Goudsche Courant, vrijdag 31 oktober 1879

i Vrijdag 31 odobcr 1879 N 2368 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onislreken OVKEIEDBN 24 Oei A M Blom 7d 26 I J i n C I j 17 M M van der Poaaw 3 in C AöVERT ENTlfiN Heden ontsliep zacht en kalm na een geduldig lijden van eenige maanden onze geliefde Dochter JACOBA JOHANNA in den ouderdom van 22 jaren J M TAN GELDEE P C VAN GELDERGouda 26 Oct 1879 Bergman Eenige en algemeene kennisgeving In dank ontvangen door Da TORSTMAN voor de Meisjesschool in de MinAfmsa f 5 kémnmxm der benoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghuis te ffoufio gedurende het jaar 1880 op DINSDAG 4 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Locaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 28 October tot en met 4 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren I e Secretari A H VAN DILLEN Te Huur Eene GEMEUBILEERDE KAMER met ruime alkoof met Bediening op den mooisten stand der Stad en dito ACHTERKAMERTJE tegen zeer billijke prjjzen Adres aan het Burean dezer Courant N 353 Ben jong Artist te s Graven tage zelf eene grondige studie gevolgd hebbende wenscht LES TE GEVEN te Gouda of omliggende plaatsen in het TEEKENEN oi 8CHILDEREN tegen billpe condition De beste referentiën kannen verstrekt worden Franco brieven worden ingewacht onder N 1365 bjj den Hof boekhandelaar M M COUVÉEte sHage uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA I te AMSTERDAM verkrijgbaar bfl C v d LINDEN G z Hooge Gouwe te Gouda Qouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialite d Agraudissemeuts et de Portraits emaillés STÊEi KOLEW Binnen eenige dagen wordt verwacht eene Lading BUBR KACHELKOLEN waarmt wg tot 57 2 Ct per H L Contant zonder korting leveren Vrg aan huis bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JA PBINCE Cie UITGEKOMEN van het Maison du PONT NEUF lu 11 Piit lleul 11 i N O 11 6 1 8 t 1 10 Voor het Winter Seizoen mg so De compleetste CATALOOUS van Kleederen voor MANNEN JONCELIEOEN EN KINOEREM nel ille gravureu der Modi lantsle maak en aananj tiig cm elt it tnaat te nemen 6 SERIËN UIT DLN CATALOGUS GETHOKKEN VESTON Dikïlokklge tof met terUn gevoerd lorsvul £ g bewerkt OVERJAS 8 9 50 ULSTER Nieu modol fraallaken van dri ilubbok dikte gehpel met tartan Beloerd kraag pflerfiie lakkin luiir op de borat 14 50 Gld ULSTER Gekruld Laken breede omilag Kra e p erlne Zakken vSftr op de bonrl 9 50 fiikvlokkigo itüf met tartan gHiocrd Bu Acnl ii Kraag OVERJAS voor kinderen ratinA Uken dik en warm gevoerd üGI i L ELBEUF Prachtig compleet co tuum cheviot lakun tnet tartan gevoerd W 50 Fraaeo Tocxendlng door geheel Nederland van alle besfellinL Ln van at It Gl i SO Elk Kleedtngftvk dal bij de ontvangst met mocht bevallen wordt leniffgen m en en het geld terugge 0Hden BESTELLINGEN TE RlCIITfN TOT DEN UIRLCTEUH VAN HET lÉonflfl PONT NEUF Paris MEN CORRESPONDEERT IN HET HOLLANDSCH UIT DE HAiro TE lOOP VIER nieuw gebouwde WONINGEN met GROND er achter Te bevragen hg den Uitgever dezer Courant onder No 362 Openbare Verkocpiaig van 11 WILGEN BOOMEN een eenig WILGEN TOPBOUT op VRIJDAG den 31 OCTOBER 1879 des voormiddags te 10 ure a n èn GOEJANVERWELSCHEN DIJK nabg de Vuilenbras te Gouda doorden Burgemeester dier gem eente Tmmmm Vernomen hebbende te Gouda ea Omstreken door zeker soort vsfl lieden wordt uitgestrooid de door mg verkomte Pers en Deffusie Pulpe niet kan worden geleverd zoo dient ter geruststelling van mijne talrgke Afnemers ik ruimschoots in de gelegenheid ben om aan mijne verplichting dienaangaande te voldoen en alles zoo wel die welke