Goudsche Courant, vrijdag 31 oktober 1879

taaie en loupt voort in de hoop het kwartje op te Kullen loopeii loeli hoe Het is ai zoo laat Hij üutinoet een anderen jongen die hem uitlacht met uju vrees K eu kwurlje te kunnen krggen hij loopt va ik wel drie kwartjes op maar hij heeft er slag van zie daar loopt hij een heer na vraagt op huiligertn toon eeu oeulje voor zijn zieke moeder een ongelukkige weduwvruuw die echter met haar man in een anderen hoek der stad loopen bedelen en krijgt eenige centeu Jan loopt daarop verder e verder totdat hy eindelijk doodmuê op een stoep van een ouwerwetaeh huis ntêrvalt en inslaapt Daar wordt hij deu volgenden morgen gevonden door deu bewonir van t huis deu drogist van Toorn wieus vrouw het knaapje verkwikt met een boterham en een kop kolKe hem betere khêren geeft en op N den koop toe een kwarlje Thuis gekomen worden hem de kletsten spoedig ontnomen daarmede kon Jan toch idet bedelen meent ziju stiefmoeder eu tevens wordt hem een ringetje ontnomen dat Jan in de gekregen broek had gevondeu en dat hij aan juü rouw van Toorn wou terugbrengen Hij krijgt dat echter ueer in handen door toedoen van zijn broertje en gaat nu met dezen naar de drogisten winkel om het terug te brengen Onderweg wordt hij echter overreden en naar t gasthuis gebracht waar juffrouw van Toorn eu Bertus getuigen zijn van zjjn overlijden Dus is de korte inhoud van het verhaal waarinde teekeuing der twee jongskes die van Leen en haar man die van deu drogist enz niets tewensohcii overlieten Het aandoenlijke tafereeltje vanJan s steifbed vooral werd keurig geschetst en metde grootste aandacht gevolgd Na de pauze droeg spr een humoristisch schetsje voor getitehl Etn avond Vül kunstgenot Spr bracht ons in een lokaal in de Warmoesstraat te Amsterdam waar looneelvoorstellingen plaats hebben voor t volk en waar men voor 10 cents een gewone en v oor 15 cents een gereserveerde zitplaats krijgt Hij deed ons een dergelijke voorstelling bijwonen beselireef ons acteurs publiek tooneel kleedkamer enz en deed ons geluel deelen m t eigenaardige ttf genot dal daar te smaken valt Opgevoerd werd een drama in 5 bedr getitelil Marime de Florical of de driedubbele moord in de slotkapel Hoofdpersonen Maxime de Florival Clieristane Salviati en de hertog öpalatrini Het spel der acteurs is het stuk waardig De costumes wedijveren met het decoratief om de illusie te volmaken Het is natuurlijk slechts zuiver Nederlandsch dat wij hooren en de uitspri ak laat niet te weuschen over I Zoo zegt Cheristane o a O Makzierthfgfpïijt wel vreet dat gij uwe Serislane zoo laat wachten doch hij snl komen seker seker Daar is hij reeds O teer beminde hoe seer hep ik naar uw verlangd 1 Maxime antwoordt O Serrristane gij voorrr wien deez poesrm zoo gelrrronwelijk klopt gij zijt de uitverkorrrne niijnerrr ziel en ik z veerrr u bij de asche raijnerrr onverrrgetelijke moederrr niemand dan gij zal mijne eclitgenoote worrrden Er deden zich echter verscheidene hinderpalen op voor het huwelijk Spalatrini Cheristane s voogdverwijt Maxime dat hij op het vermogen van het meisje aast en da hij hiuir nooit zal trouwen Mrixinie wordt natuurlijk woedend en schreeuwt iij zijt een onmensch een ellendeling maarrr vrvrees mijn wrrraak niemand beeft ongestrrraft een telg uit het oud adelyk geslacht der Florrrivals beleedigd OnTt ks u ondanks uwe h irrrdiiokkige weigerrring zal Serrristane de mijne ziju iij kunt mij hooneu verrrtrrrappen beleedigeu eu verrrnedereii maarrr niminerrr doe ik afstand