Goudsche Courant, woensdag 5 november 1879

olidi jueniing zouden we dan gcon juister basis hebben om te beoordeelen of de zaak hier uitvuerbaar is of niet De zaak is aan de orde en de richting van onzen tijd brengt mede dat de aandacht daarop zal gevestigd blijven Maar die gelooven haasten niet Hoe beter en onpartijdiger de beslissing wordt voorbereid des te meer zal het publiek belling er bjj gebaat zijn Opolteringen te wil len doen voor eene gewenschte zaak is goed maar dat te willen doen met volle bewustheid van den omvang dier offers is beter Te vragen dat onmiddellijk door wien dan ook en hoe dan ook eene waterleiding tot stand komt is zeker heel geraakkeljjk Maar moeilijker is het in deze tot een op goede gegevens steunend besluit te komen ïot verkvyging dier gegevens bevelen wg ons denkbeeld ter overweging aan liet onvermijdelijk uitstel dat er het gevolgvan wezen zal is geen overwegend bezwaar Datbehoeft betrekkelijk kort te ziJn En wij Gouwenaars hebben zoo lang ons met het bestaandebeholpen dat wy zeker niet van dorst zullenversmachten in afwachting van het advies eeuercommissie Er loopen ook aan den oever derGouwe en langs onze met de bekende Smirnasche tapijten bevloerde grachten nog genoeg kinderen rond met rozen op de wangen om te vreezen dat Gouda in dien tijd zaluitsterven B BUITENLAND HuUciilaii i8Cii Overzicht Hel jiotel van den President der Fransche republiek te Versailles is gisteren ollïeieet aan het departement teruggegeven V ni dien d ig af is Puriji dus weder officieel de hoofdst ul v in Frankrijk Men begint Ihaus eeuigsziiis duidelijk te zien in de partij verhoudingen van üe l ruisische kamer IXt conservatieven tout court hebben zich verceiiigd met de oudconservatieven en daardoor de vrijconserva tieven van zich vervreemd die zich toen 55 man sterk hebben aangesloten bij de nalion lal liberalen De eerstgenoemde uiterste rechterzijde bniclit het in vereeiiing met het centrum bij de keuze van eeu presideut tot 22Ü stemmen waar steeds eene minderheid van 160 stemmen tegenorer stond Wederom dus is de reactionaire regeeringsmeerderheid niet anilers dan een product van ongelijksoortige grootheden P faffund Junker Deze beide niaatscbappelijke klassen hebbeu in den loop der tijden het zoo dikwijls met elkaar aan den stek gehad d it zij op den langen duur gecne vrienden schgoeu te kunnen blijven en slechts zullen sameugaan zoolang betder belang dat medebrengt Het belang der groote groudeige naars die op de uiterste banken rechls zitt n is j uitnemend gediend door de politiek van prins Bisinarck Maar het centrum ïot nu toe is geene enkele der beperkende wettelijke bepaliugen ingetrokken die den priester in Duilschland klemmen tusschen de ijzeren hand der staatsmacht en hoogstens is die vaste greep iets losser gewordin Dat beleekent echter niet veel want de regeering heeft de macht dat ieder oogcnblik Ie veranderen Zou dan eindelijk de clericale partij in Duitschland haar geduld niet verliezen en voor hare trouwe hulp eenige vergoeding vorderen Zou het oogenblik nog ver zijn d it zij der regeering van prins Bismarck het dilemma zal voorleggen afschaffing der Mtiwetten of verlies vsu onzen steun iu hel parlement De conservatieve partij in den Pruisischcn landdag wenscht aan de verkiezing van een president uit haar midden niet een staatkundige beteekenis te zien gegeven Zij beweert te hebben gehandeld volgens het stelsel dat aan de krachtigste partij in het Huis de bezetting van den presidialeu zetel toekomt terwijl dan verder de billijkheid medebrengt dat de beide volgende plaatsen in het bureel worden gelalen aan de fraction die na haar de talrijk ite zijn Dienovereenkomstig is gehandeld maar het heeft toch in Pruisen nog al indruk gemaakt dat de coalitie van conservatieven en