tot lage als die tot hoogere prgzen verkocht zal worden geleverd Dat de oorzaak der vertraging in de afzending alleen te wgten ia aan de bgna een maand latere aanvang der werkzaamheden in fabrieken en het zeer ongunstige weder welke den oogst der beetwortelen en den afvoer zeer bemoeielgkt Dat de kwaliteit niets te wenschen zal overlaten en tegen het beste dat geleverd kan worden kan concnrreeren Beveel mg verder in de gunst van Veehouders zoowel voor dit als de volgende saizoenen Godf BOELEN Paveljoensgracht 9 i Ila ge 26 October 1879 NEDÈL EOÜBWATEI Patent Hectograaf van LÉON de VRIKS Fabriekant te s Hoge welke aan alle vereischten voldoet circa 100 duideiyke afdrukken geeft niet schimmelt enna het gebruik meteen weinig KOUD WATERkan worden schoongemaakt is in vier verschillende formaten van af 1 75 voor Gouda en omatreken uitsluitend verkrijgbaar bjj denBoekhandelaar J W KNIPSCHEER Jr WestHaven alhier alwaar ook prgscouranten voorhanden zg n Gouda Druk van A Brinkman BURGERS TAN GODDA De ondergeteekende van verschillende kanten daartoe uitgenoodigd verzoekt zgue medeborgers zoowel vóór al Ugenatandert van het nut eener WaterHding voor dene Gemeente eene VERGADERING bjj te wonen op WOENSDAG 29 OCTOBER a s des s avonds ten 8 ure in het lokaal de Harmonie bg den Heer L van SANTEN ten einde die zaak te bespreken Een talrjjke opkomst zal hem aangenaam zjjn DIEPEVEEN iïïoïres ft Cünfecttön Gez MICHAEL KLEIWEG GOUDA M M De ondergeteekenden hebben de eer ü de ontvangst te berichten der Nieuwste Modellen van DAMESen KINDERHOEDEN Voorts biy ven zij zich minzaamst aanbevelen tot het maken van MANTELS COSTUMES enz Uwe Dw Dienaretseti Gez MiCHAÈL Tegen HOOG LOON veri ngt men om da delgk in dienst te tredeI EEN 354 of NOODHULP Adres onder No het Bureau dezer Courant Mm E2ISF JN mil Het beroemde JACOBS MONDWATER en TANDPOEDER aaubevnlendoor bekende Doctoren bereid door Gebr WIEBINGA Apolh te Aunhem is voor Gouda en Omstreken verkrijgbaar gestield bjj B SCUÜLTE N Coiffeur te Gouda Openbare Verkoopinj en Woensdag 5 November 1879 des morgens 10 uur ten herberge van K HOOGENBOEZEM te Sluipwijk van eene B0DWMANSW0NIN6 en twee afzonderlijke HUIZEN alsmede ongeveer 10 Hectaren WEIr HOOI EN BOUWUND staande en gelegen onder Slutputijk Gemeente REEUWIJK Donderdag 6 November 1879 des morgens 11 uur in de HABMONiK opde Markt te Gouda van miiïï en ongeveer 40 Hectaren Wei en Hooiland staande en gelegen onder de Genjeente HEKENDORP Donderdag13 November 1879 des morgens 11 uur inde Harmonie op de Markt te Gouda van EENE BOïïwiiAirswoinii en ongeveer 10 Hectaren WEI en IIOOILA D staande en gelegen onder de Gemeente GOUDERAK Breeder omschreven bjj Biljetten Verdere inlichting geeft de Notaris J P MAHLSTEDB te Bergambacht Bij deze Courant behoort een Bljvoeirsel b uitenland Buitciilaiulsch Overzli bl Uit tie troonrede waarmede de Praisische Landrlag geüpeiid weru verdienen een paar ziusuedeo uitdruk tlyke ïcrmeldjng Onder de belaalingontwerpen die verden aangikoiidigd behoort er een ter belasting Tan alle tapperijen waar geeatrgke dranken worden geschonken en van den kleinhandel in brandewijn Ueze aankondiging werd met lereSdige toejuichingen begroet De belasting zal tija eei genieei t beln8ting waardoor zooals de troonrede gt de gemeeutehuishouding verlicht zal worden en een heilzame beperking zal worilen verkregen van de in oeconomischen en zedelgken zin bedenkelijke uitbreiding van dergelijke bedrijven Op oeeononiisch gebied legt de troonrede groeten nadruk op de noodzakelijkhrid om in t belang der algemeene welvaart de spoorwegen te