Goudsche Courant, vrijdag 7 november 1879

1879 Vrijdag 7 November Sociëteit ONS GFA OEGE Zaal KUNSTMIN Tweede Voorstelling infiet Abonnement DOGU DE Veiielnigino HËT lDËRLAi DSCn TOOIEL N 2371 UITGEKOMEN vanhetMaisondu PONT NEUF Rue du l flQ Neuf N i N i N 8 et 10 Voor het W in ter S eizoen mg so De cuiiipipotste CATALOGUa um Kleedei n voor MANNEN JONG£LrEDEN EN KINDEREN met allti graiuiea dfr MuiJi ilatili e smaaHj en aanwi uiHf om cif de maat te nemen G SFHIËN VIT btft C rALüt LS C lTROhhFN VESTON OVERJAS DikUokkifre stc f met Dikvlt kKiKe stof laet tltrUn Ri toird i nrgvultarlHii rd dip l Pikt imm hiMi ihn Ki aag ULSTER OekriiM laken biced omslag Kraair iulnin Zakken MióropUe IjofbI 9 50 L ELBEUF GOUDSCHE COURANT Nieuws CD A lverleDtiel lad voor Gouda eo Omstreken uit het MAGAZIJN vaa E BRANDSMA te AMSTERDAM verkrijgbaar bij C v d LINDEN G z Hooge Gouwe te Gouda Door bijzondere omstandigheden VRAAGT Mevrouw de Wed MOLENAAR te Waddinxveen eene FLINKE van goede getuigen voorzien vinden zekere genezing bij EMIL DENUARUÏ senior to Burgsteinfurt Naaun adres Prospectus gratis Genezen 1176 liet doeltreflende der melhode is erkend door verleening van den Koninglijk Pruissiche Kroonorde immmi Donderdag 6 November 1879 i eriite Optreden van llevr KLEINEGartman en Louis HOU W3IEESTEB NIEMAND STERFT VAN BLIJDSCHAP Tooneelspel in 1 Bedrijf van Mvv Emii e de GHAKDIN voor hpt Nederlandsch Tooneel bewerkt door Teunis Voorafgegaan door VAN DE OUDE SCHOOL Blijspel in 3 Bedrijven van ITuoo Muller Voor het Nederlandscli Tooneel be werkt door Mr C M VAN DER BrIIGGIIEN V L Aanvang ten HALF ACHT ure PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Bang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 110 per persoon De loting der te bespreken plaatsen voor H 11 Inteekenaren zal plaats hebben op Woeusdfig 5 November 1879 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats öÉF HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woensdntfs arom s nog D AMESKAAUTEN a 0 90 VOUJENS VOüRWAAUDEN VAN INTEEKENlNlJ te verkrijgen zijn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlijk verhinderd zijn macliine Bcnoodi dtiedcii enz Alle soorten van MACHINE ARTIKELEN alsmede KLÜITKALK TRAS CEMENT enz J G MULDER Co Gorinchem en Gouda AAI BKSTEIII G DER BENOODIGDE cii Stecnholen ten behoeve der WERKINRIGTING te Go da gedurende het jaar 1880 op WOENSDAG 5 NOVEMBER 1879 s avonds ten acht ure in het lokaal der inrichting De voorwaarden liggen ter lezing in genoemd lokaal Namens het Bestuur L P HO O GEN DIJK Secretaris IHT De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1880 Baadgevliigeii voor iedereen r r P NIEMEIJKR een en ander over den Hoest ONTSTAAN BEHANDELING en VOORBEHOEDMIDDELEN 3e herziene druk met 8 afbeeldingen Prijs ƒ J fiO Dr P NIEMKIJER MET KOUVAÏ TEN OORZAKEN BEHANDELING en VOORBEHOEDMIDDELEN 2e druk met eene afbeeWmg Prijs 0 90 Bovengenoemde populaire boekjes door Dr I A M T SANNES Arts te Rotterdam uit het Duitsch vertaald en voor het Nederlandsch publiek bewerkt werden in alle Couranten buitengewoon gunstig beoordeeld en dringend ter lezing aanbevolen Beide werkjes waren binnen twee maanden na de uitgave in Februari en Mei 1 1 geheel uitverkocht van Een en ander over den ftoes was reeds een derde oplaag noodig De uitgevers Van HENGEL EËLTJES Rotterdam