clericalen den heer voii Beniiigsen wist te keeren die niet alleen door alle gematigden werd gewensoht maar voor wien ook de ministers schijnen te hebben gestemd voor zoover zij zitting hebben Vrijdag werd in den la nddag de begrooliug ingediend de toehchtiog van den minister was niet opwekkend het gewone deficit bedraagt ongeveer 5 j miltioen mark het buitengewone 42 millioen buitendien komt er van het ioopende jaar nog een deficit bg van bijna 9 millioen wat te samen een deficit uitmaakt van over de 50 millioen Natuurlijk wordt er nu gesproken van b Ustinghervoriuing Maar wurom ook aiet VM hervorming der uitgaven Voor ilea aankoop ran spo orwcgcn zijn geen uitgaven noodig In het Oo3tenrijk8chfe lagerhuis is de adresdiHCUssie spoediger afgeloopeu dan men verwachtte reeds is het antwoord der meerderheid aangenomen met 17 i legrn 162 stemmen De positie van de rcgcerii g is dezilfde geblcTen en raeu weet niet op welke wijze zij nu het ministerie voltallig zal maken De Pester Uoi d deelt mede dat het verzoek om ontslag van graaf Zichy als ambassadeur te Kouslaiilinopel is aangeLomen De Oiicksohe Kamera zijn door den Koning geopend met eeu rede watirin verklaard wordt dat de loy mteit waarvan de natie bij de algemeeiie verkiezingen blijk gaf het vertrouwen des Konings in hit volk rechtvaardigt de betrekkingen met het buitenland waren van vriendschappolijken aard de regecring tracht uitvoering te doen geven aan de besluiten van het Bcriijusche congres de vraagstukken van practisohen aard werden giiandewcg vertüeud de regeering was overtuigd dat de groote belangen der aangrenzende rijken en de steun der Mogcudheden die het Berlijnsche verdrag onderieekenden van gunstigen uitslag op de onderh tndeliugen zullen zyn doch deze overtuiging nam de noodzakelijkheid niet weg voor Griekenland om zijn leger te organiseeren BINNENLAND ÜOÜD 4 November 1879 Bij Z M besluit is benoemd t6t notaris binnen het nrr Rotterdam ter stcndplaals Waddiiixveen mr J Molenaar adv en cand Aot alhier Zaterdag is wederom het examen van een der ploegen onderofficieren dingende naar den rang van officier afgeloopeu Daarbij heeft o a voldaan de sergeant Viin Deutekom van het 4e reg Maandag 10 November e k wordt de eerste openbare vergadering gehouden in dit seizoen van de Afdeeling Gouda en Omstreken van het Ncdcrlaudach Protestantenbond Door den heer dr VV Scheffer pred te Leiden zal d in eene voordracht worden gehouden waarin hij de vraag zal behandelen IFaarom Uatrijdeu wij het orthodoxisme Ongetwijfeld zullen ook thans bij den aanvang van het nieuwe afdeelingsjaar velen zich als lid van het Bom doen inschryven Hel is eene Vereeniging van hen die willen samenwerken om de vrije ontwikktliiig van het godsdienstige leven te bevorderen zoo bieiien den kring der kerkgenootschappen als op ieder ander gebied Bovengenoemde voordracht is voor de Leden kosteloos toegankelijk met twee dames terwijl de jaarlijksclie contributie is vrijgelaten met dien verstande dat zij minstens f 1 moet bedragen Op den spoorweg Woerden Leiden zullen op verbingen v in den Minister van waterstaat enz voortaan alle treinen te Zoeterwoude stoppeji tot het uitlaten en opnemen van reizigers indien dit bylijds is verzocht geworden Uit Zevenhuizen schrijft men ons van 3 Nov Gisteren avond omstreeks 8 uren bemerkten wij dat op ongeveer een uur ten westen van onze gemeente een zware brand plaats ha l Heden morgen te zes ure kon men nog duidelijk de vlam zien Naar men verneemt is de hofsleue bewoond door den landbouwer lluisch te Bleiswijk totaal afgebrand Ook de korenschuur die een aanzienlijke hoeveelheid graan bevatte is verbrand benevens nog twee paarden Van den nnastwonciiden landbouwer Buis werden nog twee met koren gevulde hooibergen door de vlammen verteerd