Goudsche Courant, vrijdag 31 oktober 1879

DE 0MMISS4filü DIS KO IGS IN DB PROVINCIE ZUID HOLLAND Brengt ter kennis van belanghebbenden dat wegens het inhaögen van nieuwe benedendeuren in de Malicg atsluis Ie Gouda de Scheepvaart door die sluis za GESTREMD zjjn van den 7n tot en met den lUn NOVEMBER aanstaande s Gravenhage den 23 October 1879 DjE COMMISSABIS DES KoNINGS TOOaNOEMD F O C K 1879 Zondag Z Xovcmber N 2369 Nieuws eo Advertcnlielilad voor Gooda m ömslreken Openbare Viijwiliige Verkooping Ie HAASTKKCIIT op VRIJDAG den 21 NOVEMBER 1879 des voormiddags ten 11 ure in het Huis DEN Hoek aldaar van Zoo ging hol ook te RoltiTdiira He heer ilc Laiigp haiidhu ift zijn gevoelen Oe beliugstclliiig schijnt groot zegt spr welnu hiat die Jan l lijken doordat ieder opgeeft hoeveel kranen hij voor zijn rekening neemt Dat zal de beste wijze zijn om belangstelling te toonen Woorden zijn niet voldoende het komt op dadvH aan De heer Orooteiulorst wil de finantieele zijde der zaak hier niet bespreken dat moet worden overgelaten aan de voorstellers in den raad Ieder die ffeen vreemdeling is in de gemeente zaken heeft in de Goudache Cl gezien wat de basis is waarop het voorstel van den heer Lnijten steniit doch alvorens men zich bereid verklaart deel te nemen aan de waterleiding moet men toch iets van de kosten weten Spr wil zich gaarne verbinden het water uit de lei ling te hemen en als het niet meer kost dan waarvoor de hh de Vries Bobbé en Kaptijn aannamen het te leveren wil sj r al dadelijk voor 6 kranen deelnemen Zeer goed zou thans een lijst van declnenung kunnen worden gcteekend De voorzitter is daar iet vo r hij wil itlleen de vraag zien uilgemiuikt ia er behoefte aan eene Waterleiding Nadat nog de heer Grootendorst de hoop heeft uitgedrukt dat het met de waterleiding niet gaan zal als met de brug aan het eind der Haven waarbij de voorstanders van een rijbrng een loopbrug afstemden en die van een loopbrug een rijbrug daar hier eveneens ttcee voorstellen aanhangig ziju lo oprichting eener waterleiding van gemeentewege 2o bij verleening van Iconcessie met rente garantie en de heer van Biuiren op de wenschelijkheid heeft gewezen dat dit adres nadat het door de aanwezigen geteekend zal zijn in de stad zal circuleeren om daarop nog meerdere handteekeningen te verkrijgen wordt gelegenheid gegeven het bovengenoemd adres te teekeuen waarvan door de mecsten der aanwezigen wordt gebruik gemaakt Niets meer aan de orde zynde wordt daarop de vergadering door den voorzitter gesloten Kantongerecht te iouila Tf rechlzitting van Woeiisdn 29 October 1879 Kautüurecliter Mr J H van AUEHOF Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEY Ie Rotterdam VEROORDEELD Ü van der T huisvrouw van J P wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 2 50 cents of gevang van twee dagen en eene boete van ƒ of gevang van één dag wegens bij de aanlegpiaats der atoomboot de ÏJsaei te Gouda uitsclitlden van den waker dier stoomboot voor smeerlap zwabber zonder dat zij daartoe was uilgetergd en naschreeuwen en uitjouwen van een agent van politie ju de Spicringstraat te Gouda H de J sjouwer J van U arbeider en J B touwslager alle drie wonende te Gouda ieder tot e ne boete van 6 of gevang van twee dagen wegens op den Moordrechtschen Dijk onder de gemeente Gouda te zamen en in vereeniging des nachts op den openbaren weg zoodanig schreeuwen dat daardoor de rust der inwoners is verstoord C M van O huisvrouw van D van V wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens vegen vau eene hoeveelheid afval van groenten in het water op de Raam te Gouda W H vrachtrijder wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 7 50 of gevang van drie dagen wegens met zijn klomp moedwillig in stukken slaan van een los uiihangbord hangende aan de winkel van een melkverkooper en tapper in de Keizerstraat te Gouda Hendrik den Edel vischverkooper wonende op de Raam wijk O 223 te Gouda tot eene boete van ƒ 6 of gevang van twee d gen wegens