Goudsche Courant, woensdag 12 november 1879

Woensdag U November 1879 N 2373 GOUDSCHE COURAWT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Öinstrekeo gaarne vertoornd geraakt Het is echter zeer mogelijk dat wij hier slechts met eene onnauwkeurigheid der korte telegrammen hebbeo te maken waarin dit nieuws verspreid is De uilslag der verkiezingen in verichillende staten van Amerika was ham men weet zeer gunstig voor de partij der republikeinen Komen niet bijzondere omstandigheden hierin verandering brengen dan zou volstrekt niet onmogelgk weien dat generaal Grant in het volgende jaar voor de derde maal tot president der republiek wierd gekozen Nadat hij van zijne reis om de wereld terugkeerde is hij door de bevolking van onderscheiden Amcrikaansche steden met in het oog loopende geestdrift ont angtcn De democraten hebben het pel vooral verspeeld door hnnnc financieele siaatknade De meerderheid wil blgkbanr van de Greenb lc parlij niet weten BINNENLAND GOUD A 11 Noveüber 1879 Z M heeft hij de dd sobiitterij alhier benoemd tot len luit J A P Montgn Ihaus 2e luit tot 2en luit J Switser thans sei De Tweede Kamer is ter erratting barer werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 18 November dea aamidddgs ten 3 ur De Eerste Kamer heeft de oor gisteren aan de orde gestelde wetsontwerpen allen zonder discussie aangenomen Heden het immigratte ontw p Woensdag de Indische bM ing Het Comité van uitvoering voor de Noordelijke ijszeevaart heeft de plaatselijico comités en allen die in de gazeevaart bdaiig sleilen uitgcnoodigd tot bijwoning eener vergadering op Zaterdag 22 Nov des namiddags ten twee uur in bet gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Gravenhage Behalve een kort verslag van den Kuilslen lochl en voorloopig verslag over den fiimncieelcn toestand zal daar de vraag omtrent het ui of niet voortzetten der tochten beslist worden Zondagavond had op de Bogen alhier zich een menigte rolks verecnigu wat ook een paar vorige avonden reed het geval moet zgn geweest en el vooral voor hel gebouw waarin godsdieustoefeningeu plaats hebben van een der hier bestaande afgescheiden gemeenten Voor de deur die tol het gebouw toegang verleende hailden een paar politie ageriten post gevat terwijl nog een paar stille agenten en ook de inspecteur van polilie ann ezig waren Het was een gejoel en gewoel van belang De menigte jcrdrong zich voorliet gebouw en de stemming scheen niet zeer vredelievend Nnor wij vernemen is de oorzaak daarvan hierin gelegen dat de voorganger van genoemde gemeente zich van nf de preekstoel ergerlijk had nllgelntcii over andemlenkenden waarom men hem wilde opwachten ten eimU bem daarover het ongenoegen Ie betooiien Met behulp der politie is hij echter ongedeerd l huls gekomen terwgl men echter iden geheelen avond door scheldwoorden en kreten van verontwaardiging hoorde uiten Men zegt dat er ook een paar glazen van gemeld gebouw zijn ingeworpen Gisterenavond had iu het lokaal nNul en Vermaak eene buitengewone vergadering plaats der afd iouda en Oraslreken van het Nederlamlsch Protestantenbond Daarin trad ala spreker op Dr W SchefFer vai Leiden die dfze vraag behandelde Waarom heftrijden wij het orthodoxisme Spr ving aan met de verklaring bg de beantwoording dezer vraag in t bijzonder het oog te hebbeu op het orlhodox sm niet op de orthodoxie of de tirlhodoxen De orthodoxie looh heeft recht op waardeering ook vnn andersdenkenden en onder de orthodoxen zijn vele oejibiodwnardige brave beminnelijke menschen maar het orlhodoxisme d i het drijven door een gedeelte der orthodoxen die van de zaak door hen voorgestaan geheel een partijiaat Ad verten tien De ondergeteekenile maakt bij deze zijne geëerde begunstigers bekend dat voor de gelegenheid van de Sint Nicolaas alle artikelen bjj hem