Goudsche Courant, vrijdag 7 november 1879

STOOmRWEHIJ CHEUISOHE WASSCHE IJ en DRUKKERIJ Karnemelksloot Yooraan 3e huis voorbij de Boelekade te GOUDA VEBWERIJ van WINTEItJASSt N DBMI SAISONS PANTALONS en VESTEN MEUBEL GOBDIJNEN JDamesBOBES en COSTUMES Aflevertijd 8 dag en soliede behandeling civiele prijzen p o De Goederen worden niet buiten deze Stad gezonden maar in onze werkplaats Karnemelksloot netjes afgewerkt Geen Depots of aannemingskantoren lu deze Stad IF immii m Vrijdag 7 November 1879 MARKTBERICHTEN Gouia i Nuï 1879 Bij kitiiitu oiiizit w 13 de sitrnniiiifï fljuw Polderunvc pulkt ƒ 12 25 a U Mindere Ii2jdl2 Rv p puikt 7 25 a 6 Aliudofc ƒ 6 oü a ƒ 7 ocr ƒ C a 6 40 O nt puilvc ƒ 7 a 8 Mnidire ƒ fi 25 a Uil Ilutr ziaa ƒ 4 50 i ƒ o 25 Ligte J j iü a ƒ 4 2j Kr kiii iMirkl van fitrt wcr Vn anif i voercl 79 k vdlileii ï lil l ii ƒ 28 ïitart tut il den bttndtl v 1 De 1 LiwaiKt met gewonen aiuïocr de b stc soor ten gingen icls vlugger van de baud mindere soorlei tiug Ie verkuopin velte larkijna tin 21 a 25 Cents vaikeus vuur L iiden 19 a 22 i pr half kil nn ere v irkeus eu biggen iels vlugger ve te scliapcu vlUj verkocht Burgerlijke Stand üouia itBOKEN 3 Njt Mariiua Authoiiie ouJeri M J de G ii 8 tu N t buitt neeitir i A rl ouJira A Mul Lu J P Vrtu kr K e l leter ouJlts J dtu Outer eu N H üKerto et Ü fKL ül 3 Njï S Uemi 7 vau der lul Hm Oi UtlSiJ 5 Nov 1 Sjiulerrf eu G ÏIjOf ei Juurii H vju den Krrg eu l 1 buel M C I de Keijiei en H Rudulph J uu Uiereo eu Scliubeii C W do K gttr cu C K la gldtr 3 Hjl=eh r eu d Luitjei Burgerlijke Said vin onderstiinde gemieuteu van D Oet tot G Ivjv 1S79 I Ioordrecht A bier zyu geenea i jifttu bj dcU burgtrlijkeu buid gedaao Gouderak 0 D1 1 TKJT WU J Lueuder luo 42 j en J vun der L uden 3o J Stolwijk f lBOREN touili ouJe II 1 d li l m 1 eure Adr II u Wilkiu oul r N K el jk e li y i il OVHilt llk C b i lu M 1 1 Ijj Ü jH TiULV U V Juull eu J b ksejlerGcllljAD G J Üidijk eu U H Kuul Haastrecht GhliülifN fheudu u = J u u d u J 1 eu tn C M b KlarerjLKk A u ü eal ib 1 1 n ar en l un Al b n 0 1 R 1 LH N G A oülk 1 2 m li03UV Jjk GIBJKEN Jiusje o a r I e W l card linkje oidera W de J I 1 L m d ulfÜVcKLEjf A A r ii 311 lu Waiiinxveaa OEU JREN h I 1 itji üd I r I du ede J unnan JoltJliia Mim uuli 1 Hol ei A I i 1 Uirk ouder I lio t do ei L de U luu A ie ouders M K Ier lu M de I o ij ÜVtlilbWN K lau U el 3 u A S 1 a er 8 m A Kor 1 UI0 l liritlliD U 1 en O d u OaJin 1 Groc nevtld eu A G traot GLULHÜ li vau dun lierg cu Morjal Zavenhuizsn f 1 1 01 N Lena eu it i o ei Ijiiilei i n en A Kalnn i Coriels üu i rs 1 Haak ei A lik 0 111 H tN 1 Liileialiuls 1 d Adverlenliëa IN BOUWMATEEIALEN WAAL RIJN en IJSELSTEEN Purmerender OVENÏEGELEN TERRA COTTA ORNAMENTEN AARDEBUIZEN Engelsche PORTLAND CEMENT op keur CEMENT uit de gerenomeerde Fabriek van DIJKEBHOFF SoHNE m wigthoudende vaten van 180 kilo s bekroond met de Gouden Medaille te Arnhem 1879 vooits HEIPALEN VLOT en SLIJPDEELEN BADDINGS enz J MULDER Bleekerssingel Macliiiic Bciiüoiligdhedcn enz Alle sooiten van MACHINE ARTIRELEN alsmede KLUITKALK TRAS CEMENT enz J G MULDER Co Gonnchem en Gouda AAFBESTEDIM REGENTEN der beide GASTHUIZEN alhier tullen op MAANDAG den 17 NOVEMBER a s des avonds ten 8 ure ter kamer van Regenten AANBESFEDEN de Levenng