Goudsche Courant, zondag 2 november 1879

iu de beide kamers niet verplonist worden Wat men daarvnu toch zeggen mocht de groote meerderheid der bevolking had de nieuwe ondervvijswet met hooge ingenomenheid begroet Maar gesteld de poging gelukte dau zou het kabinet der rechterzijde in zijn programma althans voorloopige handhaving der wet van 1857 moeten opnemen tegen welke wet dezelfde rechlerKijde juist strijd heeft gevoerd Deze leden meeudcn derhalve dat geen andir dan een liberaal kabinet mogelijk was En daar het tegenwoordig bt wind getoond had zich in die liberale richting te willen bewegen kon naar hun oordeel tegen de samenstelling er van geen ander bezwaar worden gemaakt dan dat er twee ministers in zitting hadden wier autLcedenlen niet strookten niet het thans geleverd programma van regeeringsbuleid Men mocht echter niet vergelen dat de miuistt r van Lijnden reeds sedert 2 jaren niet meer aU het hoofd eener partij aan de actieve politiek had deelgenomen Sommige leden gingen nog verder en konden bij de geopenbaarde voornemens van het nieuwe bewind hare daden niet anders dan met vertrouwen tegemoet zien Zij achten daartoe geen voorafgaand votum iu de Kamer noodig gelijk anderen hadden gewenscht Een derde gevoelen werd verdedigd door hen die meenden dat onafhankelijk van aanleiding en oorzaak vau het optreden van dit kabinel zonder overeenstemming tusschen regeering en vertegenwoording eeu duurzaam en voor s lands belang vruchtbaar bestuur onmogelijk is Om die Ie krijgen mocht omtrent de meest belangrijke onderwerpen van staatsbeleid geenerlei misverstand of dubbelziunighcid overblijven De regeering moest dus in staat worden gesteld om zich duidelijk en stellig te verklaren omtrent hetgeen zij rich voorstelt te doen Ook omdat van de iszichteu der Regeering hieromtrent deze leden hun steun afhankelijk stelden Door de lïotterd imsche afoeeliug der Vereenigingtot Bescherming van Dieren is een adres tot eiï Gemeenteraad gericht houdende het verzoek om hetgebruik van honden als lastdier geheel te verbiedeneu te bepalen dat zij alleen mogen wurdeu gebruiktals treküieren onder handwageus en daarvoor ingerichte karren t Is te hopen dat aan dit verzoekeen goede ontvangst in den Jreineenteraad zal te beurtvallen want meermalen ergert men zich aan de schandelijke wijze waarop honden worden mishandeld dievoor zwaar geladen karren gespannen deze gelijktijdigmoeten dragen en trekken Nog slechts eeu paardagen geleden waren wij er getuigen van hoe tweehonden voor eeu groentekar letterlijk over den wegkropen hun onbarmhartigen meester na die op zijngemak vooruit wandelde R A Er is uitzicht dat onze handelsvloot binnen kortwordt vermeerderd met een of twee stoombootenvan 1000 ton die de Kou Ned Stoombootmaatschappij laat bouweu II Woensdagavond werd de eerste vergadering der Vereeniging tot beoefening der Knjgswetenschap door den voorzitter den gen maj Knoop geopend ten einde alvorens eenige huishoudelijke zaken te regelen te weten uitbrensren van verslag omtrent den toestandder vereeniging verantwoording betreffende het geldelijke beheer gedurende het afgeloopen jaar verkiezing van eenige bestuursleden behandeling van een voorstel hoofdzakelijkstrekkende om voortaan den sprekers een honorariurprvan ƒ 50 toe te kennen onder gehoudeuheid omaan het eiude der spreekbeurt de verhandeling gereed voor de pers aan den secrelaria der vereeniging te overhandigen De aftredends bestuursleden mnjoor ingenieur Eland en kapitein der artillerie van deu Burg werden herkozen terwijl de heer Bosscher vroeger werkzaam bij het binncnhmdsch bestuur op Java de zetel werd aangeboden vacant geworden door de benoeming van mr H v d Hoeven tot hoogleeraar te Leiden Op het voorstf ad 4 vermeld werd nog een amendement ingediend ten doel hebbende