Goudsche Courant, vrijdag 7 november 1879

1879 Zondag 9 November N 2372 GOUD COURANT Nieuws en Adverleistieljlad voor Gouda en Omslreken i sy deze Courant behoort eeu BiJvoe üel EEN STEOOIBILJET m een Dagbladbericht Met leedwezen hebben wij gezien dat gisterenmorgen in de stad een strooibiljet verspreid is gedrukt te s Hage en geteekend door een Oud Gouwenaar waarin bij aanneming van het Toorstel Lui ten e s tot aanleg van eeae waterleiding wordt gedreigd met eene verhooging der inkomstenbelasting met 50 pCt Dergelijke oudGouwsche manoeuvres die hier bij verkiezingen en andere zaken zeer in zwang Tzjjn keuren wij hoogelijk af Zij knnnen de zaak die men waarschijnlijk meent te dieqen niet anders dan schaden Wie meent in belangrgke zaken zijne medeburgers te kannen voorlichten of te raden behoort zich niet te verschuilen achter het schild der naamloosheid Kedactiën van dagbladen zijn niet gewoon artikelen die onder hare verantwoordelijkheid yerschijuen te tcekenen docli veelal en althans Tan ons blad zijn de redacteurs bekend genoeg Het verheugt ons dat tot dus ver de inzenders Tan stukken over de waterquaeslie den moed hebben hun naam niet te verzwijgen En waartoe dient in strooibiljetten de anonimiteit Om de een of andere genieene insinaatie waarvoor men zich in het publiek schamen zoa aan den m tn te brengen Zoo Qok in het bewuste strooibiljet Wat geelt den verspreider van dat biljet het recht om te zejigen dat 50 pOt vorhoogiiig der iukomsten belasting het gevolg zoa zijii van Dr Lui teu3 voorstel Alweder een uit de lucht gegrepen cijfer Ook heet het daarin dat het ijveren der heeren Lmjten c s alleen dient om eeliige lui zoogenaamd zuiver I Jselwater te laten drinken Wij stellen er pnjs op te verklaren dat dergelijke gedachte nooit bij ons is opgekomen Wy houdeu ons overtuigd dat de heeien raads eden welke het initi vtiefgenomen hebben tot bet aimliaiigige voorstel gedreve n worden door de zucht oii naar hun vermogen de algenieeue belangen te behartigen Dat waardeeren wij zeer in hen en wij zien liever dat men te veel dan te weinig ijver heeft in deze richting Dr Luijten is geheel overtuigd van de mogelijkheid der onderneming en zou niet vooroe offers terugdeinzen welke d burgerij zoumoeten brengen Wij nog niet wy achtennader onderzoek noodig voordat men een besluit neemt oradat wij gaarne radicaal enafdoend zouden willen geholpen worden doorde duizenden die men er aan wil besteden Ofhet IJselw iter goed drinkwater zal leveren ofde exploitatie zich zou kunnen bedruipen ofde stadskas den last zou kunnen dragen zijnvoor ons nog onbeantwoorde vragen terwijlDr Lnijten omtrent al die punten eene vasteovertuiging bezit Dat is het punt van versphil maar in ingenomenheid met het grond denkbeeld wenschen wij niet geacht te wordenToor hem ouder te doen en het doet ons oprecht leed dal de bedoelingen van de vooratanders op zoo onwaardige wijze zijn verdachtgemaakt Juist gisteren bevatten de dagbladen het volgende bericht De heeren f J van Spall te Helder mr W van der Vliet en A van Li nden van den Heuvell te Anisteidam hebben aan den Raad vau Alkmaar conces sie gevraagd voor de exploitatie eener duinwaterleidfng van Kgmond aan den Hoef naar Alkmaar ouder bepaling o a dat de gemeente 5 pCt gariindeere over het benoodigde kapitaal ad löO OUü waartegen de gemeente zal ontvangen dé helft van de zuivere winst na aftrek van 5 pCt die aan de exploitatie komt Zie zoo iets zouden wij wenschen dat hier ook kon gevonden worden Natuurlijk moet eerst op goede gronden door zuivenng in t groot en in open filters zijn uitgemaakt dat het IJselwater de te maken kosten waard ia Indien dan eene dergelijke concessie kon warden verleend aan soliede mannen zooals de heer mr van der Vliet die als directeur der Anisterdamsche waterleiding en als inedecon cessionaris voor die te Leiden zijne sporen op dat gebied verdiend heeft dan zou de zaak een geheel ander aanzien hebben Men wist dan waarheen men ging e waaraan men zich kon houden en de vraag m de gemee ite de lasten draj en kan zou zuiver kunnen worden beslist Hoe is het nu te Alkmaar Men weet bij ondervinding dat gezuiverd duiuwater eeu kosteli ke drank is het hoofdbe waar dat hier ter stede geldt bestaat daar in t geheel niet eer ite voordeel Men weet positiefdat de kosten voor de stad nooit meer kunnen bedragen dan 5000 per jaar terwyl men de kans behoudt te deelen in de winsï de vraag of de zaak boven de krachten vaOi de Kenuenier hoofdstad gaat kan zuiver wordAi beslist door den raad tweede voordeel Men heeft te doen met soliede mannen die hun sporen niet nog moeten verdienen maar wier naam alleen een zeker kapitaal vertegeuwoordSgt derde voordeel Indien het Lk Luijten g mocht gelukken op deze wijze de zaak tot stand te brengen dan zouden wij het van hai te toejuiclien dat hun b eldeu mettertijd piijkten na i5lhet mouunientHoutnian waar hun nu reeds door eeu spreker op de meeting een plaats is toegedacht De lezer neme ons