naasten en om nieuwe lijnen door den Staat zelf of met zijn steun aan te leggen Tevens wordt een uitvoerig plan beloofd tot verbetering der waterwegen De regulecriog der v jf hoofdstroomr n Kg n Wezer El8e Oder en Weiehsel zal ter hand worden genomen volgens een stelsel dat in ren over te leggen memorie zal orden ontvouwd Over t geheel zegt de correspondent der Kölniiehe Ze Uung heeft de troonrede weinig indruk gemaakt Men was slechis verbaasd over de uitgebreide taak die in i maanden afgnerkt moet worden Het eeutrum nam geeu deel aan de toejuicliiDgca wau mee de in rede utigesproken hoop op bevordering van den binnenlandschen vrede werd begroet Meu had hier duidelijker uilsprank omtrent de bijleggttig van drn kerkelijken strijd verwacht en toonde zich teer teleurgesteld Wie nu lot president gekozen worden zal is onzeker Met dacht de heer vo Bennigsen toen er sprake was van eene vereeniging tusschen conservatieven en nationaal liberalen Maar daarvan schijnt niet te zijn gekomen en nu is tusschen de isoogeii uimde vrije ennsrrvatieveu en de conservatieven eeue aansluiliiig Vermoedelijk zal dan wel een conservatief lol eersten presideui worden benoemd De zaak i collier nog geheel onzeker daar de fraction kwalyk t4Jd hfiddeo om te overleggen De Keizer zelf las de rede wat hem niet gcmakkdijk scheen te vallen Het stuk trouwens was betrekkelijk lang Ma ir de grijsaard was blijkbaar gi heel wel en verraste vele aanwezig n door zgn krachtig voorkomen Omtrent den inhoud der troonrede geeft de A orrft Jlhj Zult nog de volgende mededeelingen Vrijdag jl ia het sink in deu ministerraad vastgesteld Reeds bij de stichting van h t Noordduitsche Bond heefi men het begiusit nnngf nomen om de bniten andfiche slaatkunde als eene rijkszaak niet in de Pruisische troonrede Ie behandelen Vandaar dat ook nu met geen woord gerept is van de jongste gebeurtenissen op het ifebied der algemeene slaatkunde Van kerk en school is ni t gewaagd omdat wat deze bctrelfön geen welsonlwerpen in aantocht zijn Door een zelden in oonslituiinneel geregeerde landen voorkómenden samenloop vun omstandigheden zal het Eneelsche kiezersvolk bg de aanstaande verkiezingen kunnen aangeven welke builenlnndsche poliliek het heilzaam acht voor het land Met eene e waardeeren oprechtheid geven de leiders der verschillende partijen enn hoe zij dit belangrijk deel van het staatsbestuur willen beheerd zien Vrijdag avond was het de beurt Tan lord Hartington te Manchester om vooreerst de laatste redevoering van lord Salisbury Ie critisieren en in de tweede plaats aan te geven wat de bui tenlandaehe politiek van een libi r inl knbicet zou rijn als dit thans werd geroepen tot regeeren Liberalen gevoelen als ieder ander dat internationale verbintenissen behooren te worden nagekomen zoolang de omstandigheden niet zijn veranderd waaronder ze tot stand zijn gekomen De gevolgen der politiek vftn lord Beaconsficld zouden dus door de iberalcn geëerbiedigd moeten worden doch waar zij de handen vrij zou hebben ou de liberale partij volgens de volgende algeineejn beginselen regeeren Èngelands politiek behooH eeue navolging te zijn van de politiek van eenige andere mogendheid wg l Eugelands positie en holpbronö n geheel van die vau anderen verschillen Als eilsild is het veilig voor eeu inval op zijn grondgebied wat andere staten niet zijn en het is niet te verwonderen dat de politiek van andere staleu dw iuvloed ondervindt van dat steeds besuande g e r dal hen met een iiaijverig oog de bewegingen hunner naburen doet gadeslaan Engeland slaat dl reutegeii uoor zijne uitgebreide koloniéu