Goudsche Courant, zondag 9 november 1879

De ter ulgemeene rcrjaderiiig versoheuen nfgeTaardi ileii brengea het aautul Stemmen uit waarloe huu Vereenigiiig gerechtigd is als VVreeuigiiigeii beuedeu de 500 ledea 1 stem vao 5U0 lOüO 2 slemm 1000 2000 3 aOOO 3000 4 3000 4000 5 4000 leden en daarboven 6 stemmen Hun reisen Terblijfkuslen worden door de toegetreden Vereeniging gedragen f atioii De toegetreden Vereeuigiugen kiezen op de algemeene vergadering het bestuur ran den Kaad bestaande uit negen leden Het gebouw au deu iiiteruanonalen wedstrijd te Arnhem is verkucht aan het studenteii oorps te Leiden voor de som van ƒ 8500 In de maanden September en October dezes juars werden te Uircoht van buiten s lauds ingevoerd per spoor 6 S 13 025 kilogr en per schip 1 494 900 kilogr aardappelen te zameu 8 407 925 kilugr of ruim 100 000 mudden aardappcleu De Zntf Ct qualiiiceert de houding door het Kamerlid mr 3 van Houten aangenomen tegenover het ministerie van Lynden als wantrouwen zaaien De heer Kappeyne moge door zijn onver vacbt voorstel tut grondwetsherziening midden in een ministerieele crisis door den heer v Houten gerehabiliteerd worden dit geeft dezen geen reciit om efne onwaarheid te zeggen om wantrouwen te zaaien tusscheu kroou en democratie door te beweren dat in dezen zomer de invloed der kroon in de verkeerde schaal is geworpen Openlijk heeft de minister v Lynden in de K uuier verklaard niet alleen dat deze regceriiig niet tegen grondwetsherziening is maar evenzeer dat de kroon zich eventueel daartegen niet verzetten zal De kroon is niet tegen grondwetsherziening wel tegen partiecle herziening der grondwet Het nieuwe ministerie zal voor deze taak wanneer zij haar noodzakelijk voorkomt niet terugdeinzen Gaat het nu aan vjaagt de Z Ct dit alles maar van nul en geener waarde te beschouwen Gaat het aan krcon eu democratie tegenover elkaar te stellen aU weigerde de eerste wat de laatste eischt omdat zij aan dien eisch geen gehoor wilde geven in den vorm waarin zij dezen zomer tot haar kwam Is het billijk en eerlijk wanneer de kroon een nauwgezet ondereoek wil laten voorafgaan aan eene zaak rau zooveel belang als eeu grondwetsherziening te schreven De kroou weigert grondwetsherziening Avelnu wij zullen zien of zij sterk genoeg is eene p irafütischu omhelzing der plutocratie te weerstaan Het is pelen met vuur zegt de Z Ct wanneer de heer v Houten de kroon tegenover de democratie stelt omdat de geheele voorstelling op een onwaarheid berust Het is zaaien van den wind om den storm te oogsten wanneer de heer van Houten de liberalen voor geldwolven uitmaakt en gmadeiyk spreekt van de effectentrommel van den heer Vissering omdat leze de effectenbelasting eerst wil onderzoeken voor hij haar opnieuw in de Kamer brengt Ongetwijfeld de liberalen hebben hunne fouten Velen sluimeren in op de behaalde voordeelen van 48 maar zoo zijn niet allen Of hebben zij ook de wet op de successie in du rechte lijn afgestemd Wordt ook hier het leeuwenaandeel betaald door de minvermogenden Hebben zij niet overal in de steden inkoinsteu belastingeu ingevoerdwaarvan de baten niet door de armen en ongelukkigeu maar door de gegoeden aan de sladskassen worden verstrekt Veel is er nog te veranderen Niet het mirtsl waar het geldt het dragen van persoonlijke lasten maar men zij niet onbillijk Veel ten goede is reeds geschied Heftige geesten als de heerMMjIouten die het geduld verliezen en wantrouwen zaaien zonder noodzaak schimpwoorden gebruiken om hunne medeburgtrs tot wier kring ze zelven behooren verdacht te niakep