van mijn bSiniiideu Serrristane Het stuk eindigt met een heerlijk s oltooneel waarin Maxime Salviati en Spalatrini doodsteekt Cheristane aan vergif sterft en ook Maxime zich eeu dolk iu het hart stoot met de woorden Serrristane is niet meerrr Makzieme volgt haarrr in den dood I Het scherm valt het genot is uit en een smidsjongen zegt Het is toch niet veel geld hoor vier dooien voor écu dubbeltje De beide schetsen kwamen door de goede voordracht vau den spieker ten volle tot hun recht Luide toejuichingen konden den heer van Maurik overtui Bn van deu bijval zijner toehoorders die hem zeker een volgend jaar weder gaarne als spreker zullen zien optreden Voor de Prov Staten moet te Schiedam een herstemming plaats hebben tusschen de hli mr A K Ji v d I rift en C J A VVijnaendts die 240 en fflS stemiflen bekwamen Benoemi tot hulponderwijzer te Bleiswijk de heer L 11 Disselkoen te de Lier Naar wij vernemen zon de Regeeiing voornemens zyn het verbod van invoer van aardappelen uit de Vereeuigde Staten van Noord jVmerika dat bij kon besluit van 8 Juli 1875 Sthl n 130 Werd uitgevaardigd in te trekken Tot gewoon hoogleeraar in de geschiedenis van het christendom aan de universiteit van Amsterdam is benoemd de heer dr J J van Toornenbergen predikaut te Kotterdam Door de lih H I E van Hoorn Ie Hoorn W G Hage te Be ets en H de Boer te Grootebruek is aan alle onderwijzers in ons land ecne uituoodigiiig gezonden om in de week tusschen Kerstmis eu Nieuwjaar te Utrecht eene vergadering te houden om te spreken over het richten van een adres tot de Hcgeering en de Kamers waarin wordt veKocht dat vim rijkswege den onderwijzerswednwen en weezen een pensioeu worde verzekerd tegen pcroentsgcwijze korting op de traktementen van alle onderwijzers en tevens om de hoofdbesturen van Volhonder cijs en van de Maatschappij tot Nutjt an talgemeen alsook dat van tNed onder wijzers nootscliap uit te uoodigen aan dit adres adhaesie te willen verlecnen Men schrijft aan de Leidache Cl Jeniidileld half October is het meeste vee gestald Er was geen gras meer op de weilanden die toch na zqoveel nattiglieid in het geheel niet op hun verhaal gekomen waren Zulk vroeg stallen met zoo weinig hooi valt den landman erg nit de hand Om hierin eenigszins te voorzien komt de beetwortel als voedsel voor het melkvee dit jaar zeer in aanmerking Het toedienen van den beetwortel verschaft enhter meer opbrengst van melk dau wel eene betere hoedanigheid De ongekende welvaart in Zeeland ten opzichte van deu handel in aardappelen heeft dit jaar niet stand gehouden Zonder wijd vermaarde jammen tot wiiitervoorraad achtte men over het algemeen het niet te kunnen stellen In gelijke mate als de Zeeuwsche Ijoer het hoofd opstak bij dit verschijnsel gevoelt iP zich nu terneergeslngen Br zijn in Zeeland veel meer onrijpe glazige dan rotte aardappelen bevonden want de piasregens hebben den knol bij den wasdom gesmoord Nu wordt Saksen bezocht door Nederlander Denen Franschen en anderen en Saksen levert een gezonden smakelijken aardappel al wordt hij niet zoo voedend geacht als de Brielsche jam tegen matigen prijs Met dien aardappel als wintervoorraad zal het waarschijnlijk toch wel te doen ziju Ware de oogst in Zeeland nog maar gelukt de boer zou de markt wel gedwongen hebbeu De onontbeerlijke jam zou jijiia tegen goud geld hebben opgewogfén Het Nederlandsche Protestantenbond hield Dinsdagavond te Leiden bij gelegenheid van den zeventien Protctantendag een feestelijke godsdienstoefening Ontvangen