Goudsche Courant, vrijdag 7 november 1879

Bn rciïiger ƒ 6477 nan goederen ƒ 2789 te zaraen ƒ 92GK Sedert 1 Mei 1 S7 9 was de opbrengst Tan reizigers eu goederen ƒ 68 112 Be B rste Kamer heeft Dinsdag avond hare werkluiauihedcn Bij den raad van state afdeeling geschillen van bi stuur is gisteren behaudeUl het beroep van dijkgraaf en hoogheemraden van den Lekdijk bovendams Itgen een besluit van üed staten van Utrecht houdende bevel tot verhooging van dijkeu Rapporteur de staatsraad de Vries Voor het dijksbestuur is als gemachtigde opgetreden mr van Bolhuis voor een ingeland van den Jjtikdijk benedendams mr B M Vlielander Hein en voor het hooghecmraadschnp van Kijnland de heer dr van Dissel ftïen schrijft dat de minister van oorlog voornemenszou zijn niet meer dan 20 onderofficieren die aanhet examen hebben voldaan tot tweede luiteuantste benoemen Toch ontbreken er niet minder dan 130 ofticieren bij de infanterie eu zullen er van deMilitaire Academie waarschijnlijk niet meer eerminder dan 30 komen Daarenboven gaan niet De H ekker bevat waarschuwingen van de hh E W Scolt dr S R J van Schevichaven M G Snoer eu dr D van Lankeren Matliits tegen de plannen en berekeningen van den heer Posthumus alhier betrelFende het door hem gewilde Onder vijzers weiluwenfonds Ook de Nieuée Eott Ct van gisteren bevatte een ernstige waarschuwjug van den heer D J A Samot aan hh Onderwijzers tegt n het plan van den heer Posthumus die in do N Holt Ct van heden daarop antwoordt Hij zegt o a D it ik mijne inzichten openbaarde en aan de critiek onderwierp heeft ten doel voorstellen ter bespreking op eene vergadering uit te lokken Daartoe is ook reeds een ontwerp reglement ter perse en zeer aangenaam zal het mij zijn en stellig in het belang der zaak indien deskundigen zooals de heer Samot een en ander gelieven na te gaan en ons hunne wenken en opmerkingen niet onthouden In eene vergadering van het Departement 8Gra veuhage der Maatschappij tot nut van t algemeen is besloten niet mede te weken aan het volkspetitionnement aan de Tweede Kamer der StatenGene raal ten einde te verkrijgen dat van overheidswege maatregelen worden genomen om het misbruik van sterken drank tegen te gaan Het departement meent dat het raadzaam is het door de Regeering toegezegd ontwerp ter beteugeling van den sterken drank f te wachten om dan te beslissen of eeuige stap in liet belang dei drankquaestie 6f bij de Regeering of bij de Tweede Kaïner wenschelijk zal zijn Het departement heeft van dit besluit kennis gegeven aan het hoofdbestuur en daarbij den wensch uitgedrukt dat ook andere departementen der Maatschappij zich met deze zienswijze mochten vereenigen opdat het hoofdbestuur zich alsnog ontslagen kunne achten van de uitvoering van het besluit van de algenieene vergadering Gisteren namiddag omstreeks half vier uur is de stoomboot If illem III varende tussohen lleusden en s Bosch te Anunerzuden gezonken Met inspanning van alle kruchten is het gelukt de passagiers ruim 30 iu getal te redden Dat er Ie Utrecht met ijver gewerkt is bij de verkiezing blijkt daaruit dat door ds brievenbestellers aldaar onj eveer 20 000 circul iires en strooibiljetten zijn rondgebracht Volgens een correspondent der Haarl Cl waren opde jongste boter eu ka islentoonstclling te Londenkaasjes geheel in vorm kleur en amaak aan deberoemde Eil immtr g lijk die ngilrccht uit Rusland kwamen Het spaarbank conflict te Amsterdam heeft reeds treurige gevolgen gehad In de maand October zijn toch door de spaarbank afgegeven 380 livretten en afbetaald 732 Het aantal afbetaalde heeft dus dat der afgegevene met 352 overtroffen De uitbetalingen hebben in de maand ongeveer zes en vijltig duizend gulden meer bedragen dan de ontvangsten Ook op het inbrengen zelf heeft het een nadeeligen