het honorarium te btrekenen tegrn ƒ 16 per vel doch dit werd verworpen en daarna het voorstel van het bestuur met algemeene siemmen aangenomen De heer Wupperman trad vervolgens op om de werkkring dislocatie oefening enz van het wapen der cavalerie te bespreken waarbij S inzonderheid trachtte aan te toonen hoe zeer de cavalerie ook nog heden en dage in strijd met de meening van velen een belangrijke rol bij de verdediging des vaderlands heeft te volbrengen Hij verplaatste daartoe de toehoorders in gedachten naar onze grensprovincien op het oogenblik der V mobilisatie en schetste den toestand van het niet door verdedigingsmiddelen beschermde gedeelte des lands bij den intocht der vijandelijke legerscharen Hoe de cavelerie alsdan spoorwegknoopcn toegangs wegen enz behoort te verdedigen opdat niet een zeer klein getal nhlunen zich de weelde veroorloven zouden brandschattingen te vorderen en de vijand in het algemeen niet de vrije schikking zoude erlangen over al de hulpbronneu der openliggende gewesten waarop het vaderland bij het ontwerpen van zyu verdedigingsplan had gemeend te kunnen rekenen Na alzoo de noodzakelijkheid der cavalerie betoogd te hebbeu werd hare sterkte nagegaan en deze Uegroot op 14 escadrons van 134 ruiters iu Stieltjes vond S in dit opjsicht eeu te waarderten bondgenoot doch deze autoriteit meende de helft te kunnen vormen uit de schutterrij welke meening tegenspraak ondervond bij den heer Wupperman die op geen half bakken ruitery wenschte te stemmen Vervolgens ontwikkelde S een stelsel van dislocatie oefening en uitrusting waardoor de cavalerie in staat zou worden gtsteld om in alle opsiohteu aan de roeping te voldofln dte voor haar iu ooilogstgd was weggelegd Ni afloop der voordracht werd de gelegenheid geopend om daarover van gedachten te wisselen Ecu modiste beweerde dat men dezen winter algemeen ouderwetscbe schuilhoeden zal dragen allemaal van vilt en altemaal met vogels Dit laatste is dedüodsl ig aan de menschelijkheid en het geaond erstand al zegepraalt een ondoordachte modegril laten de Nedtrlandsche dames dat toch niet nadoen Liat ons met alles garneeren behalve met vogels die anders niet geschoten zouden worden Vele soortenbeginnen reeds uit te sterven door dat moorden opreusachtige schaal Eu daar zyn vrouwen de oorzaak van Een dame men had haar naam openlijkmoeten brandmerken garneerde onlangs haar geheele toilet met zwaluwen en een dito vogel alskapsel Huisor Ten einde te bevorderen dat de militieplichtige die door de nadere inlijving van pen ander loteling recht op ontslag uit den dienst der militie heeft verkregen zoodra doenlijk uit dien dienst worde ontsidgeii heeft de Minister van oorlug bepaald dat de machtiging tot bedoeld ontslag voortaan rechtstreeks aan den betrokken kommandeereuden oüicier zal worden verstrekt n dat daartoe niet langer de tussckenkoinst van deü provincialen adjudant zal worden ingeroepen Eenige dugen eleden reden een paar jongelieden uit Willemsoord met paard en wagen vergezeld door wederzijdscbe ouders naar Steenwijk om aldaar door den ambtenaar van den burgerlijken stand door i e echt verbonden te worden Onderweg werd er aanfttlegd bij een tapper die de vlag had uitgestoken Het paard werd zonder behoorlijk opzicht gtbiten en de familie ging zich in de gelagkamer verpoozen Door de golvende beweging van de vlug vcrsclirikt geworden ging het paard met den ledigen wagen achter zich op hol den straatweg over iu de ricliling van Steenwijk Ter hoogte van de buurtschap Titk gekomen waar juist dr Middendorp in tegenovtrgestelde richting met zijn tilbury doorreed havende het voortijlende paard dat rijtuig zoodanig dat de dücter ofschoon zelf ongedeerd gebleven zich van eenander rijtuig moest voorzien Steeds voortijlende kwam het razende paard voor