Goudsche Courant, woensdag 29 oktober 1879

aan het nde van ons kort overzicht van de werkzaamheden der tweede kamer gedurende het eerste gedeelte van dit zittingjaar Als eerste candidaat is na 4 stemmingen gesteld de heer J L Becking directeur der registratie en domeinen voor Zuid Holland te s Gravenhoge Na drie stemmingen werd Jhr E C L van Nispen controleur der directe helsstingen te Arnhem tot tweeden candidaat geproclameerd Bjj tweede stemming eindelijk werd Mr D J Zubli eervol ontslagen hoofdcommies hij het departement van Binnenlaudsche zaken tot derden candidaat benoemd In de tweede vacature zal na het reces voorzien worden dat waarschünlijk tot half Novempet zal duren L BUITENLAND Bultenlaodscli Ovcrzli ht De heer Gainbetta ia te Parijs aangekomen Het wordt hoog tijd dat hij zijne meeniug eens zegge over de vraag der atgemeene amnestie en over de houding der regeering tegen de verheerlijking der comntune De houding der RcpuUique FrangaUe heeft aan zijn invloed geen goed gedaan en men spreekt er reeds van dat Lepere zijn geestverwant en volgens enkelen zijn creatuur zijne portefeuille zou neerleggen wijl de heer Grévy vast besloten is zich niet meer te voegen naar de wenschen van Grambetta Deze laatste koos na deu val van Mac Mahon de bescheiden en neutrale positie van president der kamer en de heer Grcvy die alles behalve een stroopop is ffchtjut van oordeel te zgn dat de ouddictator zich streng binnen die eens gekozen stelhng houden moet Na de onhandigheid van zijn blad wil men hem eenigszina terzyde zetten en er is wel kans om dat duel te bereiken wijl hij in de kamer als president niet door een actief politiek optreUen met een of ander populaire wetsontwerp of een groote politieke apeeck zijn prestige kan herwinnen Zijne betrekking bindt hem de handen Dit is natuurlijk slechts een tijdelijke toestand want Gambetta zal eeue groote rol blijven spelen is de geschiedenis van Frankrijk Het is de vraag maar wanneer hij weder tot actieven dienst zal geroepen worden Valt het ministerie op de wet Ferry dan zal hij zich moeilijk meer kunnen terugtrekken Het is echter nog verre van zeker dat dit ontwerp zal verworpen worden door de kamer In den senaat heeft het bepaald slechte kansen wijl bet liukercenlrnm nooit toe zal geven op art 7 Ëene afstemming in den senaat kan echter den val van het ministerie niet tengevolge hebben als dit het vertrouwen der kamer blijft genieten Nog altijd is men aan het tobben over den eigenlyken inhoud vau hetgeen tusschen Duitschland en Ooslenryk is besproken lutusscheu spreekt toch wel van zelve zegt de Nordd AUg Zeitung dat slechts zeer weinige personen onmiddellijk in de zaak betrokken zijn geweest en dete hebben nu eenmaal niet de gewoonte te voorzien in de behoefte van sommige dagbladen aan opspraak wekkende berichten Wanneer men eens daarover nadenkt zal het publiek zelf in staat zyu de geloofwaardigheid te beoordeelen van he gcen aangaande dit verdrag met zoo veel zelfvertrouwen wordt medegedeeld De Nordd Allg Zrilung wordt naar men weet nu en dan gebezigd voor ofiicieuse niededeeliiigen en deze waarschuwing is er duidelijk eeue Men kan en wil niet den wezenlijken inhoud van de overeenkomst mededeelen maar zoekt nu zonder het fijne vau de zaak te vertellen verkeerde opvattingen tegen te gaan De mededeeling van de KölnUche Zeitung dat de keizer vau Duilscbland slechts na lange aarzeling en enkel toen prins von Bismarck dreigde zijn ontslag te zullen nemen het tractaat tusscheu Duitschland en Oostenrijk heeft willen teekenen heeft overal diepen indruk gema ikt doch nergens meer dan in Weenen Men beseft daar dat zoo de keizer zijn groote vriendschap voor deu Czaar heeft moeten geweld aandoen eer hij toestemde de alliantie zeer auti Bnssisch is In Duitschland