Goudsche Courant, woensdag 12 november 1879

wortlt bij b t orthoïloxismc niet toegelaten volle alfïehicle oiid r Tfrpiün aixü het program iahoofiluiilc Da irdjor v ortlt uliao eei euge kring guvürmd Wiiiiriu nietnmil anders wordt tot sreluteü eu dat ia in strijd mot het denkbeeld dat atiit de vorming der miLUschappij ten i roudslut U t een vereenigiug v m lltu uil denzetfdüii staat Wat Jezus zij vol i eliugcii ieewle is nog volkomen aanbevelenswuard voor dtm tegeuwoordigen staatsburger Jezus toch leerde sich met al zijne krachten cii vermogens te wijden aau de algemeeue btlangeu der maatschappij hij predikte den zogen van den arbL id ea stelde tiet beginsel anderen te helpen en by te sttran op den voorgrond Wduu alzüü handelende wrrLl men van zelf mede tot ht il vim den sUiat Het ortiioduxisme geeft bepaalde voorschriften die gevolgd moeten worden Jc MS gat nit ts lau de leer der zuivere humaniteit Het voorbeeld van den vroegereu minister van der Brugghfu en van den tcgt nwoordigen minister vau buitt iilandsche zaken bewees eveneens zeide spr hoc er tusschen de beginselen van het orthodoxisme en die vnn de hedendaagsche maatschappij zoo zij met elkander in aanraking komen noodwendig eeue botsing moet ontstaan Niet alleen dus uit naam der beschaving en van den vooruitgang maar ook uit naniu van het matM liappelijk leven moeten wij liberalen het orthodt xisme Ua njdeu Doch wel mogen de Mberaltn toizien zeide spr van niet in enzelfde fout te vt rvallen als het orthodoxisme door nl ook hunne zaak als partgzaak op te vatten De ware liberaal is verdraagzaam waardeert het g oede ook in tegenstanders eerbiedigt iedere overtuiging ook die elke raet de zijne in strijd is Ten slotte wijilde spr eenigszins uit over hei Caltinisme dat veelal wordt oangcprezeu als de brou van alle vülksheiï waarbij dan voonil gewezen wordt op den 80 jarigen oorlog loui in I et Calvinisme de voornaamste steun werd gevondtn toi weerstand der Spaansche tirannie Dil laatste is waar z gt spr inaar w t oen heilzaam geweest is bi lioift tlaaroni fhaun niet i meer de bron te zijn voor hel voiksgrluk Volgens spr is het waarachtige volkshcil alleen te verwachten van het meer algemeen worden vun den geest van Jezus die de heerschappg schenkt aan het goede edele en schoone die afkeer doet krijgen van wat laag en gemeen is die genot doet vinden in anderen gelukkig temaken en daar lüor zelf gplukkig maakt Men leert tegenwoordig veel geschiedenis zegt spr doch men weet veel al te weinig van die van Jezws tijd M§n vergelijkt hem niet zelden met Buiidlia geheel ten onrechte volgend spr Deze een koningszoon uit de streek waar tegenwoordig Engelsch Indie gelegen is had door het aanschouwen van allerlei ongelukkige menschen een afkeer gekregen van het leven in de maatschappij en daarom in afzondering zijn heil gezocht welk eenzaam leven hij daarop als het gelukkigste aanbeval Jezus daarentegen wil in let volle menscheideven in de maatschappij zelf den mensch i doen arbei len tot bevordering van eigen en eens anders geluk De democratie wint veld Het volk krijgt meer en meer te zeggen eu heeft voor de toekomst nog meer te hopen dit is volstrekt niet onruaibareud j zoo er door de goedgeziuden maar gezorgd wordt dat de Jan llaps en hun maat niet de overhand krijgen maar dat dat gedeelte van de democratie het overwicht krijgt dat aristocratisch gestemd is dat wil zeggen dat aanhanger is van de aristocratie van den geest Jezus geest moet meer en meer worden de volksgeest daarvan is voor Nederland het meeste heil te wachten en wij moeien ons daarom eendrachtig scharen in den slrijtl tegen allen welke dien ge st tegenwerken en dat wtl onder onze OudVader landsche driekleur Dat wij de kleuren van onze Nelandsche banier voor oogcii houden zegt spr dat wij zoo vurig zijn als het rood zoo rein als het wit en zoo volhardend als het blauw dan zal ons ten laatste de overwinning zijn Nadat de Voorzitter de heer K G W F Ham deii heer