aan den keurmeester van de visch te Gouda ter keuring aanbieden van eene party visch waarvan omstreeks acht kilogrammen kennelijk bedorven waren ADVER TEN TIES Voorspoedig bevallen van een Zoon J HERMAN DE GROOT echtgenoote van W K VAN ZÜTPHEN Gouda 29 October 1879 Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon MARQARETHA de FRANKRIJKER geliefde echtgenoote van C VAM DER LINDEN Gz Gouda 29 October 1879 Eenige en algemeene Kenniêgeving GODDA Dkuk van A Bsinkuan Heden overleed mijn geliefde echtgenoot de Heer J C BRANDT Hoofdonderwijzer te Zwammerdam in den ouderdom van bijna 26 jaar Wed J C BRANDT Ehkis Zwammerdam 29 October 1879 Volstrekt eenige Kennisgeving VOLZSOmEEWUS Op ZATERDAG 1 NOVE MRBR e k zal door den Heer J van KMMPEN in een der lokalen van de Rgks Hoogere Burgerschool alhier geopend worden een cursus in Handenarbeid voor kinderen van 8 14 jaar Eene Ouders of Voogden die hunne kinderen of pupillen aan dat onderwijs wensohen te doen deelnemen gelieven zich daartoe aan te melden bij genoemden Heer van Kempen of bij een der ondergeteekenden leden van het bestuur d er afd Gouda e 0 van Volksonderwijs die tevens bereid zijn belangstellendeiT nadere inlichtingen te verschaffen J GONDA A Wr 64 en uitmuntende P C VAN DER MEULEN WEI HOöl M BOUWLillEiV te zamen groot 15 Hektaren 47 Aren 26 Centiaren aan één gelegen in den polder Groot Keulevaart te Flaastrecht bjj het Dorp eerst in 3 perceelen en dan gecombineerd bij biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Landen 1 Januari 1880 en de Gebonv 1 Mei 1880 Nadere iiilichtingen zijn te bekomen zóó ten kantor van den Notaris J G BROUWER NU iVV Nieuwegracht Runnebaan F Nr 247 + utrecht als ten kantore van den Notaria 1 J F HF IJMAN te Uatistrecht A ROOZEBOOM Door bijzondere omstandigheden VRAAGT Mevrouw de Wed MOLENAAR te Waddinxveen eene FLINKE van goede getuigen voorzien UIT DE HAM TE ZOOP Vimii nieuw gebouwde IVONINOEN met CrBOJVD erachter Te bevragen bij den Uitgever dezer Courant onder No 352 NAtiÖ MLElM lLTrlE PLAATS HYAWGl Hfi NDMM SHYERWISSEHHG De ondergeteekenden P W de JONG J dr JONG Jr kantoor houdende te Breda en Riilderkerk brengen ter kennis van belanghebbenden dat zij even als vorige jaren hunne kantoren hebben geopend tot het sluiten van overeenkomsten voor de bezorging van PLAATSVi ilVA GKHS en XU IWFJtVKIlVVISSELAAaS voor de lichting 18H0 door het gebeele Rjjk Bjj het sluiten der contracten verbinden zij zich tot het volgende 1 Dat do Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars aan hunne verplichtingen stipt voldoen 2 Dat de belanghebbenden gedurende den gehjpelen diensttijd in geen opzicht worden bemoeih kt zoodat niet alleen de verantwoordelijkheid volgens art 61 der wet van 19 Aug 1861 Stil n 72 voor rekening van de ondergeteekenden komt maar zij ook tevens den opvolgenden Broeder van dien Loteling vrijwaren ingeval door hem volgens de bepalingen van de artt 49 en 50 dier wet geene vrijstelling mocht kunnen worden erlangd dientengevolge zal een gezin van drie Broedera duor hot sluiten van één contract voor alles vrijqewaard zijn Wat de betaling der te sluiten overeenkomsten betreft ook te dien opzichte worden bjj zekerheid van de wélvolJoeuing de meest gemakkelijke wjjzen toegestaan zoodat die öf in gedeelten óf in eens óf dadeljjk óf eerst nadat de loteling van zjjn verantwoording is ontheven óf na geheel volbrachten dienst en alzoo na vjjf jaren worden geëischt Bi genoemde firma zjjn voor belangstellenden ter inzage veertig gesloten overeenkomsten met Deelnemers voor de aanstaande lichting 1880 P W DB JONG J tlK JONG Jr Breda Ridderkerk October 1879 Inlichtingen zijn te bekomen bij de Agenten van genoemde firma THEÜNIS van WIJNGAARDEN te Hendrik Ido Ambacht A de LOOIJ Kofiiehuishouder te Oudshoorn en S BOOT te Gouda Een der leden der firma of een der agenten door ons aangewezen zullen tegenwoordig zjjn Maandag te Gorinchem in het Koffiehuis de Beurs bij den Heer BRESSER Dinsdag te Rotterdam