den gesloten tolboom nabij Steenwijk sprong er over heen waarbij de wagen werd verbrijzeld en vloog nu alleen Steenwijk binnen Gelukkig echter bracht men daar het paard spoedig tot staan Als eene bijdrage tot de geschiedenis der qiiaestlon bruiante van de vleeschprijzen verdient vermeliling dal een Amsterdamsohe slager die in December 1878 I had aangenomen de levering van het vleesch voor eene groote instelling van weldadigheid thans uit eigi n beweging den prijs verminderd heeft lloewtl hij volgens contract tot 31 December 1879 mocht lu rekening brengen 98 cent per kilogr laat hij zich slechts 90 cents betalen In het Alexandra Palace te Londen zou de vliegende trapeziste Zaeo volgens de nankondi ng door middel van eeu veer uit een doos worden geschoten en dan na verschillende wentelingen in een net terechtkomen Bij de repetitie echter kwam Zaeo met het hoofd terecht tegen een vooruitstekend stuk ijzer en badende in haar bloed viel zij in het net Het is de vraag of zij in leven zal blijven maar in elk geval is de vertooning verboden Ais een staaltje van den wetteloozen toestand in het westen van Ierland kan het volgende dienen dat dezer dagen aan de Pali Mali Gazette geschreven werd Eene dame meldde mij daar even dat twee van hare pachters die het gewaagd haden haar hunne pachtpeningen te komen betalen op hun terugweg half vermoord werden Den volgenden dag vonden zij op hun land vijf koeien en negen schapen gedood Tegen dit terroisme schijnt de openbare macht geheel machteloos Geen wonder dus dat ook ds goedwillige plattelandsbewoners zich aan de bevelen der roervinken maar onderwerpen Van den gouverneur van Aljeh en onderhoorighedcn zijn by telegrammen gedagteekend KottaKadju 14 en 16 Sept de volgcude berichten ontvangen wOp politiek gebiek geen bijzonder nieuws Weder onderwerping van vele mindere hoofden uit XXII Moekims Terugkeer bevolking toenemend Oezondheidstoe standGrootAtjeh vry bevredigend in Pedir heerschea pokken vrij hevig In IXVI Moekiras zyn meer dan duizend menachen aan den veldarbeid Regenachtig weder met zwaie windvlagen Gezondheidstoestand minder gunslig Ziekteen aterftecyfer hooger Terwijl van alle zijden gelijk boven blijkt geraekl wordt dat in Atjeh rust eu vrede wederkeeren ontvangt kei a öpifl McA Jïa rfe A arf berichten die het tegendeel melden bij de bevolking der XXVI Moekiins geen spoor van toenadering een nieuwe guerilla oorlog ophanden de troepen dood af het hospitaal ovei vol de officieren ontstemd omdat kitpueiti Ualewijn als controleur in het veroverd gebied vervangen is door een civiel controleur Het Al0 Dagblad van N I daarentegen vernam uit Atjeh niets bijzonders dan dat de eerste steen gelegd is voor den Missigit waarvan de bouw sinds langs is uitbesteed voor ƒ 108 000 zoo het blad zich niet vergist maar die nog nimmer was aangevangen In de landquaestie in de Minahassa is een besluit verschenen noodzakelijk gevolgd van dat waarby de llegeenng zich eigeuaar verklaarde van deu grond De Europeanen die zouder bij de Uegeering bekenden titel land bezetten moeten zich vóór zekeren termyu tot het gewesielifk bestuur wenden om regularisatie van hun bezit tegenover i m eigenaar de lltgeeriug van Ned lndie Een groot bezwaar echter iu de Minahassa zegt het A D is de telkons opnieuw verrijzende dubbelzinnigheid in hel grondbezit die met dezen maatregel met in orde te brengen is Er zijn namelijk in de Christelijke Minahassa vele aanzienlij ki liuofden die hunne dochters geheel Kuropetscli klecdcn niet alleen maar opvoeden t geen gepaard bg de blanke kleur dier jonge dames en bij de overeenkomst van godsdienst met de Hollanders eene geheel andere verhouding tusschen beide ufdeelingen der iiigfzelmen teweegbrengt dan ehlers in Ned Indic zoodat regelnialige huwelijken tusschen Europeanen