Goudsche Courant, zondag 2 november 1879

187Ö Woensdag 5 N vember jgp 2S70 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlonlieblad foor fiouda en Omstreken De Waterleiding De op jl Woensdag avond alhier gehouden meeting over de waterleiding kan niet worden geacht eenig afdoend resultaat te hebben gehad Op ons heeft de discussie en het besluit om een adres te teekenen waarin in algemeene bewoordingen de wensch naar eene waterleiding wordt uitgedrukt en dat wel ïi tout prix den indruk gemaakt van een degenstoot in het water De discussie heefl zich bepaald tot de vraag is eene waterlei ling wenschelijk of niet Zoo algemeen gesteld was natuurlijk niemand er tegen Welk üouwenaar al is hij van ouder tot ouder gewoon zijn water uit vuile grachten te scheppen zal op de vraag of hij niet liever frisch chemisch gezuiverd water zou drinken ontkennend antwoorden In beginsel kan niemand in onze atad zoo bij zich althans mag verheugen in een gezond hersengestel iets hebben tegen eene waterleiding Als aanloop tot debat was het stellen der principieele vraag niet ongewenscht maar dan onmiddelli k tot de conclusie te komen Ken waterleiding moet er komen hoe dan ook zie dat is voor een gewoon menschenverstand wat kras Verljeeld u dat de voorzitter gevraagd had Wie is tegen gezonde arbeiderswoningen of tegen goed en goedkoop vleesch of tegen een goed ingericht gymnasium Ik geloof dat er zich evenmin een stem tegen deze zeer weiiscbelijke en nuttige zaken zou verheven hebben Maar zouden alle teekenaars op het adres dan ook aanstonds bereid zjju geweest te concludeeren gezonde arbeiderswoningen moeten er komen goed en goedkoop vleesch zal er zijn een gymnasium willen wij tout i ri v één twee drie een adres aan den raad om ons in de eerstvolgende zitting al die zeer fraaie zaken welke voor velen een behoefte ja een levensbehoefte zijn te verschaffen hoe dan ook en door wien ook Wij zijn zoo vrij er aan te twijfelen Zelfs het argument dat de iiuancieele zijde behoort te worden overgelaten aan den raad zou geen vat gehad heboen op het gezond veratand van nuchtere Hollanders die onmiddellijk zouden begrepen hebben dat men practisch moet blijven en dat ten slotte de kosten van alle stedelijke inrichtingen bestreden worden uit den zak der burgerij De verklaringj dat de burgerij gaarne een waterleiding wenscht is volkomen overbodig Dat is reeds genoeg gebleken bj verkiezingen by de behandeling der concessie Voor zoover bekend is zijn noch B en W noch de raadsleden pev se tegen verbetering van het drinkwater reeds het plaatsen van tonnen met IJselwater bewyst het tegendeel Noch de blozonde wangen van de jeugdige bewoners van den gezagenden IJseloever noch het Smirnaasch tapijt op den bodem onzer geurige grachten nog de zeker betreurenswaardige kindersterfte behoeven in den tegenwoordigon stand der zaak als argumenten te worden aangehaald ten bewjjze dat gezuiverd IJselwater beter is dan een grogje van allerhande onwelriekende bestanddeeleu Die op dergelijke teksten zijn vertoog bouwt preekt voor bekeerden Het verschil in den boezem van den raad ea van de burgerij betreft de vniag of voor eene stad als de onze de vervulling van den zeer gewettigden wensch naar zuiver water mogelijk is ot niet De vraag waur alles op aan komt is deze Zijn er hier ter slede gegevens genoeg om te knnnen rekenen op het welslagen eener concessie aan particulieren of om te mogen verwachten dat de kosten eener stedcIjjke inrichting niet zóó hoog loopen dat het jnariijksch defecit der waterleiding de financieele krachten der gemeente te boven gaat Dat deze vraag op de meeting niet is mogen behandeld worden geeft veel grond voor het vermoeden dat er eeuvoadig is bedoeld eene manifestatie die als wapen kaa dienen in de hand van die raadsleden welke a tort et a tracers hunne meening willen doOTdrijven Wij hopen intusschen dat de onbevooroordeelde kalme leden van den raad niet meer gewicht zullen hechten aan het adres dan het verdient en het eenvoudig zullen beschouwen als de officieele bevestiging van wat zij iteeds wisten dat zij een groot deel der burgerj aan zich zullen verplichten indien het hun gelukt eepe waterleiding tot stand te brengen Intusschen kan deze meeting haar nut hebben Er is gebleken dat er bij een deel onzer bargerjj bij de ijveraars wantrouwen bestaat in de oprechtheid van hen die twijfelen aan de practische uitvoerbaarheid van de aanhangige plannen Er is zelfs geïnsinueerd dat de bewoners van de Haven beter water hebben dau de overige stedelingen en dat deze onmenschen zich te goed doende aan het frissche vocht van tusschen de schutsluizen zich met hand en tand verzetten tegen de mogelijkheid dat hun medeburgers op andere straten en grachten zich zouden laven aan dergelijken godemlrank Er is gebleken dat er ijselwater zeloten zijn die een geloof hebben dat bergen verzet en dus blind zijn voor alle bezwaren die tégen de inwilliging van hun wensch kiinuen worden ingebracht De bedaarde meerderheid onzer burgerij die de kas der stad moet gevuld houden zal evenwel niet weiischen dat in dergelijke opgewonden stemming die de wildste spelingen der phantasie aanziet voor werkelijkheid de zaak worde beslist Bij eene zaak als deze