in het Koffiehuis Café du Commerce bij den HeerSCHROORS Donderdag te Gouda in het Hotel de Zalra bij den Heer VOS Vrijdag te Dordrecht in het Nederlaudscli Koffiehuis bij den Heer ZAHN De ondergeteekeude E WO UT van dek KLEUN fabriekant wonende te Gouda verklaart bij deze als dat hij voor de lichting 1878 een CONTRACT voor PLAATSVERVANGING heeft gesloten met de Heeren P W en I de JONG te Ridderkerk en dat door die firma nu reeds de derde plaatsvervanging zonder kosten of de minste aarzeling is gesteld zoodat hij genoemde firma in ieders gunst mag aaubevelen E van drr KLEIJiV Kattensingel O 111 Jtp PLAATSVERVA NGERS en NUMMERVERWISSELAARS kunnen dadelijk an genomen worden bij S BOOT Spoorstraat te Gouda Bij deze Cuiiraiit behoort een liijtoegfsel BUITENLAND Iluilculaadscli Uverzlclil De Fransche Kamers zaUeu op 25 November weder bijeeiikotneu Volgens een bericht aan de Standard doet Rusland kraehtige pogiuf eo om weder de goede verstaiidhuudiiig met Diiitschlaud ea Ojstennjk te herstellen en het is bijua zeker dat de drie Keiztrseen sumeiikoinst zuUeu hebbeu De Pruisische troonrede is in de eerste plaa s een zeer zakelijk stuk Over al wat aan den strijd der panijeu kau doen dcnkeu wordt niet of skclits even gerept Kr wordt slechts gfsprukeu van arot id die gemeeuschajipelijk kan worden verricht onverschillig tüt welke staatkundige partij men beboorc Het is alsof de regeering heeft willen toonen dat ook onder een conservatieve meerderheid de Wftgeveade arbeid zeer vruchtbaar kan zijn Kn geflft van de loorgestelde maatregelen heeft iets reacitouairs zoodat al dadttijk de vries wordt weggenomen dat van de nu verkregen nieerderh id gebruik zou worden gemaakt om terug te komen op hetgeen met eene liberideu meerderheid tverd tot stand gebracht De Kamer vau afgevaardigden heelt met èl8 stemtueii den heer Koller tot h in n voorztuer gtkuzeii legen iOt stemmen die op den heer v lienitigSLU zijn uitgebracht De heer Koller verklaarde het voorzKterbchap aan te uemcn betuigde zijn dunk voor de hein ten deel gevallen onderscheiding en beloofde de sliptste onpartijdigheid bij de leiding iler debatleu De Kamer koos Benda nationaal liberaal tot tirsleu en Heerema j lid van t centrum tot tweeden ondervoorzitter De verkiezingen voor het I andECoinllt v in Elzasl othariiigen zijn bepaald op d en 18 November Kvenals bij deu Pruisischeu Landdag zijn t getrapte verkiezingen De beruadslagiug in het Ooslenrijksche Lagerhuis over het adres van aiitwoonl op de troonrede is eergislcreu betrekkelijk kalm aangevangen daar de verzoeuiitgsgeiinden den voorrang hadden bij het spreken Zoo kalm zal hel echier wel nul blijven ea de uitslag laat zich voorzien Het Ministerie slelt zich vooralsnog boven de partijen uMar na het adres van antwoord zal hit parlij mocleo kiezen heeft het in het Ligerhuis de meerderheid op zijn hand maar een ineirdi rheid die licht eu i lI spoedig te groüie eischeu kan siellen de mcerdcrhi id in het Heerenhuis kan worden verkregen door de bekende kunsiinanoiuvrl welke men l airschub noemt d i de benoeming van zooveel wtlgeziude Itden dut de nieerderht id gemaakt is De Kiigilschen schijnen voornemens om te Kaboil te overwinteren generaal Roberts toch heeft voor ongeveer vijf niiianden levensmiddelen doen opstapelen terwijl de troepen behoorlijk onder dak zijn gebr ichl Het vrediscongri 9 te Napels is tunielijk ooilogzuchtig geciudigd Onder het publii k waren vnj wat Voorstanders van de inlijving van Triest en neds sochiends waren plakkaten verspreid mei de woorden Viva Trieste Viva Trcnio Morte all Austria De politic zorgde dat deze spoedig verdwenen Mn ir 111 hit Congres zelf maakten de aanhangers van deze denkbieldeu dis te meer rumoeren toen een dir voorstanders van den vrede eenigermale brleedigmd over het leger begon te preken vloog de gioole meerderheid op en riep Viea d ercilo leve het leger waarop de politie tusseheu beideu komen moest Er was echter geen houden meer aan en de beraadslagingen kwamen