Goudsche Courant, woensdag 29 oktober 1879

itf w t I Woensdag 29 October 1879 N 2367 Lange Groenendaal Il flA f Ipffpr LangeGrocnendaal Groot iÉ ortimont van Garen Band m Mode Arllkelen süME mwn m mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Blzondor wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUXWUN van f 26 por Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko t huis geleverd IVATIOI ALE MILITIE Vcrzekering s IIIaatschappij Eendragft Bindt den HAAG TIeerenstraat n 16 Deze MAATSCHAPPIJ levert door het geheels Ejjk enorm veel Pi T SfFJSBTegen de billijkste prflzen Zekerste VANGüIiS en JV UMMEB VERWaarborg en betaling geheel naar verkiezing WISSELAARS na ü jaren of in termgnen m De toenemende begunstiging meer dan 40 jaren genoten behoeft geen verdere aan beveling De Hoofd Directenr Inlichtingen en Reglementen gratis en franco m t l l I n En kan men deelnemen J W Vj 1 I D te Gouda bU den heer G OVERFJ DERJr op de i Iarkt r 14S GOUDSCHE COURANT m Adverlenliebiad voor Gouda en Onistreken er erne err in tlfii Britschpn renrraal pon uïUtekcnde H hst ti heblx n bt wczen Adverlenfien Ltl XAlLLiait GoHda Hccft ONTVANGEN de Nieuwste Soorten Flocconé s Radnc s Duffels MOSCOWA S en BUCKSKING en beveelt zich op nieuw minzaam tot het LEVEUEN van KLEEDINSSTTJEEEN ONTVANGEN de NIEUWSTE MODELLEN SALON C TAFELIAUFEN OANGLAMPEN en LANTAARNS ook tevens Hambdrgsche KOOKMACHINESin mime keuze zeer aantebovelen in deugdzaamheid en kwaliteit tevens voorzien van een aanzienlyke BLIK en ROPEIUVERKEW alsmede KOLENBAKKEN SCHOPPEN POKEN TANGEN ZINKEN en vorder alles wat tot het vak behoort W J VAN LEEUWEN Spieringstraat 41 imn KWALITEIT PETROLEUM Uiilvcrsecl Znlverlngszout Ilct echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZüIVERmOSZOUT een zeker middel tegen maatpcwnlen zuur braking hartwatfr enz is thans echt verkiijgbaar in 1 4 pakjes il 15 Cent 1 2 pakjes a ST j Cent en heele palcjes a 50 Cent te Gouda bij J H liOERSv Apotheker en te Boskoop bjj A J VAN TWOUT Tegen JICHT tN Rhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vauossiau Zn gONBONS OZ EP25CTj 5 p Versloot Boskoop J GOVDKADK P LOOMAN Ilarmelen W G Kurvers Ilazerswoude J Gaarkeuken Monifoort J A Jacobi Noorden D W BoM Oudewater J Liefland NRHÖMATISCHt I AANDOCNINClJT Schoonhoven Wed Wolff Z Waarder Bouthoorn Zegwaard A Hekker Op Toovdeelige voorwaai dcn worden Depots geplaatst anvrang ann het lloofd üépótby M J C HAM te Utreclit Woerden Gebr Pfenning Openbare Vcrkoopingfcn Woensdag ö November 1879 des morgens 10 nur ten herberg e van K HOOGBNBOEZEM te Sluipwijk van cenc BODWIANSWOHfflC en twee afzonderlijke HUIZEN alsmede ongeveer 10 Hectaren WEI HOOI EN BOUWLAND staande en gelegen onder Slutpioijk Gemeente REEUWIJK Donderdag 6 November 1879 des morgtens 11 uur in de HARMOiiiii opde Markt te Gouda van en ongeveer 40 Hectaren Wei en Hooiland staande en gelegen onder de Gemeente IIEKENDORP Donderdag 13 November 1879 des morgens 11 nar in de Habmonie op de Markt te Gouda van BENE BOÏÏWMANSWONING en ongeveer 10 Hectaren WEI en HOOILAI D staande en gelegen onder de Gemeente GOUDERAK Ureeder omschreven bij Biljetten Verdere inlichting geeft de Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht Gouda Dbdk va A Beinkmaw J ILKIEBERT iimT Mi maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 4 uur tot het VEUVAAltDIOEN van Salon ISabinel Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer Hjn VERGROOTINGEN naar de laatste vindmg Uit Zaandam spiclale werkiDjf vnii Dr TOPFS A ATnERI WO DWATKR tegen hemge Tandpijn ja zel ê tegen tertekültnie Moniongetteldheden Kaattegen andere middelen it vergeeft learen aangemend Den miEd keer Dr J O POPP K K hof