invloed uitgeoefend iu September werd toch ontvangen ƒ 141 700 en in Octolxr bedroegen de ontvangsten maar ƒ 103 272 de afbetalingen daarentegen ƒ 159 160 Men deelt aan het Soer 116 mede dat mej Mina Krusemau zich op Banda zal gaan vestigen ten einde zich aldaar te wijden aan de opleiding der vrouwelijke jeugd Aan een der armbesturen in de gemeente Wonseradeel is de armvoogdijbegrooting teruggezonden welke düur den gemeeenteraad niet werd goedgekeurd omdat er kosten op voorkomen voor hetbezoeken van kinderen eencr bijzondere school Menmeende d it daar het openbaar lager onderwijskosteloos was te bekomen dtzo weelde niet was geoorloofd Midd Ct In het tijdschrift voor Indische taal land en volkenkunde verhaalt de heer Ch te Mechelen hoe soms overdreven bestuurvoorschriften in de praktijk van het lulaudsche dessa leven orden uitgevoerd Hij vond iu een Javaansche dessa een met den naam van pemboentoet aangewezen persoon die belast was met het vangen van schadelijk gedierte en het opbrengen van de staarten daarvan Dit ambt had zijn ontstaan te dankeu aan eeu onbekookten maar doorgedreven maatregel van een vorigen controleur die aan den lotïelijken yver voor de uitroeiing van schadelijk wild geen kennis der locale omstandigheden paarde en voor de uitvoering van zijn lievelingsidce niets beters wist te doen dan een wekelijks te leveren getal staarten over het aantal huisgezinneu te slaan De dolste verhalen omtrent de gevolgen dier bepaling waren in omloop De varkensstaarlen deden bij de slachters opgeld en toen ook met deze nog niet aan het opgelegde quantum kon voldaan worden verrees een nieuwe industrie nl die der staarten fabrikanten die het krullend eindsieiaad van het onedelste aller dieien kunstig vau de vezels van den arèuboom wisten na te maken eu goeden aftrek vonden voor hun waar De pemboentoet behoorde niet onmiddellijk tot het dessabcstuur toch genoot hij dezelfde voorrechten te weten vrijstelling van diensten en veelal een aaudeel in de gemeeutevelden of eeuige dienstplichtigen Vóór een paar dagen deed een logementhouder teDeventer du aanklaciit dat hem ƒ 800 en verschillende gouden voorwerpen waren ontstolen Eenreiziger werd hiervan verdacht gehouden Bij naderonderzoek schijnt van de gehei le zaak met veelwaar te zijn en is door den reiziger een plaiutetegen den logenienthouiier O 11 bij den officier vaujustilie te Zutfen ingediend De hotelhouder issedert Zondag uit Devcutir verdwenen i In het nieuwe orgaan der Vereeniging Volksonderwijn komt het ontwerp voor van een verordening door een vereeniging van burgemeesters iu de provincie Groningen opgesteld ter uitvoering van art 83 der nieuwe onderwijswet Dal artikel geeft aan de gemeentebesturen het recht om verbodsbepalingen vast te stellen omtrent het arbeiden van kinderen beneden de 12 jaar voor zoovtcl dit uiet reeds bij de wet is geschied Bij de besta mde wet is een uitzondering gemaakt ten behoeve van veldarbeid en van huiselijke en persoonlijke du nsttn Het vermelde ontwerp tracht ouk het schoolvt izuiin door dien geoorloofden arbeid veroorza ikt te bestrijden door de volgende bepalingen Art 1 Het is verboden tuin veld of huisarbeid of persoonlijke diensten te laten verrichten door kinderen die den ouderdom vau 12 j ircn nog niet hebben bereikt Art 2 Aansprakelijk en strafbaar wegens overtreding van art 1 zijn zij door wie het kind met arbeid of eeuige dienstverrichting is belast of hy voor wieii het die heeft verricht Art 3 Wanneer de overtreding is begaan door iemand die aan het kind arbeid of dieuslverriohting gelast heeft buiten voorkennis van hein te wiens bate de arbeid verricht zou moeten worden of verricht is dan is deze lastgever aansprakelijk eu strafbaar tenzij terstond na een waarschuwing de last geving is ingetrokken of hel