voorradig zijn zoowel in SUIISEi als CnOCQLABE MSELEN en SINT NICOLA AS ook tevens SNOEPGOKD in t groot en klein Witkeliers genieten rabat L vAifr WANKOM SPIRITUS om te BRANDEN a 25 Cent de halve flesch bij J H Rosbergen Westhaven B 174 LIJDERS aan ÉXTEBOOGEN worden in twee a drie minuten door wrgving der HOORNHÜID icotidei rnart of gevaar van hunne pjjn geholpen Verkrygbaar a 60 Cent by LOUIS P WELTfiB Fzn Coiffeur Westhaven B 193 GEVRAAGD een net KINDERMEISJE niet beneden de vijftien jaar Adres aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEEB Jr West Haven alhier Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude en echte Recept waarop men in bet bijsonder attent maakt Zy er nuttig in ongesleldheden der MAAG en werken hedzaam op de SPIJSVEKTERING 2ij znn aitmantend tegen de GAL SCHËRPlË in het BLOED en UlfSLAQ der HUID zg z jn ZICHT LAXEREND en SLUMAFDRIJVEND Verzegelde doezen van 37 s Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bg de hb AtUauerdam J de Boer AmUrdatu Ji üléban h Cf drog heilige weg D 132 Botkoof J A van t VVoudt Gouda L Schenk op de Hoogstraat Hatutreckt K Oosieiling Haf e J L F C Suabilié Buitenhof Ityde J T Tcrbuigh Hadrlem Jioek Bjkkersterg Moordreckl G H Post OadtKoUr Pr Vree SoUerdam v d ïoorn k Beker VVeste Wagenstraat SelmmKote A Wolff Vtnchl Altena b Kroon op bet Steeinv over deu Duokeratr n 372 Woerieft 3 F Sweernian Zntnh uen A Prins Bodegraten B Versloot Het depot dezer echtO Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen ge brnik is door ons te Gouda alleen en uit sluitend geplaatst b deu heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelgk verzocht wel attent te wjlleu z jn dat door ons bij niemand anders de UlbaDas Pillea bereid volgens het oude ea echte Becept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld i de hieriaeen opgegeven Steden en Plaateen dan hij de kierótvengenoemde Depótkonii r In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige noamteekeniug van de vervaardi jers Ved Kednen Zoon Apotkskers welke tlandteekening ziob ook bevindt op bet Zegellak waarmede de Doosjes verzegejd zgn Wij iserioeken de gebruikers initanteliji dair wel op te letten en raden hun aan f el toe te Zien b wieu men de Doodea Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handleekening is zich aan te schaffen en zich te achten voor het gebraik ran de veU namaaksels GwDA Dkujk vas A Bejkkija De ondorgeteckende heeft de eer door deze bekend te miiken dat jhij HEDEN zijn ROFFIKUIIS heeft GEOÏ E D Hopende door een goede consumptie en flinke bediening het vertrouwen van zijn geëerde bezoekers waardig te worden blgft hjj UEd Dienstw Dienaar M A VAN DEN KEBKHOVBN Gouwe C 90 nabvj de aanlegplaats der Stoombooten Nieuwste Geïllustreerde I e GÉNESTEI complete Dichtwet ken SCHILLER Het lied van de Klok door H i DEWALD Voorhanden bij de Boekhandelaars A KOK COMP Te Huur Eene GEMEUBILEERDE KAMER met ruime alkoof met Bediening op den mooisten stand der Stad en dito ACHTERKAMER tegen zeer billgke pr zen Adres aan hpt Bureau dezer Courant N 353 ONTVANGEN een gioote sorteeriug nmm m mmmi immm M VAN DEB BURG Banketbakker Wjjdstraat Keiierlijk Koninklijk gjjfrteilegi rd en eerite jtmerikaauiek en EngeUeh gepute iteerd Anatherik Uondwaler van Dr J G Fopp KlC Huf Xandarts vau Z M den Keiser vuu Oosteur k te VVeeuea ia het roortniTiilgkite middel tegen rhumstiBche tuadpya by outatekmif Helleo eo zwvren van btt taodvleeich bet loit dea aauwBZtgea taodsteeu op en voorkomt d DieuMe voriDiug daarvaa maakt loutaande taadeo ed r vaat door veriterkmtl van bet taDdilecicb ca daar bet □ alle icbadelgke atoffen reiuigt geeft bet deu mooi eca aaageoameo riaacbeQ reak tervtgl het den ouaogeoamen reuk weldra doet terdwijoeo VQ Om dit aaogename onootbetrlgk gewordeo pra paparaat