plotseling tot een einde nadat nog iuderhiiiist een vredelievend voorslil wus binnengesmokkeld eu quasi met acclaiealie aangenomen Maar niemand luisterde meer men Inchlc schreeuwde floot en liep de zaal in en uil die ten slotte in groole verwarring werd verlaten BINNENLAND GOUDA 1 November 1879 l M heeft müt ingang van l November 1S7 benoemd tot schoolopziener iu het 7de schooldistrict vau ZuidIïolland dr D Terpatra alhier Donderdag 13 November e k heeft de eerste uitvoering plaats in dit seizden der Goudsche Orckestyeremigitt waarop men in de gelegeuheid zal ziju twee zeer gunstig bekende solisten te bporen a de heer Hennan W Petri eu mevr Petri Tornauer De vereeniging heeft reobt op de waardeeriiig der Goudsche ingezetenen voor hetgeen zij op kunstgebied deed eu blijft doen Hoevel zij zich reeds in veler syinpatliie mag verheugen wrdient tij een i oggrooler aaiitul leden te bezitten Thans is de meest geschikte gelegenheid om tot de Vereeniging toe te treden daar wij aan den aanvang staan van een nieüw seizoen dat 13 November zoo waardig bsloofi geop ud te worden Z M heeft het eereteeken tot belooning van eervolle langdurlgen werketyken dienst bij de sehutterijen o a toegekend aan S J Prinsenberg muzikant bij de dd schutterij alhier De heer Posthumus alhier deelt in k IVekker mede d it de commissie uit de onderwyzers in het 7de district van Zuid Holland die bepaalde voorstellen zou doen a inga uide het op te richtep ouderwijzersweduwenfonds haar taak heeft verricbt eu dat eerstdaags door een bijzondere districts vergadering een eu ander ouderzocht en l esprükeii zal worden om daarna een algemeene vergadering bijeen Uroepen ten einde tot het vaststel Ie tl vau een reglement en het constateercn der vestiging van de vereenwing over te gaau De gemeentebegrootiug 0t 1880 is door den Kaad te Waddinivcen vastgesteld in ontvangst en uilganf op ƒ 31 119 05 Dtr hoofdelijke omslag is tot 7óOO uitgetrokken terwjjl de kosU U van het openbaar onderwijs zijn geraamd op ƒ 8725 De aiiM het burgerlijk armbestuur verleende subsidie bedraagt ƒ 2850 In de eerste vergadering der vereeniging Nut en Vermaak gisterenavond te Zeveuhuireu gehouden trad als spnker op de Heer P Blok Jr secretaris dier venemging Zrju onderwerp Em uihtapji bij nacht werd door het talrijk opgfkomeu publiek met onverdtelde aan i iclu aangehoonl De bijdragen iii ernst en luim die na de pauze geleverd werdeu door de hh C D B van Leeuwen Prewijt Mark van der Hilt L van Leeuwen en door den spreker verschaften mede veel genot De 16e jaarreeks der Vereeniging Vinterlpzingen te BergAmbacht werd gisteren geopend door den voor itler den heer J G Betting die eene novelle voordrotg getittld Unisdijke Tafredfjen Daarna werdeji door den spreker en den heer D Oskam eenige bijdragen geleverd De leden dir Provinciale Stalen van Zuid IIuüand zullen aansuandeu Dinsdag bijeeiikümeu Li die najaarsbijeenkomst zuilen behalve het vroe er vernidde nog aau de orde komen de rapporten üver den toestand van den Nuor lu Iekdijk uigebniclitdoor de hoofdingenieurs der provinciën Noordholland Utrecht en Zuid Holland Voorts is dour Gedep rftaten ingediend een niet hun ainblgenoolen van Utrecht gemepuschappeüjk opgemaakt onlwerpbesluit tot vaststilling van een reglement voor den polder Vliet en Dijkveld gelegen o ider de gemeenten Haastrecht Zuid Holland en Hoeukoop Utrecht Door de regelingscommissie van hel XVlTu Taaien Letterkundig Congres te Mechelou gehuuden is teu rekest verzonden aan dé ministers van binnenlandsche zaken in Nederland en België om beide lU geeringen te verzoeken krachtige maatregelen te nemen om de verdere uitgave van het Woordenboek der NederlandscU taal te verzekeren en te bespoedigtn Aau de Tweede Kamer der Staten Generaal is een adres gezonden door de Vereeniging au beetworlelsuikei fabrikanten naar aanleiding van hetontuerp van wet houdende nadere bepalingen omtrent den accijns op suiker Zij zegt met genoegen kennis te bebbi n genomen van artikel 3 