October 1879 ALOM rOOIiJIANDEN ULSTBA ijm n i liiktü ir t tartan H kiaafc Milciitle iakkcni i o ij bant ir 50 OVERJAS voor kitid iuiiaüiié laken dik en wann Kovo rd Nienvni9dfli fi aaj hicV IH I3 PtTI3 C3 Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fijn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE 14 50 Franco Toezomlln door geheel Nodürlmd Van iil t3 l estetliiiM ii vdii dl IS Gi 50 itk KleedmgsluK dat bij ue ontvangst niet moiht bevalleH wordt ler nqen iren en het geld tet uggeionden BESTH l mtil N Th HI HTÏ TOT DEN UIHI CTKt H VAN IIFT teODittPONT NEÜF Fam M EN CORRESPO NDEERT IN HET HO LLAND SCH Openbare Vrijwillige Vcrkoopiiig te LEKKERKERK op WOENSDAG den 19 NOVEMBER 1879 des voormiddags ten 10 ure ten huize van DIRK van ntii WOUDEN Herbergier aldaar van EENE BOUWMAÏÏSWOHiro 111 miï en diverse LANDERIJEN in de Gemeente Lekkerkerk in den polder Schuagt te zamen groot ongeveer 15 Bunders bg biljetten breeder omschreven Te aan vaarden de Landerijen 22 Febmarij en de Opstallenden 1 Mei beiden des jaars 1880 Nadere informatien zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris G J S P R U LJ T te Ouderkerk a d IJsael IVAT10l ALE M ILITIE PLAATSYERVAMGIN G HIÜM ERYERWISSELIHG De ondergeteekenden P W de JONG J dk JONG Jr kantoor houdende te Breda en Ridderkerk brengen ter kennis van belanghebbenden dat zij even als vorige jaren hunne kantoren hebben geopend tot het sluiten van overeenkomsten voor de bezorging van PLAATSVERVA GE11S cii iXUMMEKVEIlVVISSKLAAIlS voor de lichting JHHO door het gelieele Rjjk Bij hot sluiten der contracten verbinden zij zich tot het volgende 1 Dut do Plaatsvervangers en Numiaerverwisselaars aan hunne verplichtingen stiptvoldoen 2 Dat de belanghebbenden gedurende den geheelen diensttijd in geen opzicht worden bemoeilijkt zoodut met alleen de verantwoordelijkheid volgens art 61 der wet van 19 fixig 1801 Stbl n 72 voor rekening van de ondergeteekenden komt maar zij ook tevens dea opvolgenden Broeder van dien Loteling vrijwaren ingeval door hem volgens de bepalingen van de artt 49 en 5U dier wet geene vrijstelling mocht kunnen worden erlangd dientengevolge zal een gezin van drie Broeders door het sluiten van één contract voor alles vrijgewaard zijn Wat de betaling der te sluiten overeenkomsten betreft ook te dien opzichte worden bij zekerheid van de welvoldoening de meest gemakkelijke wijzen toegestaan zoodst die öf iu gedeelten of in eens öf dadelijk öf eerst nadat de loteling van zijn verantwoording is ontheven öf na geheel volbrachten dienst en alzoo na vijf jaren worden geëischt Bij genoemde firma zijn voor belangstellenden ter iiizage veertig gesloten overeenkomsten met Deelnemers voor de aanstaande lichting 1880 P W DE JONG J DE JONG Jr Breda Ridderkerk October 1879 Inlichtingen zijn te bekomen bij de Agenten van genoemde firma THEUNIS van WIJNGAARDEN te lendnk Ido Ambacht A de LOüIJ Koffiehuishouder te Oudshoorn en S BOOT te Gouda Een der leden der firma of een der agenten door ons aangewezen zuUon tegenwoordig zjjn Maandag te Gorinc iem in het Koffiehuis de Beurs bij den Heer BRESSER Dinsdag te Rotterdam in het Koffiehuis Café du Commerce bij den Heer SCHROORS Donderdag te Gouda in het Hotel de Zalm bij den Heer VOS Vrijdag te Dordrecht in het Nederlandsch Koffiehuis bij den Heer ZAHN De ondergeteekeudo E WO UT van