heeft bet bericht van de Kölni che Zeitung geestdrift voor den ouden Keizer gewekt omdat men het zeer waardeert dat hij in het belang van het vaderland zijn particuliere genegenheid en liefde heeft opgeofferd Volgens den correspondent van de Standard te Weenen zijn tusscheu graaf Audrassy en prins von Bismarck drie mogelijkheden besproken en is besloten wat gedaan zou worden indien ze plaats vonden lo Zoo Frankrijk direct of indirect Duitschland aanvalt zou Oosteurijk IIongarije deu flank van Duitschland verdedigen 2o Indien Oostenrijk werd aangevalUn zou i Duitschland zyu noordelijke en oostelijke grens beschermen 3a Indien Frankrijk eu Busland gezamenlijk aanvielen zouden Oostenrijk en Duitschland hun krachten vereeuigcu en volgens een gezameulijk krijgs plan handelen Aangaande eene andere toenadering die tusscheu de Pruisische conservatieven en de gematigden onder de nationaalliberalen wordt uu gemeld dat ze berust op een overeenkomst om de spoorwegplannen der regeering te oudersteuneii mits er niet worde geraakt aan de kerkelijke wetten eu de neutrale school Het is echter zeer goed mogelyk dat deze geruchten slechts rijn ontstaan ten gevolge van bet besluit van den heer vou Bennigsen om weder zittiug te nemen Er is blykbaar een streven om met de gematigde oonservatieveu en liberalen eene meerderheid te vormen maar of dit op bedotlde voorwaarden geschieden zou is nog niet duidelyk Men meent ook dat dan de inzichten van den tegenwoordigen minister vac eeredieust een beletsel zonden wezen eu deze dus óf zich zeer zoude moeten matigen of bet veld zou moeten ruimen In het Oostei4ryk6clie Lagerhuis zullen weldra de discuseien beginnen over het adres van antwoord op de traouride door de conservatieve meerderheid wordt de wenschelijkheid uitgesproken van decentralisatie van het bestuur nauwgezette vervulling van de wetten met gelijk recht voor alle volksstammen eu de ongehinderde werkzaamheid van de Landdagen In het adres der liberale minderheid wordt gezegd dat er geen nadere staatsrechtelijke stappen uoodig zijn om tot gemeen overleg te geraken terwijl de vereenvoudiging van het bestuur niet mag plaats hebben eu nadeele van het centraal bestuur Men begrijpt dat de heeren het over die pnnteu wel niet eens zullen worden en het eind der zaak zul zyu dat er twee adressen worden ingediend een van de meerderheid en een van de minderheid Het grappige van de zaak is dat de verhouding iu het Heerenhuis juist omgekeerd is daar krygt men een meeiderheids en een miuderheidsadres in omgekeerden geest De Spaanache Cortes commissie verklaarde zich voor een langzame afschafling van de slavernij op Cuba en wel tegen den wensch der Ilegeering liep de positie van het Ministerie daardoor gevaar en sprak men reeds vau de sanieriatelliug vau een liberaal Kabinet onder Sagasla thans wordt bericht dat Canovus del Castillo zich met het gevoelen van de Kegeering heeft vereeiugd en Martinez Campos niet in den steek zal laleu gaat Oanovas over dan volgt hoogst waarscbijnlyk de meerderheid der andere conservatieven De verandering vau gevoelen geschiedt echter niet zoozeer uit overtuiging als wel door de vrees dat andera de opstand op Cuba weder algemeen zal worden De Gaceta deelt den uitslag mede der laatste volkstelling op Cuba De bevolking bestaat uit 764 1154 blaukeu 3 444 050 vrije negers 227 902 zw irte slaven en 58 400 Chineezen Sedert 1870 is hel aantal slaven met 136 000 verminderd De berichten uit Afghanistan luiden nogal gunstig te Kaboel blijft het rustig eu de bevolking schijut den Engelschen iu zoover niet ongenegen omdat zij thans verzekert is van rust Men vreest echter dat de vijandelijke slamineii nog een aanvul tegen de Engelschen in deu ziu hebben ilet gerucht liep te Kaboel dat 13 rtgimeutcu Afghanen uit