oor alle ataudea v rkrggbaar te wakca zgu ÜeiBcben vao oDderscheidcLe grootte aU 1 groete flcach f 1i 1 middelsoort ü f 20 eu 1 kleine a 60 cejita verkrggbaar geateld Dr Popi s Anatberiii Tandpasta lot reiDiging veriterkntK ea beboad der taodeo tot rerwijderiog vao eea ouaaogeuaueQ reuk vo van kalk Dr POPFs Aromatische TaiKLEeep Zij muiikt du Tanden zuiver wit zonder bet eiuail ud te doeti bcHoart ze voor ziekelijke aaudocHiugeo eu boudt deu moiiil fnacb Het sluk koU 40 Cti eu ia tocrcikcude vuur ecu hair jaar Dr POPP s Plantaardig Tandpoeüer reinigt de tandt U verdrgft de 2U0 laatige kalk eu inuakt het glazuur steeds helderder eu fijuer Dr POPP s Tandploinbeersel waarmede raeu zelf iholie taodea kau vulleu De Aroiuatische geueeskundig e Kruideu Zeep chemiarh gtauul dcerd eu duor vele gLueesjiuudigt CelebriIciteo van Europa ala het RËËËLüTt £ N UfiSIE Attentie s v p Ier voorkomiug vau vervalachiug worJt hei geachte Publiek opmerkzaam gemaakt dat iedere fieach behalve bet Haudeiamerk Firma U gea und Auatlieriu Praparate Qog met eCQ oui 1iu1ik1 omgeieil iü lietMvIk lu duldtlijkeu tvaterdiuk deu Kuksadelaar eu de Firma betat Ucpott tan allew ccble Aoatheno PrriMraleo lyu geveatigd cd te verkrijgen te Ooada bq L Scbenk Viakelier op deHoogstraat A 123 te Kotterdam bg F E mtf SautenKoUf apoth ea A Sohippereijn Co yM ve porceleinwinkel te s Hage bq J L F SnabiUé spotk te Delft by A J van Bijn en J Ë Ksuweuhoven teSchiedam bij C MalU Gz te Leiden bij Noordytete Utrecht by P Altena en Kraan te Anuterdam bij F V Wiudheim Go en H H Uloth Ct apotheek teOudewater bij T J van Vreomingen te hoonhoven bg A Wolff STEEi KOLEIV VOOBTDUREND in LOSSING de Lading It UUlt grove KACHEL KOLEN waaruit wg tot 57 f Ct per H L Contant zonder korting afleveren Vrg aan huis bezorgd mits b j 2of meerH L gelgk genomen JAN PRINCE Cie ONTVANG EN BETAALKANTOOR L Droog leever Forluiju Rotterdam Rente van Deposito s Opvraagbaar na drie djigen V één maand 3 twee 3 o drie S i zes 4 7o twaalf 4 Van deposito s voor één maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kannen ook plaats hebben door tuascheukomst van den heer Ma J FOBTÜUN DBOOGLEEVEB Advocaat te Gouda TE KOOP Om met 1 JANUARI 1880 te AANVAABDEN een zoo goed als nieuw IJZEREN ZEILJACHT groot 49 tonnen met solide ÏÜItt DUBBEL WERKENDE LIEB DEKKLEËDEN en verder eene volledige inventaris Alles thans varende in het reeds meer dan 50 jaar bestaande Zaansche Veer tusschen Gouda en de Zaan Te bevragen franco bjj A JONKER ZONEN Gouda J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRUMËNTËELË ZlllVËRi R van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜB LEMENT K uipersteeg K 207 J EKIEBERT HARET MI 1 maakt bekend dat zjjn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VEBVAABDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE POBTBETTEN Zeer fijne VER6B00ÏINGEN naar de laatste vinding Door den Boekhandelaar A BBINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mm SLM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te ï er Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartouteekeningen enz waarbg ia toegevoegd een afzonderlijk levens bericht der beroemde Glasschildera Üe gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOS CHRISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 8q Qeiiteii BUITENLAND liuileulandscli Overzlchl De byeenroeping van de Praiische Kamer op 27 dezer in plaats van 3 Decertiber zooals aanraTikelijk waa bepaald wordt zoo uitgelegd dat de Uegcering het weusobelyk acht dat de Senaat nog viSór Nieuwjaar de begrooting afdoet De behandeling van de Ferry wetten zal waarachiji lijk eerst in Januari plaats hebben Jules Simon zal echter terstond na de hervatting der zitting zijn bekend rapport indienen De Duitschers meenen nog allgd dat