Iniidarts te Weenen Zaakdvm den 29 J nnarg 1876 Ik verzoek UEd mij ten spoedigste weder te zenden lüO flesschen ANATHEUIN MONDWATBE en 6 doosjes TANDPOEDEtt Het debiet vooral van liet Anatlierin Mandwater neemt alhier door de heilzame werking steeds toe en kan ik UËd melden dat ik van verschillende lijden heb vernomen Lit het gunstigste resntaten heeft uitgewerkt tegen virsehilleiide mond ongestcldheden ja lelfs tegen hevigen tandpijn waartegen andere middelen te vergeefs waren aangewend Mijn voorraad bijna varkooht ïgode hoop ik dat UEd de afzending zooveel mogelijk znlt bespoedigen Met hoogachting UEd Dw Dienaar H O VAN AKEN Depot au alleen ecbte Anathwin Preparalcii ryo ge e ligd en te verkrijgen te Gouda bij h Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij F E vnn Santen Kollï npoth en A Schippereijn Co blauwe porceleiuwinkel Ie s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Eijn en J E Kanwenhoven te Schiedam bij C Malta Oz te Ijciden bij E Noordij te Utrecht bij F Altena en Kraan te Amsterdam bij F V Windheim ge Co en H H Uloth Ct apotheek te Oudewater bij T J van Vreumingen te Sohoonhoven bij A WolfF Parlemestalre Werkzaamheden Besteedt men dikw lg weken aan de behandeling der Staatsbegrooting komen daarbg allerlei vraagstnkken van politieken en administratieven aard ter sprake de begrooting van Indië loopt gewoonlgk spoediger af en kost zelden zooveel dagen ala de Utaatabegrooting weken welke aanzienlyke cyfers daarbij ook betrokken zgn Met het recea in het vooruitzicht beeft men dit jaar zich vooral gehaast in weerwil vaïi de entree van den heer Keacheniiu die kersversch oit Indië gekomen tal van gegevens zal hebben medegebracht om zyne mede afgevaardigden die inlichtingen te verschaffen die hun door de regeering mochten onthouden worden In de zitting van Dinsdag opende de heer Lenting het debat met de zooveel gerucht gemaakt hebbende zaak van den heer von Overbeck die land heeft verkregen op de Noordknst van Borneo en daar onder Engelsche vlag een kolonie heeft aangelegd Spreker achtte dit geheel in strijd met het tractaat van 1824 waarby het vaste land aan Engeland de eilanden Singapore uitgezonderd aan ons zijn toegewezen Vervolgens besprak bij de pandjesdiensten welke zaak reeds sedert 186 5 lu onderttuek is Door deü heer Ck rver Hooft werd een zaak van gelgken aard als de Overbeck qnaestie ter sptake gebracht die van de Ashmore shoal rotsen tusschen Timor en Australië gelegen die door de Engelsche legeeriug in bezit Waren ffenomen welk gouvernement concessie gegeven bad aaa eau maat chsppg te Melbourne om aldaar guano te halen Ook besprak deze spreker de vaste bijdrage Zeker zal met belangstelling de heer Keuchenms gehoord z n toen hij na iJMnfwezigbeid van elf jaren verklaarde dat ïg het antire volution ir beginsel zal trachten te verdedigen dat in zyn politieken grond ook uitgaat van hot beginsel dat Jezus Christus de Koning aller Koningen is zonder machtverdeeling zonder plaatehekleeding door anderen voor wien eenmaal alle koningen en natiën alle afgevaardigden en staatslieden alle leeraren en onderwijzers de knieën moeten buigen en dat de Nederlandsche staat klein m ar groot toch altyd door de hulp van den God zyner vaderen en de eendracht zijner zonen werkzaam behoort te z jn tot de vervulling van Z jn hooge roeping om de waarheid te brengen tot de in heidendom verzonken natiën der oude en nieuwe wereld tot hun behoudenis en töt waarborg van orde voorspoed en vrijheid Of die belangstelling evenwel zal gebleven zijn toen na die verheven inleiding de belasting door de Europeanen in Indië te betalen streng door spreker werd afgekeurd en hij zich veel meer een afgevaardigde der Europeesche