Hl rat op weg waren naar Kaboel Luidens de jongste Kaapsche berichten van 7 d zi r heelt Wolseley eene proclamatie uitgevaardigd wanrin hij den Transvalers doet weleu dat de inlijving van hun land onherroepelijk is Iu eene tweede proclamatie wordt voor de l rausvaal een raad van bestuur benoemd bestaande uit uegen leden Hierover zijn de Boeren zeer onteirredeu en het f ottjWaj betoogt dat de bedoelde maatregel eene grove schending is von de belofien van Shepslone en Barlle Frere Wolseley werd te Pretoria in het openbaar uitgejouwd BINNENLAND GOUDA 28 Ooiober 1879 Door den Kerkeraad der Ned Hervormde Gemeente alhier is ter beroeping vau een predikant in de bestaande vacature het volgende twaalftal opgemaakt E Barger te Maassluis C H van Rhijn te Leusden W Briet te Voorthuizeu Dr J Riemens te Driebergen M A Adriani te Maarsen Dr J N Kohier te Ravenswaay H J James te Enschede J A Barbas jr te s Graveland J M Suethlage te Heilo Dr A van der Flier te Harliugen I Teljer te Helvoetsluis en A Couvce te Zeist Het in ons vorig nr vermelde adres aan den Kerkeraad bedroeg 130 handteekeningen Het Gerechtshof te s Gravenhage heeft gisteren C V J wonende alhier wiens zaak vroeger reeds door ons vermeld werd met vernietiging van het vonnis a quo vau de beschuldiging moedwillioe mishandeling vrijgesproken Voor de hoofdonderwijzersakte werden Zaterdag te s Hage van de 15 oandidaten 1 trok cich terug 8 afgewezen en 6 toegelaten waaronder de heer G B Lalleman jr van Moordrecht Benoemd tot penningmeester van deu polder Stein de heer C de Bidder te Beeuwijk Zaterdag 11 heeft da minister van marine behalve aan de rijkswerf te Amsterdam ook een bezoek gebracht aan de lyillem Barentt waar de oflieiereu iu groot tenue hem opwachtten De minister drukte zijn tevredenheid uit over hetgeen de kleine schoener gedaan had en onderhield zich geruimen tijd met hen die de Nederlandsche mariue tot eer geweest zijn en de Nederlaudsche vlag hebben ontplooid iu het huoge Noorden De Staatscommissie belast met de voorbereiding van het werk der volkstelling en van eene nadere regeling der bevolkingsstatistiek heeft in hare bijecukomst van Zaterdag hare aandacht gewijd aau eeue wettelijke regeling der bevolkingsregisters Naar men verneemt ligt het niet iu de bedoeling der Commissie wyzigingeu iu het model van het register voor te stellen Vroeger werd gerachl dat het groote muziekfeest van de Maatschappij tut bevordering der toonkunst hetwelk men iu Juni 1880 te Ttrecht hoopte te vieren wegens finauci le bezwaren niet zou doorgaan Thans wordt medegedeeld dat die bezwareu zijn uit den weg geruimd en bet muziekfeest met grooteu luister onder de leiding van deu heer Richard Hol in Juni IbSO zal worden gevierd Het gerechtshof te s Hage deed gisteren uitspraak omtrent het hooger beroep van B v d E te Rotterdam ingesteld tegen een vonnis der rechtbank aluanr waarbij hem drie maanden cels raf ziju upgilegd wegens het in zijne betrekking van ambtenaar der stedelijke belasting niet doen eener bekeuring eu het daarvoor van deu bi lastiiigpllehtige ontvangen van giften Het hof heeft het vouiiis vernietigd en deu beklaagde idsnug vrijgesproken daar het bewezen was dat bekl lot het doen der bekeuring onbevoegd was voor hem daartoe door zijn chef order was gegeten De Iferkmansbode orgaan van hel algemeea Nederlaudsch Werkliedenverbond deelt in hiuir nominer van Zondag mede dal het blad zal moeten ophouden Ie verschijnen indien niet buitengewone middelen dit verhoeden De financiéele krachten van bet blad i n niet voldoende om het in stand te houden De redactie doet nog het volgend beroep op de werklieden eu op alle anderen die iu bet bestaan van een werkliedenorgaan belang stellen uin dea val van haar blad te voorkomen ii l Is nu nog de tijd Ieder die