behoort kalm overleg de teugels te voeren over vurige geestdrift Dat Burgemeester en Wethouders dit begrijpen strekt hun tot lof Staande voor een sprong in het donker zooalshet besluit tot het aanleggen eener waterleiding hetzij voor fekeiiiug hetzij onder rentegarantie der gemeente op dit oogenblik zeker nog is aarzelen zij om tue te ge en aan deu aandrang der warme voorstanders Zij zijn nog niet overtuigd dat de verbetering die de aanvoer van zuiver IJselwater zal aanbrengen de som waard is welke naar hunne meening zal worden gevorderd en welke zij achten boven de draagkracht der be lastingbetalende burgerij te zijn Zij wensclien alvorens den sprong te doen goed de plaats te verkennen waar zij te land zullen komen Deze houding van B en W is naar onze meening de juiste en verdient ten allen tijde waardeeriiig ook al is men van oordeel dat het dagelijksch bestuur te angstvallig is in zijne berekeningen hetgeen wij evenwel gelooven dat in deze niet het geval is lutus ichen het wantronwen blijkt te bestaan wij hoorden het vermoeden opperen dat het bestuur door zijne te groote angstvalligheid gedreven de berekening der kosten vooreene stedelijke waterleiding onwillekeurig te ruim genomen had A ndereii gelooven en gaarne erkennen wij onder dezen te beliooren anderen nieenen dat de ijveraars en onder dezen met name Ur Lujjten door zijne groota ingenomenheid de bezwaren te klein achten en berekeningen maken die kant noch wal raken Wat ons aangaat wij hebben na alle gewisselde schrifturen en debatten nog geene juiste voorstelling van hetgeen de waterleiding per saldo jaarlijks ongeveer zal kosten Wel zijn wij tot de overtuiging gekomen dat Dr Luijtens eerste verzekering dat we eene leiding cadeau zouden krijgen vol strekt geene kans heeft op vermlling Om eene soliede concessie te verkrijgen ia er zeker rentegaratitie uoodig die bij de onzekei heid der reussite in de eerste jaren althans belangrijke offers van de gemeente zal kunnen vergen Tegenover het wantrouwen der ijveraarsjegens al wie niet zoo licht in vuur geraakt stellen wij het weinige vertrouwen dat ons de berekeningen van de vroegere concessionarissen en die van Dr Lnijten inboezemen Reeds de oorspronkelijke aanvrage om concessie was in ons oog niet ernstig gemeend of wel droeg blijken van overgroot optimisme omdat wij ons niet konden voorstellen dat in eene kleine stal als Gouda eene particuliere onderneming als deze eenige kans van slagen kan hebben zonder garantie vau renten Later werd ons vertrouwen op de juistheid der financieele basis niet vergroot door het bericht dat de ton der Luiksche firma zon worden voorgeschoten op voorwaarde dat dezelfde firma leverancier zou zijn van het technisch materieel en dat er nu toch garantie werd gevraagd Dr Luijten heeit onzes inziens eene berekening geleverd die de blijken draagt dat ingenomenheid met een lievelingsdenkbeeld niet de beste waarborg is voor juistheid in het becijferen van de kansen op verwezenlijking daarvan Heeft hij b v zijne opgaven der waarschijnlijke deelnemers vergeleken met het getal der aangeslagi neu in den hoofdelijken omslag Heeft Dr Luijten die zelf mede de kohieren heeft vastgesteld dan zoo weinig vertrouwen in de juistheid van de aanslagen dat hij ich overtuigd houdt dat er onder degenen die minder inkomen hebbeu dan 400 s jaars nog menigeen gevonden wordt die wel eenige guldens voor water maar geen cent voor de stadskas kan missen üp de meeting werd ons verzekerd dat Dr L zijn geheeleleven van deze quaestie zijne studie gemaakt had Met deze zeker van bevriende zijde afkomstige en met de beste bedoelingen afgelegde verklaring bewees men Dr L niiar onze meening geen dienst Indien de vroeger in dit blad m degedeelde geheel uit de lucht gegrejien berekening moest gelden als de vrucht vau die gezette stu lie dan zouden wij van oordeel zijn dat het geachte raadsUd zijn leven beter had kunnen besteden Waar nog zoo weinig zekerheid heerscht is eene vraag naar meer licht niet ongepast Wij zijn evenzeer overtuigd vau de wenschelijkheid der zaak als wie ook wij gaan zelfs verder en geven toe dat de stad als de mogelijkheid bestaat behoort te zorgen voor goed drinkwater want aan het gemeentebestuur is een groot gedeelte toevertrouwd van de zorg voor de openbare gezondheid maar als bedaarile burgers weiischen wij dat er geen overijld besluit worde genomen maar dat uien de kosten berekene voordat men gaat bouwen Hieromtrent geven wij het volgende dtnkbeeld in overweging Zou er met op kosten der stad een advies kunnen worden gevraagd aaii eene door den raad benoemde commissie van deskundigemannen buiten deze gemeente Als men b v aan drie in do practijk der waterleiding exploitatie ervaren technici en chemisfcea opdroeg een onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van het IJselwater voor drinkwater en de beste inethoce om dat te zuiveren naarde kosten eener leiding te dezer stede en hare exploitatie naar de waarschijnlijke baten en lasten naar de voordeden van gemeente exploitatie boven die door particulieren of onigekeeid in één woord men droeg huu op oin bepaalde plannen te ontwerpen geeveiiredigd aan de behoeften der stad zoowel bij flijze van concessie lüs van stedelyke