Nadere bijzonderheden ii n nog niet bekend Door Burg en IVeth van s llnge werd gisteren ten Kaadhuize aanbesteed Het rioleeren van de Sumatra Suiida Madura Borneo en Bitlitonstraten en der Laan van Meerdervoort Minste inscliryver de heer Jongenburger te Waddin tveen voor ƒ 15 930 Door den spoortrein van 7 39 werd Vrijdag avond even voor de Gouwebrug te Alphen a d Rijn overreden e n aldaar wonende schepenjager W Maas ganaamd In een afgelegen gedeelte der gemeente Zwamraerdara is een som van 3200 s nachts aan een boer ontstolen Een smid die daar in de vorige week betere sluiting aan deuren en vensters maakte had een gedeelte van dat werk uitgesteld met belofte dit spoedig te zullen veirichten juist van dit ongedane is DU door den dief gebruik gemaakt om zich Ie verwijderen Daar de boer zich slechts flauw iets her innert vermoedt men dat hem bedwelmende middeleatoegediend zgn Naar wij vernemen heeft de Minister van binnenlandsche zaken in verband met het houden vgnschntterlijke oefeningen op Zondag de Commissarissendes Konings verzocht den kommaudanten der dienstdoende schutterij iu overweging te geven om voorhel geval dal bij leden der schutterij gemoeds oezwaartegen die bepaling van art 42 der schutterijwetbestaat als dan die oefeningen op dien dag na te laten rnh Ct In het voorloopig Kamerverslag op de begrooting voor Justitie wordt in afwachting van den wellicht te verwachten strijd over de wedcriuvoering der doodstraf liet verlangen uitgesproken om door de mededeeling van regeerings en parlementaire bescheiden keunis te bekomen van hetgeen by de Zwitsersche Kamers verhandeld werd naar aanleiding van de wijziging der Zwitsersche constitutie die de wederinvoering der doodstraf in de Zwitsersche kantons mogelijk maakt Met het oog op dienzelfden strijd wen olrj men te ontvangen len nauwkeurige vergelijkende statistiek der met de doodstraf vroeger bedreigde misdrijven voor en na de afschaffing van die straf gepleegd Naar het beweren van sommigen toch is na die afschaffing het aantal misdrijven tegen het leieu in hooge mate toegenomen Door verschillende leden der Tweede Kamer isonder de zaken die dringend regeling vereischende wetgeving op de naainlooze vennootschappen genoemd Hoe onvolledig de bestaande lezen wij in het voorlo jpig verslag op de Staatsbegrooting en hoe weiniï waarborgen zy oplevert tegen verkeerde praktijken hr eft de ondervinding der laatste maanden maar al te duidelijk aan het licht bracht Men meent dat beter waarborgen tegen het lichtvaardig oprichten vau iianinl jozc vennootschappen en scherper geldelijke aansprakelijkheid van de met het toezicht belaste personen daarbij iu de eerste pliat in aaniner king moeten komen l jen betere wetgeving op de faillissementen acht men in de Kamer vry algemien even urgent Ook hier heeft de ondervinding vau de laatste jaren maar al te zeer aan hel licht gebraebt hoe de bestaande wet aan oneerlijke knopliiden een al te gemakkelijk middel biedt om zich ten koste vim hun crediteuren te bevoordeclen De zeshonderd zeeiniliciens der joii sle lichting zijil na verslrijkiiig vm den daarvoor gestelden diensitgrl naar hunne haardsteden teruggekeerd Naar hi t A e d D verneemt heeft niet één dezer jongelieden den lust te kennen gegeven om zich voor den zeedieiiit te verbinden Allen erkennen volmondig dat voeding ligging kleeding en behandeling aan boord niets te wensclien overlat n en toch verkozen zij liever niur huis terug te keeren Het geraamte van Carre s houten circus op het terrein aan den Binneti Amslel te Aiiislerdara is opgetrokken Een begin wordt gemaak met het heiwerk vopr een groot slceneii gebouw dienende lot directeurswoning koffiekamer en verschillende iug iii gen dat voor het houten gebouw zal verrijzen en zoodanig zal worden ingericht dat