belang heeft bij en belang stelt in de instandhouding van een orgaan dat de raeeiiingen en denkbeelden der werklieden iu de meest ruimen kring verbreidt en keubaar maakt ieiler wien t wenschflgk voorkomt dat bij zoovele staats eu sociale hervormingen die als voor de deur stiiiin do werklieden eeu stem behouden om de belangen die zij inzonderheid hij zulke hervormingen hebben te beplciteu en te verdedigeu kau nu met ons maatregelen beramen om de grootste ramp die de arbeidersbewegiug tut hedeu heeft gedreigd af te wenden Het spoorwegjubilé Ziterdag Ie Ultïcht gevierd werd des avonds opgeluisterd door een couoert iu de parkzaal Tivoli onder leiding van deu heer C Coenen De zaal was keurig gedrapeerd Aan beide zijden van hel urkest tvareu twee tropeeen aangebracht met het opschrift October 1839 en 1879 Tegenover het orkest was tegen de balustrade der galarij eene afbeelding aangebracht van den locomotief de Boeket waarmede Stephenson in 1829 den pryakamp behaalde Doarnaatt prijkten de namen der verschillende Nederl spoorwegmaatscbappijeu in kleiner versieringen Voor den aanvang vau de muziek richtte de heer Humeliuk een woord tot het vrij groot getal heeren en dames die door hunne tegenwoordigheid blijk garen van ingenomenheid met het eigenaardig feest Van de uitvoering van het met zorg gekozen prograramo vermelden wij het volgende Aan het slol der scboone feesl ouverture stonden het geheele orkest en alle heeren die in de zaal tegenwoordig waren van hunne zitplaatsen op waardoor de indruk van die gedenkwaardige ouverture die gespeeld werd bij gelegenheid van de eerste spoorwegliju in Engeland zeer werd verhoogd Ook de andere door bel geheele orkest gespeelde muziekstukken werden Biet groot genoegen aangehoord Het Vortpiel am Zoning Manjred van Carl Beinecke werd geblasseerd Pe zangeres mej Jacoba Broekman zong eenige liederen waarvan vooral het laatste Er herrlichste von Allen toejuichingen uitlokte De jeugdige violist de heer Charles Veuth die voornemen is lich te Utrecht te vestigen voldeed zeer goed Zijn cianton de ierceau werd o a met lijn zachte wegstervende tonen zeer zuiver door hem gespeeld Het publiek rustte dan ook niet of het moest nog eenmaal door hem worden uitgevoerd Na afioop van het concert werd er door enkele heeren aan het spoorwegwezeu verbonden nog een woord gesproken Allereerst door deu heer uerlacb die o a deed uitkomen hoevele zwakkere ledeu der maatschappij in der tijd als ambtenaren bg het spoorwegwezen waren geplaatst die in den loop des tijds zeer deugdelijke elemeuten waren geworden Hy dankte inzonderheid de commissie voor de taak die zü op zich genomen had door dit feest voor te bereiden en zoo goed te doen st gen den beer Coenen en zijn orkest voor zijn nagenoeg belaiiglooze medewerking en de gasten voor hunne npkumst Inzonderheid beval Spr den heer Charles Veuth den violist in de gunst van hel publiek aan I e heer vau Beunes herinnerde daarop dat de vorige sprrker vergeten had melding te maken van verscheiden autorileiteu der stad die door hunne belangstelling in dit spoorwegfeest hadden geloond vooral richtte hij zich daarbij tot den heer de Muralt wien hij zijn dank betuigde Nog deelde hy mede dat de heeren Abspoel hein hadden opgedragen aan de feestvierenden te melden allen die voorzien waren van eeu toegaugsbewijs voor dit concert op de matiné musicale vau Zondag vryen toegang tot Tivoli kiiuuen bekomen Verder richtte nog de heer Hamt link een woord van dankbetuiging tot de aanwezigen De heer van Deventer secretaris der Ver voor Volksverniakeu prees de netheid en de orde die het feest ktnmerkten Ëiudelyk werd er uog gelegenheid tot dansen gegeven Velen maakten daarvan uog geruimen tijd gebruik eu eindigden op die wyze recht feestelgk bel spoorwegjubile van wvlks