in de oogen der groote menigte vers t len hun eigen troef en benadcelen de zaak waarvoor zij strijden Naar het W verneemt heeft de heer Chatwootl uit Londen een brandkast vervaardigd overeenkomstig de voorwaarden van het programma vastgesteld voor deu te Arnhem gehouden wedstrijd De heer Chalwood heeft zich bereid verklaard op een nader te bepalen dog die brandkast te ojiderwerpen aaa dezelfde proeven waaraan de audere brandkasten onderworpen zijn geweest om zoodoende te toonen dat het zeer goed mogelijk is nrandkasten te maken welke tegen de val vuur n iubraakproeveu bestand zijn Te l args zijn proeven genomen met door eleclriciteit Toortbewogeu looomotiefjes bestemd voor het vervoeren van brieven in plaats van de tegenwoordige pneumatische buizen Men had een rdelspoorweg in het klein aangelegd waarover eene lü inotief van zeven kilogram depêches tot een gewicht van vijf kilogr vervoerde met een snelheid van 4i j mijl in het uur De aldus verkregen uitkomsten zijn bevredigend geweest De Deensche kapitein Petersen heeft een reddingsmatras uilgevonden van welke goede verwachtingen gekoesterd worden Zy is vervaardigd van fgnge chaafde gewone kurk en voorzien van een riem met gesp Een vierde minuut is voldoende om ze om het lijf te vestigen wanneer gevaar ontstaat eu zy kan zeer goed nog 3 andere personen die er zich aan vastklemmen boven water houden Het is duidelijk en dit is wel het groute voordeel der uitvinding dat de uquip ige deze zelfde matrassen moet hebben om op te sl ipen op die wijze is een zeer doelmatig reddingsmiddel ten alle tijde bij de hand De Deensche marine heeft ze dadelijk ingevoerd Proeven te Breinen ingevoerd hebben aangetoond dat de nieuwe toestel gemdkkelijk 4 personen boven water kan houden Ook de NoordDuilsche Lloyd heeft er eenige in beproeviug genomen De prijs is ongeveer 6 gulden Bij ecu concert door de Spaansche studenten in het Gebouw voor kunsten en wetenschappen in Deu Haag te geven ten behoeve van de noodlijdenden door de overstrooming in Murcia zullen de markiezin d Arcicollar echtgenoote van den Spaanschen gezant hare dochters mevr de baronnesse van Brieuen van de Gruote Liudt eu eenige andere aanzienlijke dames der residentie de buffetten bedienen liet yaderlaud is er niet gerust op dat thans de Ulrechtsclie verkiezingsquaestie aan eeu eind is eu zegt Neemt men met de commissie der Tweede Kamer aan dat er te Harmeleu geen geldige kiezerslijst bestaat en dat dus de 83 burgers uit Uarmelen ten onriehle hebbeu meêgeslemd dal moet men ook bij de beo ordeeliug of de heer Bastert de meerderheid heeft de mogelijkheid aannemen deii al de Harmeleusclie stemmen op Bastert zijn uitgebracht eu dus van de 1186 stemmen die door het stembureau als voor den heer Bastert zijn opgeteekeiid 83 aftrekken In dit geval zou de beer Bastert de volstrekte meerderheid niet hebben Indien dezelfde commissie over de geloofsbrieven eu toelating van den heer Bastert verslag zal uitbreijgen is het te verwachten dat zij o ok thans n ei terstond tot toelating van den heer Bastert zal concludeeren DaariB e is echter iet zeker te voorspt Hen hoe de meerderheid in de Kamer thans zal beslissen omdat zooals wij reeds schreven in ons Kuuer Overzicht van 8 October eenige leden wel vüjr de co iclusie desi commissie stemden maar daarbij uitdrukkelijk d den uitkomeu dat zg zich met de motieven niet vereenigden j Vy staau dus opnieuw voor eeu netelige quaestie waürvau wij den uitslag met belangstelling tegemoet zien Bij het scctieonderzoek van de Tweede Kamer van Hoofdstuk V Binneul Zaken