en volbloed inlandsche meisjes niet ongekend zijn en zeker meltertijd talrijker zullen worden En stuk koffieland dat zulk een meisje ten huwelijk brengt behoort dan aan de gemeenschap van deu l uropeeschen man en zijn inlandsche vrouw en de vraag moet uitgemaakt worden of dan de lot nog toe aan den lande tegen den bepaalden regeeringsprijï geleverde koffie van dit land voortaan door den Europeeschen eigenaar tegen zijn eigen priji in den vrijen handel zul mogen te gelde geminikt worden De vergadering van den zevenden NedTlandschen Protestaniendag werd Woensdag door den voorzitter dr A Kneuen met eeu korten welkomstgroet geopend Naar het rslag van deu secretaris den heer J van Eoeneu Martinet bedroeg het aantal afdeelingen oat met 7 vermeerderd was 83 bij een ledental vaa 9600 zeshoi dera meer dan in 1878 Wat de gehouilen lezingen betreft werd de opmerking uict verzwegen dat voor den Bond moet worden gewonnen De liederenbundels vinden hoe langer hoe moer ftrek De leesbibliotheken breiden zich nil De z jndagscholen bloeien Iu het hoofdbestuur warea opg treden mr Telting en ds van Loenen Miirliiiet terwijl dit jiar prof Kneuen en dr Slotemaker moesten aftreden De rekening en verantwoording van de kns werd goedgekeurd tot een bedrag van ƒ 7y7G 98 3 in ontvangst eu ƒ 577 S SB s in uitgaaf Als een bron van inkomsten die nog veel ruimer kon en moest vloeien werd de Hervorming genoemd terwijl men hierbij het uitzicht heeft geopend op eene toevoeging in de vorm van een Zondagsblad voor het volk De heer Bohringer ala lid der commissie voor de liederenbundels kondigde aan dat naast de twee beslaande een derde zou worden uitgegeven waartoe hij intusschen de hulp vau den Bond tot verspreiding inriep De heer Maronier gaf een gunstjg verslag van de Zondagscholen met de mededeeling dat 1200 exemplaren van den scheurkalender benevens andere kinderboekjes zijn verkocht Over het voorstel van het hoofdbe ituur De vergadering overwegc wat er gedaan kan worden voor de godsdienstige ontwikkeling van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen en machtige het hoofdbestuur tot het benoemen eener commissie om voor dit doel werkzaam te zijn zal door de bestaande commissie voor het godsdienstonderwijs rapport worden uitge bracht Tot ledeu van het hoofdbestuur werden gekozen prof B van Boneval Eaure en de heer P H jlugeuhoUz jr De volgende vergadering zal te Deventer worden gehouden In de avondzitting heeft de eerc voorzitter prof J T Buys een welsprekende rede gehoudeu Welke treurige gevolgen een grap hebben kan blijkt op nieuw uil het volgende voorval dat de Gazette des Tribunauic mededeelt Twee oude viaschers eu L sedert jaren met elkander bevriend waren deze week bij de brug van Olichy samen gaan henirelen Terwijl M geheel in het luren op zijn dobber als verzoukeu was kwam L op het denkbeeld hem eeos te doeu opschTikkcn wierp eensklaps twee zware Bteeuen in het water en verschool zich tegelijk achter een dikken boom Hij bereikte zgu doel volkomen want zijn vriend sprong werkelijk verschrikt op meeneude dat L in het water gestort was Maar helaas daar bleef het niet bij De goedhartige man sprong te water om zijn vriend te redden en werd door den stroom medegeslecpt Toen de grappenmaker van achter den boom te voorschijn kwam en ontdekte wat er gebeurde was het reeds voor redden te Iaat Vergeefs werd gedoken en de ongelukkige hengelaar slachtoffer van een grap en de vriendschap dood opgehaald Een dagblad van Philadelphia the Progress deeh mede dat de Reading spoorwegmaatschappij op de liju van Philadelphia naar New York een blik eni trein heeft gcorganiaeerd die dtn afstand tusschen de twee genoemde steden te weten ongeveer l jO kilometer in twee uur za nfleggen Deze sm lheid 76 kilometer per uur is echter niet