Goudsche Courant, zondag 26 oktober 1879

Zondiuj 26 October 1879 Zaal KUNSTSll Gouda ZONDAG 26 OCTOBER des avonds teii 8 ure EmlISifi N 1 De wonderen der onzichtbare wereld verklaard en vertoond 36 millioenen malen vergroot door de Reusachtige LICHÏMI CRÜSCOOP ook WATERDRUPPELS en andere levende wezens enz enz N 2 De merkwaardige de groote de zichzelf regelende PIIONOGJi tAE Vraag en zie de programma s Entree HH Leden en Dames 50 Cent Niet Leden 75 Cent MAJU Maatschappij tot NUT van t ALGEMKEi dspartem OPENBARE VEHGADERIXG op Dinsdag den 28 October 1879 des avonds te T j uur in het Locaal NUT EN VERMAAK op de Haven Spreker de Heer Juslus van MaiiriU Jr uit Amsterdam ENTREE voor Vreemdelingen Leden der Maatschappij zijnde 0 25 Voor Vreemdelingen Niet Ledeu der Maatschappij 0 50 Voor Stadgenoolen Ileeren Niet Leden en Dames van Niet Leden 1 De Secretaris D N BROUWER Appelbollen Kon inginnebrood Feestf ebak KATTEN TONGEN Boterkoek Frincessebrood TUSKSCH GEBAK enz versch voorhanden bij Haven Haven 17 W N RAA IJMAAKERS n Er wordt GEVRAAGD voor Vrijdag en Zaterdag vast EENE ZINDELIJKE P Q en TWEE Dienstboden Brieven met opgave waar informatien te bekomen zijn worden ingewacht onder letter N bfl den Boekhandelaar H C EDAUW Jr alhier Openbare Vorkoopingf op WOENSDAG 5 November 1870 des middags te 12 uur ten Herberge van K HOOGENBOEZEM te REEUWIJK VAN ONGEVEER 1200000 iirven staande in de zoogenaamde Zeven Morgen onder Sluipwijk gemeente Reeuwijk Inlichtingen geeft de Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht BURGERS VAN CODDA De ondergeteekende van verschillende kantendaartoe uitgenoodigd verzoekt zijne medeburgers zoowel v4ér als tegenstanders van het nuteener Waterleiding voor deze Gemeente eeneVERGADERING bij te wonen op WOENSDAG 29 OCTOBER a s des 9 avonds ten 8 ure in het lokaal sdb Hahmo niec bij denHeer L van SANTEN ten einde die zaakte bespreken Ben talujke opkomst zal hemaangenaam zijn DI EPEVE EN MAGAZIJN van alle soorten van THEEËN I rausche Engelsche en Duitsche Kruideniersen Orutterswaren W PJjIELKERT OÖSTIMVEIB li Jieuw OiïïVi GEi I ieuw Eeue flinke sorteering NIEUWE GROENTEN ia Blikken welke wy door eene voordeeligen koop tot dezelfde prijzen als verleden jaar kunnen LEVEItEN Verder Nieuw Gedroogde GROENTEN Muscadel ROZIJN Sultana Smirua en Matjes VIJGEN PRÜIMEDANTEN PRUIMEN Gedroogde APPELEN PEREN Nieuwe PATÉS SCHILDPADSOEP LONDÜNDElUiY Verders St Lonis TONGUE Corned BEEF Langue de BOEÜP Lunet TONGUE TurkeijTÜN QUE Hand SARDIVES ii l Huile Nieuwe PALING in GELEI KREEFTEN ZALM PUDDINGEN fijne vruchten ii l oau de Vie ot eau Jus Verschillende soorteu ZUREN SAUCEN MOUÏARDES Engelsche BISQÜIT fijn LIKEUR van WIJNAND FOCKINK WIJN GEDISTILLEERD en verders ALLES wat t t het vak behoort Openbare Verkoopiiij van 11 WILGEN BOOMEN een eenig WILGEN TOP II O UT op VRIJDAG den 31 OCTOBER 1879 des voormiddags te 10 ure a nAen GOEJANVERWELSCIIEN DIJK nabij de Vuileubras te Gouda door den Burgemeester dier gemeente Raar Is geen Rhiiüialieli nicer Voor allen die gebruik willcji niiikcii viui do heilzame Abshaubbui s of Anti KliumaUsche VVallcii is het boveii9laimde eene oiibdwislbare waarheid Zoo iedereen alle vooroorded op zyrle zelle en maakte volgens voorschrift bij het omslaan vau pijn hoe ook genaamd of in welk ligcliaanisdeel hetzij in vel vleesch ot gebicnte mils door kuude ol vücliien veroorzaakt gebruikt van de eenvoudige gocdkoone doch heilzame watten van AJiSH MJIiBIN men zou niet den uitvinder moeten uitroepen Daar is geen rhumatiek meer Wij kunnen en wij behoeven het ook niet te goloovcn imaar hebben de zekerhiid dat deze watten onfeilbaar wcirsland biiden aan alle rhuinalisohe pijnen Daar