opgedragen werk gestaakt Art 4 liet verbod in art 1 verniold is niet toepasselijk op kinderen die gtlrouw de dagschool bezoeken Art 5 Overtreding van art 1 wordt gestraft met een geldboete van 1 tot 25 gulden eu met gevangeuissiraf van 1 tot 3 dagen te zanieu of afzonderlijk Bij herhaling van overtreding binnen 6 maanden wordt allijd gevangenisstraf toegepast Art i Overgangsbepaling Dit verbod van art 1 is gedurende het eerste jaar na de in werking treding dezer verordening slechts van toepassing op kinderen beneden 10 jaren en gedurende liet d aaropvolgende jaar slechts op kinderen beneden 11 jaren Iu de Loudensche Globt van 31 Oct schreef een Engelschman die op Texel vertoefde om er te jagen eenige opmerkingen neer over den toestand van de laudbouwers op dat eiland Hij stelt hen aan zijn landgeuooten ten voorbeeld als lieden die ondanks schrale oogsten hunne pachtpeuningen behoorlijk weten te betalen en hij wcnscht uit Engeland eene commissie naar Texel te zien gezonden om eens te onderzoekeu hoe de boeren op het eilaud dit aanleggeu Men schrijft aan de irnh Ct Ook dit najaar werden op de Veluwe weer duizende vogels door de zoogenaamde vinken in netten gevangen Alleen ouder Doornspijk zijn op verschillende banen reeds 4 a 5 duizend stuks buit gemaakt eu voorzeker zou dit aantal veel grooter geweest zyn wanneer weer en wind gunstiger waren geweest De bepalingen door verschillende gemeentebesturen gemaakt wat hel vaugen van vogels betreft schijnen nog niet vau invloed te zijn oin de verdelging op zoo groote schaal tegen te gaan Toch zou zulks ook in t belang vau den landbouw zeer wenschelijk zijn Men schrijft uit Paesens van Zaterdag In het gezicht der kust had beden middag een verschrikkelijk ongeluk plaats Door den zwaren storm die er woedde is can visschersaak schipper ant Jans tot tweemaal omgeslagen de bemanning bestaande uit 5 man is verongelukt op 1 na Jochnm Jans de zoon van den schipper die met zijn vader een roeispaan had gegrepen welke roeispaan ia de branding is gebroken De zoon had het geluk met dat gedeelte roeispaan het strand te bereiken terwijl hij den vader voor zijn oogen zag verdrinken zonder hem ter hulp te kunnen komen Door de sterke braliding was het van da kust onmogelijk ter hulp te komen De aak hoorde te Paesens Door den goeden uitslag van het verzenden vaa versch vleesch uit Amerika naar Engeland is men op het deukbeeld gekomen het ook met versche visoh te beproeven Men heeft oalangs uit Canada de proef genomen door een partij verschen zalm in ijs gepakt per stoomboot naar Liverpool te verzenden De proefneming is uitmuntend geslaagd de visschen waren bij hun aaukomst te Liverpool voortreffelijk bewaard eu kunnen met den beste Noordwecgscbeu zalm wedijveren Er zijn reeds een aantal partijen van dien zalm op de Engelsche markten verkocht Deze handelstak gaat ongetwijfeld een groote toekomst te gemoel want er beslaat plan ook het vaste land in Europa van dien smakelgken visch te voorzien De zalm is in de Canadasche rivieren zeer ov ervloedig In 1878 werden uit Canada 31 2 millioea pond verschen zalm naar de naburige markteu gegezonden eu groote massa s geconserveerden zalm naar Europa Het Amsterdamsche Vondelspark is thans bijna 50 hectaren groot het plan voor dat park werd voor ruim 15 jaren publiek gemaakt en sedert werd er ƒ 232395 voor bijeengebracht aangiften in eens voor oprichting of uitbreiding en tienduizriirlen hoven A dien voor onderhoud Daarenboven werd door deil verkoop van 25 128 centiaren bouwterrein iu de P C Hooftstraat ƒ 310 019 60 en na aftrek van alle uit die opbrengst gemaakte kasten voor hot park zelf ƒ 18042 16 verkregen Rekent men dien verkoopprijs van gronden bij de giften der Amsterdammers dan blijkt dat t Park met de aangreuzende versieringen