Goudsche Courant, zondag 2 november 1879

Zondag 2 ISfovember 1879 Soclelelt ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Tweede Votirstelling tn het Abonnement DOOtt DE Vkbeenigixo HET MDERLA m TOOIEL Donderdag 6 November 1879 Eerste Optredeti van Men KLEINJEOartman en Louts liOV WMEE8XER NIEMAND STERFT VAITBIIJDSCHAP Tooneelspel in 1 Bedrijf van Mw Emilk de GlEAEDiJf voor het Nederlaodsch Tooneel bewerkt door ïeünis Voorafgegaan door VAN DE OUDE SCHOOL Bljjspel in 3 Bedrijven van Hugo Mui ljsb Voor het Nederlandsch Tooneel bewerkt door Mr G M VAN DE BllUÜGHEN V L Aanvang ten HALF ACHT ure PRIJZEN Dïtt PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 110 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voorHH Inteekenaren zal plaats hebben op Woensdag 5 November 1879 desavondsten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke pla i t3 130 HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woensdags avonds nog DAMES l KAARTEN a 0 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkrijgen zijn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlijk verhinderd zgn ONTVANGEN de NIEUWSTE MODELLEN GANQLAMPEN eu LANTAARNS ook tevens Hamburgsche KOOKMACHINESin ruime keuze zeer aant bevelea in deugdzaamheid eu kwaliteit tevens voorzien van een aanzienlijke partij BLIK en KOPERWERKEN alsmede KOLENBAKKEN SCHOPPEN POKEN TANGEN ZINKEN en verder alles wat tot het vak behoort W J VAN LEEUWEN Spieringstraat 41 EERSTE KWALITEIT PETROLEUM Bockhoudcn llandclsrckencn INSCHKIJVING voor den CÜKSUS in bovengenoemde vakken ook voor Dames van af HEDEN bij den ondergeteekende vóór 15 NOVEMBER a s F J BOER Lange Tiendeweg D 27 Leeraar M O A De van ouds gerenommeerde Pi THEEËIV uit den Koninklijken Nederlandschen Wortem bergschen THEEHANDEL van P W TROUSSELOT ZOO Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bij J J v D SANDEN Boter markt GooDA Dkuk van A Ukinkuan Güiidsche Orchcst Vefccnlghig op Donderdag 13 November 1879 Solisten De heer HERM W PETRI Viool Eürstl Concertmeister in Sondershausen en Mevr PETRI TORNAUER Sopraan f Het Bestuur verzoekt de aanvragen voor het Lidmaatschap seizoen 1879 80 thans begionende zoo spoedig mogelijk te doen XAILLEUIt Gouda Heeft ONTVANGEN de Nieuwste Soorten Flocconc s Ratine s Duffels MOSCOW A S en BUCKSKING en beveelt zich op nieuw minzaam aan tot he LEVEREN van jleedhtgstukeeu Ontvangen NIEUWE MODELLEN voor J0 1GEHEEREN van verschillenden leeftijd D SAMSOM STEÉiXKOEm AANGEKOMEN en in LOSSING de Ladino It UHlt rove KA CU EL KOL EN waaruit wij tot 57 4 Ct per H L Contant zonder korting afleveren Vrij aan huis bezorgd mits bij 2 of meer ILL gelijk geuuraen Lange Groenendaal t de VIclter JAN PRINCE lic Lange Groenendaal I 14 UI UU f irilül I 14 Gr root Assortiment van Garen Band m Mode Artikelen Militie iMaalsehappij Eendragt IIoofd DIrecteur den Heer J J llKHEXS te s llagc Ingevolge Art 7 der statuten is de deelneming TOT HET STELLEN VAN PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS door het GEHEELE RIJK GEOPEND De alom bekende werkkring dezer Maatschappij maakt verdere aanbeveling onnoodig Ten kantore der Maatschappij ligt voor ieder belanghebbende eene lijst van ongeveer 7500 adressen van de deelnemers der laatste 10 jaren welke dienen kan tot ONDERZOEK omtrent soliditeit of handelingen van genoemde Maatschappij De deelneming geschiedt voor GOUDA en omstreken bij den Directeur J W J AAN DEK WERF October 1879 Crabethstraat 194 te Gouda mmi mmiElmmmW Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda DE OlllGIDEËLE Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUX WIJN van ï 26 ser Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschen cwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en Iranko verzonden Alles wordt franko t huis geleverd Naaimachines zijn onovertroffen in Soliditeit Deugdelijkheid en Duurzaamheid en daardoor de meest gezochte Naaimachines der wereld Zü worden zouder prijsverhooging tegen wekeljjksche afbetalingen van afgeleverd om zoodoende ook den meest onbemiddelden in staat te stellen zich een der beste voor zgU onderhoud dienstige Machines aan te schaffen Te BOTTEIiVAM zijn deze Machines uitsluitend verkrijgbaar in het Hoofd Dépót voor lioUerdam en Omstreken 346 HOOGSTRAAT 34 1 Adverlentiën De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het GEVEN van II G C SPRUIT Door bijzondere omstandigheden VRAAGTMevrouw de Wed MOLENAAR te Waddinrveen eene FLINKE fl if van goede getuigen voorzien Te Roop of te Huur gevraagd in de nabijheid van GOUDA een stuk TEEL OF WEILAND Aanbiedingen franco bjj den uitgever dezer Courant onder N 355 1a15Söse