en zgu fodisch keizerrgk bloot aan aanvallefl die echter het dcvensbegiiiael van deu staat minder bedreigen dai eeu aanval op het moederhiiid dat doen ï ju Dftiooncluaie hieruit moet zgii dat E igelund minder im eenige audere staat aangewezen is voor eene politiek die op militair vertoon berust Eu als het h aar i wat lord Bciconsfield zetde vau de groote hulpbronnen waarover Engei iud op den duur kan biscliikkcB is het niet minder waar dat Engeland minder dfu eenige andere mogendheid voorbereid is op eeu dadehjk aan te sw Jf veldtocht D iarom moet geen minister dreigen met oorlog of oorlog voeren ten hij zich de vraag hebbe voorgelegd óf de redea voor dien oorlog zoo reclilmalig is niet alleen op zichzelve maar ook in de oogen van het gausche volk dat dii de op df ringen van een laiigdurijHen oorlog zou willen dragen jlaaruil behoeft niet te Volgen dal Eugelands puliiiek het karakter zou drageft van zelfzuchtig beschroomd iolemeiil E igeland hulpbronnen zgn zoo gvjot zgi e zeemacht i zoo sterk dat eeu verbond met Engeland altijd in Europiweene begeerlijke zaak wl U vuu Ba lU fr 3ftMA Sm xMi hi Kuropeeschu cjmbinaties te begeven moet Eugclaiid gebruiken tul behoud vao deu vrele eu de ouafhai kelgkht id van Europa tot bet weerslaan van he rschsuchtige a invallen van welke ino endheid ook tot het beschermen van deu zwakke tegen den stt rke T tn deu vrge tegen den verdrukkr Deze beginselen van lord Hartington hebbeu een sclioonen klank Hij Z gt dat zg iu hoofdzaak altgd der liberale p ir ij lot leiddraad hebi eii gestrekt ii de buitcnlandsche politiek Zou was ziker hel baginsil der bischermiiig vjii den zwakke tegen den sterke gecerd lucii Eugelaud in 1804 lijJelgk den l eei schen oorlog aanzag Het ia niet overtollig l ierbij op Ie merken dat iu het toenmalige miiiiaterie Piliiierston ook graaf Grauville zitting had Ihaiis lord Hariiiigtoii s cuUega leider der liberale parlij die hoogslwaaischijiilgk iii een ministerie dier parlij de porltftuille van buiteiilaiidsche zaken zou aanvaarden De Engelschcn hebben besloten den post op den Sjoetargardaii te verlaten en de troepen die daar legerden naar Kaboel te doen rukken waar wintervoorraad genoeg wezen zil De correspoiideiil vau de Time zegt dat men niet moei gelouven dat lu Afghanistan thans regeertngloosheiil hcLrschl Uet land is nuoil eene eenheid geweest naar Westersehe begrippen en het bezeilen der hoofdstad heeft dus ook niet zulke stormde gevolifen In Tnrkestaii ü aal alles geregeld In Afghanistan houden de kleine hoofden orde Herat is gaiisch rustig onder het onafhankelijk bewind vnn Ajoeb Khan Kbandah r wordt bestuurd onder Engelscheii invloed en in Kaboel wordi de orde geheel door de troepen bewaard Hg lou onvoorziclilig oordeelen als men in die i toestand spoedig verai deriiig bracht maar wat er ook gebeure men gelooft in Iiidié niet meer te moeten terugkeeren lol het stelsel waarvan majoor Cavngnari hit slachtoffer werd Toen stelde het wezenlijk de bevolking te leur te vernemen dat ICiigeland niet zich weiisclite te mengen in de biimeiiInndsche aangelegenheden Thans moet men stellig doen weten dat dit voortaan anders zal zijn Men vertrouwt dat dit zelfs van zeer got den invloed wezen zou op de houding der half onnfhankelijke stammen Tot dusver echter schijnt nog niets te zijn besloten Eiffenaardig ih bij die vrees welke voor een uitIrirsting van oorlog beslaat die rialuurlijk geheel Eurapa in beroering rou brengen een poging van een comité in I alie oin het reeds meer besproken denk beeld eener algemeene ontwapening verwezenlijkt te zien In allen ernst