Goudsche Courant, zondag 9 november 1879

ïiEERL4XDSCn PROTESTANTENBOND Afd GOUDA en Omstreken Buitengewone Vergadering met Dames in het locaal Nüt en Vermaak op de Oosthayeu alhier MAANDAG 10 NOVEMBER 1879 des avonds te Vj uren waarin Dr W Scheffer Hervormd Predikaat te LeiiUn zich voorstelt te spreken over het onderwerp Waarom bestrijden wij het Orthodoxisme W VRIJE TOEGANG voor Leden met Twee Hnisgenooten ENTEBE voor Niet Leden 0 50 per persoon Namens het Bestuur der Afdeeling Cs THIM Secretaris Ül EN 3D A nsr s TOisr VE I S liiiRciilaiidsch Overzlclil Er loopen allerli i f eruchleii orer ecue min vriendschappelijke verhouding tusschen Engiilaiiu en zijn troetelkind Turkije Men zegt dut Kugeijnd den eisch heeft gesteld om met kriicht de hervormingen in KleinAzié door te zetten Te Berlijn beschouwt men de spanning tusschen Kngelund en de Porte niet als een ernstige zaak maar als een eigenlijk persoonleken twist tussohin den Sultan en den Bngelschen ambass idtur de eerste was verbitterd over de reis van L lyard naar Syrië en den ophef daarvan gemaakt en het antivoord op die reis wa de beuoen iiug van een anII Eugelsch Ministerie De zitting der k iitier van afgevaardigden te Luxi mburg is ümsil ig geopend met eene koninklijke boodschap waarin na eene korte herinnenug aau het huwelijk vanden Koninggrooihertog en de smartelijke verliezen die het stamhuis hebben getroffen onder nmlere het volgende wordt geconstateerd lu ilea gelukkigen toestïiud waarin het groothertogdom ten gevolge van tractaten verkeert beeft zich gceh enkele verandering voorgedaan De Luxemburgers zijn en blijven zelvcn de moedige en werkzame bevorderaars van hun geluk Ofschoon ook Luxemburg getroffen ia door de industrieele crisis die zich in geheel Europa doet gevoelen schijnen er voor het Groothertogdom toch betere dagen aan te breken en al heeft de landbouw door het ongunstige weder geleden is toch de finauoieele toestand des lands bevredigend De liieuwe toltaricven brengen eene vermeerdering van inkomsten te weeg waardoor er mogelgkheid zal bestaan op vfrhooging vnn zekere uitgaven van algemeen belang en op verlaging van sommige belastingen Te dien opzichte wordt echter groote voorzichtigheid vereischt Binnen kort zal een nieuwe spoorweg wonfen geopend ten dienste van een gedeelte des lauds hetwelk daarvan tot nog toe verstoken was Iiitusschen zal de Rpgeering niet ten achter blijven met zoo spoedig mogelijke verdere spiorwegverbiudingen De landbouw heeft vóór alle aanspraak op de zorg der Kegcering en behoort in de eerste plaats genot te iiebbt n van de nieuwe beschikbare hulpmiddelen In dril loop der zitfing zullen er verschillende wcHontwerpen worden ingediend A lu het slut der boodschap wordt Bel vertrouwen Jil xi uuuui i A uii i Jit UWi j iNTVANGEN Winterstoffen Versche BOXERLEXTEBS APPELBOLLEN enz by W SI RAAIJ1IAKERS Haven De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het GEVEN van nniiTFTn tit ni T G C SPRUIT Houtmansgracht BOEKHOVCËiVDi DELSRl KËlK CURSUS in bovengenoemde vakken en voorbereiding tot de examens F J BOER Leeraar M O Lange Tiendeweg D 27 Inschrijving vöör 15 November a s OOK VOOR DAMES Beiast zich ook tegen behoorlijk honorarium met aanjeggen bijwerken en revisie van boeken ƒ 10 peiHlVceli Voor eene ADMINISTRATIEVE BETREKKING welke 10 per week oplevert wordt een geschikt persoon bij voorkeur een