viering ulle eer aan de leden der commissie toekomt Lung zal dit feest bij de spuorwegainbteuaren in herinnering blijven hun onderliugeu baud versterken en ook tevens voor de geheele maatschappij die zoo onnoemelijk veel uuu de spoorwegen is verplicht een heriuneriug blijveu aan eeu der grootlste weldaden die op stoffrlijk gebied iu de laatste halve eeuw uau de menschheid is geschonken De jonge dame te Liverpool miss Edwards die zooals meu zich zal herinnereu voor eenige weken spoorloos verdween waarover men zich toen iu allerlei gissingen verdiepte is te Londen weergevonden Naar alle oorden waren signalementen gezonden en het geval had zooveel gerucht gemaakt dat iedereen in Eugelaud er kennis van droeg en de meeateii zich zeer goed het signalement herinnerden Het was dus niet denkbaar dat zij zich zoo zij nog iu Engeland was lang verborgen kou blijven Toch gelukte haar dit verscheidene wekeu tot zij dezer dagen door eeu voormalig politieambtenaar werd ontmoet die met ziju geoefend oog onmiddellijk in haar de vermiste meende te herkennen Hij sprak baar aan doch zij aiilHoordde weinig of uict maar bet gelukte hem toch haar schuilplaats te ontdekken eu gaf daarvan kennis aan de familie der zoo getieimzinuig handelende dame die dadelijk naur Londen overkwamen om te zien of de vermoedens gegrond waren De jonge dame was echter reeds weer verdwenen baar spoor was men weer kwijt De eerste vinder echter verzekerde haar thans wel terugtevinden en sprak af dat hij haar in iar onmiddelijk bij haar voornaam zou noemen als ware hij ten volle overtuigd dat hij de rechte voor had Hy vond haar ook inderdaad de list gelukte de daiue zag in dat langer schuilhouden nutteloos zou zijn en begaf zich naar het verblijf van een hurer ooms waar zij door bare huisgenooten afgehaald kon worden Onitreut de redeuen die haar tot dit Eondeiliuge gedrag hebbeu geleid zwijgt zij echter nog hardnekkig De vraag of een retourbiljet geldig voor twee dagen van kracht blyft gedurende tweemaal 24 uren al vallen die op 3 dagen d in tvel alleen enkel op den dag der afgifte en den duaropvolgeude mag gebruikt worden werd onlangs door di u kantonrechter te Middelburg in den laatstiii ziu beantwoord Een reiziger die op 22 Aug s avonds te 7 uur een retourbiljet naar Botlerdam had genomen en op 24 daarvan had gebruik Willen maken voor den trein die te 6 uur s nam te Middelburg aankomt werd namelijk tot ƒ 5 boete en één dog gevangenis veroordeeld omdat hy iu den trein was bevonden zonder van een behoorlijk plaatsbiljet voorzien te zijn De veroordeelde kwam in hooger beroep bij de rechtbank te Middelburg waar het O M teu iijueu gunste heeft geconcludeerd door ontslag van rechtsvervolging te eisohen De rechtbank zal Vrij ig uitspraak doen V Vol ns een door Semper virem onder voorbehoud opgenomen bericht zou er ergens te Haarlem eeu fabriek oestaan van duinaardappelen Daar worden duitscho aardappelen vau gelijke grootte uitgezocht vuu alle klei gezuiverd afgeborsteld eenigszins bevochtigd en dan in droog duiuzand roudgewenteld Op deze wijze behandeld leveren Duilsche aardappeleu de meeste winst op Semper Virent maakt de volgende opmerking Van alle kanten zien wij bevestigd dat er op het pessimistisch geschreeuw van groote duurte veel zal zgn af te dingen Natuurlijk wilde de speculatiegeest die noleni nolenê iu deu laatsten tijd wat onderdrukt was toch ook weer eens duchtig daarvan pruSteeren Maar dit schijnt niet te gelukken op ille plaatsen is het vleeseh dalende aardappelen eu grsau worden in menigte aangevoerd groenten zyu uog overvloedig en heerlijke gedroogde vruchten zullen we zeker meer dan geqoeg uit Noord Amerika ontvangen In Virginia Noord Amerika maakt men voor het berekenen van de hoeveelheid verbruikte dranken in de kroegen gebruik