door liet sehoone orgelspel van den heer J iodefroy hief de gausche vergadering het Jialleliija lof zij den Heer aan en na een korten welkomsgroet van dr Hooijkaas werd door het zangkoor onder leiding van den heer Wetrens de 84e psalm miiyiek van Joh Verhulst uitstekend ten g dioore gebracht Dr Hooijkaas hield hierop een boeiende feestrede welke met de diepste aandacht werd aangehoord en daarna hief het zangkoor met begeleiding van orkest liet eerste gedeelte van den 42en psalm aan muziek van Mendels ihn Bartholdy Prachtig klonk daarna het sintkoor van het 2c deel uit de Messias van Handel Dr Hooijkaas sprak ten slotte een woord van hartelijken dank zoowel tot de hceren kerkmeesters die welwillend het gebouw hadden afgestaan als als aan de Leidsche af deeling van het Protestantenbond en eindelijk niet het minst aan allen die door de gave der muziek zooveel hadden bijgedragen tot het welslagen van den zevenden Nederlandschen Protestantendag Wij vestigen de aandacht van het publiek op liet koninklijk besluit van 10 Ociober 11 waarbij alle postzegels en briefkaarten vau vroegere uitgiflen buiten omloop worden gesteld ta rekenen van 1 November e k Wie a dien datum andere poslzegels en briefkaurten gebruikt dan de laatst ingevoerde thans in gebruik zijnde wordt geacht zijn brieven gediukle stukken monsters enz niet gefrankeerd te hebben en ongeldige briefkaarten te hebbeu verzouden zoodat zijn stukkeu als ongefraukeerde met dubbel port worden belast Intusschen kan men gedurende 3 manndcu dus van 1 November 1879 tot 31 Januari 1880 zyu buiten omloop gesnelde postzegels eu briefkaarten zoo zij zich in ongeschonden staat bevindeU op de postkantoren iuwisselea tegen geld of gaugbaile zegels en briefkaarten a d iIJsel de Verèeniging Ie aai Wezigen liem de eerste de pauze hpt afge Dinsdag avond had te Nt euwerkerk eerste winter vergaderiug plaats vau di De Hknagezindheid Nadat de voorzitter het welkom had toegeroepen werd door lezing gehouden Veriolgens werd rekening eu verantwoording gedaan orer loopen dienstjaar en bleek die rekening te sluiten met een batig saldo vau ƒ 11 12 Daarna werd door verschillende leden eene bijdrage geleverd waariia door den voorzitier met de voordracht vau Elisa a yiucht deze rate vergadering werd gesloten Vele veehouders in de provincie Friesland zien te vergeefs uit naar koopers van bet vee dat zij kuuneu en dikwijls ook moeten missen Sommigen hebben uu de proef genomen met publieke veeverkoopingen doch zonder gunstig gevolg Zoo werden o a eenige dagen geleden bij zulke eene verkoopiug lu de gemeente Leinstcrland van c e 78 aangevoerde koeien slechts eenige verkocht Verreweg d meeste werden door de eigeuBai s ingehouden In de vorige week werd in den Hang een geheel huisgezin uit acht personen bestaande plotseling ongesteld bij allen dedeu zich dezelfde versohyiiselen voor de ingeroepen geneesheer dacht natuurlijk dadelyk aan het voedsi l en daaromtrent bleek dat de patienteii daarvan geen van allen hetielfde hadden gebruikt alleeu hadden allen vau hetzelfde vleesch gegeten Dit werd onderzocht het werd vrij bevouden van lood of kouperdeelen arsenicum en dergelijke gifti e bestanddeelen toeu werd hel overgeblevene eeu paar dagen in azijn gezet eu opnieuw opgebradeo daarua gebruikten slechts eenige leden van het gezin er vau en bij dezen zoowel als bij den geneesheer die ook een stukje van gegeten had deden zich wefl dezelfde ziekte verschijnselen voor terwijl de auderf leden vnii het gezin er vrij van bleven