zijn echter vele speculanten die ook rhumatiek watten willen leveren doch de echte ABSHAÜBIilN S die nnti rhumatisch zijn en waarvan elk pakje 30 cents kost zijn te verkrijgen bij den hoofddepóihouder A BREKÏVKLT Az te Del t die de biljetten waarin de atleu gewikkeld zijn tot waarmerk def echtheid oiidcrteckcnt en welke hij o n verkrijgbaar heeft gesteld bij T A O van DEÏII iouilu Mej de ed UoBiiiau Gouda F VV den Lil Schoonhofen A IViiia Zpvcnliuizin M J Gaudkade Hoskoop O Uoogendijk Captlle S van der Krusts ülelawijk C ü Verheul Oudewattr A Uoï liukel van Dorp Zjctcrinetr A KBiilinjf Atplipii J B E C ichlnttmaii Hoiiefïravcn K Oostcrtinf ttaastieeht Dbuk van A Bbinkman GoyjjA Wed G Wilheluius Wocrcliiu UIT DE HAFD TE ZOOP VIER nieuw gebouwde WONINGES met GROND erachter Te bevragen by den Uitgever dezer Courant onder No 352 J goedewaageF VERKOOPT de van ouds gunstig bekende SIIEU NAÜIMMNES waarvoor hij zich minzaam aanbeveelt en is zoo vrij ieder voor alle namaaksels te waarschuwen W a BOER Tailleur Zeugstraat heeft ONTVANGEN de NIEUWSTE STOFFEJV voor het Seizoen De ondergeteekende door aankoop in het bezit zijnde van het middel tot vEiiDELGii m mmmmni zonder beschadiging van verf behangsel of meubelen beveelt zich als zoodanig beleefdelijk in de gunst zijner stadgenooten aan Hij belooft niet alleen eene stipte geheimhonJing maar ook eene prompte en uiterst civiele bediening Betaling na overtuiging J E VAN DONGEN BOLDING Gouda Groeneweg L 22 Timmerman Openbare f erkooping in ééne zitting te GOUDA op DINGSDAÜ 28 OCTOBER r879 des voormiddags ten 9 ure aan het Huis wjjk R No 134 aan den Bleekerssiogel aldaar van eenen zeer netten waaronder een fraai antiek KABINET Mahoniehoutju en andere staande en draagbare MfiUBKLËN als SPIEGELS KASTEN TAFELS STOELEN en LEDIKANTEN FORNUIP GLAS PORCELEINen AARDEWERK BEDDEN en BEDDEGOED VLOERKLEEDEN en KARPETTEN een PRACHÏBI IBEL in Prachtband uitgave van GOOR en t geen meer ter verkoop zal worden aangeboden Daags te voren des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Oouda Geneeskundig attest Den Druiven Bors t Honig van W H ZICKENHEIMER te Mainz heb ik sedert vele jaren dikwjjls voorgeschreven eu steeds bevonden dat dezelve een zeer good geneesniiddel tegen chronische hoest hoest hecschheid enz is Ook heb ik den Üruiven Borst Honig gedurende eene kinkhoest epidemie laten aanwenden Terwijl deze hoest met andere middelen bestreden steeds omtrent een half jaar aanhield was dezelve door aanwending van deu DruivenBorst Honig binnen eenige weken genezen Ik Isan alzoo den DruivenBorst Honig als een zeer voortreffelijk middel tegen hoest borsten halskwalen aanbevelen G r a b o w in Meoklenb Schwerin den 24 Mei 1875 nr C BÜST Gezondheidsraad Verkrijgbaar in flacons a fl 2 fl 1 en 65 Cents Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen IJaastrecht bij J D den Hartoij Oudewater bjj F Jonker Ideuburg Ilnitcjilaiidsch Iverziclil In brieven uil Praokrgk wordt gemeld dat de ranatrcgeleii door de Ilegeeriiig geuoraen tot beteugeling van de buitensporigheden bij de meerderheid der bevolking een guiisligcn indruk hebben fjemaakt V m ianibcttn hoort nien nog weinig hij lit zooals gewoonlijk tusschen de partijen in Aan het gerucht dnthij als president der Kamer boogstwuurKhynlijk niet zal worden herkozen kunnen wij vooralsnog geen geloof beoliten Blanqui is te l arys terug Na nauwkeurige berekening blijkt dat in den Fruisischcn landdag de verschillende fraclien de volgende sterkte hebben Conservatieven 114 nnti ODOidliberalen ÏO i centrum 97 vrije oonservutieven 57j geavaiiceerden 35 Polen 19 fractie vau Lówe 6 Denen Meer dan twee fraclien dus moeten samengaan om eeue meerderheid