maatschappij in lië dan een Neder andsch afgevaardigde toonde valt te betwijfelen ten minste de heer Hejjdenrijck gaf duidelijk zijn teleurstelling over het gehoorde te kennen liever had hiJ van den heer Keuchenius de middelen leeren kennen geschikt om het lot der inlanders ta verbeteren terwijl hjj overigens den ministers den raad gaf een conservatieve staatkunde in Indië te volgen De jieer Insinger wijst op den vermeerderden invoer van kruit en sterke dranken in Indie dat niet getuigt van vermeerdering van moraliteit een aanval van d zen spreker op de commissie van rapporteurs wegens het niet opnemen van beschuldigingen tegen ambtenaren zonder tevens de feiten te vermelden wordt door den heer Mirandolle als voorzitter dier commissie afgeslagen Door den heer van Gennep ook een Indische specialiteit werd in de zitting van Woensdag in het licht gesteld dat da Indische financiën door een voordeeligen koffieoogst en den verbeterden toestand in Atjeb oanmerkelyk beter zgn dan in het eerst gedacltt werd en ij hoogst gunstig kunnen genoemd orden IVIen moet echter daarbij niet verget to dat die uitkomst verkregen is door den inlajlders hoogere lasten op te leggen en door beznÉiging op dringend noodige uitgaven Spreker verdedigt een vaste bijdrage van 4 millioen lil het belang van moederland en kolonie en stelde als einddoel de vaststelling der Indiscbd begrooting in indië door een Indisch parlemeijit waardoor het alleen mogelijk is alle bestaauie quaestien te doen verdwijnen Het stuit hem zoo indigde die spreker dat het christelijke en beichaafle Nederland waarop men hem als kind geleerd heeft tierte zijn op den zak zon loopen van Indië endat hier voor vier academite voor Vlissingschehavenwerken en voor een kostbare rechterlijkeorganisatie de Indische ovafschotten werden gebruikt Minder optimistisch w98 de minister van koloniën gestemd Hg wees op de vele uitgaven ook ter bestrgding dar veepest en wierp het denkbeeld van een leening van Indië volstrekt niet weg Omtrenl de vaste bijdrage wordt tusschen kolonie en financiën onderhandeld de zpo hevig aangevallen belasting op Java en de wgze van inVo ring wordt krachtig door den minister tegen di asuvaUen van den atgevaardigde vaa BMMfMa iiH hg zich ontvallen verdedigd verschillende onjuistlieden van dien spreker werd er in het licht gesteld Omtrent de Engelsche stoutigheden werd door den minister naar de memorie van beantwoording verwezen wat den heer de Casembroot aanleiding gaf overlegging der stukken te vragen Repliek van den heer Keuchenius kon niet uitblijven vooral toen ook de heer van der Hoeven zich tegen hem had verklaard en ziJn afkeuring betuigde om den koning der koningen als aanloop te gebruiken om tot de veroordeeling van belastingen te komen die wettig waren ingevoerd Na replieken van de heeren van Gennep Insinger en de Casembroot werden de algemeene beraadslagingen gesloten en waren in d zitting van Donderdag de onderdeelen aan dë orde Het ligt in den aard der zaak dat den onderdeelen slechts een hoogst bescheiden plaats bg de discussie kon ingeruimd worden De heer Fransen van de Putte sprak een woord van hulde nun den afgetreden minister den heet vim Rees en bespr ik verder de benoeming au den heer Öprenger van Eijk eerst tot algemeen secretaris en daarna tot lid van den raad van Indië en de noodzakelijkheid om het hoofdbestuur vun Batavia naar Buitenzorg over te brengen De heer Keuchenius verklaarde zich om de kosten tegen die overbrenging en kon zich zeer goed vereenigen met het vernieuwde onderzoek door den minister ingesteld Het politieregle ment lokte slechts weinig discussie uit men wil de werking afwachten De beer Rutgers achtte het billijk dat de dit jaar gepensioneerde