Hierdoor sciiijut wel het bewijs geleverd dat hettoch uit een beste sl iohterij afkomstig vleesch deoorzaak is geweest zonder dat echter eeu nog naderingesteld onderzoek haar met de juistheid heeft kunnenbepalen Ook eeu ge ieesheer hier Ier slede heeft overeenkomstige gevallen in zijn praktijk Waargenomen Ken bepaalde gevolgtrekking valt uit eeu en andernog bezwaarlijk te maken maar een waarheid wordter opnieuw door bevesligd namelijk dat het toezichtop de gezondheid van het vee voor lacliliug bestiud en de lieuriug van geslacht vleesch nooit met Ie groote nauwgezetheid kuu plaats hebben OaijUai Vervalsching van levertraau DiZe behoort wel tot de ïervaUcliiugen waarvan nog zeer w inig is gesprokeu Toch wordt ook dit product verralscht en begint deze vervalscliiug reetia op de plaats van oorsprong waar de traan uit de lever v aii den Seyninus borealis soms asa den onknadigrn man wordt gtbr ioht Die traan is ook fraai helder bevat eiiiig stearine en is beterkoop dan dorschctraan Ze reageert ook wel zuur maar heeft een zeer onaangeuamen reuk en is zeer moeielijk te verteren Ook wordt liet vloeibare vet van zeeïoogilieren robben en dirg als blanke levertraan verkocht Maar daarin komen weinig vetzuren voor en ze i zwaar te verteren Deze vervalsching wordt gezegd niet in Bergcu voor te komen maar door de tweede en verdere hamitu te geschieden Op het raadhuis van een stadje in Hanover kwam een pa ir dat in den i oiil wenschtc te worden verboiideu De noodige papieren waren overgelegd de beide well igc getuigen tigenwoordig alles was in de beste orde en do ambtenaar begon het formulier iu te vullen Hij wendde zich tot den bruigom eu vroeg Zijt gij Hendrik Sohultze Deze antwoordde bevestigend Maar toen hij de bruirl vroeg of zg Anna Muller was kwam het uit dat zij niet Anua maar Doretle Muller heette en als zuster van de bruid was meegegaau Wij hebben morgeuibruiloft bij ons aau huis mijnheer en mijn zuster had nog zooveel te doen dat zy zelve niet kan komen Daarom beu ik raa r meegekomen om de zaak op het stadhuis voor haar in orde te maken OVER DE Ingevolge de oproeping bij advertentie in deze Courant door den heer M H Diepeveen gedaan had zich een groot aantal ingezetenen gisterenavond ten aclU ure ia het bovenlokaal van de Harmonie vereenigd Ruim honderd personen waren aanwezig waaronder eenige leden van den Gemeenteraad De heer Diepeveen opende de vergadering eu sprak ongeveer aldus Mijne Ilceren Het doel waarvoor wij hedenavond te zamen tijn gekomen is U bekend en daarover behoef ik aizoo naar ik geloof ni t verder uit te wijden De groote belangstelling in de verbetering van ons drinkwater de langdurige en vele debatten in den iemeenterÉiad over deze zaak sedert 1875 gehouden de stilzwijgcndlu id van het publiek omtrent deze Kaak en nu laatstelijk de voorstellen van Dr Luijten Mr Suel en Jhr de Hotte benevens het opnieuw ange dlende adres van de hh de Vries Robbé en Kaptijn met de memorie van toelichting dit allcd 5lijue Heeren deed mij de stoute schoenen aantrekken om alle belangstellenden iu eene waterleiding hetzij voor of tegenstanders uit te uoodigen eene meeting te willeu bijwouen ten einde v in gevoelen te wisselen over het al dan niet noodzakelijke van een dero eiijke zaak voor onze gemeente Met veel genoegen Mijne Heeren zie ik aan deze fffoote opkomst van belangstcilleuden dat mijne oproeping niet te vergeefs is geweest en ik heet ü dm ook allen hartelijk welkom te dezer plaatse met den weusch dat deze samenkomst goede