gepasporteerd ONDEROFFICIER gevraagd Brieven franco onder No 357 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Tiendeweg te Gouda Ondergeteekende is voornemens een DANSCüllSUö te openen des ZATERDAGSMID DAGS tusschen Vj en 3 uur voor die Kinderen die om verschillende redenen niet later op den dag les kunnen nemen H F GORISSEN Onderwijzer GoufaA Spieringstraat f Openbare Verkoopinffcn te GOUDA op MAANDAG 1 DECEMBER 1879 in het hotel D £ Zalh aan de Markt aldaar Itcs voormiddags ten elf ure Een WINKELHUIS PAKHUIS en ERF aan het Veerstal te Gouda Wijk B Nr 138 kadaster sectie D Nr 1787 En zoo noodiff ook Een WINKELHÜIS met eeu VRLIEN OPGANG hebbeud BOVENHUIS en ERF aau de Westhaven te Gouda wijk B Nr 140 eL 140a kadaster sectie D Nr itSö En Éti middags ten twaalf ure Èen tJlS PAKHUIS en ERF thans voor Zout zied er ij gebruikt wordende in het Zwaansgat te Gouda wjjk O Nr 121 en 121a kadaster sectie D Nr C62 en 065 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de NotarissjjLi ORTUlJN DROOG LEEVER en KIST te K a saldo v n pi m ƒ 30000 sluit voor eene uitfjadfte kennen gegeven op verdere medewerking der Kamer hoogst nuttig en noodzakelijk voorde gezoudBij de daarop gevolgde opening der werkzaam i i i ho r i i heden we l tot voorzitter benoemd de heer Lejsel met 2 i stemmen tegen 11 op den heer Brasseur tot ondervoorzittir de heer Pesdtore met 26 stemmen tegen 10 op den heer Brasseur en 1 op den hr Mergeii De voorzitter stelde voor een adres van antwoord op de koninklijke boodschap in te zenden Hiertegen weid aangevoerd dat dit wel gebruikelijk was wanneer de zilling door den Koning Groothertog in persoon of door zijn stadhouder werd geopend maar niet wanneer dit geschiedde met Voorlezing eener boodschap vooral niet wanneer dit stuk gelijk thans eigenlijk alleen ten doel heeft den b stann leu loestand te constateercn Met 26 teg 11 stemme werd echter besloten een adres in te dienen In de Fransche bladen wordt voortdurend gesproken over wijziging van het Ministerie er beslaan echter vooralsnog geen redenen om er bijzonder veel gewicht aan te hechten de bladen geven meer bun wenscheu iu den vorm van vporspellingen De antipathie van ïumbetta ten opzichte van Waddington is bekend De Ministerraad besloot Donderdag de Kamer niet 8 Deo maar 27 Nov bijeen te roepei De coniiil ie préfecture van Parijs in deze het bevoegde lichaam heeft de verkiezing van Humbert vernietigd wijl deze nog gceu zes maanden te Parijs woont zooals de el vereischt Men hesftdusde door vele l ransehe bladen verdedigde stelling niet aangenomen dat de verleende jmnestie den ganschen tijd van deportatie uitwischt uit het leven van den veroordeelde en dat Humbert nn zyn terugkeer kon gca ht worden aanstonds zijn domicilie voort ie zetten ilsof er geene verbreking van den toestand had Openhare erlsooping te GOUDA op MAANDAG 24 NOVEMBER 1879 des voormiddags ten elf ure in het hotel o Zai m aan de Markt aldaar van Een HUIS en ERF met een BERGPLAATS PAKHUIS en TÜIN aan de Karnemelksloot te Gouda wijk R Nr 238 kad ter sectie A Nr 1871 groot 486 Centiaren Zijnde in het Huis drie KAMERS eene goede KEUKEN Kelder mime zolder en t geen verder tot een gemakkelijk ingericht Woonhuis behoort Te aanvai rden 1 Januari 1880 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVËR te Gouda Ontegenzeggelijk is het waar dat EAU D ANVERS een heerlijk