te vormen liet schijnt wel dat men Bamenwerkiug zal trachten te verkrijgen tus cheu de conMrvatieven en de meerderheid Acr nationaal liberalen en danrom vau conservatieve zijdewordt aiin iedrongen op t verkiezen van den heer vou lïeunjgsen toteersteu presid In verband roef dit plnn schijnt bet gerucht te zga ontstaan dat de minister vuii ueredienst van Pntlkamer zou worilas ontslagen eu uan gr iaf Ëulenbnrg minister van binueulaiidsche zukeu dit departement ad interim lou wonlen opgedragen Tegelijk wenl nis opvolger van deu hter üu liulow de heer van Keadell genoemd Al deze geruchten omtrent veranderingen iu het ministerie worden thans door de Hordd AUg Zli volkomen ongegrond genoemd Wij deelden reeds mede dat men te Londen zeer ontevreden is over het nieawe ïarksche Minisierii te VVeencn is dat nog veel erger en men deelt vuu daar tevens nadere bijzonderheden mede Iu den hntsten tijd lehceit de verhouding tnaschen Oostenrijk eji Turkije intiem te worden de 8uluin het zilf onlangs deu Oostenrgkschen ambassadear tot zich komen en zcide dat hij lich innig verheugde over de nauwe betrekking met Ooatenr ii de bevelhebber van het Oostenryksche leger in Bosnië de hertog van VViirtcmberg dronk by zekere gelegenheid in het bij i iii van Tnrkscbe oflioieren op de gemeeiischappilijko wapenbroed Tschap en men giiig zidfs Zfyivtr V m by geruciite te spreken van een Oosten rijkicli l uikwh verbond Vju juist daarom heeft de nifuwe wending van de zaken te Konslantinopel zoo verr isl niet dat men zich zoo bijzonder vleide met dl voortduring van de goede betrekkingen met Turkije want de Sultan is te zwak en te onzelfstandig om op liem te rekenen en in de niecsle kringen te Koij i iiitinopel houdt men niet van de Oostenrijkers Zulk een omkeer kon men echlt r niet verwachten Immers wat is het geval de voornaamste figuur in liet nieuwe Ministerie is Mnlimond Nedini de Kussrnvriend de vijaud ran Midhat Pacha eu duarince van nlle Kngelsche liervormingcn Wel heeft Mnhnoud Nedim voorloopig nog slichls de portefeuille V8n Binnenlandsche Zaken maar men beschouwt dit alleen als een overgang tut het grootviziraat Wat de andere Minister betreft de een is al onbruikbaarder dan de ander en afgaande op hun nnttcedenten kan er nauwelijks aan getwijfeld worden of huil bestuur al de bestaande verwarring zoo mogelijk nog vergrooten Uit alles blijkt dut de Bossiche intriges iu de Turksche hoofdstad voortduren en nog ineer ingang viuden dun vroeger Uit een bericht aan de Standard ziet men dat liet bestaan eener schriftelijke overeenkomst tusschen Uuilschhind en Oostenrijk wordt volgehouden Men lieweert zelfs dat deze 21 paragrafen bevat Wij herinneren dat de zaak in zooverre weinig om het lijf heeft als van den beginne af aan vaststond dat geschreven of niet Puitsohland en Oostenr k in elk geval de overeenkomst hadden van rlkailr des noods te helpen De vraag was meer of dit sene eigenlijk gezegde defensieve alliantie kon worden genoemd bestemd om reeds voor een aanwezig ge nl te werken Dit laatste geloofden velen niet Volgens de Koln Zig is dan ook het sink meer een protocol van hetgeen bij de samenkomst besproken werd dan een werkelijk verdrog Het stuk keeft echter gelijke kracht en is door beide keizers Jeteekend Uli IS Ei LA D GOUDA 25 October 1879 Door den brigadier der rijksveldwacht te Charlois is dezer dagen proces verbiuil opgemaakt tegen deu aldaar wonenden bouwman Fietcr Kuodbol wegens het invoeren binnen de gemeente van 9 melkkoeien afkomstig uit de besmette liju Detfshaveu zonder voorzien t zijn vau een bewys van vervoer eu zonder dat de runderen behoorlijk gebrand of geënt waren hel oog op de keering der bcmttting wordt de