vruchten moge draden ten opzichte vau een onzer voornaamste levensbehoeften nl verbetering van om drinkwater door eene waterleiding Gaarne eveiivvel zou ik in het belang der di cusstcu zien dat een uwer deze vergadering presideerde waarom ik bij deze den heer mr Kranenburg beleefd nitnoodig de diïcussiéu in deze vergadering te willeu leiüeu fD levens den heer S W van Buureu verzoek als ecretaris te willen fungeereu door dd belia ndelde pauteii te willen notuleerW De heer mr H J Kranenburg neemt daarop het wüurd om te keuueu te geven die uitnoodiging niet te kunnen aannémei spr acbt h t meer wenfichelyk dat de heer Dicpeveeu zelf het prae dium waarneemt Deze bapdhauft zijn verzoek dat de heer Kranenburg zich met het voorzitterschap zal belasten eu zegl o a AU eeu lord Bcaconsfield Engeland s premier Grévy en Lrambelta zich niet ontzien hunne 8lciliug ii iu tegenwoordigheid van het volk in vulksvergaderiugeu te verdedigen dan kau ren geacht lid vau deu G judsoheu gemeenteraad hun voorbeeld wel Tuigen wuiirom ik opnieuw deu beer Kranenburg ui noüdig het voorzitterschap op zich te nemen Deze woorden wordeu gevolgd door applaudisacment waarop spreker vervolgt Het groote applaus bewijst dat de vergadering mijne keuze ten volle aurnt zoodat het mij bijzonder genoegen zal doen zoo de heer Kranenburg de opdracht wil aanvaardm Dü heer Kruiivuburg volhardt echler bij zijne verklaring aarup de heer Dicpeveeu den heer H W F Boute uilnoüdigt het voorzitterschap op zich te nemen Dize Zij t file uitnoodiging eveniuin te kunnen aannemen w uirop de heer Diepeveen blijkens hel verlangen der vergadering het praesidium op zich neemt terwijl de heer S W van Buureu hem als secretaris ter zijde staat De voorzitter deelt daarop mede dat de heeren mr J Kortuyu Üroogleever mr P J 8nel jq J de Vru 8 Robb ï hebben kennis gegeven verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen waama spr ah zijn gevoelen mededeelt bit op deze vergadering met in bijzonderheden moet worden getreden maar düt alleen deze vniag moet worden behandeld Is in de gemeente Gouda eeu vaterleiding al dan nitt noodzakelijk Of die van gemeentewege dau wel bij verleening van Qpncessie moet worden opgericht behoeft vcJgens spr hier niet te worden lutgemiuikt Mocht de vergadering zich vóór eene waterleiding vf rkUiren dau zou naar spr s gevoelen een adres moeten worden ingediend aan den gemeenteraad waarin wordt verzocht eeue waterleiding tot stand te brengen De eerste vroag is dus deze zegt spr Is er in Gouda behoefte aan eene waterleiding Een luid applaudisseraent volgt op deze woorden dat spr doet vragen Is er niemand tegen de oprichtmg eener waterleiding Xiemdnd spreekt waaro spr vervolgt Uw stilzwijgen is mij aiz jo een Ijewijs dat het onbetwistbfuir js diit er in deze gemeente behoefte bestaat aan eene waterleiding men is alzoo eenparig van gevoelen dat het wenschelijk is dat men niet langer het vuile dral big j water nit de ioudsche grachten zid moeten drinken maar dat in de plaats daarvan goed water te verkrijgen zal zijn Spr vrmigt daarop of iemand nog het woord wil voeren daar dit niet het geval is st lt spr daarop voor aan de aanwezigen het volgende adres te onderteckencn Aan den Gemeenteraad van Gouda Gevon met den meesten eerbied te kennen de ondergeteckendon allen inwoners van Gouda DtU zij het hoogst noodzakelijk acliten dat hier zoowel voor hun eigen gebruik als in het algemeen belang eene waterleiding worde gemaakt hetgeen zij dan ook gehoopt hadden al lang tot stand