herhaalden verscheidene lediii de verklaring dat zij zich met de politiek van het nieuw opgetreden bewind niet konden verecnigeii en dat hunne grieven tegen dat bewind voornamelijk haar oorsprong vonden in de aangenomen houding met opzicht tot de invoering der nieuwe ondertVijswet Terwijl men hi d mogen verwachten dat de tegenwoordige raadslieden der Kroon aan een groot deel der natie bevrediging zouden trachten te schenken door althans de invoering der genoemde wet niet op deij voorgrond Ie stellen had het tegendeel plaats gevonden De grief gold bepaaldelijk den minister van b nnenlandsche zaken Uit zijne houding ten opzichte van deze allergewiohtigste aangelegenheid liet zich afleiden dat het hem vooral te doen was om zich bij de meerderheid der Kamer aan te bevelen Verder waren deze leden onaangenaam aangedaan omdat deze minister de invoering der onderwijswet geheel had afgescheiden van de daaraan verknochte finautieele bezwaren en vonden zij ook groiid hun steun aan dezen minister te onthouden omdat hij blijken had gegeven de neutraliteit te verzaken die waar het onderwijs aangelegenheden geldt nauwgezet in acht behoort te worden genomen Men wees op de onlangs plaats gehad hebbende benoemingen van ho gleeraren en van leeraren aan middelbare scholen of aan kweekscholen voor t lager onderwijs welke benoemingen alle in dezelfde richting waren geschied en waarvan o a een bij eene instelling te Ni megen vrij wat aanstoot had gegeven Zeer vele andere leden konden zich met deze beschouwingen volstrekt niet vercenigon Het ging niet aau thans de regeering te willen dwingen de na rijp beraad een jaar geleden vastgestelde en bekrachtigde onderwijswet en wat men daaivan ook zeggen mocht door een groot deel der natie met bijvall ontvangen en als de bron vaVheilrijke verbeteringen iu de opleiding van het opkotnend geslacht werd beschouwd onuitgevoerd te laten VVel verre van s ministers verklaring omtrent eene zoo spoedig mogelijke invoering der wet af te keureu hadden zij die met veel voldoening vernomen Zij was blijkbaar het uitvloeisel van overleggingen die bij het optreden van het nieuwe bewind badden plaats gehad eu waarop het niet kan terugkomen zouder ontrouw te worden aau zijn programma Niets gaf overigens recht tot de even grievende als ongemotiveerde beschuldiging dat de minister van binuenlandsche zaken zich niet door eigen overtuiging maar alleen door de zucht om de meerderheid der kamer aangenaam te zijn zou hebben laten leiden Naar de innige overtuiging dezer leden behoorde het tgdatip der invoering geen oogenblik langer te worden verschoven dau onvermijdelyk ia Een uitstel van nog enkele maanden tot voorbereiding van administratieve maatregelen achten zij echter niet ongewettigd Zij hoopten dat de minister In zyn antwoord het juiste tijdstip van invoering zou noemen Met zekerheid meenden zij overigens te kunnen aannemen dat tusscheu de leden van dit kabinet onderling homogeniteit beslaat met betrekking tot de hoofdbeginselen der onderwijswet Algemeen wenschte raeu nadere inliohlingen te omvangen omtrent het bedrag dat de uitvoering van art 45 eu vau de wet in het algemeen vermoedelijk ieder jaar aan het Rijk zal kosten en met welk cijfer dan ook de uitgaven der gemeenten voor het onderwijs zullen wordeu verhoogd No eenmaal deed de meerderheid uitkomen dat bij de invoering der nieuwe wet groote haast is en dat het zeer te bejammeren zou zijn indien het grootste deel van het jaar 1880 verliep zonder dat de hoofHbepalingeu der wet in werking traden Ook werd gevraagd hoe het