offlcieieu zullen deeleu in do pei sioeiisverhooging reeds verleden jnur vastgesteld doch nog niet inwerking getreden Ue minister heeft daartegen evenwel bezwaar omdat dit de deur zou openen voor tal van reclames De heeren Elont Keuchenius en Fransen vai de Putte spraken o er het misbruik van opium uitbreiding van de verboden kringen wordt door den minip ier als het eenige afdoende middel beschouwd om dat misbruik te verminderen De heer Lenting keurde de veelvuldige verplaatsing van ambtenaren af Het verzoek van den heer van Gennep om het verslag omtrent de instelling van gemeenteraden in Indië over te leggen wordt door den minister niet ingewilligd Het inlandsch onderwijs gaf aanleiding tot een heftig debat tusschen de heeren Keuchenius en van der Hoeven naar aanleiding van het gezegde van den eersten spreker over deplaatêbekleeding Hoewel samengaande in vele opzichten zeide de heer Keuchenius bestaat toch een onoverkomelijke klove tusschen de clericalen dat duidelijk in het licht te stellen was het doel zgner inleiding geweest om alle verwarring te voorkomen Was het uw plicht werd den afgevaardigde van Gorinchem door den heer van der Hoeven toegevoegd om bij uw eerste komst in deze kamer de fakkel der tweedracht te zwaaien en juist op pnnten van geloofsverschil te wijzen dat toch niet verhindert dat men op vele pnnten kan samengaan De heer Moeos drong op uitbreiding van het inlandsch onderwijs aan wat de heer Keuchenius deed zeggen dat hij een heidenscbe bevolking gelukkiger acht zonder ongeloovige inspecteurs van het onderwgs dan wanneer zg op godsdienstlooze scholen onderricht genieten Bg de behandeling van het dep van openbare werken wordt door den heer van der Kaag krachtig aangedrongen op voortzetting der werken met zooveel mogelijk inkrimping der heereudiensten Daaromtrent worden door den minister de stelligste verzekeringen gegeven De heer Oorver Hooft bleef geheel in zijn rol toen hg tegen den aanleg van meerdere spoorwegen waarschuwde Hulde doende aan den heer van der Heijden besprak de heer van der Hoeven het doodeu van negen krijgsgevangenen en de heer Keuchenius het verwoesten van Kampongs in Atjeh op grond van particuliere correspondeuten wat dien heeren een bestraffing van den heer de Casembroot op den hals haalde er zijn kampongs verwoest zeide de admiraal toegegeven maar een oorlog is een onmenschelijke zaak en die hem begint moet weten wat hij doet Maar eenmaal begonnen moet hg hoe verschrikkelijker hoe beter worden ten einde gebracht Ziedaar zuivere wijn mogen die woorden niet tevergeefs gesproken zijn en velen doen gruwen van oorlotjen en van alles wat daarmede in eeuig verband staat De minister wees op het onwaarschijuhjke der medegedeelde berichten blijkbaar in den terugkeerder uitgeweken bevoIking waarna de heer van der Hoeven een onderzoek vraagt naar den lasteraar die zulke geruchten heeft durven verspreiden om die zjjn welverdiende straf te doen ondergaan Nadat de heer de Casembroot nog het een en ander omtrent de verdediging van Java heeft ten beste gegeven worden de verschillende begrootingen met overgroote meerderheid aangenomen Tegen de uitgaven in Indie verzette zich alleen de heer van Nispen bij de stemming over de uitgaven in Nederland voegde de heer Arnoldts zich bg hem Nadat met 38 tegen 26 stemmen het artikel betreffende de voor memorie uitgetrokken leening was aangenomen werd ook de et op de miildelen in Nederland met 60 tegen 5 steninien en die op de middelen in Indie met algemeeue stemineu goedgekeurd Als wij uil nog vermeld hebben dat in een avondiittiii Donderdag geliouJen een diiet vl is Opgemaakt om te voorzien iu één der vacaturen in du rekeukiuuer outbtaan dan zijn vMJ 1 f