het nieuwe toharief hun defecit weg z il tooveren en de andere ratleu zullen boeten oradat zij op een te grooten militairen voet levep Tot heden ziet het er niet naar uit dat dit zal gelukken de levensmiddelen tijgen in Duilschland in prijs meer dan elders en het gaat niet aan dit alleen toe te schrgven aan ie speculatie In Oostenrijk sluiten de groothnndclaar zich bg elkander aan om van de Duitschers hoogere prijzen te vragen èn hun op die wijze zelf de invoerrechten te laten betalen Voegt men het een bij het ander dan blgkl dnt de ervaring voorloopig niet pleit voor de verwezenlgkiiig van Bismaroks idcial Hel omwerp van wet beircffcude tweejarige begroolingcn bij het eind dej vorige Bijksdagzitting reeds bij den Bondsriiad ingediend en toen naar eene commissie verweien is thans opnieuw ia behandeling Er lijn veranderingen voorgesteld waaraan reeds de regeeriugen hare goedkeuring hebben gehecht en het ontwerp zal dus wel iu de eerstvolgende jtitliiig yan deu Rijksdag worden ingediend r ru de jongste zitling van Jen Pruisischen Landdag heeft de Duuisler van eerediensl de heer von Puttkamer in antwoord op eene opmirking van den heer Richter verklaard dat de bebandeling van het oiiderwijs ontwerp volstrekt niet opzettelijk was vertraagd eu nog minder voorgoed uitgesteld Het ontwerp werd door den minister bijtta gereed gevonden maar eer het in behandeling komt moet nog de financieele ijde dit vraagstuk worden overwogen en voorbereid Wat deze bitreft waren nog zoovele maatregelen te nemen dal het ontwerp iu deze zitting oninogelijk in slaat van wijzen kou worden gebracht terwgl er toch rteds ontwerpen genoeg hangende zgn De tegenjvoordige staat van de financiën noopt meende de minister tol zelfbeperking En men zon dus wil doen met nog den tgd af ie wachten waarop Zikerheid beslaat dat het land en de gemeenten de vile millioeueu kunnen dragen die de uitïoerirg van zoodanige wel zou vcreiechen De begrooling mn eerediensl is dit jaar toch al met 3 miUioen mark moeten worden verminderd niet zonder schade voor de behoeften van het departement Maar de minister kon niet anders dan den algemecnen staat vau s rijks financiën iu aanfaierking nemen De overeenkomst lusschen Duitschland en Oostenrijk zoo schrijft een correspoiiilent te Berlijn aan de Pali Mall Gazette behelst flok de E ptiaohe qnaeslie Men meldt dut de regeeriugen gezamenlijk zullen optreden tot bescherming der rechten van houders van Egypliseho slaalssohuld Nog zegt men Jat de besprekingen over Egypte te Weenen gehouden waaraan de hoeren Baring en de BligniiJres deelnamen tot een goeden uitslag hebben gilefd en werkelgk uitzicht geven dat de beide verbonden keizerrijken het met de westelijke mogendheden over deze zaak eens zullen worden De in dit telegram vooi komende mededeeiingen worden bevestigd door een brief uit Weeiien in de Noródeutscke Altg Zntvng en schijnen dus geloof te verdienen Dat Kiisiaiid onder de gegeven omsiaiidigheden zou uitgesloten worden van het toezicht in Egypte was Ie wachten maar het verbaast ons in deze berichten niets van Italië te lezen Nemen de vier mogendheden die thans te Weehen over de zaak hebben gesproken de zaïlk voorgoed in handen met nitsluiliiig van alle anderen Idan mo et dit in Italic kwaad bloed zetten vooral legen Oostenrgk op welken staat toch reeds een groot deel der Italuiansohe bevolking spoedig en maken die nitsiuitend aan zichzelf het bezit der waarheid toekennen die vorderen strikte onvoorwaardelgke gehoorzaamheid aan het door hen vastgestelde program en die ieder die daaibuiten gaat niet erkennen als volgelingen van Jezus dat orthodoiisme moet door ons liberalen bestreden worden Vraagt men zegt spr of ik dan zoo strijdlustig ben Diin antwoord ik neen maar strijdvaardig gereed den kamp te wagen met hen die zich