van KRÜIOEMLRbWAREN en eenige LBVENbMIDDELEN voor het Jaar 1880 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van af 12 Nov voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zijn gesteld De inschryvings biljetten worden aldaar m eene gesloten bus ontvangen terwijl belanghebbenden bij de opening daarvan op dag uur en plaats bovengen kunnen tegenwoordig zijn Regenten voornoemd H P N KOEMANS Pres C C KNAAP Secret Gouda 6 November 1879 B OTEB L ETTERS AppclboUcn KO If ING INNEB II O OU Uecrebankct ntINCESSEBIt O OB Kattcntongen B OTEBKOEKEN TUBKSCH GEBAK ens en W N RAAIJMAAKERS Ilaveu Uonketbakker Ilaveu tot eeV boete van ƒ 1 of gev van 1 dag wegens njiicu over de kUnkerstraat lu de Ke zerstraat to Guuda met een wagen beladen met groenten ADVERTENTIES ♦ Mijne geliefde Echtgenoot beviel heden voorspoedig van eene welgeschapen Dochter Mr I MOLENAAR Gouda 6 November 1879 De ondergeteekende geeft door deze kennis alsdat ik MIJNE ZAAK in Manufacturen te GOUDA aan de Markt gedreven onder de Firma ï NIEVELEB met 1 November 1879 heb OVERGEDAAN aan don Heer J C L JP BVSCH welke sedert jaren als chef in die zaak voor mg is werkzaam geweest en deze zaak voor zyne rekening van af 1 NOVEMBER 1879 zdl VOORÏZEITEN onder deFuma C 1 liUSCH T NIEVELER Dordrecht 1 Nov 1879 Ingevolge bovenstaande advertentie beveelt de ondergeteekende zich beleefdelijk aan hopende het vertrouwen bovenstaande Firma m GOUDA GENOTEN onder de Firma C F BUSCH waaidig zal blijven ÜEd Dw Dienaar J C L F BUSCH Goud a 1 Nov 1879 Te HUUR aangeboden voor Hceren of Dames een VOOR E SLAAPKAMER M SUITE SÏEEi l£OLEIV VOORTDUREND m LOSSING de Lading B VHB grove KA CM E L KOLEN waaruit wy tot 57 a per H L Contant zonder korting afleveien Vrij aan huis bezorgd nuts bij 2of meerH L gelyk genomen JAi PR INCE Cle GEMEUBILEERD of ONGEMEUBILEERD op een der Singels ook is men genegen eenDame met zwakke geestvermogens te VERZORGEN Adres bij deu Uitgever van dit Blad onder no 36 0 mim EN SLIJTERIJ Ondergeteekende is voornemens een DANSCÜRSÜS te openen des ZATERDAGSMID D4GS tusschen 272 en 3 s uut voor die Kinderen die om verschillende redenen niet later op den dag les kunnen nemen H F GORISSEN Onderwijzer GoODA Spieringstraat wordt ter OVERNAME AANGEBODEN zijnde een hoekhuis en gelegen op een net gedeelte der stad Amsterdam Franco Bneven Letter G Bureau van dit Blad DIJKGRAAF £ N HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg deze ter kennis van belanghebbenden 1 dat de begrooting voor het dienstjaar 1880 van den 5 deu NOVEMBER toten met den 19den NOVEMBER aanstaande van des morgens tien tot des namiddags twee ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar veikrygbaar is tegen betahng van 50 cents voor elk exemplaar 2 dat de ingelanden volgens artikel 165 van het reglement van 6 July 1857 Staatsblad n 90 hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus voor den 26sten NOVEMBER aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadenng op VRIJDAG den 28sten NOVEMBER des morgens ten elf ure in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begrooting Voor eenige Heeren is nog GELEGENHEID OM TE DINEEEEIT bij de Wed SCHENK Crabe thstraat A 192 De Notaris H J F HElJUkNteEaastrecht zal aldaar op VRIJDAG 14 November a s voorni 11 ure ten