stond met de voorbereidende maatregelen tot invoering der wet bij de aftreding van het vorig ministerie De miliciens van de lichting van 1879 die zijn aangewezen om na 1 Mei 1880 in werkelgken dieust te blijven voor het zoogenaamde blgveud gedeelte moeten onder de wapenen wordeu gehouden bij de infanterie tot ultimo Septembar bij de vestingartillerie tot ultimo October van bet volgend jaar Het getal miliciens die overeenkomstig de bedoelingen van den Minister van oorlog voor denwintertijd verlof hebben gevraagd is naar menmeldt veel grooter dan dat waaraan zoodanig verlof kan worden toegestaan V D De WerkiMntvriend bevat de concept statuten voor het pensioenfonds voor Nederlaudsche werklieden opgemaakt door den voorzitter van PalrimoiUHin den heer B Poesiat Zaterdagavond heeft een slachter midden op de Nieuwmarkt te Amsterdam hetvleesch van twee koebeesten onder het publiek uitverkocht tegen 27 j cent per pond Hij had daartoe vergunning gekregen van den innrktmeester eu ofschoon het vleesch tot dien lagen prijs van de hand gedaan toch den toets der keurmeesters kon doorslaan weet De Tijd met zekerheid dat de slachter nog zulke goede aken maakte dat hij met een paar knechts er gerust een geheele week op zou kunnen teren Ëen voornaam slachter die van de hoogte van zijn fraaie vleetchkar nijdig op dat bedrijf neerzag en zich naar het schijnt eenige spijtige uitdrukkingen heeft laten ontviillen werd door de omstanders uitgejouwd en de goedkoope slachter beloofde a s Zaterdag met vier koebeeaten terug te zullen komen Dezer dagen Js de heer Echardt voaèaie op het landgoed Lübbinchen in de Neder Lausilz te Bremen uit Noord Amerika aangekomen met zich voerende een groote trtlj zalmeieren Zg zijn afkomstig uit t alifornic van de Saimo quinat die te huis behoort in den Stillen Oceaan Deze eieren zullen aldus worden verdeeld 35 000 zijn bestemd voor het Odergebifed 27 000 voor den Doiinu 10 000 stuks zullen worden gezonden naar vischkweekerijen te Praog en een gelgk aantal naar die te Theraud 15 000 gaan naar de Weichsel De overblijvende zullen worden geschonken aan de vischkweekerijen te Eendsburg Haders Leben en te Köslin Deze zalm groeit sneller dan eenige andere tot heden bekende soort Twee jaren ongeveer geleden heeft men in onderscheiden rivieren deze zalmsoort Replant en nu vindt men jeugdige exemploren ter lengte van 30 a 25 cM zij biedt nog een ander voor lecl aan boven alle andere soorten dewijl zij grooter hitte en zwaarder koude louder hinder verdraagt Te Maint wilde een familie zich aan een gans verkwikken Men kwam te huis en vroeg verbaasd waar is de gans De gans was gestolen Men pruilde een beetje en ging i om zich te verzetten na tafel een poosje naar de komedie Deze ging vroeger uit dan gewoonlijk en men kwam dus eerder te huis dau verwacht werd Nauwelijks was dedeur geopend of de aangename geuren van ecu heerlijk gebraad kwamen de thuis komenden in de ucns Men hield een huiszoeking en ja wel de gans werd gevonden heerlijk gebraden iu de kamer van bet dienstmeisjeen in gezelschap van twee laudsverdedigers 3 ftesschenXiebfraumilcb en het dienstmeisje Te Londen wil een Amerikaan in navolging van de rijdende eetwagens ook theeomnibusseu invoeren Ter weerszijden van eene smalle taf l zijn de zetels bestemd voor de dames die hier haar thee willen gebruiken en daar achter is plaats genoeg voor den bediende Het kokende water wordt door eeu bouloir verstrekt onder den bok van deu koetsier eu kan van buiten gevuld worden terwijl de kraan aan de binnenzijde is De wielen zijn met