bijzonder buitengewoon want de posttrein tusschen Londen en Glasgow bij voorbeeld do zoogenaamde vliegende Schot rijdt ongeveer even snel Maar nu komt alter meester ter baan De Pensylvanische Spourwegmaatschappij om de concurrentie der Heading hel hoofd te bieden kondigt nu op hare bfurt een bliksem trein tusscht u Philadtlphia eu New Tork nan die 1 mijl per minuut zal afleggen Zoodat de reis op haar lijn met d e snelheid maar ruim anderhalf uur duren zal De lijn der Pensylvanisehe maatschappij is pveii lang als die der Iteading Ecu mij per minuut is 90 kilometer in het uur Iii Frankrijk is thans de grootste snelheid te weten die van den bliksem trein ParijsMarseille niet meer dan 61 kilomeier per uur Dat verschil is dus vf rbaziugwekkend Men moet daarbij echter in aanmerking nemen dat de spoorweg en het materiel van de Peusylvmnsohe niaatsohappij geheel bijzonder ingericht zijn om die duizeling wekkende snelheid Ie beniken Zoo wordt b v de stoomketel geheel automatisch gevuld Tusschen de rails loopt over de geheele lengte van den weg een diepe goot met water gevuld en at rijdende zuigt de locomotief uit dat reservoir het beiioodigde water tot voeding van den ketel op De heer Amersfoordi te Haarlemmermeer schrijft het volgende D Agricultural Gazette October 20 vermeldt Op de zuiveitentoonstelling te Londen was de grootste melkopbrengst van ééae koe 33 kilo of liter vau de Hullandsche koe der heereii J 1 Humbal de grootste melkopbrengst van eenige schot was nabij 12 kilo of liter van de schol van den iuvr Zisdal hnlfbloed Hereford en Shorthorn tkine vreemde omstandigheid deed bijna voor de heeren Kumbal hun welverdienden prijs te loor gaan Een dief passende op zijne gelegenhtid doopte een pot in de kan Waarin de melk der besle koe was en stal daaruit ongeveer 1 25 liter Ware zulks niet dadelijk ontdekt geworden en had niet de plaal vanwaar de melk is afgenomen met zekerheid kunnen worden aangewezen dan zouden de heeren Rumbrd door dit schelmstuk niet alleen 1 2 5 liter mi Ik hebben verloren maar een prijs van ƒ 600 Immers zonder deze 1 25 liter zou de koe der hetren Welford meer melk hebbeu opgebracht dan de Hollandsche koe Wie dus naar Engeland gaat om tentoon te stellen moet evenals vroeger voor de poppenkast op zijn zakken passen Dat de treurige gevolgen die men van de k iaadstokerij van den bekenden Ris te Amsterdam verwachtte met zijn uitgebleven bewijst het volgend beriehtnit J e Tijd Er heerschte Dinsdagavond een buitengewone beweging en drukte aan de Amsterdamsche Spaarbank op de Oude Turmarkt Een diclite imiugte virvtrürong zich voor het gebouw en de toevloed was zóó groot dat eenige vensten uilen onder den aandrang bezweken Tot middernacht duurde de drukte voort De volksmiah iders lubben dus hun zin de eenvoudige lieden hebben zich laten opruien en namen hun spaargeld terug Van hoevtlen zal t nu verder gespaard blijven P Aan het bureau van Politic is als gevonden gcclrpo neerd Een Wit VEST een Zwarte KOUS een Hnjshoudkuudig HANDBOEK een SLEUTKL en een E C KERKBOEKJE t Is ons een genoegen aan onze lezers te kunnen mededeelen dat de beroemde kleed ingmagazijneu voor mannen en kinderen van La BELLE JARDINIERE besloten hebben hun gcilluatrcerdeu calalogus voor het wintersaizoen naar Holland te zenden Deze uitgebreide inrichting eene der merkwaardigheden in de Fraiisphe hoofdstad bevat alles Wat tot het toilet van de man bi hoort het onderscheidt zich van alle andere soortgelijke inrichlingeu djor hare lage prijzen eléi anle coupe soliditeil en di keuze barer stofiVn Wij raden len zeerste hen die V rlaiigen zich smaakvol te kleeden aan den catalogus vau La BfiLLE JAKDINIÈRE aan te vragen Wilke hun gratis h Jranco zal worden loegezoiKleu STAAT VAN BlUKVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de