behalve de jaarlijksche kosten van onderhoud reeds een bedrag van ƒ 642 414 60 heeft gevorderd Het strekt Amsterdam waarlijk tot eer dat t zulk een kostbare onderneming uit vrijwillige bijdragen heeft kunnen tot stand brengen In het noordelijk deel van Groningen hadden in den laatsten tijd veelvuldige diefstallen plaats Verscheidene landbouwers vermisten s morgens alle of een groot deel hunner eenden of kippen bleekgoederen huisraad enz De nasporingen der politie leidden niet tot do ontdekking der daders totdat van geheel onverwachte zijde hare taak werd overgenomen Zaterdag vervoegde zich een boerenarbeider aan het politiebureau te Groningen en gaf zich zelf aan als een der lang gezochte dieven Hij was niet tevreden geweest met hel aandeel in de opbrengst van de gestolen goederen dat zijne Iwee medeplichtigen hera hadden toegedacht en werd in den laatsten tijd zoowal als hun knecht gebruikt Dit verdroot hein zijn verzet had tot twist geleid en de twist tot bedreiging met moord van de zijde zijner kameraads Vrees voor volvoering dezer bedreiging deed hom verblijf onder bescherming der politie verkieslijk achten Met de door hem verstrekte inlichtingen is het spoedig gelukt ook de twee andoren met een deel der gestolen goederen op te sporen en aan de justitie over te leveren De dieven zyn boerenarbeiders woneode onder do gemeente Kloosterburen De berichten uit de Transvaal blyven weinig bevredigend voor de Engelschen Het schijnt dat de vcrguiiniug om wapenen te koopoii aan diegenen onder de Boereu werd geweigerd die ten achter I waren met de betaling der belastingen In dit geval verkeerden de Boeren van het district Middleburg J lusschen Pretoria en Secocoeni s grondgebied zij namen nu met geweld den wapcnvoorraad vau een handclnar in het district maar betaalden voor hetgeen 2e wegnamen Lanyon is met troepen naar het district oezonden maar welko zijn instructies zijn is niet bekend Eeu boer Jacobs lid van het volkscoraitc die vregensHaanrauding van een inboorling voor het gerecht werd gedaagd verscheen met een escorte van 50 gewapende lieden Het voorlezen van Wolseley s proclamatie geschiedde hier en daar niet zonder iiiterrruplies Uit een eu ander blijkt dat Wolseley s taak in Zuid Afrika nog verre van geëindigd is In hot Zula land is het rustig zoo verneemt men maar de transvaal Secooooni de Basuto s zijn Bog uiet tot ruist gekomen en men verwachtte een aanval van Moirosi Het gevaarlijkste echter is de stemming in de iransvaal De annexatie heelt totDogtoe niet beantwoord aan de verwachting Zij geschiedde om een Zulu oorlog te voorkomen maar die oorlog bleef niet uit zij geschiedde om Seoocoeni in toom te houden en Secocoeni is nog altijd iu verzet Evenmin heeft de annexatie gestrekt om aan do Transvaal orde en rust terug te geven Nu de boeren van do vrees voor Cetchwayo zijn verlost zullen zij zeker niet handelbaarder worden Het zou Wolseley natuurlijk niet veel moeite kosten de Boeren door geweld to beteugelen maar iets anders is het of hij et in zal slagen hen met den togenwoordigen toestand te verzoenen Een oorrespondent van de Daili hev schrijft dat Koning Theebaw van Dirma onlangs in groote woede ontstak over eene kat Hot dier waagde t in tegenwoordigheid van Zijne Majesteit te miaauwen De Koning liet de kat opvangen en sloot haar met eigen handen in een muizenval met de bedreiging dat hij wanneer zij wist te ontsnappen ieder zou onthoofden dien hij in hare nabijheid vond Dagelijks bezocht de Koning hot dier en hij vond er een wreed genoegen in het tot razernij te drijven door voor de kooi voedsel t laten neerleggen Iu t eind stierf hel beest den hongerdood Tn gezonden Gouda 5 November 79 Mijnheer de Redacteur I Het artikel door den heer B geschreven iu het vorig nummer der Goudache