Scheffer namens de verg tiering had dank betuigd voor zijne krachtige schoone heldere voordracht werd de vergadering gesloten iVoor het rerechtshof te s Hage stond Zaterdag o a terecht de p rsoon v m S v T oud 35 jaren een vluchteling uit le bedelaarskolouie die herhaaldelijk wegens diefstal en bedelarij veroorletld werd Eeu half jaar lang zwierf bij rond hier en daar ddch te vergeefs trachtende werk te bekomen maar 09k van tijd tot tijd zich schuldig makende nan oneerlijkheden In den nacht van 30 op ïl Juli werd fa slapende gevonden in het plantsoen te Gouda in h t bezit van een pak goed dat later bleek af komstig tq zijn van een vaartuig liggende in de Turfsingelgrncht aldaar Bij aangifte van een diefstal die in bedoeld vaartuig zou zijn gepleegd bekende bij dat hij de sluiting van het achteronder van het vaartuig had verbroken zich onderscheidene goederen had toegeëigend een icedeelte daarvan op den hoek van een straat had neergelegd en dat het overige bij Uem was gevonden Deze bekenteni voor den rechter herhaald werd door getuigenverklaringen nader bevestigd terwijl bcsch als reden van zijn voortdurend sti leu opgaf dat h Hljd naar die gemeene kolonie gi zonden werd Adv Gen mr Gregory geloofde dat uïeltegenstaande besch reeds een seiie vau arreslen eu vonnissen te zijnen laste heeft bij de bepaling iler hem voor dezen diefstal op te leggen straf te zijnen gunste kon in aanmerking komen eene veroordeiliug die hem nog wacht daar hij waarschijnlijl nog iu dize maand voor de Ilaagsche rechtbank zal moeten tertchlslaan Hij rcquireerde met htt oog op die toekomstige veroordeeling de oplegging van 1 jiiar gevangenisstraf Nadat de verdediger mr van der Kun die voor t eerst optrad op eenige verzaohtcnde omstaudighedtn had gewezen en zijn dient voor een lichte straf den Hovc had aanbevolen werd de uitspraak bepaald op 15 de er De gemengde Gommistie benoemd door de Maatschappij tot uut van t algemeen de Nederlandaohc Maatschappij van nijveiheid de Vereen ging ter bevordering van fabrii k eii handwerksnijverheid en het Algemeen Ncdeilandsoh U eikliedenverbond is reeds zoover met haar arbeid het totstandkomen van een algemeen Neder mdsch peiisioenfonds vour werklieden gevorderd dat binnenkort haar rappuit benevens ontwt ip siatuten hit licht zullen zien Naar wij verneinen wijkeu de groiidalagen van dat fonds zeer af van die dts heeren Poesiat inzooverre zij namelijk meer zekerheid aanbieden voor deugdelijk bestaan Eene aanschrijving van ihn Minister van oorlog waarbij bepaald werd dat gepensioneerde onderofficieren en minderen alleen dun met militair eerbewijs zouden liiogeu worden begraven wanneer zij versieul waren geweest met de Militaire Wilfemsorde heeft voor eenigen tijd de bevolking van het Invaliilenhuis te Leiden zeer gevoelig aangedaan toen namelijk voor t eerst een hunner makkers niet op de wijze als gewoonte was geworden ter lait te rustt lails mocht worden gevoerd Zij toch die op inilitaïie wijze gekleed gewapend en iugedetld zijn en zooveel mogelijk als militairen behandeld worden meenden meer dan andere gepensioneerden op eene militaire begi ifenis aanspraak te mogen maken Tliatis hei ft de Minisier op eiYoek van het hoofdbestuur van het Funds voor den gewapende dienst bij schrijven van 5 dezer niaclitiging verleend om a in de verpleegden in het Iiivtihdeahuis te Leiden bij hun overlijden eene begr denis met miUtaifc eerbewijziiig toe te kennen ook al waren die gei eu3ioneerde onderofficieren en minderen niet versierd met de Militaire Willemsorde De Verecniging tot veredelin2r fran het volksvermaak te Amsterdam hield zich simU eenige maanden bezig met het plan om in navülg ig van sommige bintenlatidsche steden eenige openbare spiel uiuen te slichten w u r op een behoorlijk omrasterd terrein de kinderen vau den werknninsstand buiten de schoolurcu zich onder voldoend toezicht kunnen vermaken met gymnaitische oefeningen met het bal kegel kaatsen andere spelen ten