guttapercha omkleed om het stooten van het rijtuig te beletten eu ook de veeren zijn naar eene nieuwe inrichting gemaakt Er is eene groote bergplaats voor beschuit brood sandwicbs enz Deze omnibus kan een bron vau genot wezen voor de dames die er gebruik vau maken mits ze niet met andere rijtuigen iu aanraking komt of omvalt waardoor de thee eu het kokende water eeu verkeerde richtiug zouden nemen TOOlSrElEL Vele tooneelvoarstellingeu versch iffen niet bet genot dat men daarvan verwaeblte omdat de uitvoering en het gehalte van het stuk niet in evenredigheid tot elkander slaan Wat baat bet ons eeu heerlijk kuusigewrooht te zien opvoeren zoo de acteurs het karakter waarin zij optreden niet voldoende hebben bestudeerd hun rol niet nauwkeurig weergeven en zelfs de woorden daarvan niet voldoende kennen Wat baat het aan den anderen kant of het spel al goed is eu het stuk slecht lueen zit Moeteu wij kiezen wg zouden aan het laatste geval de voorkeur geven daar dan toch uit een oogpunt van tooneelspeelkanst iets te bewonderen valt doch eerst dan kunnen wij van ganscher harte genieten als stuk en uitvoering beiden deu toets eeuer strenge critiek kunnen doorstaan Eeu dergelijk genot was Donderdagavond ons deel toen de vereeniging Het Nederlandick Tovneet opvoerde Niemand sterft van blgdschap van mevr Eraile de Girurdin Dit tooueelspel is eeu meesterstukje Hoogst eenvoudig opgezet is hel van t begin tot het einde boeiend en bevHt een aantal aandoenlijke tafereeltjes die vaak een Iraaii iu bet oog der toeschouwers doen opwellen een traan van smart bij zoo droevig lijden eeu traan van vreugde bij zooveel blijdschap Het is zoo natuurlijk geschreden dut wij ons geheel en al verplaatsen In den kring der familie van der Vlier wg deelen in hare gemoedsaandoeningen en leven mede in hare hoopen verwachtingen De uitvoering was het stuk volkoineu waardig Wij spraken zooeven van bewonderen uil eeu oogpunt van tooneeltpeelkumt zoo ooit dan werd die bewondering ons ditmaal afgedwongen De verschillende tooueeleu kwamen alle ten volle tot hun recht en bet enienéle liet zoo goed als niets te wenschen over Het spel van mevr Kleine was innig en gevoelvol Die diepe smart op dat eerbiedwaardige gelaat die wanhoop in al bare trekken deden geheel de iidroe de vrotuD zien die de schcgfster bedoelde de moeder die haar dood gewaande toon beweent Hoe meesterlijk gaf zij het oogenblik weer waarop een straal vuu hoop in bare sombere ziel vitjl toen meu haar op het denkbeeld bracht dat haat zoon toch nog wel eens kon terugkomen I Eerst verwierp zij het geheel toen vatte zij het weer op om eindelijk zekerheid volle blijde zekerheid te krijgen dat baar lieveling niet gestorven maar nog in leven was Naast mevr Kleine speelde mej Sablairolles als Jeane naast haar die een lange eervolle loopbaan achter zich heeft op het pad dei kunst stond zg die nog slechts eeu eerste schrede deed op dien moeilijken weg Het heeft er veel van of men bet er op aanlegthet Ooudsche pubHek in dit seizoen eens te latenzien op welke uitstekende resultaten de tooneelscboolte Amsterdam reeds ua enkele jaren bestaan kan bogen De vorige voorstelling toch was men iu degelegenheid mej Tonia Poolman als veelbelovendeactrice te leeren kennen en thans trad mej Sablairolles eveneens oud leerliiige der tooneelscbool voorbet Gottdscbe publiek op Of zij voldeed Wy gelooven door niemand te zullen worden tegengesproken wanneer wg zeggen dat een ruiiri mx van het zoo overvloedig geschonken applaudisfement voor deze jeugdige actrice bestemd was Hoe lïatuurlijk gaf