te zien komen Dat zij alles ten gunste van zulk eene onderneming hier niet opnoemen omdat dit door de Couranten en Gemeente verslagen al herhaaldelijk is ge publiceerd Redenen waarom zij zich tot UKd Achtbaren wenden met het lïelecfd maar dringend verzoek in uwe eerstvolgende Vergadering waarin deze zaak in behandeling wordt genomen het besluit te willen nemen dat er hier tcï stede door wieu dan ook eene waterleiding van gezuiverd IJselwater zal tot stand gebracht wordcn r t Wrik doende enz De heer G H G de Lange vraagt daarop het woord en vraagt of het niet wenschehjk is meer in bijzonderheden t treden en ook te bespreken de lo jze waarop de waterleiding tot stand zal komen Onder hen toeh Ui eene waterleiding verlangen bestaat verschil wan gevoelen omtrent de détadi der zaak waai om hij dit adres niet voldoende acht Is het IJselwater goed of niet goed Daarover iju de de iindigen het niet eens zou die vraag liier niet besproken kunnen worden Spr vraagt ten slotte of het water niet van den L kkant te verknjgeu zou zijn De voorz betoogt daarop de groote behoefte aan eene waterleiding als er eens een cliolera of andere epidemie oijtstond zou het gemis zeer wordeu gevoeld en al moet eene waterleiding uu al wat dii kosten de zaak is het waard De heer S W van Buuren zegt dat het voldoende gebleken is dat ieder aanwezige up deze vergadenng vóór eene waterleiding is het voorgelegen adres l evat alleen een verzoek tot oprichting eener waterlei Hug de wijze waarop aan dat verzoek zal wonlen voldaan wordt in het midden gelalen zoodat men nu lot teekeuing van dit adres kan overgaan Is er echter iemand tegen de waterhiding dat hij sj reke De heer A vau Dnnt ig vraagt daarop liet woord en zegt dat de vergadering heeft uitgemaakt dat er l ehoefte is a in eene waterleiding Wij zijri hier bijeen zegt spr opdat de stem van het vjlk in de raadszaal gehoord worde dat er een algemeen verlangen bestaat naar eene waterleiding De behotjte daaraan i hier geconstateerd Ih Jinantieele zijde der zaak moet door den gemeenter uid worden uitccemaakt Burg en Weth erkennen in hun rapport dat het IJselwater oneindig beter is dan het tegeu Vjordig gebruikt wordende grachtwater hoewel zij in dit zelfde rapport later en daardoor komen zij min of meer met zichzelf in tweestrijd tegen dat IJs Ivvatfr te v ide trekken en zelfs zeggen dat dit een nadeebgen invloed uitoefent op het darmkanaal Ik ben in de geleg tviieid geweest zegt spr het IJselVater te observecren n t ais deskundige maar als leek en dan moet ik verklaren dat le mannen en vrouweiv lie dat drinken vaak een volmajikte gezondheid genieten en dat hunne kinderen rozen op de wangen hebbeu doch wij hebben zegt pr een no eclatanter bewijs bjdeua de choleraepideinie is hier het IJselwater op ko sten der gemeelde door de btraten gereden en aan de huizen gebracht die maatregel werd toen aücdzins 1 goedgekeurd waarom Z u het water dat toen werd I goed geoordeeld dit i ia H niet meer zijii V I ien der redenen wiuiroH oovele If ik n van den gemeenleraad tegen een waterleiding zgn is volgens I spr hierin gelegen d it zij op de Haven wonen de q iaiiteit van het water ddar is oneindi beter dan in andere straten en b uuien en bij gelegLiiheid van de doorbraak van de tiouwe is ieder in de gelegenheid geweest te ien in weken toeatiml iW bodein is wiuirover ons gruchtwater loopt Ue bodem was als bedekt met een groot uantal bloemen van ver chillende kleur schakeerint en dat bjna deed denken aan een smyrnascii t i iijl Ik