einde danrduor de balUttdighcid der struatjtugd tegen te gaan en haar een gezonde ea prettige lichaamsbeweging te bezorgen Door een gunslige beschikking van den Gemeenteraad verkreeg de Vereenl ing reeds een terrein aan de Weteringschans en in het verironwcn d it doze eerste speeltuin nog doorarnUre op verschilleml c punten der gemeente gevolgd zuilen worilen wen cht de Vereeniging dien zoo spoedig mogelijk open te stellen ILt Bestuur van ile Amb ichtssohoul bood haar reeds de behulpxame hand lioor de vervaardiging van een deel der houten toestellen alleen legen betaling der gromhtof Er is echter meer noodig en daarom doti de Verecniging thans een beroep op de njjedewcrking der burgerij De Vtreeniging wcnsclit deze speelplaats allereerst open te stelleu vour die kinderen die door geregeld bchüjlbezoek looneii dal zo uiet alleen spelen maar ook leeren tvillen De tramway te Leiden zal den 22n dezer voor het publiek worden ojfengesteld Donderdagavond zïil Ie Utrecht een vergadering gehouden worden van inschrijvers voor de oprichting van een bloem en diergaarde aldaar Naar aanleiding vau het schrijven van generaal vanSwieten aan de redactie van J Jtf en Haard deelt deheer W A mi Kees in heï laatste nummer van datweekblad mede dat Ijet geschiedkundig gedeelte dernovelle Wijnanda uit goede bronnen gepui en geheel overeenkomstig de waarheifi h Ook schrijft deheer van Rees dat de generaal van Suieten ten on rechte aanvoert dat het laatste woord in den strydover zijn beleid gesproken is daar eerstdaags een geschrift vau den luitenant gcnenuil Verepijck het lichtzal zien waarin dat beleid opnieuw getoetst wordt ï Vyn de Hollander die gedurende den oorlog van de Engelschen met de Zulus te UUindi bleef zal eeu gisehiedenis vau dien oorlog uitgeven liet verhaal zal in het HoUandsch worden geschreven met de gesprekken van Oetchwnyo iu het Zulusch Te Natal in het Engelsoh vertaald zal het in Loudec worden uitgegeven Zaterdag is te Kraliiigen op de Rijnspoorwegbaan gevonden een lijk dat is gebleken te zijn dat van W üoudriaan wonende te Krimpen a d IJsel Hij was de eenige zoon eeuer weduwe en had Vrijdag avond 11 zijne woning verlaten ten einde naar den brand te gaan zien die dien avond te Cappelle a d Llsel plaats had Vernioe lelijk is hij op de spoorbaan verdwaald geraakt en jaet een der treinen ia aanraking gekomeu Hg was lijdeudc aan toevalleu Pc Commissie in wier hauden de gemeeutebrgrooting te Tul was gesteld stelde het hetfen eener belasting op de boter en eieren die ter markt verkocht werdth voor De heffing van 1 cent op elk kilo boter eii van 4 cent op de 04 eieren werd echter vcrviorpLU Te Jijindhoveii is eene looierij met stoom op groole scliiial opgeriülil die met 1 Januari e k iu werking z il treden Uit het Voorloopig Verslag over de begrooting vau uitgaven ten behoeve vau de voltooing vau het Veslingslelscl dienst 1880 blijkt dat vele leden hun leedwezen te kennen gaven dat de Minister heeft tnoeteu verklaren dat het hein iu verband met het tijdstip zijner optreding oniloenlijk was reeds terstond eene beslissing te nemen ten aanzien vau de quarstien betreffende het vestingstelsel welke alsnog op eene oplossinj wachten daaronder begrepen de inoeiclijke vraagstukken betrekkelijk de bevestiging van Vinster ain en den aaideg van sperforten Mm had mogen verwachten dat hij zijne porlefeuillo niet ou hebben aanvaard zonder omtrent het vestingstelsel een goed gevestigde overtuiging te hebbeo Hierin vond men zich dus teleurgesteld en de gegevene toelichtingen waren noch volledig noch uitvoerig OpLiicuw werd aangedrongen op herzieuing der ve tiugivet en wi 1 fii het bijzonder van art 3 waarbij bep iald wordt dat al de werken voor 1 Jan 1883 tot stand moeten zijn gekomen Aan dat voorschrift der wet kan ook bij den bestta wil niet worden voldaan Kjnige leden meenden dat men nu niet moest terugkomen op eene beslissing nopen de Hollandsche waterlinie en de stelling Amsterdam die voor