zij haar lieve rol weer I Met hoeveel eenvoud vertolkte zy de innigste looneeltjes van het stuk I Welk zuiver gevoel ontwikkelde zij in hare samenspraken met Jasper I Zeker uiet het minst trok baar spel ons aan waar zg met deze ouden getrouwe overlegde om hare moeder de blijde tijding zoo voorzichtig mogelijk mede te deelen doch ook iu de overige tooueelen eerst in tranen bij bet zien der bloemen door Adriaan gekweekt en later springende en dansende bij diens terugkomst Haar toetreden tot de vereeniging is ontegenzeggelijk eeu aanwinst Mej van Biene als Marianne en de heer Tourniaire als Adriaan wareu beiden goed op hun plaats De kalme smart van de eerste en de uitgelaten blijdschap van den laatste werden uitstekend weergegeven De heer de Jong had als Prits een ondankbare rol Hij was de eenige minder sympathieke figuur in het stuk en als zoodanig reeds mocht hij zich weinig verheugen iu de belangstelling van hdt publiek Hg kwam ons ook wel wat stijf voor in zijn spel De rol van den ouden Jasper werd vervuld door den beer Louis Bouwmeester Deze acteur is tegenwoordig de held van den dag Totnogtoe optredende in kerraistenteo en schouwburgzalen waar het beschaafd publiek slechts zelden den voet zet is bij thans lid geworden eener vereeniging die bevordering van de kbnst in haar schild voert Sinds eenige weken treedt bij op in geheel andere stukkeu en voor een geheel ander publiek als tot beden en veroverde met één slag de sympathie van het publiek Lof en eere wordt hem met kwistige hand toegezwaaid nan toejuichingen geen gebrdk Is al die sympathie gerechtvaardigd Is B JUWmeester een kunstenaar van zeldzame beteekeuis Verdient hij die loftuitingen onvoorwaardelijk De toekomst zal bet leeren als er gelegenheid is geweest hem wat lunger gade t e slaan eu na te gaan in hetgeen hg op kunstgebied levert Wij voor ons meenden dat een ict tnlijk kunstenaar vóór alles bet oog had op de zegepraal der kunst en daarom trachtte mede te werken om de opvoering vau een kunststuk zoo schoon en heerlijk mogelijk te maken Niet zelf iu de eerste plaats op den voorgrond te treden maar bet kunstwerk in zijn voUe waarde aan het licht te doen treden moet het doel zijn van den kunstenaar Eu dat in aanmerking genomen moet het bevreemden dat de heer Bouwmeester met al zijn gaven en tulenten totnogtoe steeds de voorkeur gaf aan het opvoeren van prul drama s met een gezelschap tooneelspclers van deu derden vierden en lagereu rang boven het verleeucu van zijn medewerking tot de opvoering van kunstwerken met artisteu zijner waardig Zijn talent kwam zeker schitterend uit te midden van het troepje aangekleede schreeuwers met wie hij optrad zijn reuzeiigestalte scheen nog grooter te midden van de dwergen die hem omgaven maar van het ensemble der tukken waarin hij optrad kwam ondanks zijn spel weinig terecht In het land der blinden is men ww het éénoog koning doch de beer Bouwmeester behoefde niet tpt de blinden te gaan om dien koningsiial daar hij daarop ook onder de helderzienden kon aanspraak maken Dat bij dit toch deed bewijst o i weiuig voor zijn eciii kunstenaarshart en daarom moeteu wg meer bewijzen hebben voor zijn recht op den eerenaam van eminent kunstenaïtr alvorens hein dien te verleenen Ons oordeel over den beer Bouwmeester in t algemeen alzoo opschortende moeteu wij echter zeggen dal hg de rol van Jasper Donderdagavond allerverdiensteIgkst vervulde Tot iu Ie kleiuste détails had hij die rol bestudeerd en hij gaf haar uitstekend weer Hij was geheel de oude huisknecht die lief en leed deelde met de familie