tweede helft der maand Septenibur 1879 uit Gouda verzonden en door tus cheiikomst van h t Postkantoor aldaar terug te bekomen Wed Vceneudaal Amsterdam Mej van der Veeje Leiden A öchultinus Holterdara H de Ruiter liel J Langevelt Rietveld H Biuuk W addiuxveen Ehrenberg lïcrgen op Zoom BlUKFKAARTEX S van Cleeff Amsterdam Gouda deu 29 October 1879 De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN KRUIJNE Laatste Berichten Londen H October De Pali Mall Gaselie oter het denkbeeld der oprichting van eeu MiddcnKuro peeseh tolverbond sprekende betreurt het dat het iiiet mogfiijk 13 ilülland daarin te betrekkin WeonOn l Uctober Het huis van afgevaardigden heeft hel onlwerp adres aangenomen met 176 tegen Di 2 strunmen Burgerlijke Stand GKIiüHKNi 2Ü Uct CernrduH JoViannes oudurs C vbq Ier Ijiuli i tn de TVaiikrljkcr 3 Jacubus uuders 1 J Mine eii I J HesM p 1 öv Llizabetli Coiiielia ouders J Oinncrt n A U estliroek KHLKUKN 30 Ocl 11 de Vrii s 73 j OMJhUI KüürtDi l Ocl W Luijeudijk 24 j cii E Vtrrtoert 25 j W ¥ de Jong 23 J eu J H van de liruek lluiutrei Ie ltulter lam 22 j ♦ Ondertrouwd WILLEM FKEDRIK de JONG EN JOHANNA IIENDRIKA van ukx BROEK HUMFREI van Rotterdam Gouda 31 Oct 1879 ADVEHTEMTIEM id m il is m S r=L3 I S 2 J it iTX A i2 Voorspoedig bevallen van een Dochter S E WELSCHEN Rozesstuaïbn Rotterdam 31 October 1879 Voor de vele bewijzen van deelneming betoond bij het overlijden van onze geliefde Dochter betuigen wij onzen hartelijken dauk J M VAN GELDER P C VAN GELDER Beroman Gouda J November 1879 V De Heer en Mevrouw ROELOFFS Kok betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bjj de geboorte hunner Dochter ondervonden s Ilage 1 November 1879 Voor eenige Heeren isnog GELEGENHEID OM TE DIMEEEN bij Ie Wed SCHEIVK Crabethstraat A 192 De Vereeniging ORANJE en NEDERLAND opgericht 10 Juni 1872 betuigt door deze aan hare Leden en belangstellende Vrienden zoo binnen als buiten deze Gemeente haren oprechten en hartelijken dank voor de milde geldelijke BIJDRAGE haar geschonken ter voorziening in de kosten dezen winter noodig tot het houden van Openbare Volksvoordrachteu uit de Volkshistorie in het Locaal Heil des Volks Met dank aan de Gevers vermeldt zij het lelant rijh totaal der Giften ad 128 85 Namens de Commissie P C DOESBURG Fres Gouda 1 November 1879 Wie iets te VORDEREN heeft van FRANgOIS GRENDEL gewoond hebbende te Gouda aldaar 20 September 11 op de Hontmansgracht overleden gelieve daarvan vóór 1 DECEMBER aaustaande opgave te doeu aan F GRENDEL Jr Apotheker op de korte Tiendeweg te Gouda 1 Nov 79 TE KOOP Om met 1 JANUARI 1880 te KK AANVAARDEN een zoo goed als ii nieuw IJ XE REN ZEILJACHT groot 49 tonnen met solide TUIG DUBBEL WERKENDE LIER DBKKLEEDEN en verder eene volledige inventaris Alles thans varende in het reeds meer dan 50 jaar bestaande Zaansche Veer tusschen Gouda en de Zaan Te bevragen franco bij A JONKER ZONEN Gouda De ondergeteekende heeft de eer te berichten Jat hij DONDERDAG 6 NOVEMBER a s GüUDA met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zijn bjj Mejufvrouw de Wed A HARDIJZER Sociëteit Vredebest op de Markt s Haob Opticien AFITMLEESCHIKBAAE voor SOLIDE HYPOTHEEK op LAXDEItUEX a 47 pCt Adres Notaris JONGKINDT Dordrecht mm HOSSELEN 1 25 per BAAL met inbegrip der zak bij partij minder Verzending franco NUffiUWEDIEP of AMSTERDAM na ontva st postwissel met duidelijk adres aan J J DE VRIES te Wierhujen JS1 IWHiWi der beno 5 8 VBNSMIDDELENe ÖTEENRxyi EN ten beho ve van het Bestedelinghuis te Go a gedurende het jaar 1880 op DINSDAG 4 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Locaal van het Gesticht do voorwaarden liggen ter lezing in bet Gesticht vau 28 October tot en met 4 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren r e Secretaih A II VAX DILLEN