tosel7 HEDEI OFTVANGEF Nieuwe CERVELAAJT WORST Westphaalsche HAMMETJES PATÉ S in terrines MERK HOMMEL PATÉ S PERDRAUX ROUGL in terrines Depot van THEE Sa UIT HET Magazijn van fë Wl Havenswaay Zonen Awtl GORINCHEM ÏÏ 4 MW Deze THEEËN worden afgel verd in verzegelde pakjes van vijj twee en een half en een Ned orif met vermelding van Nommer en Prijs voor zien van Bcveiistaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot Je uitvoering van geëerde orders aanbevelende j fiREEBAART LZ Botermarkt te Gouda AL WEER EE Mr uw ontwikkelings balsem heeft mijn hoofdhaar wat sterk uitviel en daar mijn schedel letterlijk met huidschubbetjes bedekt was geheel hersteld zoodanig dat ik mij niet schaam UEd openlijk een loffelyke vermelding te schenken waarvan u naar goed vinding gebruik kunt maken Gei H BOX Schilder a d Engelsche Gasfabriek alhier Ameterdam 28 Juli 1879 Haar Ontwikkeling s Balsem tot herstel van alle haarziek ns 2 de flacon Eau Chromatique om haar of baard te kleuren naar gelang men verkiest 2 de flacon Om de overtólUge Maren te vernietigen 5 de flacon KHer olie om de hoofdhuid rein te houden 2 de flacon Dames neep 50 cents Scheerzeep 50 cents Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bij THEOPHILE Haarkundige geen kapper P rederiksplein No 32 hoek Faickstraat Amsterdam l GOEDEWAAGEN VERKOOPT de van ouds gunstig bekende SINQEH NAMMNES waarvoor hg zich minzaam aanbeveelt en is zoo vrg ieder voor alle namaakseh te waarschuwen AAi BKSTFJ I G DER BENOODIGDE JkEflNSlIÜEEtBN en Steenkolen ten behoeve der WERKINRIGTING te Gouda gedurende het jaar 1880 op WOENSDAG 5 NOVEMBER 1879 s avonds ten acht nre in liet lokaal der inrichting De voorwaarden ligS en tor le ing in genoemd lokaal Namens het Bestuur L P H O O G E N D IJ K Secretaris fjiy De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1880 Te Huur Eene GEMEUBILEERDE KAMER met ruime alkoof met Bediming op den mooisten s ahd Tier Hiid ên Mö ACHTERKAMER t n zefr bilhike prijzen Adres aan het Bureau dezer Courant N 353 WINTEHAARDAPPELEN SAKSISCHE VVIT IE JAMMEN per mud i70 Kilo iO puike ROODE 3 75 in t Ljroot en klein monsters van 5 kop voor 34 20 cents Adres Karnemelksloot 3e Kade W DEN HERTOG RIJNLANDSCHE DRUIVEJN BORST HOISIG ha beste miililel tenen Hocbteii Hei sclilieirt eiiz PATERSWOLDE Prov Groningen rauberiiBrust iBrustHonip De ondergeteekende verklaart dat zijne vrouw na het gebruik van twee fleschjes RIJNLANDscheDRUIVEN BORST HONIG uit de fabriek van den Heer W H Ziokenheimerte Mainz geheel genezen is van een buitengewoon zwaren hoest W J Rntirers Landbouwer Ter voorkoming van bedrog is elke flacon voorzien van een tinnen capsule met Fabriekstempel terwijl buitendien denaam van den Fabrikant W H ZICKENHEIMER te Mainz in de kurk gebrand is Verlirjjgbaar Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht h J D den Hartog Oudewater hy F Jonker Idenburg IN BOÏÏWMATEEIALEN WAAL RIJN eu IISELSTEEN Purmerender OVENTEGELEN TERRA COTTA ORNAMENTEN AARDEBUIZEN Engelsche PORTLAND CEMENT op keur CEMENT uit de gerenomeerde Fabriek van DIJKERHOEF SöHNE in wigthoudende vaten van 180 kilo s bekroond met de Gouden Medaille te Arnhem 1879 voorts HEIPALEN VLOT en SLIJPDEELEN BADDINGS enz J MULDER Bleekerssingel Er biedt zich aan een DIENSTMEISJE voor of VAST van s morgens 8 totj s namiddags 5 a 6 nur Brieven franco Bureau dezer Courant onder No 356 rOlEBERT iASKT GoiniA maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Album en EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding J de JONGAz Mr TIMMERMAN IMTRÜMEMEELE ZÜIVER4AR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kmpersteeg K 207j aUlXA LAIIOCHE en Yzerhoudende QUINA LA ROCHE van KI 4ËI ELIi en IIOLï JpotA te Zeist Opnekkriiil Versterkend hoortsierdrijvend depot voor Gouda bij den Heer O Thitn Apotheker verder door het geheele Rijk in de bekende depots ledere flesch is niet de handteekening KRAEPELIEN HOLM voorzien Wie eenmaal Abshaubbins ofAnti Rumatische tWatten Toed gebruikt heeft erkent derzelvfer onmisbaarbeid in dit land van vocht en koude tegen alle Rhumatische aandoeningen of zoogenaamde gevatte koude door de leden Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en verkrijgbaar a 30 cis per pakje bij C B Verheul Ondcnatcr A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer k Kaulmg Alphen J B Ë Cbchlattman Bodegraven K Oosterling Haaslrecht Wed G Wilhelmus Woerden T A G H DETH Goud Mej da Wed Bosman GooJa P W den bil Schoonhoven A Prins Zevenhoiten M J Goudkade Boskoop O Hoogondyk Capelle S van der Kraats Bleiswijk Gewaarschuwd tegen namaaksel A BREETVELT Az Delft Gouda Drdk van A Beinkmak IJ