constateeriiig van dit feit zeer op prijs gesteld Ten gevolge van het bericht in het Ulr Dagblad o a ook overgenomen in het jilg IJandeUblad vuu i i dezer kunnen wij na onderzoek mededeelen dat van de ontbinding der firma Ie Gras van Znylen en Haspels geen sprake iS Het gerucht kan zijn oorsprong gevonden hebbeu in de omstandigheid dat debfer van i uylcnonlangs zijn medevennooteu verzocht heeft hem legen 1 September 1881 uit de vennootschap te doen uittreden doch of hieraan gevolg zal kuuueu gegeven wonlen dit moet de tiW leeren olt I ïituKshlad De Wülem liarenl die Woensdag avond wegens het spuien door de Nuordzeesluizeii niet kon doorschuilen en dns in de haven moest blijven liggen verliet Donderdag ocTitend ten ongeveer 8 uur Yniuiden en kwam ten ongeveer half 12 uur voor de stad waar de kloeke beinanidn van de groote steigers iu het V i i t lijk Yen langs den dgk door vele belangstellenden eu nirunsgiirigen met een hoera verwelkomd of met hoofddeksel en zakdoeken toe gewuifd werd De burgemeester en eenige hoofd en andere officieren der marine hadden zich te ongeveer half elf uur aan boord der stooniü irkaviLv het wachtschip begeven om de Noordpoolreizigers tegemoet te stoomen en hen t eerst luet hun behoudeu thuiskomst gelnk te wenscheu Te Vi voor 12 nre was liet Hinkc scheepske met behulp der stoomsleepboot Barenlt in het Oosterdok gekomen waar de jongens van lif t opleidingsschip de PVaitteuacr uit liet want en van de ra s een luid hoera lieten hooreii dat door de beniunniiig met het zwaaien der iiiatseu weril beantwoord Te 12 uur precies lag de f dlem Barents ia bet Marinedok gemeerd eu was de tweede Noordpooltooht gLèindi d Ook de officieren verlieten hier voor een oogenbiik het schip om hunne familieleden de hand te drukken en vele noastbestaauden der bemanning begaven zich aan lioord om hetzelfde te doen Allen zagen er welvarend uit en op de vraag hoe zij het gemaakt hadden klonk het van alle zijden best besl ofschoon de storm der laatste twee maanden vetl werk opleverde De jonge zeeraan van Terschelling wiens brieven zoo naïef het leven op de Willem Bareiitf teruggaven scheen volstrekt niet van het zeeinaiisleveu afgeschrikt te zijn door deu moi ilevo llen tocht en na even zyne moeder die haren lieveling die tevens de lieveling der geheelc bemanning was geworden naar Yinuideu was te gemoct gegaan harteljk omhelsd en naar den welstand der familie en kameraden vernomen te hebbeu repte hij zich weer even ijverig alsof het behoudeu lauden niet weinig mede vau zyne hulp afhing Aaii boord is alles wel was het korte maar alles afdoende antwoord van den oomraaudant den luitenant ter zee de Bruijne wien wy ook gaarne hartelijk g uk wenschen met deze tweede gelukkig volbrachte Noordpoolvnart welke naar wij vertrouwen ook nu weer veel gunstige resultaten voor de wetensohon zal opleveren Omstreeks zeven weken geleden keerde iemand van Amsterdam per Oosterpoor naar Amersfoort terug Toen hij thuis was gekomen miste hij eene enveloppe inhoudende een brief en een bankbiljet van ƒ 100 llij herinnerde zich de enveloppe in den waggon nog in de hand te hebben gehad eu gaf van zijn verliezen kennis aan den stationschef te Amersfoort Deze stelde terstond een onderzoek in dat te gemakkelijker scheen omdat de trein te Amersfoort was bleven stnan Men vond echter niets Toen echter vóór een paar dagen een spoorwegbearabte bezig was de kussens vau eenige waggons schoon te maken zag bij onder een dezer de enveloppe met bareu inhoud ongeschonden liggen Hij bracht haar terstond aan zijn chef door wiens bemiddeling het verlorene aan den eigenaar ter band zal worden gesteld Een burgemeester ontwikkelt in de Amh Cl zijn deukbeeldeu