paragraaf 3 Hare leden toch hebbeu de treurige ondervinding opgedaan en vinden de waarde van hun fabrikaat gedeprecieerd door de sedert jaren kunstmatige kleuring het verschil iu standaard monsters tusseheu Nederland en België en de toepassing van den standaard hier te lande De vereeniging be chouwt het ontwerp van wet niet gericht tegen reèelen handel maar wel tegen het enorme misbruik dat van de bestaande wet ten koste der schatkist en ten nadeele der HoUandsche beetworielsuiker fabiiekanteu gemaakt wordt een misbruik officieel weergegeven iu de marktberichten en alleen geldende voor ons land Het groot bezwaar legen chemische analyse moet de Vereeniging verklaren niet te begrijpen ju bet belang der raffiaadeurs liet zij dit punt vroeger onaangeroerd maar nu het weder t p sprake komt stelt zij eenvoudig de vraag waarom voor de firma de chemische analyse niet toepasselijk is waartoe de fransche rafHuadeurs de beetwortelsuikerfabrikanten aldair dwongen over te gaan eu welke voorwaarden vau verkoop zeer spoedig daarna door de Nederlandsche raffinadeurs aan de Nederlandsche beetwoftelsuikerfabrikanten opgedrongen werden terwijl tbans voor de beetwortelsuiker in g heel Europa de analyse iu den handel van toepassing is Bij den aanvang der overweging vau de staatsbegrooting voor 1S80 had blijkens het voorloopig verslag o er Hoofdstuk I iu de meeste afdeelingen eene uitvoerige gedachlcnwisseliug plaats over de aftreding van het vorig en de optreding van het tegenwoordig ministerie Naar het oordeel van vele leden die de aftreding vau bet vorig kabinet hadden betreurd was die aftreding niet genoegzaam gemotiveerd Over de optreding van het nieuwe kabinet heerschle veel verschil van gevoelen Een deel der leden keurdo die optreding hoogelijk af Of de meerderheid der Kamer was liberaal en dan kou alledii een liberaal kabinet óf die libtrale meerderheid bestond niet en dan kon alleen een kabinet van de zoogeuaamdt reebterzijde raison d etre hebben Toch was er uu eeu kabinet opgetreden waarin twee leden zitting hadden die zich steeds tot plicht hadden gesteld tegen elk liberaal bewind Icrachtig oppositie te votren Lgü daarvan de formeerdtr van htt kabinet had nu ambtgenooten helpen b noemen die Ó tw welverdienden naam hadden van de liberale richting te ziju toegedaan Hij had daarenboven de liberale vlag ontrold en verklaringen gedaan waaruit bleek dat ziju bewind zonder eenige bepaalde uitzondering het regeeringsbeleid in de richting der liberale partij voeren zou Dit nu achtten deze leden niet overeen te brengen met de politieke moraliteit en op dien grond meenden zij dan ook aan het i ieuwe kabinet alle vtrtrouuen te moeten ontzeggen Andere leden die het aftreden vau den minister Kappeyne vooral toeschreven aau twijfel omtrent de deufidelijkhiid der btginseleu die hij geroepen was iu toepisaing te brengen en vooral aan het bij de voorbert iding der uitvoering van de onderwijswet verkregen inzicht dat die begiuselen iu de praktijk schipbreuk bcgüimen te lij Ieii konden nauwilijks woorden viudi ii om do teh ursttiling uit to drukken dat zich thai s met de toepassing dier beginseltn een k ibii et giiii btlasteii van wiens samenstelhr men gaiisch andeie inzichten luid mugen veru achleii Ook h i kenschetste de politiek van Lijnden Zieh door immoraliteit In eene afdeeling werd meer betreurd dat het nieuwe bewind zich ook ten upziehte van de uitvoering der onderwijsvvet geplaais had 0 het standpunt van het afgrtredene en reeds dadelijk onbewimpeld verklaard had het spoor zijns voorgangtis te willen volgeu en zich zelfs tfgeu het bekende volkspetilionnement had verklaard Zij die de optreding van dit kabinet volkomen goedkeurdeu Wezcn er op dat aan een kabintt iu dtn geest der r ctilerzijdc nii t te ilenken viel zonder kameronlbiiiding en daartoe niet zou kunnen worden overgegaan dan op den negatieven grund van niet invoering der onderwijswet Iloügstw i irstlujnUjk ou tengevolge van zulk een maan i il de nneuUilieid