van het loogeuaamde Virgiuische kroegsohellelje Dit ius rument gelijkt op de schaar waarmee eeu spoorwegconduoteur kaartjiw knipt maar geeft bij gebruik een heldereu scberpeu klank Zoodra eeu waard een glas bier of wyu verkoopt moet hij met de sohaar wier geluid heel deu drankwinkel door klinkt een gat knippen in eeu sink bordpapier Matudelijks komt dan de belaatinggaarder eu eisoht voor elke opening 3 et Virginia heeft op deu nieuwe wij mil dull per jaai gewonnen Eeu Berlijnsche tooa eliit speelde dezer dagen voor Othello eu vatte die rol wel een weinig al te realistisch op By de eerste opvoering toch werd de acteur die voor Jago speelde iu het bekende tooneel waarin Othello s Jaloezie ontwaakt loo door hem misbaudeld dat bij verklaarde die rol niet meer te willen vervullen als de Moor van Veueti tich niet wat bedaarder gedroeg Olhello beloofde dat maar bij de tweede opvoering ging hg den armen man weder soo hevig te lyf dat bij hem met sijn dolk werkelijk verwondde Jago rpeelde bMlucd voort ofschoon hy sterk bloedde maar na aloop der voorstelling weigerde hg natuurlek om ooit weer iu die gevaarlyke rol op te Iredeo Eiodelyk werd bepaald dat Olhello geen ander wapeu zou dragen dan een bordpapieren sabel Daar mee kan hy uu houwen eu steken zooveel hij maar wil zouder dat hy iemaud kwaad doet De heer Ou r Carré keeft zijn te Munster aangegane weddenschap met een officier op glansryke wyze gewouuen by heeft in ït dagen bet vuspaard Zaïla van bedoelden officier in de hooge school zoo gedresseerd dat het dier Verleden Zondag bij eeu publieke voorstelling zeer net op de niuziekmaat danste de kuieén boog verschillende stoelen omverwierp en weder overeind plaatste en over barrières eu op korte afstanden van elkaar geplaatste stoelen liep eu sprong Er kwam na deze overwinning geen einde aan de by valsleekeneu iedereen wcnschte deu directeur geluk met dezen triomf INGEZONDEN Mijnliter de Redacteur Vergun mij iu U ve Courant nog eenmaal het woord over hel bijwonen vau opera voprstelliugen Vooraf bedank ik gaarne den heer mr Snel voor de door hem gegeven moeite inlichtingen en aanwijzingen Duor zyne inlichtingen ben ik thans vau oordeel dat een verzoek aan de Bijn poor om nachttreinen te laten lubpeii niemendal baten zou en derhalve uiets anders overblijft dan om het operapersoneel hier in Gouda te laleu komen Maar om daartoe te komen wil ik gaarne over de aanwijzingen vau mr S iel een woordje spreken Die brachten mg in herinnering dat er hier in Gouda een Comité of een gezelschop heeren is dat zich ten doel stelt om op verschillend gebied en ook op het terrein van tooiieelkunst eu muziek nu en dan ceh briteilen te doen hooren waarvoor ze zonder twyfel lof en dank verdient En uu doe ik naar oauleiiling vau den raad van mr Snel dat ik het comité of eeu ander het initiatief zou nemen deze vraag Zou het Comilé het initiatief niet willen nemen want ik ben er den man niet voor om deze z iok op touw te zetten Dat riioct bovendien uitgnoii vau personen die reeds omdat zij bet doen op veel steun kunnen rekenen en aan wien die zaak het best is toevertrouwd Ik herhaal die vraag met de meesteu nadruk redacteur omdat ik overtuigd beo dat dat gezelschiip als het ware er voor aangewezen is omdat bel geheel op hfar terrein ligt en omdat ze daarbij meer dan ooit op algemeenen bijval kan rekenen zoowel van hunne kennissen uit den meer gegoeden stand als bij mij en mijns gelijken menscheu uit den fatsoenlijken burgerstand Dat die zaak ook door den fatsoenlijken burgerstand gesteund zal worden is noodig dringend noodig omdat alleen atgemeene meewerking het welslagen mogelijk kan maken wegens de groote kosten Zal de fatsoenlijke burgerstand meewerken Alvorens die vraag te beantwoorden moet ik U eens wat vertellen Bedacteur