deu KLEUN fabriekant wonende te Gouda verklaart bij deze als dat hij voor de lichting 1878 een OCXNTRACT voor PLAATSVERVANGING heeft gesloten met de Ileeren P W en 1 de JONG te Ridderkerk en dat door die firma nu reeds de derde plaatsvervanging zonder kosten of de minste aarzeling is gesteld zoodat hij genoemde firma in ieders gunst mag aanbevelen E van der kleun Kattensingel Q 111 i2r PLAATSVERVANGERS en NUMMER VERWISSELAARS kunnen dadelijk aan genomen worden bij S BOOT Spoorstraat te Gouda ÜOUDA Dbuk van A Bhinkman Bij deze Couri nt beliooit ecu Bijvoejrsel KE i lSGËVl G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter aïgetiKtne keunis dat vau de iu Ütcem bcr 1874 ten Whoeve der gemeente aangegane geldlceuing groot ƒ 20000 rentende De Secretaris BROUWER EE VOORLOOPIG VEIISLAG Het belangrijks e van alle verslagen over dfe begrooting is ont genzeggelijk dat omtrent het eerste hoofdstuk omdat het gebruik geworden is daarbj de reg eringsbeginselen in het algemeen te bespreken Behandelen de andere verslagen het regeeringsbeleid der verschillende ministers wordt daarbij niet zelden in bijzonderheden getreden in het verslag omtrent het eerste hoofdstuk der begrooting wordt het geheele regeeringsbeleid behandeld daarin vindt men de onderwerpen opgenomen die waar chynlgk bjj de algemeene beraadslagingen ter sprake znllen gebracht worden Een d r eerste onderwerpen dat in het verslag ter Sprake wordt gebriusht is de optreding van het ministerie Zal vóór de openbare behandeling de verplichte geheimhouding opgeheven zgn en de overgelegde stukken een onderwerp van discussie kunnen uitmaken Dan is misschien mogeljjk dat eenig nieuw licht zal ontstoken worden is dit echter het geval niet dan zou het beter zijn de geheele zaak te laten rusten Er is toch weinig heil te verwachten van discussie over de meerdere of mindere noodzakelijkheid van het optreden van dit ministerie wat geeft het of men de aftreding van het vorige ministerie betreurt en de oorzaken van de aftreding opspoort Wat baat het of men het politieke leven van den samensteller van dit ministerie nagaat en kritiek uitoefent de politieke moraliteit als maatstaf nemende Daardoor zal men weinig verder komen men zai door dergeljjke discussiën de hartstochten in beweging kunnen brengen maar het land zaldaarvan geen voordeel hebben het politiek debat m slechts eenige uren langer duren wat weder nitgezuinigd zal moeten worden als onderwerpen van meer practischen aard aan de orde zijn Iets anders ia het met andere onderwerpen in het voorloopig verslag vermeld Grondwetsherziening herziening der kieswet en belastinghervorming zjjn zaken waarover de denkbeelden der regeering moeten gekend worden Bij de algemeene beraadslagingen zullen de ministers gelegenheid hebben daaromtrent hun denkwijze mede te deelen Reeds dikwjjls is van verschillende zijden op grondwetsherziening aangedrongen het vorige ministerie heeft daarvan een kabinets quae stie gemaakt wat zal dit ministerie doen ¥ Dat verschillende bepalingen diT grondwet herziening behoeven zal wel niemand meer betwisten Het komt er slechts op aan hoever men de herziening wil uitstrekken Zal men zich alleen tot de defensie en tot het kiesrecht bepalen of zal men ook de erfopvolging en andere zaken ter sprake brengen V Zullen slechts enkele hoofd stukken of zal de geheele