vergadert op dit oogenblik te Napels zulk een coinilé waarin de wensch uitgesproken werd dat de mogendheden zoo al niet tot eeu geheele dan toch tot eene evenredige vermindering der atrijdkrachlen mochten overgaan Bij dien wensch z d het echter wel blijven practisch nut hebben zulke comité s natuurlgk nooit Veel practiaeher is de raad dien de Ogiiiime ernstig aan de Regeeriug geeft om zich nu zooveel nieuwe verbonden in Europa gesloten of besproken worden bij tijds te zorgen om als de nood aan deu man komt niet alleen te staan eu zich bij Duitschlaud en Oostenrijk aan te sluiten Of de Eegeering dien raad echter zul opvolgen is nog twijfelachtig eeu verbond tusschen Oosteurijk en Italic zou zoo zeer kanten tegen de ueigingeu van een groot deel der natie dat de Regeering zich nog wel eens ernstig z il bedeuken voor zij daartoe stappen doet BINNENLAND GOUD i 30 October 1879 Zijne Exo Mr W Baron van Goltstein Minister van koloniën Ecre V oorzitter van het Ifoutmanscomité alhier bracht gisteren een bezoek aan onze gemeente ten einde het model voor het eeriang op te richten monument te tezichligen Met veel belangstelling nam Z Exc het ontwerp iu oogenschouw en liet zich de verscliillcndc symtjolen verklaren door den vervaardiger den heer Xav Stracké Z Exc betuigde zeer zijne tevredenheid over bet ontwerp en wenschte de commissie geluk met het resultaat 1tïïrer pogïiiweii Naar w j veniemen is er eenigszins sprake van om de onthulling in In de tweede nbonnements voorstelling van het Kederhxdtiih Tuontel die de volgende week plaats heeft ziillen worden opgevoerd Niemand tterft oan blijdschap door Mevr Emile de tiirardin en Etn diplomaat uit de oude school door Hugo Midler Werd het bij de vorige voorstelling door velen betreurd dat Mevr Kleine niet medewerkte thans zal zeker tot algemeen genoegen genoemde actnce lu beide stukken een rol vervullen Voorts zal men m de gelegenheid zijn het nieuwe lid der Verecnigiiig den heer Louis Bouwmeester te zien spelen wal eveneens voor velen een reden zal zijn de voorstelling bg te wonen Bij de Kamer van Koophandel en i abrieken alhier is bericht ontvangen dat aan de Maatschappij vSiT Scbruefstuoiiiliootdieiisl te Haariem directeur W Bus vergunning is crteend tot uitoefening van verschillende stooinbootdieiisten o a tusschen Leimuiden en ioitda met intrekking v in alle vroegere beschikkingen voor tfehjke diensten aan wgleii J van der Tang te Kijiisaterwoude verleend De heer Justus van Maurik jr trad Dinsdigavond als spreker op in de vergadering van het hier gevestigde Dtparteineut der Maatschappij tot Nut van t Alijemeen Hij gaf allereerst een Schels uit iet jimsterdanuche volksleven w uirvan de hoofdpersoon was Jan Smeets h l oiigilukkige kind uil eeu achterbuurt dat meer slaag kreeg dan eten en meer vloeken hoorde dan vriendelijke woorden dat de straat werd opgezonden om te bedelen en te midden van de gemeeikte omgeving opgroeide Te midden van al die ellende droeg Jan nog de herinnering bij zich om aan eeu brave moeder wier liefdevolle persoonlijkheid nog leefde in zijn geest en waarover hg somwglcn sprak met zgn broertje Bertus dat in t begin van het verhaal o a door hem verkwikt wordt met een broodje dat het hongerige veutje zeer welkom was Jan wordt daar hij niet genoeg geld had opgeloopen door zijn stiefmoeder bijgeuaamd dronke Leen op bedelen uilgezonden met de bijvoeging voor je een kwartje heb kom jeer niet weer inl Hg loopt de straat op vergeet voor een oogenblik ziju ellende bij het zien van allerlei fraaiighedcii in een speelgoed winkel uitgestald doch herinnert zich zijn