I Eens iu mijn leren heb ik aan de uitnoodiging van het comité voldaan om een beroemd redenaar of declamateur te hooreu ik ging er na toe al versla ik maar eeu klein beetje Frausch en Duitsch niet alleen om wat moois te hooren maar ook uit belangstelling voor de loffelijke pogingen der commissie Maar ik was erg teleurgesteld Bedacteur ik zag den kunstenaar op een grooteu stoel zitten hoog ia de lucht zijue handen beenen en mond druk bewegen uu en dan opstaan loopen en gaan zitten maar v n de rest begreep ik niemendal eu ik hond het er voor dat de grootste helft der toehoorder hem evenmin begreep al moet bet heel moei geweest zgn Om uu op de beantwoording der vraag te komen wil ik maar zeggen dat als de fatsoenlijke burgerstand alleen voor het pleizier of voor het fatsoen of uit beleefdheid den eeu of andervn oratenr moest gaan hooreu dien ie toch niet begrijpt even als I met mij het geval was de zaak zeker geene ondersteuning uu vinden Maar eene opera voorstelling ia heel wat auders en dat weet de Goudsche burI gerstaud ook wel I Bg eene opera voorstelling is prachtige muziek en uitmuntende zang zooals ik in de Botterdamsche I opera hoorde hoofdzaak en daarbij kan iedereen al kent hy nog loo weinig Fransch en Duitsch of in t geheel niet den loop van het stuk geheel volgen en te voren uil Hollaudsche tekstboekjes lezen Van oufatsoenlgke of min of meer triviale stukken kan zooals ik hoor geen sprake wezen ledet k iii dus gerust ook zyu aankomende dochter melusmen Ja ik beu er zoo zeker van dat ieder gewoon burgerman als ik een bijzonder geootvoUe avond ui doorbrengen dat ik hét Comilé gerust durf verzekeren dat wanneer die het initiatief wil nemen de heeren der Commissie algemeenen steun ook bij deu burgerstaud zullen vimlen en zelfvoldoening eu erkentelijkheid bovendien iu groote mate hun deel zal wezen Mocht het zyu Bedacteur dat die heeren nog opwekking nuoüig hebben wilt gij dan nog een hartig woordje daaraan toevoegen Ik heb nu het my ne gedaan doch wil alvorens te eindigen uog mee leelen dat ik juist het Comité nitnoodigde omdat ik begrjjp dat het Bestuur der Sociëteit Ons Genoegen het initiatief niet wil of kan nemen naar het schgut anders hadden die heeren het al lang gedaan Ten slotte bedank ik U wel voor de plaatsruimte Redacteur eu hoop met U van deze zaak het beste B Aan het bureau van Politie is als gevonden gedeponeerd en HANDBOEKJE voor de ledeu van de Aar 8 broederschap de Heilige Familie Jesus Maria Josef een SLEUTEL en een PORTEMONNAIE met geld CORRESPONDENTIE Als aanvalliug taa het bericbt ia de Courant fta hedefi aaDgamde bet twanirtal tu de predikants vacature alhier veriiemea wij nog even Vuur het afdrukkeo an dit bind dut de elf eenle hb van het twaalftal 11 stemmen op zich vcreeuigdea terwijl de beer CoUvée 10 stemmeD verkreeg Vi ort3 vereemgdeii de volg udo heerea op zich het danr achter geplaatst getal stemnieQ Ds van Wijk KiimptiQ a d Use Luttenberg WaddinxTeen Bax Zierikzee Remy Hengelo Kortuijn Droogleevcr Tbolen Graswinkel Amersfoor tichalkr tot Feursein Heukeloni Pool Ilpendam van de Waitr Meerkerk Moorree Viauen ieder 8 iteimncn Mol Pgnacker Oosterzee Enschedé ieder 7 stemmen bteurcrt Kroese Nieuw Helvoet 2 en Mocqoet e Sueek 1 stem Burgerlijke Stan i GEbüRi lN 2i Oct Neekje Htudrika omkr H Kkoinian en C Rietvi ld Johanna Petmndia Audita oiJeis W F Srnils en A van Leent 25 Pieter Jutwimes uurina 1 J Endenburg en C H Flink Catharnn IKmlnkn ouders II Pma c Ü Bereiner Li u 2ü Marui Cnndi i ouders C L Hakkar en J van dei Pol EIiziIm Ii WiIieiniDQ unders V J Tuiomao en E liext m 26 JohaiiiM Jarobii oitdera D IJsselstijn eu J J ExhKo Eli7 tb lh Mana PctroHella Cornelia oudeis C O Vliilffiaat en P Tijbout Jan ouders D Schaap eu G Schouten Mana ouders C Borat eu M van Uijk