grondwet aan een revisie onderworpen word n Het antwoord op die vraag door de regeering te geven zal zeker met belangstelling worden te gemoet gezien bjj dat antwoord toch heeft niet uitsluitend de eene of andere party maar het geheele land het hoogste belang Hoeveel is reeds niet geschreven over de organisatie onzer levende strijdkrachten over afschaffing der plaatsvervanging en algenieenen dienstplicht over ons koloniaal leger en wat dies meer zij hoe dikwijls zijn de gebrek in het licht gesteld maar hoe dikwijls is tevens aangewezen dat alle gewenschte verbeteringen verhinderd worden door de bepalingen der grondwet Even zeer zijn herhaaldelijk de gebreken van onze kieswet in het licht gesteld er is op gewezen dat door de census tal van personen het kiesrecht bezitten die van dat recht geen gebruik kunnen maken terwijl velen iftnderen daareutogen zijn uitgesloten die in ajle opzichten geooeg ontwikkeld zijn om van dit recht een uitstekend gebruik te maken Kroegbouders zijn niet zelden kiezers terwjjl personen die gedoctoreerd zijn het kiesrecht missen omdat het cijfer door hen in de directe belastingen bijgedragen niet voldoende is om hun het kiesrecht te verschaffen Zou de slechte regeling misschien de oorzaak zijn da in de meeste districten slechts enkele personen als leiders der schare optreden zou daardoor ook veroorzaakt worden dat zoovelen onverschillig zyn voor het hun geschonken recht zoudat i iet zelden meer dan de helft der kiezers te Buis bljjft Wijziging is dringend noodzakelijk allen zijn het daarover eens maar die wijzigingen zijn niet mogelijk zonder wijziging der groncftvet die het kiesrecht afhankelijk maakt van de census Zal het ministerie dien toestand trachten te verbeteren Door de samenstellinig is het misschien beter dan een zuiver partij ministerie voor die zoo kicclie zaak geschikt Eindelijk zal het ministerie zich moeten verklaren omtrent de belasting hervorming Wel zijn in de laatste jaren be astingen afgeschaft andere verhoogd of gewijzigd nieuwe belastingen zijn ingevoerd maar niemand zal kunnen verklaren dat volgens een vast plan gehandeld is de meerdere of mindere behoefte heeft beslist Wilde men de behoeftigen verlichten waarom dan het zout en de zeep niet ontlast Wilde men do eerste levensbehoeften vrijruaken dan zeker hadden suiker en vleesch daarop evenveel recht als spek achtte men het noodig dat de meer gegoeden meer bijdroegen in de behoeften van den staat waarom dan sedert jaren de nijverheid door de patentbelasting de landbouw do ir de grondbelasting gedrukt en het kajiitaal in portefeuille van alle lasten vrijgelaten Waarom daartoe eerst overgegaan toen de behoeften dringender werden Alles is lapwerk geweest en het zal lapwerk blijven tot een vast pjan van belastingen is vastgesteld Bjj die regeling moet ook acht gegeven worden op de behoefte der gemeenten alle halfslachtigheid moet ophouden zal de hoogst bekwame minister van financiën volbrengen wat reeds door velen beproefd is zullen wij een belastiugste se krijgen dat in waarheid dien nnain verdient De eisch wordt steeds dringender als wjj acht geven op de beweging in het buitenland Men sluit verbonden meu accordeert om allerlei voordeelen voor eigen handel en eigen nijverheid te bedingen zul en wjj niet spoedig den invloed ondervinden van die vernieuwde tr aktaten aan