t zal ktmuen blijven slaan wanneer ook de leut door een steenen gebouw z il worden vervangen Als een zeldzaam staaltje van eerlijkheid deelt men aan het IFeekhl het Nieuw fX volgende mede Eea eigenaar van eenige hu sjes had nu ruira 36 jaar geleden een huis verhuurd aan een werkman rfie na cenigen tijd geregeld betaald te hebben het huil verliet eenige weken huur sohuhiig blijvende zooals tegenwoordig meer gebeurt Dezer dagen evenwel gevoelde de vrouw van dien werkman zich bezwaard door het niet betalen van die huur Zy kon verklaarde zij niet gerust de eeuwigheid ingaan vóór dat zij die voldaan had Zij kwam dan ook den eigenaar opzoeken en stelde hem de achterstallig huur ter hand De regenmeter te Frederiksoord leverde in Ooiobet jongsil 62 milimeter vocht Het gemiddelde van de zes vorige Octobermaanden was 78 alzoo nn 26 minder Het bedrag der voeding voor de gevangenen in het huis van arrest en bewaring te Maastricht bedraagt per dag en per man voor het jaar 1880 IS j cent Door het permanent comité uit den Duitschen handelsdag zal een voorstel worden gedaan tot het houden cener wereldtentoonstelling te Berlijn Er is sprake van te Parijs een onderaardsohen luohtspoorweg aan te leggen tusschen de Place de l Etoile en den dierentuin Heeds is door een maatschappij concessie aangevraagd De treinen zullen zes minuten noodig hebben om van eindstation tot eindstation te komen oponthoud aan de stations daaronder begrepen Zes treinen zullen per uurloopen en in dien tijd 4000 reizigers in tegengestelde richtingen vervoerd kunnen worden Desnelheid bedraagt nog geen 7 meters per seconde derhalve veel minder dan die van een gewonenspoortrein In de Ned Ind wordt er op gewezen dat hier te lande op bet platteland veel te weinig werk wordt gemaakt van kunstmatige aankweeking van pluimvee waarmede in Frankrijk jaarlijks millioenen worden verdiend Van lieverlede zijn de broed en voedingstocstelleu verbeterd zoodit men veel minder geva ir loopt van telturstelling Frankrijk bezit 40 raillioeu hennen a Z j frs vanwelke gemiddeld jaarlijks geconsumeerd worden 40 millioen hennen leveren 100 millioen kuikens van welke 10 millioen voor de voortteling gebruikt worden zoodat 90 millioen voor de coinsumiie overblijven Het sluk wordt betaald met l s frci makende voor het gezamenlijk verkochte hoendervleesch eeh som van 135 millioen francs De eierproductie is als volgt iedere hen legt jaarlyks 100 eieren hetgeen 6 centimes per ei aannemende een gezamenlijke waarde van 240 millioen voor de eieren iiitmnakf Te zamen produceert Frank yk derhalve aan hoi ndervleesch en eieren een waarde van pi tn 400 millioen francs Al hebben nu de sl igers de eer hoog in de belangstelling van het publitk aangeschreven te staan zoo i9 lat geen reden om thans de bakkers te ve geten De geleerde bibliothecaris archivaris van Rotterdam de heer 1 H Scheffer hc ft d iarvoor gezorgd door de uitgave van Sint Antba rtus De bakkers en het brood te Rotterdam 1400 1850 door hem een historische bijdrage tot wering der vervalsching van leveiismiitdelen genoemd en door den heer A V Sijtnoff te Ijciden in t licht gegeven De heer Scheff er zegt in zijn voorbericht De toenemende vcrval cliing van allerlei zaken is niet te ontkennen De kliiehien daarover stggeu voortdurend lgemcen verlangt men dan ook strenge wettelijke bepalingen te zien vaststellen die aan de tegenwoordit e afkeurenswaardige handelingen van velen een einile zullen maken die eenige beperkingen zullen stellen aan de onzinnige coiicurrentiewoede en aan het tot iu het oi geloofclijke opgevoerde en voor de geheele maatschappij verderfelijk geworden eigenbelang En verder Het is er echter verre af dat alleen in onzen tijd de klachten over bedrog in de qiialiteit der levensmiddelen gehoord worden I uwen