herberge van de wed Blanken verkoopen van den heer D A DOPPER Az Ruim 1 Hectare één jarig e T E E en ruim 1 Hektare drie jarig waarder HAKHOUT gelegen op beneden Haastrecht Aanwözer A BAABS te Haastrecht Voorts 27 lEPENBOOMBN geschikt voor Werkhout en 10 WILGEN geschikt voor Klompenmakers allen staande bij het huis te Boozendaal te Haastrecht Breeder bjj biljetten Openbare Vrijwillige Vcrkooping te HAASTKECIIT 4 op VRIJDAG den 21 NO ijl ft VEMBER 1879 des voormid Wr n mHTiir j g jg j u hettHms DEN Hoek aldaar van Eene A Nr 64 en uitmuntende WEI DOOI m mmmu te zamen groot 15 Hektaren 47 Aren 26 Centiaren aan een gelegen in den polder Groot Keulevaart te Haastrecht bg het Dorp eerst in 3 perceelen en dan gecombineerd bij biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Landen 1 Januari 1880 en de Gebouwen 1 Mei 18 0 Nadere inlichtingen zijiFte bekomen zóó ten kantore van den Notans J G BROUWER NI JHOFF Nieuwegracht Rnnncbaan F Nr 247 te Utrecht als ten kantore van den Notans H J F HE IJMAN te Haastrecht Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mmE Mil of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of fet Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der fet Janskerk der Glazen der Cartonteekenmgen enz waarby is toegevoegd een afzonderhjk levensbencht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabcth DOOR CHRISTIAAN KRAMM l id der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen Gouda DKuk van A Brinkman BUITENLAND liuilciiiaudücli UviTjIrlU I d Piuiqen ziju met tivrtilcii o er de ilJlvocnijfi V iii t ij Mill van I iuancoi dt n luk iïtliguï vai Int rif f CU dal lut voljftntl J idi lii riiricr rijlv3iit1 ouiskn m tr daii Vtrslii ii ia iiuuurlgk j itu u iiLLuutiit h Kc Iup ihiir i leu njis t o A de ui d lyke öijwy iii wdkc v l4 lu K i k ii i niiLat woidtn nifiisli ca on tLKocttu II jikmn ii t rwijl lïisniirck tu tnoiid v jI h ui vaa dt frjHt b li iuf liLfvüriii iii wi riJj dt d tcte bLla iiiijiLii zoudtn wordid vtrviipU door imiirccie spr k de Miii BuIl 1 V i d dirtcti b i wnug ii dis dt visic keru Hdiirüiu zic IL 11 dirtctc b li 4itiigcii cri allu atidere Mtijis tr hlktii lil hu cvcu van wisstls üp de fui küinsi lijop op vciueltnng van de Bkchte tijden op dt ruiint opbrengst van etu bauk ej b ursbc lust nv dit er iio i t is VV tl m dt tf j iiredt uo wd het mttat d mdaclit hu fl £ tr kKtn k hi t volkoniLii siiizwij eii üver dt Dat dt Litgel then Kiboil niet wecT zullen verlaten tturdt meer ii meer ivaarathynhjk ll t AfgbaaLScht rijk zal i i t meer in het leven Hordcin geroepen liet w is n Oit veil ai ders dm ttn Htil nof Stammeu jjud en men zal dit bujd niet hersiell u Het blijkt nu ook ott de Linir een llesbehdve getrouw bciidguioot was Daurgelilen uog d it ijnt onschuld in de zatk aa dej g zautenuiouid i it t boven uUe verdenkh g i3 heeft 1 ij stamimuhoofJeu gevangen doen nemen dit vroeger de L igelsehen hielpen wat in stnj i ja im i het Iractaat van Oajdaiitak Altn zui dus wd Liet weder urtrouweii gnan schenken aan een ander deZer sluwe Üjnierlmgen die van den nood een deugd m iken aÜts btIo tn maar uitis naleven als zij het etnigszins 1 iten kunneu De Lngelsche dat biid n hebben thans vtrgehj keilde bfehouwiiigen over den oogst waaruit blijkt dat die bcdcrl lÖH niel