de eene en de vernietigde traktaten aan de andere ijdeV Moeten wij ons niet wapenen Voorzeker gelukkig zijn die wapenen weinig kostbaar de handel en de nijverheid willen vrijheid latenwij die geven in den uitgestrektsten zin makenwij van onze havens een porto franco zooalsde stadhouder Willem IV dit reeds wilde daardoor mogen eenige inkomende rechten verlorengaan die schade zal ruim vergoed worden doormeerder welvaart en ons bovendien bondgenooten bezorgen door geheel Europa die aanons door den hechtsten band het eigenbelang verbonden zijn L BINNENLAND GOUDA 6 November 1879 Tot adjudauL ouderof cier bij de dd schutterij alhier is benoemd de heer D Schaap thans sergeant Voor de akte als hulpouderwijzere deden Dinsdag te s Hage 16 candidaten examen 7 werden afgewezen en 9 toegelaten waaronder mej A den Haan uit Gouda en C A Munk uit Boskoop In het Oudemannenhuis alhier woont o a de bij velen zeker bekende Aart Bijl die in zijne ledige uren de man is nog steeds bediende bij de armkamer alhier zich bezig houdt mtt het maken van knipsels en het vervaardigen van karpetten en kleedjes van zelfkant met geen andur doet dan om niet ledig te zitten want wat hij gemaakt heeft geeft hij veelal ten geschenke Zoo heeft hij m de afgeloopen maand een zood inig knipsel voorstellende Flora hulde örengendt aan l metalen kruis hetwelk in 1880 50 jaren i ol bestaan hebben en tot liet dragen van welk kruis Bijl gfrechtigd is gezonden aan Z K H Prins Frederik der Nederlanden met het verzoek dat Z K II dit van hem zou willen aannemen Gisterenavond ontving Bijl namens Z K H een welwillend antwoord en tevens als aandenken aan s Prinsen dank en welgevallen een keurig gouden geëmailleerd medaillon bezet met pareltjes waarin het portret van Z K TI vervat is Geen wonder d it de brave BijI met d ze v iendeiijke verassing zeer in zijn schik is Wij wenschen hem toe dat het hem gegeven moge zijn nog langen lijd het medaillon te dragen Tot ontvanger der directe belastingen te Schoonhoven is benoemd de heer J C E Sala thans te IJsselstein Door hel Kantongerecht No 3 te Rotterdam zgn eergisteren de volgende personen ieder tot eene boete vau tien gulden of gevungenisslr if van twee dagen veroordeeld Pieter van den Berg koopman te Streefkerk wegens vervoeren van 20 kilo bedorven kalfsvleesch Marinus Iloogendoom koopman te Gouda wegens vervoeren van 30 kilo bedorven kalfsvleesch en 30 kilo bedorven rundvlrcBch Christiuan van den Heuvel slachter te Zwammerdam wegens vervoeren van 120 kilo bedorven rundvleesch Arie Verboom bouwman te Bodegraven wegeu per Rijnspoor naar Rotterd uu doen vervoeren van 200 kil bedorven rundvleesch Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Utrecht zijn uitgebracht 2310 stemmen waarvan 12 van onwaarde Volstrekte meerderheid 1149 Gekozen de heer J N Rastert liberaal met 118fJ stemmen Op den heer Du Tour van Belliuchave waren 1112 stemmen uitgebracht Uit Harraelen waren 83 biljetten ingeleverd Hel vervoer ïangs den Nederlandsehen Rhijnspoorweg heeft gedurende de maand October 187 opgebriicht aan reizigers ƒ 171 390 aan goederen 9G 929 nan direct verkeer van reizigers en goederen ƒ 250 463 te zamen ƒ 518 7S2 Sedert 1 Mei 1379 was de opbrengst ven reizigersen goederen ƒ 3 203 361 Het vervoer langs den spoorweg Leiden Woerden heeft gedurende de maaud October 1879 opgtlracbt