frisch fljn Parfam voor de zakdoek en een geurig Parfume voor toilet is zeer aan te bevelen voor hoofdpijn voor uitval van Maar of SchUver lost men een stukje SAVON D ANVERS jn warm water op en een scheutje EAU D ANVERS ROYAL of DOÜBLE eu wasschedaar het hoofd mede er is geen beter middel De echte EAU D ANVERS en SAVON D ANVERS is verkrijgbaar in het Parfumeriemagazijn van LOUIS P TIMELIER Coiffeur B 193 WESTHAVEN Bi 193 Lange Grocnendaal I 14 1 de Vletter Lange Groenendaal I 14 Gr root Assortiment van Garen Band cnMode Artikelen Mililie Maatschappij Eciulragt Hoofd Directeur den Heer L J UEREiXS fc s Hage Ingevolge Art 7 der statuten is de deelneming TOT HET STELLEN VAN PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS door het GEHEELE RIJK GEOPEND De alom bekende werkkring dezer Maadchappij maakt verdere aanbeveling onnoodig Ten kantore der Maatschappij ligt voor ieder belanghebbende eene lijst van ongeveer 7500 adressen van de deelnemers der laatste 10 jaren welke dienen kan tot ONDERZOEKomtrent soliditeit of handelingen vaa genoemde Maatschappij De deelneming geschiedt voor GOUDA en omstreken bg den Directeur J W C VAN DEB WERF October 1879 Crabethstraat 194 te Gouda r AA U A04iAn MAAw echte Riinl Druiven Borsthonio Geen noesten meer w H zicKENHEiMER eMaiM sinds 12 jaren duizendvoudig als het aangenaamste zekerste middel tegen hoeaten eaz bekend is verkrijgbaar in flacons a twee Gulden een Gulden en vijf en zestig Gent Te Gouda bij F H A Wolff Te Haastrecht bij J D den Hartog Boskoop bij J van Bergen Oude oater bjj F Jonker Idenburg Ie hüdr bij goüdT de Heerenhuizinif IJSS LOORD Zomer en Winterverbljjf woarin zeven grootere en kleinere Kamers drooge Kelder ruime Keuken met pomp daarbij TUIN en MOBSGBOND alles fraai aangelegd en aangenaam gelegen aan den GOÜDERAKSCHEN DIJK Aanvang huur Moesgrond 1 Febr Heerenhuizing 1 Mei 1880 of in overleg met deh tegenwoordigen huurder vroeger Information bjj Notaris Mr KIST te Oouda Openbare Verkoopingf TE Lange Riiig e Weide ter heïberg van Lt de BRUIJN op DINGSDAG 9 DECEMBER 1879 s voormiddags 11 ure van eene KAPITALE HOFSTEDE met ongeveer Elf Bunders uitmuntend best Wei én Uooiland in het Laageind van Lange Ruige Veide kadastraal Sectie A Nrs Q3 tot en met 57t 573 tot en met 587 591 592 15C4 1685 1580 1587 en 1610 te aanvaarden 9FeÊruari en 1 Mei aanstaande ns saa f Oi Breeder bij Biflettcn en informatiën te bekomen teu kantore Van den Notaris MONlTIJNte Gouda m Dhük van A Brinkman ill II il Uli lil 1 Zondag 9 November 1879 plaats gehad Die uitleging was wat gewaagd voor het purisme der administratie Humbert beeft drie m landen tijd om in beroep te komen by den conieil d etat zoadat zijn vernlijf van zes maanden op enkele dagen na zal verloopen zijn als de zaak voor dat lichaam korat Vereenigt dit zich mtl le gevallen beslissing dan kiest toch aanstonds het algeiniene stemrecht weder deh oud redacteur van de Pére Diwhêne en meu heeft dan heel wat beweging gem iakt met een zeer pover resultaat Voor zoover in Anierik i de uitslag der verkiezingen bekend is blijkt het dat de republikeinen een sehitte lide ov rwiiining htbben beli aald Van de grootste beteeketiis ztjndeovi rwinningt n in MaiJsacliusetls en XcwTork In eerslgi noeindi ir sliuit w iar generaal Huiler sints jaren eeu eerste viool speelde is de kracht van zijn y ee 4actparljj gebroken daar