Courant vereiscbt weder eeniïo toelichting teneinde misverstand te voorkomen Het zoo luchtig en in kortswijl behandelen van den trcurigen toestand van Gouda van onze geurige grachten smyrnaschon bodem en do groote kindersterfte zou mij daartoe niet hebben opgewekt daar zuik schrijven genoeg door onze ingezetenen kan gewaardeerd worden terwijl dit hun grief en hunne smart uitmaakt Ook zou ik niet do pen hebben opgevat om de onjuistheid te doen uitkomeu der woorden die mij in den mond gelegd worden op voetspoor van het rapport van Burgemeester en Wethouders dat wij eene waterleiding cadeau zouden krijgen De waarheid is dat er gedurende vier jaren in den raad gediscussieerd is over oen aanvraag tot concettie voor eene lyaterleiding waarbij noch rentegarantie noch subsidie gevraagd werd Bij den tegenzin van den raad om die op aaunemoiyke voorwaarden te verleeuen zoo dat zij eindelijk nog ongunstiger bepalingen inhield dan op grootere plaatsen waar rentegarantie gegeven wordt heb ik in den loop der discussie meermalen op het feit gewezen dat de conceuie zonder rente garantie of subsidie gevraagd werd Het is eene algeheele onwaorheid dat ik gezegd heb dat wij eene waterleiding ten geschenke zouden ontvangen De reden echter waarom ik deze regels schrijf is dat de heer B in zijn schrijven eene volslagene onkunde aan den dag legt ten opzichte van de werking en de verhouding eencr waterleiding waardoor zoo vele verkeerde gevolgtrekkingen door hem gemaakt worden Hij schijnt zich voor te stellen dat zulk eene leiding in de eerste plaats voor do meer gegoeden wordt daargosteld eu door hen ook bekostigd wordt Van daar dat de heer B indien ik hem wel begrijp wil dat ik mijne berekeningen der inkomsten van de waterleiding maak naar do aanslagen in don hoofdel jken omslag der directe belasting daar mijlie berekeningen nu kant noch wal raken De waterleiding wordt in de eersic plaats aangelegd en komt in de eerste plaats ten goede van den minderen stand Wanneer do heer B zich hiervan overtuigen wil staat Rotterdam voor hem open De toestand dier stad komt geheel en ai mot die van Gouda overeen ten opzichte eener waterleiding hetgeen ik nader hoop aan te tooiion Wanneer nu de heer B aldaar in de vvroningen der werklieden komt 1 Zal hij zien dat alle woningen van de waterleiding voorzien ziju en wanueer hij dan op de tweede of derde verdieping komt waar eene naaister of werkster alleen woont dan zal hij vinden dat ook zij van de waterleiding voorzien zijn en hij dan hoort hoe gemakkelijk zij daardoor in hun drinken en het koken van hun eten in staat zijn hoe zij daardoor hun wasoh zelve kuuneu waarnemen hunne glazen en verder geheel hunne kamer kunnen schoonhouden en dat alles voor eene bijdrage von 10 centen iu de week dan zal de heer B een ander inzicht in deze opgaan Mij op dit groote gerief grondende voor bovenwoniugeij stel ik het voor vrij zeker dat juist de 1000 gezinnen die door mij worden aangenomen boveu de 4000 huizen vau onze stad terwijl zij zich voor 10 a 15 cents s weeks van de waterleiding kunnen voorzien binnen enkele jaren allen zullen deeluemen De eigenaars mogen in den eersten tjjÜ tegen de kosten van aanleg opzien later zullen zij bij verandering van huurders daartoe wel moeten overgaan willen zij in huur voor hunne geburen niet onderdoen Ik neem niets van de gegeven berekening terug eu heb de voste overtuiging dat de uitkomst nog gunstiger zal zyn daar de algemeene bijdrage niet hoog gesteld is Mol de plaatsing von dit schrijven zal zich verplicht vinden UwEd üw Dienaar Dr LUIJTEN Bovenstaand schrijven maakt van onze zijde een pakr opmerkingen noorlig Vooreerst de toon van ons artikel in het vorig nummer Wg zijn ons nicl bewust den trcurigen toestand van Gouda luchtig eu in kortswijl behandeld