moet liur no dii uij voegen zej t spr dat ilc leden van deu raad wel mogen toezien dat niet door verdeeldheid in eigen boe em de waterleiding niet tot st tnd komt £ r zijn toch twee voorstelleu aauliangig l om eene waterleiding van gemeentewege op te richten Cn 2 om die bij verleening van concessie met Yeiitegarantie tot stand te doen komen bet is te hopen dat verschil van gevoelea daarover niet de geheele zaak doe vervallen Er is onder de r uulsledjn o a een die ecu grondige studie van de zaak heeft gemaakt dii alles onderzocht heelt en jiren lang diiaro er studeerde en die houdt vol dat het op den duur aan de gemeente geen geld zal kosten allcf u in de eerste jaren zal dat het geval zijn Maar al moet het nu aan de gemeente eeiiig gjhl kosten het g ldt hier de gezondheid der ingezet then en die is ecuige n ldebjke opolft ringen waard B en VV zesrgen in hun rapport dat de gezondheids toestand hier niet minder is dan tlders doch moeten zelf toestemmen d it de kindersterfte groot is welk feit zij echter verder niet in aanmerking nemen bij hunne beschouwing Jii wat bijna zou doen vennoeden dat zij evenals b v de heer van Houten met zijn twee kiiideron stelsel de overbevolking eenigszins willen tegengaan of wellicht denken zij aan het bekende versje Aan een boom zoo vol gelatlen mist men een enkele niet Deze vergadering zegt spr sprekediet krachtig uit dat eene wate rleidiiig verlangd wordt op welke W Jze die tot stand komt dat moet aan den gemeenteraad overgelaten worden maar dat er eene d fg lijke inrichting kome is hoogst noodzakelijk Diegenen der raadsleden welke vóór de waterleiding zullen stemmen zullen aanspraak hebboii op den dank van Gouda s burgerij en mocht eenmaal liet standbeeld ter cere van de geljrs Houtman verrijzen dan zou eeu groep van die raadsleden daaromheen niet misplaatst zijn De heer L Slotemaker vraagt daarop het woord en stelt voor in he t adt S het woord iJsdicater te veranderen iu v ater Spr wil alleen het wen chfilijke constateeren in dat adres dat ecne waterleiding tot stand kome wdk water ons daardoor z d worden verschaft wil sjt in t midden laten hij voor zich zou b v Duinwater vene próiereeren boven IJjelwatér De voorzitter aclit Duinwater onmogelijk waarop de heer I van Dantzig er op wijst dat dr Luijten in den raad heeft betoogd dat de commissie die indertijd het IJselwater onderzoc it eu h t afkeurde dat niet op voldoende wijze deed terwijl gezuiverd IJselwater toch zeker veel beter is dan het nu gebruikte grachtwater Spr wijst voorts op Dordrex Iit waar eveneens dezer dagen eene meeting werd gehouden over eeue op te richten waterleiding De heer M van Dantzig beantwoordt deu heer Slolemaker en zegt dat niet deze vraag aan de orde is in deu llaad of er IJselwater zal worden gebruikt want er zijn reeds demarciies gedaan om de plaats Ie bepalen waar de machine zal worden geplaatst voor de waterleiding eu derlialve moet ook deze vergadering niet die vraag Ijeliimdeleii wij moeten zegt spr iXktw ruad niet vooruit loopen iu deze doch Didttwafer te verhingen zon hier een illusie Z jn Spr sprak onlangs daarover met een deskimdige en die achtte dit eveneens onmogelijk wilde men dat water hebbeu t zou dan wel uit Castricum moeten komen in den Kaa toch is dat ootc niet zoo bijzonder goed Het is voldoende dat uit deze vergadering een stem eeft kiachtige stem opj a ten gunste eener waterleidinyi die ons lje er water zal verschaffen dan hel thanp gebruikte wtlk water dat zijn zal Inoeten wij in muiden laten in