigd deels tgVleiis den cursus te Eotterdam deels na dien tijd en daaroniler waren er verscheidene die er zeer keurig en nel uitzagen Uil karton gemaakt waren o een droogrekje een muziekJessenaarlje een brievenhauger een lampenkap een kruis een ster en een brieveutasch Uit hout een stoofje een voeltnbaukje eeu horloge standaard schilderij lijstjes en eiereu rekje Voarts een horlogekoordje een halsband ten sloel mat een zweep euz enz enz Uit het opgenoemde blijkt voldoende dat de voorwerpen van zeer vcrsoliillenden aard zijn cu dus afwisseling bij lezen arbeid niet te vergeefs gezocht zal worden De heer van Kempen stelde ten slotte hel publiek in de gelegenheid om dat alles van nabij Ie bezien Na dankbetuiging van den Voorzitter aan den preker voor zijne duidelijke voordracht werd de vergadering gesloten i e indruk dien wij van de zaak kregen was een zeer gunstige Het kind ziet al vrij spjedig den uitslag van zijn arbeid en die uitslag is van zeer verrassenden aard hetgeen óe anibiiie lot hel zich verder uefeiieu niet weinig in de hand werkt Het doel ons genoegen dat hier ter stede een cursus in dezen handarbeid zal worden geopend en wij Iwijfeten niet of ook hier ter stede zal de deelnLiiiing niet uitblijven die elders in zoo ruime nutte wordl aangetroffen INGEZONDEN Gouda 24 October 1879 Mijnheer de liedacteur f Aangfzien het artikel over de Waterl iding in Mw vorig Xummer opgenomen tot geheel verkeerde opvitttingeu zoude leiden moet ik met ecu enkel woord mijne financiëele b 5chouwing der zaak medededen mij voorbehoudende iu de te houdiu Raadsvirgndering wanneer de VVaterleifliiig nan de orde al zijn alles meer omvangrijk te ontuikkilen Wauneer men aanneem dat in de meer dan 4 0 woonhuizen die in onze stad zich bevinden 000 gezinnen gevestigd ziju is het niet onwaarschijnlijk dat hiervan in de eerste 2 jaren 1500 gezinnen zich van de waterleiding zullen voorzien Bcn keut men nu elke deehitming door elkander op 20 centen in de week of ƒ 10 in het jaar dan zal dit een opbrengst geven van ruim 15 000 s jtmrfl zoodat hoogs waarschijnlijk eeue onbeduidende bgiiraiie in de eerste jaren van de gemeente zal gevorüfrd worden in plaats van de helft der dincle gemeentebelasting Kvcn nU in andere steden kan de tijd niet uitblijven dat de ttgenstand tegen de waterliiding zal gebroken worden en eene algemeene deehieirnng zal plaats hebben Kvenale in Itotterdam de woningen niet meer te verharen ziju zonder kra m van de Waterleiding z d ook hier de deelneming algemeen worden Wanneer meu dim stelt dat vau de 5000 gezinnen 4000 dit doen en de bijdrage dan lager stellende het midden houdende lusscneu 10 en 20 centen per Week of ongeveer ƒ 8 in bet jaar dan zal flil eene opbrengst geven van ƒ 32000 er zullen dan ruim ƒ 15000 aau de stad ten goede komen Het is nlzoo mijne vaste overtuiging dat de Waterleiding in min of meer verwijderde totkomat eens jaarlijksche vaste bate aan onze stad zal geven van ƒ 10000 a ƒ 15000 Bij deze in geene verdere beschouwingen wenschende te treden zal ik mij verplicht rekenen voor de opname jan dit schrijven UwEd Dw Dienaar Dr LUIJTEN Mijnheer de Redacteur Aan den wensch van B omschreven in het ingezonden stuk van N 2365 uwer Courant wil ik gaarne voldoen door mee te deelen dat zijn verhaal aangaande mijne pogingen om na uHoup van sommige operavoorstellingen nachttreinen van Rotterdam tot Gouda of verder te laten loopen in hoofdzaak volkomen juist is i icnige maanden geleden heb ik me bereid verklaard een zeker getal opera coupons in Gouda en naburige gemeenten te plaatsen of doen plaatsen mits ik te voren zekerheid verkreeg dat minstens éénmaal in ia ieder der maandeu October tot en met Februari op vooraf bepaalde dagen de gemelde nachureintu zouden loopen dat gewone retourbiljetten Ie 2e eu 3e klasse geldig zouden ziju en de ïreineu aan iedere hall zouden stoppen tot het uitlaten van passagiers Mijne aanbieding welwillend ontvangen en zoo heusch mogelijk bejegend mocht echter niet slagen ik verkreeg mondeling tot antwoord dut reeds bij herhaling en telkens te vergeefs uituoodigingen tot de Directie der N R M waren gericht om z odauige uachttreineu te lateu loopen even als op de lijn der Hoilandsche spoor dat echter de Direc ie steeds meende aan dat verlangen i iet te mogen voldoen in het belang van haar dien tpersoneel dat een n idcr verzoek aan die Maatschappij van dezelfde strekking volkomen nutteloos zou wezen aangezien het zeer stellig hetzelfde lot zou oudergaau als zijne voorgangers Onder die