oud is die klacht en reeds eeuwen lang lieefi men na ir middelen gezocht om het kwaad te Vfrhelpen en maatregelen genomen om te ver gedreven gewiiizucht en bedrieging te fnuiken ilet werk is een belangrijke bijdrage voor de geschiedenis van het ttotterdamsche bakkersgilde van het brood en de broodstoolers te Rotterdam en bevat allerlei keuren verordeningen enz voorafgegaan door de Ifijendc en een verhaal der mirakelen van den gelukzaligen Antboert den patroon der bakkers ontleend a iii een oud ffildeboekje hetwelk ia het archief der gemeente Kotierdnin bewaard wordt Vindt wat wij zeer hopen de arbeid van den heer Schiller de noodigif bel ingstelling dan kan men eeu dergelijke studie betrekkelyk visch vlccsch bier wijn enz Ie gcmoet zien In een vergadering der Amsterdamsohe Verbruiksvereeniging is verworpen een voorstel om de zaak in plaat van door de bestuurders die belangeloos het beheer voeren te laten drijven door een bezoldigd directeur De uitkomsten aijn niet naar wensch maar het denkbeeld om de zaak door eenheid van leiding vanwege een deskundig bijzonder daarmede belast en daarvoor aansprakelijk persoon tot verbetering te brengen kon niet de instemming der meerderheid verw rven Ontbinding werd aangeraden maar ten slotte werd bepaald tlke beslissing te verdagen tot de aanstaande Mnnrtvergaderjng De heer Goossens een der tegenwoordige directeuren wegens zijne benoeming tot provinciaal inspecleur genoodzaakt met 1 Maart zich te onttrekken verzekerde dat bij likwidatie het kapitaal met ongeveer 30 pet bovendien aanwezig zal blijken W De heer Jongkindt Coninck waarschuwt in t N 1 d D tegen overschatting van de ovrrn inning door de HoUandsche boter te Londen behaald De prijs is daar behaald met versohe boter en het komt er voor onzen boterhandcl op aan dat wij duurzame boter verkrijgen en dat onze zuivelproduoiie voldoe aan de cischen die in Neil Iudië Japan en China in een woord in de tropische gi westen gevorderd worden De statistiek leert dat wij ons tevreden moeten stellen met de bescheiden rol van boter en kaas te leveren aan Groot Briilannie en aan Denemarken en Zweden de meerdere voordeelen gunnen van xport naar tropische gewesten Terwijl Nederland voor 18 millioen gulden aan boter naar Engeland vervoert bedraagt de geheele uitvoer naar Oost en West Indië Afrika enz nauwelijks 1 millioen Denemarken daarentegen voert alleen voor een aarde van 20 a 25 millioen zuivel naar China en Japan Dat is de quaestie van onze oud Hollaudsclie wijze van boterbereiding Onze boter is wij nemen den regel en nitt de uitzondering niet duurzaam en minder dan de Deensche voor verzending naar tropische gewesten geschikt en daarin kan de Schwarzeinethode tegemoet komen Op de stoomboot tusschen Maastricht en Luik aldus wordt gemeld bezat een conducteur een inusch die mak was en de vrijheid genoot van in de kajuit te mogen rondvliegen Dezer dagen nu was de inusch door t een of ander verschrikt van de boot in een nabijstaande boom gevlogen terwijl de boot iutusschen doorstoomde Toen men echter s anderen daags ter zelfder plaatse kwam hoorden de bootslieden het muschje in t gebladerte tjilpeii De boot stopte en het vogeltje door het gefiuit zyns ouden meesters gelokt haaste zich aan die roepstem gehoor te geven en tot zijn vorige drijïcmie woning terug te keeren JOen groote plaag bij de spoorwegen is het warraloopeu der metalen Loopt b v van een rijtuig een der metalen warm en is dat van eeniiczins ernstigen aard dan mag het rijtuig niet verder doorloopen alvorens hersteld te zyn de reizigers moeten uitstappen het rijtuig wordt uit den trein gezet soms door een ander vervangen en de trein krijgt vertraging Nu bestaat er veel meer gevaar dat de metalen warm lopen vau een voertuig dat in een sneltrein loopt dan