de repnbliUin L mg voir de betrekking van gonvernjur citca 18000 aleinniin meer kreeg dau Butler In New York moest de exgouverneur lïobiuson de beschiTineling Vuii Tilden het vehl ruimen voor Cornell den vriend van Conkliiig en dat ofschoon onder de republikeinen sommigen verklaard h tdden op Eobinson te zullen stemmej anderen zich te zullen onthouden omdat zij tegen den persoon van Curneli bezwaar h iddeu J e staatssecretarissen Sherman en Evarls hebbi n zicb intussclien sterk voor hem in de bres gesteld en zoowel dairaau als aan de verdeeldheid der dcinocraleu z d Cornells overwinning toegeschreven moeten worden i N q1b z on1d n BUITENLAND onverschillig of de raming van B en W of wel die van Dr Luijlen later zal blijken de juiste te ziju geweest Zeker heer B behalve de w ilerleiding zonden wg ook gaarne zien goedkoop vleesch gezonde arbeiderswoningen een goed gymnasium enz Zijn echtir de twee eerstgenoeuidcn wel gemeentezaken en een goed gymnasium kf mt dat niet slechts enkelenden goede Getuige de bijna stervende latijnscbe school waar men ondanks er zoo weinigen in de laatste jaren van profiteerden betrekkelijk z vare offers voor veil had eene wnterleiding komt dir gebeele gemeente ten gosde uit ezonderd enkilc havenbewoners die het nti i bijna zoo gced hebbeu als schepten zij het uit de IJsel zelve vooral ook omdat zij het voorrecht genieten dat hunne riolen uitloopen in de X epersiraat of Spieriugstraat HH is wel te bejammeren dat gedurende de resfaurttie V 111 het raadhuis het niet noodig was dat de ra idz lal en secretarie werden verplaatst naar een minder schoun gedeelte dezer stad b v de Baam zco ii ibij de fifroopfabriek boflden dan gedurende den zomi r de raadsleden met opgeschoven ramen inoefen discussiecren over de waterleiding voorzeker nien zou dan tot andere inzichten gekomen zijn en de watt rieidiiig are reeds lang verzekerd Ecu antwoord aan B over de waterleiding Wat wa hel doel van het bijeeufoepen der Vcrigadering Niels anders dan een weerklank op het i ipport van Burg en Weth waarin gezegd wordt dat de burgeriLffi voor eene wa t a rift it tH itt Als één man werd door allen die tegenwoordigwaren in genoemde vergadering ingestemd niet ht t voorstel van den voorzitter om den ienieentcMiid te verzoeken tot het aanleggen van eene wnlerk idiug voor gezuiverd IJselwater over te gaan B stelde toen voor ora eerst in deze vergadering uit te ma keu of eene dergelijke onderneming de finantirele kraoliten der gemeente niet zou te boven ga iu Dit onzinnige voorstel werd door niemand ondersteund en waarom niet P Omdat alleu die daar waren overtuigd zyii dat eene waterleiding in den eersten tijd eenige opoffi ringen zal kosten ma ir ook dat onze stad wier rekening met eeu bati Kil ttn slotte wat gy heer B over bevriendezijde zegt wij willen u den vriendschappelijkenr iad geven om over zaken waarvan gij zelve zegten in uw ingezonden s uk ook bewijst niet op dehoogte te zijn in het ver g niet nieê te spreken Dat de heer B het hoofd gerust neerlegt bij delindfroterfle zeker zullen er nog kinderen genoegoverblijven met rozen op de wangen de quaestie isechter niet de kleur en het getal van hen die overblij en maar wel de hoeveelheid die wegens hetonzuivere ater reeds naar betere gewesten is heengegian eu nog steeds wordt geeisch t A J VIN DANTZrO Bovenstaand schrijveo verdient van onze z jd6 gei o