den raad zelf is nooit over andör water gesorokeu dan over IJselwater Mociit heï echter olijken dat daarover in den raad nogqaaesti ontstond dan zal het nóg tijd zijn om daarover d burgerij haar gevoelen te doen zeggen de belang stelling is groot de talrijke opkomst getuigt het ie j eene vergidering ah deze is dau spoedig weder bijeen geroipen en wij kunnen dau toonen dat wij bereid Zijn eenige tinantieele offers te brengen naii een zaak die voor de gezondheid zoo hoogst noodzakeljk is Op deze vergadering talrijk bezocht en met de tegenwoordigheid van eenige geachte raadsleden vereerd moei alleen de wensch naar eene water leiding worden uitgespioken ter ijl al het andere iu het nii lden moet worden gelaten De heer Slottmaker is dit met den heer van Dantzig eeivs dufh jiii t daarom moet hij er op bh ven aamlringen het woord IJ dwater te doen vervallen uit het adied hij wil alleen het vveiischthjlte eener witfrleidiur ge nstat rd zien De wc W F Bonte is van oordeel dat het voorgelezen adres weinig effect zid sortecrcn al u or t het door 4 OiJ en nner ingezetenen omh rteekeud De vraag is er behoi tte aan ecu waterleiding kunnen wij allen U v ti icnd beantwoorden doch meer nut zou het lubbt n ais wij hier dtze vniag besprakei tot hoever wij bereid zaw ons ttnantieele offers te gttioosten De fin mtieele zijde der ziïuk behoeft niet onaangeroerd te blijven integendeel veelI peer zou t weiisclieliji zija dat wij den raad eem s ïus I inliehttn tot welke offers wij berud zijn liet zal I de tiid in ie ler tjeval geld ko ten meent spr eu nu heeft de raad ved meer aan eene verklaring i dat de burgerij Ixreid is die offor te brengen dau aan die in dit adres uit dntkt Üit adres is meent ï pr van weinig waarde De voorzitter wij t er o dit de zaak der waterleidimr zoovele jaren aanhan io ia het mor en tegen is reeds dikwijls in den raad overwogen en wanneer men n i zïet dat een Luik sehe Conipagnie die geheel op de lio irie is vau deze ziken niet scUroomt een groot gedeelte van het kapitaal te geven dan moet er toch alleszins reden ziju Ie denken dat deze zaak ook tiiianeieel niei h elit is Al mocht de za ik echter ook geld kosten aan de genieeiite het geldt liier de g zondlieiil der burgerij en die is eenige nnantieele oilers waard Dat is echter reeds dikwijls behand ld eu die quiiestie behoeft volgens spr nu niet meer besproken e worden De heer Bonte dit nh t met den vorigen pr eens Hij wil olü aanie oprichting eener waterieidlu mits de kosten daardoor veroorzaakt uiet te zwaai zouden ënikken op de burgerij Spr zou gaarne zien dat jtiit den boezem dezer vergadering aanwijzing aan den raad weril gedaan iu welke rieliling men zou weuschen dat die handelde Dat wij eene waterleiding vei laugen is bekend maar minder bekend is het tot hoever wij bereid zijn daiu toor linautiéele offers te brengen De voorzitter meent dat deze vraag niet aan de onle is wiiarop de heer de Lange de wenschelijkheid betoogt dat met eeu lijst worde rondgegaan bij de inge eteneu opdat die zich verklaren omtrent eene eventucfh deduemtfig aan de op te ricliti n w iterleiding Dau weet de r iad ten mtiuste dtt hoeveleu berehl zijn het water in hunne huizen te nemen De voorzitter acht dit niet weuscholijk dat Ztni gevaarlijk zijn velen van hen die niet bij ondervinding weten welk nut eene waterleiding zou doen zouden ztü geti ik kan t wel op de onde wijze blijVen doen In den aanvang zal de deehieniing wellicht gering zijn maar lani zamerhand zou die deelneming grooter nordeii