bijv in een goederentrein i en einde het warraloopen te voorkomen bestaat bij de Exploitatie maatschappij het voornemen om de rijtuigen die in den mailtrein dienst doen te voorzien van assen met lange tappen waardoor het draagvlak grooter en de kans voor warmloopen geringer wordt De tegenwoordige tappen zijn metaid 15 de lange 20 centimeter lang Aan het bureau van Politie is als gevonden gedeponeerd Een BOEK een Kralon KETfING met Zilveren plaatje een EIERLEPELÏJE een kleine PARAPLUIE Burgerlijke Stand GEBORKN 31 Oct Gtmert CorDcli ouders AI no Wiil2pni D J M Bekker 1 Nov Geert uida Johanna ouden A N Snelleman en M Wieser OVERLEDEN 31 OrI M den H ia t liunvr van P M vao VVaaa 58 j 9 No J Wilteoborg S m adverteStïêïÏ Voorspoedig berallen van een Zoon N C DE GIDTS geb BoUWMEIiSTEE Gouila 3 November 1879 Bevallen van een Zoon Vrouwe C A van OORDT Beonting Vallcenburvf biJ Leiden 1 November 1879 De oudergeteekenden bedanken voor de vele bewijzen van hartelijke belangstelling bij de geboorte van bonne Dochter J J BERTELMAN M L D BERTELMAN Jacobi Gouda i November 1879 Bil mjjn vertrek uit de Wijdstraat naar de KLEI WEO niet in de gelegenheid gewee itzijnde van al mijne VRIENDEN afscheid tenemen roep ik hen bij deze ee T ffAKTMLIJK VAARWEL toe K Eene jonge DAME wenscht eenige uren wekelijks ONDERRICHT te GEVEN in het VERVAARDIGEN van KUNSTBLOEMEN Zij die daarvan gebruik willen maken worden verzocht hierv an kennis te geven onder No 358 aan het Bureau dezer Courant Voor eenige Heerert isnog GELEGENHEID OM TE DINEEEEIT bij Ie Wed 8CHEKK Crabethstraat A 192 De ondergeteekende geeft door deze kennis alsdat ik MI INE ZAAK in Manufacturen te GOUDA aan de Markt gedreven ouder de Firma T NIEVELER met 1 November 1879 heb OVERGEDAAN aan den Heer J C L F S VSCH welke sedert jaren als chef in die zaak voor mjj is werkzaam geweest en deze zaak voor zijne rekening van af 1 NOVEMBER 1879 zal VOORTZETTEN onder deFiima C F BU8CH T NIEVELER Dordrecht 1 Nov 1879 Ingevolge boVjCnstaande advertentie beveelt de ondergeteekende zich beleefdelijk aan hopende het vertrouwen bovenstaande Firma in GOUDA GENOTEN onder de Firma C F JiUSCH waardig zal blijven ÜEd Dw Dienaar J C L F BÜSCH Gouda 1 Nov 1879 BOËKHOlIBË Dl D£LSRËKË Ei CURSUS in bovengenoemde vakken ea voorbereiding tot de examens F J BOER Leeraar M O Lange Tiendeweg D 27 Inschrijving vöör 15 November a s OOK VOOR DAMES Beiast zich ook tegen behoorlijk honorarinm met aanleggen bijwerken en revisie van boeken ƒ 10 per Week Voor eene ADMINISTRATIEVE BETREKKING welke 10 per week oplevert wordt een geschikt persoon bij voorkeur een gepasporteerd ONDEROFFICIER gevraagd Brieven franco onder No 357 bij denBoekhandelaar A BRINKMAN Tiendeweg te Gouda HUIS Voor billijken prijs uit de Hand te Ko02 een HUIS en PAKHUIS aan de OostRaam te Gouda beide perceelen aan de straatuitkomende en waarin sints onheugelijke jarenniet goed succes een Turf en Houjtnering wordtuitgeoefend tevens geschikt tot velerlei bedrijf te bevragen bij den Boekh A BRINKMANte Gouda onder No 359 VBEMlSSlLir 1 25 per BAAL met inbegrip der zak bij partij minder Verzending franco NIEUWEDIEP of AMSTERDAM na ontvangst postwissel met duidelijk adres aan J J DE VRIES te Wie ringen Commi ssarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden jngevolge Art 30 van het Reglement dat bjj gelegenheid van de 2de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den On NOVEMBER 1879 de SOCIËTEIT van af des avonds ZES UUR sal GESLOTEN sijn Namens Commissarissen Mr P J SNEL President H JAGER Secretaris Gouda 4 November 1879 STËE¥KOLEi VOORTDUREND in LOSSING de Lading RUHR jroi e KACHELKOLEN waaruit wij tot 57 Ct per H L Contant zonder korting afleveren Vrij aan huis bezorgd mits bg 2of meerH L gelijk genomen JAN PRIXCE Cie