te hebben Van het hooge belang dat wij allen hebben bij goed drinkwater en het bedroevende van den legenwoordigen toestand zijn wij geheel doordrongen Dr Luijtens smart is ook onze smart zijn grief is ook de onze Ouparlijdiger lezers dan de hoor L zulten dan ook wel begrepen hebben dat wij geen loopje hebben genomen met de ernstige zaak zelve maar mot de wijze waarop sommi gou haar telkens bepleiten Wij heb oen getracht te doen uitkomen dat de strijd tegiu de tegenstandera van boter drinkwater iu het stadium waarin zich de zaak thans bevindt is eeu gevecht tegen windmolens eenvoudig omdat er niemand is die het uut der zaak betwijfelt Indien er iemand was die den togenwoordigen toestand nis voldoende aanmerkte dan zouden argumenten als de verontreinigde bodem onzer gr ichleu de kinJersterfle enz hun waarde hebben thans uiet Het komt er nu op aan te betoogen dat verandering Xa den door allen betreurden toestand practisch uitvoerbaar is Dit nu doen de ijveraars quand méine uiet maar met nadruk wonlen telkens en de heer Luijten maakt zich ook voortdurend schuldig aan dergelijk goedkoo pathos met nadruk worden telkens argumenten gebezigd die op een vroegeren stand van het debat toepasselijk zijn en die aan de vraag der practische mogi lijkheid of oumogelijkheid niet toeof afdoen Wij nu hebben willen doen uitkomen dot thans deze strijdpaarden gerust kunnen worden op stal gezet en nog koesteren wij de hoop dat Dr Luijtens scherpzinnigheid hem zal doen begrijpen dat hij deze afgeleefde kleppers moet vervangen door een stel beter ten strijde toegeruste rossen Met oudere woorden wij vcrw ichlen op goede gronden steunende bewijzen voor zijne stelling d it eene waterleiding in deze kleine stad ons goed drinkwater kan verschaffen zonder drukkende offers uit de gemeentekas In de tweede plaats het woord cadeau Over woorden zullen wij niet twisten Alleen wenschen wij den heer L te vragen welk verschil de in de stedelijke belasting aaiigeslageuen zullen zien in de uitdrukking ge krijgt eene waterleiding culeau of deze oiideie ge krijgt eene waterreiding door middel oener concessie welke aan de gemeentekas noch rentegarantie noch subsidie kost Het ligt misschien aan ons beperkt begripsvermogen maar het koinl ons voor dat men in beide gevallen zal verslaan dat er niets op het stedelijk budget voor de waterleiding behoeft te worden uitgetrokken Nu de eigenlijke roden van Dr Luijteo s schrijven Wij zullen deu heer L niet volgen op zijn behmgwekkenden tocht naar de tweede of derde verdiepingen der Rottertiamsche panden waar naaisters haar wasch doen en werksters glazen wasschen of schoonmaken Steller von het gewraakte artikel is zonder dat genoeg overtuigd van het gerief hetwelk eene waterleiding geven kan Ook zijn wij schoon niet ons bevoegd acliientle om steekhoudende berekeningen te maken omtrent de listen en lasten der inrichting en txploitnlie niet zoozeer vreemd aan eene waterleiding of wij weten wel dat zij iiiel in de eerste plaats voor gegoeden wordt daargcsleld en door dezen bekostigd Wij houden ons overtuigd dat ieder die betalen kan van eene leiding profiteert zoo hij wil Het eval is dus denkbaar en er zijn voorbeelden van in roote steden dat de gebruikers van het water zooveel gezamenlijk betalen dat de exploitatie kosten worden gedekt en er nog genoeg overblijft om de renten van het aanlegkapitaal goed te maken De mogelijkheid bestaat evenwel en zulks vreezen wij voor Gouda dat het aantal verbruikers te gering is in verhouding tot het benoodigde kapilaal zoodot telken jare do rekening der exploitatie sluit met een ucdeelig saldo dat moet worden bijgepast terwijl er geen renten kunnen worden gekweten van het kapitaal Al de stad dan rente gegarandeerd heeft of de waterleiding voor eigen rekening heeft