autMOüiJ I De opmerking omtrent het woord Llselwater is juist Bij de corrcclie zijn een paar fouCeu over het hooi I gezien In het hoofdartikel in ons nummer van I dezer leze men bl 1 kol 1 reg 56 dritikwater voor IJiehtaiex eu reg 60 noch voor y Eed Mijnheer de Kedacteur mag ik zoo vrij zijn u beleefd de pbiatsing te verzoeken van onderstaande regcku over uw hoofdartikel DE W MKRLEIDING beid en het gemak der ingezetenen niet mag ti rugdeinzen En nu bet tweede voorstel van B om de z iak nogmaals in handen eener commissie te stellen Daaruit alleen moet men aHeiden dat de verkU ring van den geacliten spreker B iu de vergadeiing ik ben niet op de hoogte van de quaestie volkomen juist was Iu het tegenovergesteld geval zou hij immers gowften hebbeu dat men over de zaak reeds jaren gehaspeld en gekibbeld heeft dat de gezondheidscommissie reeds daarover rapport heeft uitgebracht en dat er betrekkelijk groote sommen zijn uitgegeven om de al of niet deugdelijkheid van het wattr duor deskundigen te laten oudcrzoeken Weet B van dat alles uiets Welnu dan is B ook niet bevoegd om mêe te spreken en vooral niet omdat hij zegt dat er tonnen met Llselwater zijn geplaatst eilieve mijnheer B waar staan die op de Kaam Achter de Vischmarkt of op de Nieuwe Haven Of moet men onder die grJohteii takken van de rivier de IJsel verstaan t Is w riyk gelukkig voor de GSudsche j eugd dat de heer B geen aardrijkskunde aan de Hoogere Burgerschool doceert Niettegenstaande er bijna in geheel Europa bg deskundigen geen eenstemmigheid beptait in fake tuiver water ja er zelfs zijn die volhouden dat er geen volmaakt watei Ss weten wij toch uit Bet D D Heer li zegt d ia in alsdat de alhier gehouden inciting geen afdoend resultaat heeft gehad doordat alleen de vra ag behandeld is Is een waterleiding wenschehjk of niet Ik heb de vraag gesteld Is er behoeften aaa een waterleiding En tusscheu wenschelijk of behoeften 13 bij ra ij een groot verschil Het laatste werd dan ook algemeen op deze vergadering erkent niet het wcnsehelijke Dat dit iu onze stad noch iiiet bij iedereen liet geval is getuigd het ingezonden stuk van M Den Hr 1 spreekt in uw hoofdartikel alsdat e v r en du oiiderteekeuaars van het adres eenwaterleiding wilden hebben a tout prix Ik geloofdat er geen één onderteekenaar vau het adres zalajn die niet weet dat als men geen geld heeft meniiieis koopeii kan dus ook geen waterleiding en ookdttt r niemand aan twijfelt of de Gemeente raad zaleerV wel grondig onderzoeken hoe groot het kapjtaalmoei zijn dat benoodigd is Zij zal zich wel degelijkplannen teekeningen bestekken en begrooting doenvoorleggen Geene globale begrooting maar die opflinke gegevens rusten J Het feit is geconstateerd dat de burgers behoeften aan eeu waterleiding gevoelen de Gemeente raad mag nu zorgen dat er al is het met een dragejgke opofleriug van de zijde der burgerij aan die behoeften voldaan wordt ViT T J bereiken is Maar maken zich ook diet bang voor rapport van B en W dat wi betei water uit de1 hun eigen schim L dankzeggende voor de plaatsing ben ik Hoogachtend JW H DIEPEVEEN waterleiding zouden bekomen dan uu uu parfumeerde grachten waarom wij dan ook g loovtn dat het grootste gedeelte der burgery de daarvoor benoodigde finitatieele offers zich gaarue i gct ocsta Niioh eens M E de adressanten zijn niet kiankzinuig zij weten wel dat het onroogelgke niet te