kanten tegen de beschaviug den vooruitgang en het maatschappelijk leven Wij strijden zegt spr omdat wij niet anders kunnen uit roeping uil innerlijken aandrang niet uit zucht tot roem zooals de Frinschen in den oorlog van 1870 maar gebeel uil plicblsbesff looals de Duitschers in dien krijg De wetenschap maakte in den laatstcn tijd groote vorderingen op t gebied der geschiedenis en der uatuurwctenscliap ging men met groote schreden vooruit voor een vijftig jaar b v meende men te welen dat de wi4eld slechts een 6000 jaar bestaan had d it de narde in 6 dagen of tijdperken geschapen was dat Adam en Eva de eerste menschen waren en dat die in een soort van paradijsachtigen toestand geleefd hadden thans heefi de wetenschap uitgemaakt dat de wereld best 2S000 jaar kan bestaan hebbeiL en dat ipen alleen dit van de eerste menschen weet dat men m niels van weet en zoo js er veel veiauderd inde dciikoeelden vroeger omtrent velezakea gekoestird en de resultaten der wetenschap hebben alzoo een gednchten invloed uitgeoefend op de denken levenswijze der menschen Het orthodoxisme na wil van die resultaten liefst zoo weinig mogelijk kennis nemen die gebeel enr al te ontkennen is onmogelijk doch althans voor zoover het dit vermag En daardoor moet worden geschikt en geplooid daardoor iQoet worden gegeven en genomen om a de eene zijde het gezag dei bijbels niet te deren en aan den anderen kant niet alle vruchten der wetenschap te ontkennen Zooveel mogelg k wordt dus de vooruitgang en beschaving tegengegaan omdat iedere schrede door die beiden gewonnen wordt veroverd op t grondgebied van het orlhodoxisme dat geworteld is in het gezag van den bijbel Daarom wordt er zooveel geijverd om den bijbel op de school te brengen op iat op die wijze het kind van jontïsaf ann in t gezag van dat boek leere gclo jveii Over de beschaving wordea van die zijde veelal de schouders opgelia dd en o a lachend gezegd dat het eeiiige gevolg is van schaven veel krullen en dunne planken doch men moet niet vergeten dat er Ineecrlei soort van beschaving is men heeft de uiterlijke beschaving die de oppervlakte der dingen sierlijk en schoon voor het oog maakl doch ook de innerlijke beschaving die het geestes en gemoedsleven raakt en daarop vooral komt het aan Het orthodoxisme is alzoo gekant tegen vooruitgang en beschaving en juist daarom moeien n ij die ons bcr emeii voorstanders da irvan te zijn onze w ipi iien keeren tegen dnt orthodoxismc Doch dit orthodoxisme is ook gekant tegen t m iaischappelgk leveii Spr is geen voorstaiidi r van het socialisme zooals dat veelal vordt opgevat gelijkheid van stand en vermogen is een onmogelgkheid tot verduidelijking vnn welke stelling sjir de volgende anecdote verhaalde In den Fransch Ouitschen oorlog waren een paar Frnnsehen lot Ilulhs hitd gekomen en hadde hem de wenschelijkheid betoogd van in voering van het aacislisme dat d in o a 7üü kou moeten worden toegepast dat Kolhshild zijn schatten zou verdeden onder alle Fronsohen Deje vond t denkbeeld niet kwaad maar verzocht een d iagje tijd oin uit te rekenen hoeveel ieder zou krijo en en gaf daarop elk v in beiden 3 franc Deze iwiecdote bewees duidelgk zeide spr dat door toepassing der sociale denkbeelden ket kapitaal de wereld zou uitgaan tot groote schade der maatschappij daar juist alle groote werken alleen mogelijk zijn ten gevolge van het bestaan yan het kapitaal Doch het socialisme moge verketrd zgn zeide spr de socialiteit is dat niet en juist hiertegen is het orthodoxisme gekant Dit toch is vóo r alles despotisch vormt een afgesloten kring tusschen zijne aanhangers het heeft een program en gehoorzaamheid aan dat program is eerste en 1 latsie eisch daarbij moet men zich geheel en al onvoorwaardelijk neerleggen diarvnor moet men buigen Een cigeno irdige persoonlijkheid