gemaakt moet telken jare het nadeelig slot plus de renten worden bestreden uit de begrooting en alhier gevonden worden door verhocging van den hoofdelijken omslag met dat bedrag Nu wenschen wij eerst grondig te doen onderzoeken altijd bij benadering maar door bevoegde mannen zoo na mogelijk bij de werkelijkheid 0 de stad op den duur zal moeten bijpossen eii ioo ja hoeveel Dr L zal ons ten goede houden als wij blyven beweren dat rij te berekening kant noch wal raakt en geheel uit de lucht gegrepen is Wij hebben met een enkel woord gewezen op het kohier von de inkomstenbelasting omdat wij ons toon overtuigd hielden dat een raadslid die van de quaeslie zijne studie gemaakt Imd onze bedoeling aanstonds zou gevat hebben Daar dit niet het geval schijnt willen wij onze mceniug nader verduidelijken De heer L neemt aan dat er 4000 huizen zijn ieder met een waterdrinkend gezin plus 1000 gezinnen daarboven omdat er huizen zijn die 2 of meer gezinnen herbergen Ergo 5000 gezinnen die hun water betalen Er zijn dus 6000 hoofden van gezinnen of representanten daarvan welke in slaat zijn minstens ƒ 5 20 per jaar te besteden voor d ink raler I eg naast dit cijfer het kohier van de stedelijke inkomsten belasting wauop iedereen voorkomt die geacht wordt meer dan ƒ 400 inkomen te hebben Die lijst bevat 1761 namen onder deze komen er 198 voor die ad ƒ 600 en 179 dis ad ƒ 400 zijn aangeslagen Natuurlijk komen er op het kohier een zeker aantal voor die niet rijn hoofden van gezinnen wij zullen daar evenwel uiet te zeer op drukken stel als rond getal 1700 hoofdeu van gezinnen die belasting betalen D iu zijn er dus volgens Dr Luijten 3300 hoofden van gezinnen of die er mede gelijk kiAuen gesteld worden welke geen ƒ 400 inkomen hebben niets in den hoofdelijken omslag betalen co toch minstens ƒ 8 20 per j aar kunnen missen voor water dat zij gewoon zijn voor niets te krijgen Van waar heeft Dr L de gegevens die hem dit doen onderstellen Met het oog op dergelgke losse beweringen kunwij niet anders dan onzen raad herhalen in hetbelang der zaak zelve laten wij verzinnen eer wijbeginnen Grondiger onderzoek is iioodig voor wqeene zaak opzetten die een drukkenden last kan worden voor de burgerij De zaak is van hoogbcl ing on wel het geld waard dat er aan oengezel onpartijdig onbevooroordeeld onderzoek zou worden besteed B Kaïitoiigcrccttt te iouda Terechtziuiiig vnn Woensdag B November 1879 Kantonrccliter Mr J H van MIEROP Anibteuaar vnii het Openbaar Ministerie Mr VV C A SCIfOLTE te Rotterdam VEROORDEELD J A H C en A den I arbeiders de twee eersten wonende te Mijdrecht de iaatate wonende te Reeurtijk ieder tot eene boete v tn ƒ 5 50 of gevangenisstraf van 2 dagen wegens te zamen en in vcrcenifjing maken vau nachtgerucht te Reeuwijk verstorende de rust der ingezetenen j koekb tkkersknecht wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens rijden over de klinkerstraal op de Turfmarkt te Gouda met een kruiwagen beladen met een kist met koek j M M slagerakncchl wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 uf gev van 1 dag wegens rijden over de kliukcrstnuit op de Turfmarkt Ie iouda met een kruiwagen beladen met vleeach C V d K sjouwer wonende te Gonda tot eene boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens rijden over de khnkerstraat op de Oosthaven te Gouda met een Jtruiwagcn beladen met hoepels W II bleokersknteht wonende te Gouda toteeue boete van 1 of gev van I dag wegens rijden over de klinkerstraat op de Westhaven te Gouda met een kruiwagen beladen met waschgoed J L touwslager wonende te Gouda tot eene bofte van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens rijden over de kltnkerstraat op het Yeerslal te Gouda met een kruiwagen beladen met pcreii A K koopman ir groenten M bueude te Gouda