niet kwalijk dat wij zooweder op de zaak der waterleidiug zijn teruggekomen Maarhet zou ons evenveel leed doenindien h t vuurstel Luijten et jivouilig werd verworpen en de zaijk daarmede m den doofpotwerd gedaan ais wg het in het belang d stad zouden betreuren indien het voorstel z loalshet daar ligt werd aangenomen De zaakmoet aan de óiile blijven totdat zoiinelvlaar isgeWeken öt d it de aanleg voor de stad nietIS een halsbrekende toer öf dat het stvvennaar verbetering van den bestaanden toestandeene utopie is voor ons althans nog onbereikbaar Onderzoek afdoende proeven en berekeningen blijft onze leus U BINNENLAND fJOüDA 8 NovMiiber 1879 Zalerdi 11 wenl loor den iiepr J can Kimpeii lil ein der lokiilen van do Rgka HmjijiTe Hurj erschool alhier sen aaiivan Ji m lakt met het omlerW1J9 in haiidciiarb id aan kimlercii van S ot 1 iji nr volgens lie mctliode van den heer firoeucveld te ïïotterdjiin Aangenaam is het ons te kunnen melden dat de poglnp eu van de afd tioudn en Oinslri ken mii yolksohderwijs om ook in onze gemeente de gelegeiihtid open te stellen lot het verkiijgin van zulk onderwijs nauïimkelijk met een goeden uitslag bekroond werden Veertien leerlingen toch hadden zich reeds voor de eerste les aangemeld terwijl aedeit dien tijd dat getnl nog is totgenomen Bovendien wenlen van wege de vereentging V O nog tien leerling n uit den behoefligfn 8t ind in de gelegenheid gesteld voor hare rekening de lessen bij te wonen Wij zien hierin een bewijs dat vele ouders liet notiiuzieu v wi eene inrichting waar hunne kuideren kunnen leeren hand en oog Ie gebruiken en zich pp eene aangename en nuttige wijze bezig te houdeu iets vat vooral m de lange winteravonden en op regenachtige en gure dagen als er van wandelen of spelen in de open lucht geen iprake kan zyn voor de meeste kinderen maar ook voor de overige huisgenooten veel waard ia liet was aardig te zien met hoeveel ambitie de leerlingeu op de eerste les reeds bezig waren met welk een ijver de kleine vingers gerept werden om zoo goed inogehjk te maken wat door den onderwijzer werd opgegeven Het zou ons zeer verwonderen aU bij nadere kennismaking de lessen van den heer van Kempen niet de volle sympathie van ouders en leerlingen wegdroegen en den onderwijzer wenschen wg met deze geheel nieuwe inrichting het meeste succes toe Bij vonnis der Arrondissements RocKlbank te Ilotterd im is o a veroordeeld J M wonende te Gouda vervolgd ter zake van beieediging van een veldwachter tot een geldboete van ƒ 10 Subsidiair tot een gevangeuiastr if van twee dagen De gemeenlfbegrooting van Haastrecht voor 1880 bedraagt in ontvangst ƒ 85l3 10 j en in uitgaaf ƒ 847 9 dlzoo een vermoedelijk batig saldo van 34 IUV Die van Vlist draagt in ontvangst 2 335 8S en in uitgaat 2 335 derhalve een voordeelig saldo van f 0 88 Het in den polder Papekop nieuw opgerichte stoomgemaal is dize week beproefd geworden en heeft uitmuntend volduap Dit stoomgemaal is vervaardigd door de hei ren Je Jong Co fabrikaat te Oudewater Gisteren avond omstreeks d ure brak een hevige brand uit in den Prins Alexaiiderpokler onder Gapelle a d I fsel in epne bouwinanswoiiing aan deu Hoofdweg Bij den i id van Sl ite afdeeling voor de gn chillen v in b siuur zijn Uoinsdag ingekomen 1 wee kon besluilen hüudendt beschikking op de beroepen van 1 Kerkvoogden der gereformeerde gemtente te Oudewatir tegen een besluit van Burg en Weth wjiiirbij aan L van Loon Hz vergunning is verleend voor de oprichting eener stoomol slagerij Niet onlvauktl jk verklaard Iea deelde dtz d igLii mede dat ter lyindensche Zuiveltentponstelling EJainmer kaas was aangevoerd in smaak en vorm geheel Nederlandsch en nogthans ingizonden uit Rusland De iplossiiig daarvan getft men in de f Ci twee Jongelieden een zoon en een ander teerling van den heer VV Sluis ïe Beemster hebben in het jonsste tiental jaren in Rusland onderwijs gegeven in de Noord Hollandscht kaasinakerij Het ontwerp van de Statuten der Ver De algemeeue Nederlaiidsche Landbouwraad bevat o a de volgende bepalingen De Vereeniging stelt zich ten doel het bevorderenvan N ederlaiids landbouw tuinbouw eii veeteelten het voorlichten oo dat gevraagd wordt derRegeering in zaken die gewichtige b langen bctielffiide H iar zetel is gevestigd te s Gravenhagp Lid der Vereeniging kunnen zijn al de Vereenigingeii die zich de bevordering van Nederlands landüo iw tuinbouw en veeteelt ten doel stillen De uilgaien vap elen ilgeineene Neelerl iiieischen laneiboiiwraael worelen jaarlijks gedragen door de versohilleinle toegetrcelen Vereenigingen naar een maatstif elonr ele algi meene vergaelering vast te stellen laailijks worelen minstens drie algemcciie vergaderingen gehouden Die vi rgadfringen hebben pl nils te sGiuvcijhage Utrecht of tielers des noeidig geacht Toegang tot en recl t van spreken op de algemeene vergaderingen hebben al de leilen der beélureii van ele toegetreden Vereenigingen Stemrecht hebben alleen de afgevaardigden dier Vercciwgingen