waar bij woonde die als t ware lid van t gezin was geworden Hoe aandoenlijk ging hg om met Jeane hoe aardig spotte bij met haar aanstaande hoe lief wist bij haar te troosten hij die zelf uiet minder troost noodig had Zijn spel was aangrijpend schoon Het kenmerkte zicli door eenvoud soberheid eu natuurlijkheid AVij hopen dat zijn naam zelden moge gemist worden op de programma s van de Goudsche tooneelvoorstellingen Het bespraken tooueelspel werd voorafgegaan door het Blijspel De diplomaat van de oude school door Hugo Muller bewerkt door mr C M van der Bruggheu Dit stuk zit vrij luchtig in elLuir Het vloeit niet over van spannende tafereelen en de intrigue is vrij zwak doch enkele der daarin voorkomende figuren zijn niet onverdienstelijk gcteekend waartoe wij wijzen op Graaf van Blankenfeld den diplomaat der oude school en op Baronesse van Slrabl De vertolking was in goede hauden mevr Kleine Morin Tourniaire mej Poolman en SobuUe werkten daartoe mede De rolvaslbeid liet wel iets te wenschen over eii meer dan eens gaven de acteurs hunne eigen woorden voor die van deu auteur Zelfs bij mevr Kleine was dat bet geval reeds tot onze verwondering in bet eerste tooneel het beste waarin zg optrad Toen zij zich nl in de easy chair vlijde hield zg cea korte lofrede op het gemakkelijke van haren Ktel en op het genoegelijke van een dolce ar niente die in het manuscript van baar rol zeker niet te vinden is Over bet algemeen was echter bet spel ook in dit stuk verdienstelijk PARIJS t Ia ons ren geuocf cii aan onze lezers tu kuuncu mededeeleo dat de be1 roemde kleedingmaga zljiieu voor m nnrn eu kinderen van La BELLE JARDINIKÖE beslotea hebben hou geillustreérden catalogus voor hei wintersaizoen naar Uollaud te zenden Deze uitgebreide inrichting eene der merkwaardigheden in de Friinschc hoofdstad bevat aUes wat tot het toilet van deu man bthoort het onderscheidt zich van alle andere soortgelijke inrichtingen do r hare lage prijzen élégante coupe soliditeit eu de keuze barer stoifen Wij raden ten zeerste hen die verlangen zich smaakvol te kleeden aan den catalogus vüii La BELLE JARDÏNIÈRE aan te vrageu welke huu ffraiis franco zal wordeu loegezundeu st iSasr De Groote Magazijnen du Printemps hebben de eer te berichten dat hun geillustreerde Catalogus bevattende de fraaiste Nieuwigheden door de Parij sche Industrie uitgevonden verschenen is Die Catalogus wordt GRATIS en FRANCO aaa iedereen toegezonden die hem wel franco per brief wil aanvragen aan ffl JULES J lLl Züf üB ADS UAQASINS DO PRINTEMPS a Iari0 tiis stB 3tta TïS iy 1 0 a uöttiSawijj 5 Burgerlijke Stand GEBOUBN 6 Nor Anlhonia NicoUsina otiders 1 MoIcnnar eti H J M Verboom SuniaaiD Jao Hendrik uiidera J H Mfijer en k Koelewija Jolianacj Wi telirttrdus MarU ouiUrs J F A Kuster cd H na der Werf OVER EDK V 6 Noï C vaa Dam 4 n I O VDERrKOUUD 7 No C Sevenhoveo te Reeawïjk 24 j eii A Verbeij 26 j G Doüï 33 j eo E Vermeulen 2a j C LanK raar 22j ea M Zueteman ts Uordrecbt 20 j A Weck 26 j eo M J van Leeuweo 24 j ABVERTENTIEN Ü ♦ Aaustaaudea DINSDAG deu W il 11 NOVEMBKE hopen onze ge ïii liefde Ouders P M JOHANNES JANSEN Ü II K II P MAGDALENA REPARON W m hun 50 Jarlge Eehtvereeniglng i isl te herdenken ü Hunne dankbare Kinderen Be tumd en Kleilikinderen Gouda 8 November 1879 RECEPÏIE Boelekade E G8 p m m m m SS2 j Ondertrouwd f ANïüN weck m j MAKIA JOHANNA van LEEUWEN Il Gouda 7 Nov 1879 J EN f Vcfor de vele bewijzen van flwangstelling ondervonden bij ons 25 JABIG HUWELIJK betuigen wij onzen hartelijken dank H J KABEL G J kabel Bosman Gouda 8 Nov 79