omataudigheden geachle Itedacteur komt het mij voor dat de eenige gelegenheid voor inwoners van Gouda en omstreken om op eene gemakkelijke en niet bijzonder kostbare manier enkele voorstellingen der Duilache of Fransche opera bij Ie wonen hitrïn beslaat dat het opera personeel uanr Gouda komt CU de voorstellingen iu Ons Genoegen worden opgevoerd hetgeen kosten zou ± 750 per voorstelling Doch ik voeg er ouniiddf lijk aan toe dat om hiertoe te kunnen geraken de bfgterte lUartoe in Gouda eu omstreken vrij algemeen moet ziju en daarvau op de meest oudubbelziuuige uijze zou moeten blijken Wil A of B of het Comité bet bestaat immers nog lot de pogingeu daartoe het initiatief ueiiien dan wende hij zich in persoon tut de Tooneelcoramissie uit t Bestuur tïei Öwcieteit Ons ienopgen bij monde van bareu voorzitter den heer No tihovju van Goor en bespreke de niiddeleu die wtllicht tot het geweuschte doel zouden kuimeu geraken doch verzekere zich in d it geval aÜtireerst van üe algemeene sympathie voor zijn plan Mr SXKL Gouda 21 October 1879 PAIUJS t Is ons een genoegen aan onze lezers te kuuiien mcdedeelen d it de beroemde kleed ingiu igazijiHtu Voor mannen eu kinder van La BELLE JAaDIiMBRE besloten hebben hun gcilluslreerdeu cahdogus voor het winlersaizoen naar Holl iiid te zenden Deze uitgebreide inrichting eene der merkwaardigheden in de Franschc hoofdstad beval a les iil tol hel toilet van deu imn b hoort het onderscheidt zich van alle andere soortgelijke inriehtiiigen door hare lage prijzen 51 f aiile coupe sulidileil en de keuze barer stolE n Wij raden ten zierste hm die verlangen zich smaakvol ie kheden aan deu citalogus van La BE LLE JARDINIERE aan te vragen Welke hun gratis k Jranco z d worden toegezonden Burgerlijke Stand OEIIOIIEN 23 Oct Willeinijolje ouders A n lüjn en C Il jest Wiltiuliiiiiiu ouders J aii Kijlt e J tcrJould ÜVEKLKDEV 22 Ocl 1 J Kaboul 12 J 23 J V Janseo hiiis r iBU S II van der Kraiils VA J i EUhout 1 ra H J Maaskaul liuisvr van C Ko jij C9 j ONIJEItTUOI WDi 24 lel K Hosselsoe 2t j cii M J van SpiaKL lrD te Hoskcwp 20 J W vau den beri 21 j en M 1 incl 20 j M J C P Je Ki ijzer 25 j en H U iJol ih 28 j J van liuircn 21 J en J bchullcn 2Sj 1 van Leeuuen 39j en M C uii der KIn 28 j II P Zuuüt ort te Itettcrdain 3t J u T van der Uk 40j W Koil 24 j en M van Oudsliourn l j J HiiUcliur 28 j CU S luiljc 21 J C H de Kejjier 2Sj en C K ul ijldci 20j ÜBvallen van eene Doohter A SMIÏÖ VAN Leent Gouda 24 Oct 1879 Heden overleed na een langdurig lijden miJne geliefde Echtgenoote JOHANNA WILHELMINA JANSEN in den ouderdom v4n 43 jareu mede uit naam vau mijne kinderen S H V D KllAATS Gouda 25 Oct 1879 V DeFle ênMevrouwLJSSEL de SCHËPPER BussEMAKER betuigen hunnen hartelijken dank voor de talrijke bewijzen van belangstelling bij de geboorte htiuuer dochter ondervonden V De Heer eii Mevrouw MONTIJN van EouvEuoij VAN NiEUWAAL betuigen bij deze hunnea bartelijkea dank voor de vele blijken van belangstelling ter gelegenheid van hun VIJFEN TWINTIG JARIG HUWELIJKSFEEST ondervonden Gouda 25 October 1879 itS @§ hebben de eer te berichten zij van Brussel zijn geretourneerd met de Nieuwe Modellen van DAMES £ N KINDERHOEDEN Tevens bevelen zij zich aan tot het WASSCHEN en KRULLEN van VEEREN Op ZATERDAG 1 NOVEMBER e k zal door den Heer J van KEMPEW in eeiji der lokalen van de Rijks Hoogere Burgerschool alllier geopend worden ecu cursus In Handenarbeid voor kinderen van 8 14 jaar Ouders of Voogden die hunne kinderen of pupillen aan dat onderwijs wenschen te doen deelnemen gelieven zich daartoe aan te melden bij genoemden Heer van Kempen of bij een dei ondergeteekeuden leden van het Bestuur der atd Gouda e 0 van Volksonderwijs die Levens bereid z n belangstellenden nadere inlichtingen te verschaffen J GONDA P C VAN DEttMEÜLEN A RO OZEBO O M Mevrouw SCHMIDT Fluweelen Singel 3J1 vraagt ccnc geschikte ÜIEXSTBODE P G Zonder getuigen onnoodig zich aan te melden BÓËSTCAËAMELST AA NBEVOLEN TEBEN riOEST BORST en KEELPIJN HEESCHHElü enz zijn verkrijgbaar bij W N RAAIJMAAKERS Banketbakker Haven ONTVANG EN 3ETAALKANT00R L üroojj leever Forluiju Rotterdam Rente van Deposito s Opvraagbaar na drie dagen S i éfin maand S twee 3 7 drie 3 zes J o twaalf Vj Van diïposito s voor éên maati l en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschelikomst van den heer Ma J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda J de JONG Az j Mr TIMMERMAN iNSTRlMEMËËLË ZUIVËRA4R van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEüBLEMENT Kuipersteeg K 207