zoo sitehl is gevuest als m 1869 jcmiddeld is de oug9i in htt irc nigd Koninkrijk SH s ju iln ls er acre of tene tot de opbrengst vau 11 278 400 quirttrs Du j mr was de gemiddelde opbrengst j i r acie nul meer dm iSbuahelsen dt geheeld opbrfngsl 6 S4fi 0U0 qu intra Daarvan kan si eh s 5 ÜÜ0 ÜüJ lu ejn ua piie komen en aangczun L igt i ind onsetter 2 J OU l UÜiJ qu irltrs behoeft zullen lö it lÜiuen van ildeiö wonUn lugr ioerd Hel nieuwt luikscht Hiuisterii heeft den bultau een i m voorgelegd ni vvelke uitweikmg en ver vulling het ten oplossing verwacht van allt qu iesiies die de geregel tt outwikkding v n het Oiluma in8che Ityk m den wtg staan Ten eerste etellen de ministers voor dt GnekschL greiisregfling Koo spoedig inogdijk tot een eiude te brengen al moet men zich d larvoor ook eenige opofferingtu van grondgtbied getroosteu verder de tenuitvoerlegging van alle ïoorgenynej hervormingen vooral iü Aziatisch iurkyt en eudelijk het sluiten van een Iceuing want de geldnood 18 groot De schatkist ia leeg en de i orte 18 reeds lang gewend dat men haar zonder betaling met meer levert Vermoedelijk za de Sultan aan bet laatste punt van het plan htt ctrst eijne goed keuring hechten maar te vreezen is dat jui t d tarby de ministers de grootste moeielijkhedeii zullen ondtrvmden Aaa het bureau van Pulitie tjjn iila geiondeii gedeponeerd 21 nieuwe ZAKKL Café Biilard Te A ySTERDA M wordt TE KOOP aangeboden een CAFE voor f 1800 gelegen centrum der Btad het elk een ruim bestaan oplevert Franco Brfan fs 80 Bureau vandit Blad i HUI Voor billijken prijs nitileHundteJS p een HUIS eu FAKIIUIH ain tie OostRaam te Gouda b ide pprcce en aan de straat uitkomende en waarm smts onheugelijke j tren met goed succes et n Turf en Houtnering wordt uitgeoefend tevens gcic T it tot vel rlei bedrijf t bevragen bij den Borkli A BRINKM VN te Gouda onder No 359 BOEKBOUDEVUWDELSREkE El CURSUS in boveiigeuotmde vakken eu voorbereiding tot de examens F J BOER 1 raar U O Lange ïiendeneg D 27 Inschrijving voor Kj Njvembti i s OOIv VOOR DAMES Betast zich ook tegen bohooilijk honorarium met aanleggen bijwerken cii r visie va i boekeu YW mi WeeL Voor eeue AUMINlSlK lTll jVP BJiTRElvKING welke ID pei vv ek Sf levert oidt een geschikt per jon bj voorkf ir een gepa porteerd O NÜEKÜFFICIER gevraagd Brieven franco onder No 357 bij cfbn Boekhandelaar A BRINKMAN li uJeweg te Gouda mim wmM f 12d per BAAL met inbegrip der ak bj partij minder Verzending fianto ISlhUWE DIEP of AMSl ERÜAM na ontvangst postwissel met duidelijk adres aan J J DL VR IES te Wtermjm GOEDE WIJN BEHOEFTfiEEN KRANS Lofspraak of aanbeveling zoude geheel overbodig zijn voor de reeds lang gerenommeerde Abshaubbiiis of Anli HuüiaiLsclic WATTEN Ue elve worden steeds met het meeste succes aangewend tegen alle Rhumatische uandoeniugen Verkrijgbaar u 30 ets per p ikje bij T 1 G van LLTII Gouda Mej de Wed Busman Gouda F VV den Lil bchojuhoveu A Prins Zeveuhuuen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Capelle fa van der Kraats Bleisfffjk iC U Verheul Oudcnater Bos Berkil J van Üorj Zoelcrmcei A KauWig Aiphci JBFcTchbtlo iodcgraven Ie üo terliu Ila i l i Si Wed G WUhelmu Moeiun Men zg gewaarschuw tegen namas ejs tn lette vooral op de onderteekemng van II lui A BREEÏVEI 1 GOÜDA Dr VAN Ï LNiM V