over de eenige wijze waarop men ongeschikte burgemeesters kan weren het bezwaar kan niet door het voorstcl vau Kerkwijk worden overwonnen maar alleen door het eischeu van examens in staats auministratief burgerlijk eu strafrecht beuevens in al die wetten die door ben uitgevoerd of gehandhaafd moeteu worden in practijk om de administratieve beslissingen aanschrijvingen der zaken te kennen Dit is het eenige rationeele middel Niemand worde benoemd zonder examen in theorie en practijk waarvan de eischeu vooreerst in eenigszins beperkte grenzen knunen gesteld worden De schrijver weerlegt de bezwaren daartegen dat veelal nietingezetenen zelfs bij exceptie ingezetenen zullen benoemd worden dat de jaarwedden zullen moeten gesteld worden op een som voldoende om van te leven opdat ineu de betrekking ambieere ondanks de bezwaren der examens dat met de traditie om gioote landeigenaars om hun geld eu invloed te benoemen gebroken moet worden zoodra ze geeu examen hebben gedaan en dat het Kijk de jaarwedden zul raoeteu betalen eu de burgemeester geheel rijksambtenaar moet worden De groote uitgaven zullen o a verminderd kannen worden door het getal vau 1200 gemeenten tot eeu miuimum sameu te voegen betzij door bijeenvoeging vnu geheele gameenten hetzij door aaustelling van gemeeuschappelijke burgemeesters over meer gemeenten De jaarwedden van deu burgemeester bedr en in 45 gem geen 100 de burgemeesters van Mescb eu Rimburg hebben ƒ £ 0 126 gem slechts 1 200 225 gem slechts 2 300 166 gera slechts 3 400 199 gem slechts 4 BOO 1081 gemeenten beneden 1200 iu 29 gemeenten von 1200 tot 1800 in 11 gemeenten 22 8600 7 gem 30 3600 3 gem 8000 Alzoo BO boven de ƒ 1200 Van de 1131 gemeenten zijn er 39 met meer dan 10000 zielen te zameu 1 215 030 inwoners tellende voor de 1092 genjeenten blijven 2 millioen zielen over waaronder 28J gemeenten met minder dan 100 zielen 139 burgemeesters zijn hoofd van meer dan éen gemeente nl 110 met 2 26 met 3 2 met 4 L met 5 gemeenten er zijn dus 172 burgemeesters minder dan gemeenten Wordt op zekere afstanden gelegenheid gegeven tot het doen vau aangiften voor den burgerlijken stand en de bevolkingsregisters dau zijn de grootste bezwaren teven samenvoeging van gemeeuten voor de ingezetenen weggenomen In Kaapsche berichten is vele malen gewag gemaakt van den witten man die met geweld door Cetewayo in Zulnland teruggehouden werd Deze witte man blijkt eeu Noord Hollander te zijn namelijk de heer Viju geboortig van ïvvisk Volgens de jongste berichten vau 23 September was hij toen te Durban tot oulaugs toen de vlucht des Konings hem vergunde te ontsnappen was hij in des Konings kraal Men zegt schrijft de Mercury dat hij de oorzaak waarom de Zulus geene strooptochten in Natal gemaakt hebben minder aan dea Koning dun aan zijn volk toeschrijft Cetawayo wilde iu Natal vallen maar h j kou yne menseben er niet toe brengen er in te gaan Vijn heeft omstreeks vier jaren iu Zuid Afrika handel gedreven en wel het meest in Znluland en was daarom goed met het land bekend Sedert December 11 was hij met geweld teruggehouden Hy zegt dat hij Catawayo een geruimen tijd vóór den slag van Uluiidi niet gezien beeft Kenigen tijd vóór den slag ging hij heen zegt de heer Vijn en toen hij vertrok ging hy alleen De beer Vijn werd ia het geheel niet ruw behandeld maar in overvloed vau bier en vleesch voorzien De witte man zag niets vnn deu gevangen Grandier maar men vertelde hem dat hij er was De drie mannen die met Orandier zameu gingen werden zegt de heer Vyn medegezouden om hem den weg terug te wijzen en geene inishaudeling had men op het oog Het was Vijn die lord Gifford aanbood henr deu weg naar de kraal te wijzen en hij stelde