slechts vijf jaren na ruime voorbereidiag is gevallen Blijkens eene advertentie in de Standaard i de door het bestuur der Unie aangr kaiidigde prgsvtaag thans uitgesehreveu Er wordt gevraagd eeu leerl oek voor de geschiedenis van het vaderlatid bestemd voor het beschaafd publiek voor de candidaat uudervvijzers eu voor het middelbaar onder vijs van omvang een boekdeel vormende van oinstreeks 500 bladzijden octavo druks I Dit leerboek zal moeten dienen rüia de leemte aau te vullen die op dit gebied van letterkuude voor hen die in de Calvinistische biifegmg der XVIde en XVUde eeuw de krachtigste openbaring vaii onzen volksgeest eeren eu het opkomend geslacht in gelijke waardeering vau die beweging wenscheu opgeleid te zien allengs ontstaan is door de criiiek die in den jongslen tijll zoo van neutrale als van rooinsche zijde op de onder hen gangbare voorstelling van liet verloop onzer geheele gescliiedeuis is uitgeoefend In bijlagen oient de grotul Ie wordi n opgi geven die hetzij lot handhaving hetzij tot wijziging van die voorstelling geleid heeft Vau de vroegste tijden af zal het verhaal moeten luopeu tot op de geschiedenis van het volkspetilionnement Het zal op de uiting van het n tionale leven iu nl zijne vertakkyigen binnen en buitenlandsche staatkunde koloniën godsdienst wetenschap eu kunst behooren acht te geven De medaille voor het bekroonde leerboek uit te reiken zal eeue waarde bezitt n vai i ƒ BOO welke som desverlaiigd ook in geld kan ontvangen worden Door het departement AYnliem der Maatschappij van nijverheid is besloten bekroiiingrn toe te keuiii n aan de leden der VVerkinansvereeinging die kotideu aautooneu dat zij een bepaaldeu arbeid hadden verricht aan een ingezonilen voorwerp op de tentoonstelling indien die irbeid bekruoning waardig was Aan boord van de Galatliea een der schepen van de Eiigelsche mjirine aiju dezer dagep proeven genomen met een nieuw en zeer vernuftig signaalstelsel door een oflieier der Russisclio mariite uitgedacht Het bestaat in het verlichten van den rook uit de schoofstceneii der stoorabooten door middel van reflecteurs en zoo ingericht dat Tcrschillende 9 decde vee een ziker aantal tyaanden aansprakelijk met andere woorden optnbaart zich binnen een bepaalden lerniijn bij eeu of ander exemplaar eenebesmeitelijke ziekte dan wordt niet alleen bet aangetaste maar ook het overige vee atgemaakt zonderdat de eigenaar eenige aauspraak op verg oeding kandoen gelden Af Gr Ct De onlangs uitgespfoken zes doodvonnissen waarvan reeds twee iu levenslang dwangarbeid zijn veranderd geven aanleiding lot vermelding van het aautal doodvounisseu in deze eeuw iu Frankrijk ten uitvoer gebfachl Van 1800 tot 1826 ontbrcUn de ofScieele cijfVrs Elk departement had zijnen scherprechter eu ecu virzamelstaat der slrafvoUrekkiiigen werd niet opgemaakt zooal thans bij het departement vati justitie wel geschiedt Alleen wtct men dat gedureade het eerste vierde der negentiende eeuw in Fraukrijk 6055 doodvonnissen werden uitgesproken neemt men uu aan dat de helft daarvan niet werd ïoltiokken wel ruim gerekend kleuren waaraan eene verschillende beteekenis wordt ge even zichtbaar worden Dat een uitvoering van een opera hel sein tot een oproer gaf is in 1830 beleefd toen onilej het spelen vau de Muctte d Porticl het vuur der revolutie uitbrak dat een tooneelstuk oorzaak kan zijn van hevige tumulten ja bloedige vechtparlijeu onder het publiek is racermalen gebleken in het tijdperk toen de romantische school iu Frankrijk de klassieke kwam verdringen maar dat een tooneelstuk bijna oorzaak van eeu vredebreuk en een casus belli geworden was lussoheu twee groole mogendheden vernamen wij voor het eerst uit de gedciiksclirifteu van den geheim staatsraad Boguslawski waarvan het Uussische maandschrift Rutikoi a Startjna fr iginenten rocdedeelt Het verhiyd luid t als volgt Te l arijs was de opvoering aangekondigd van een tooneelstuk getiteld Catharina II eu hare gunstelingen de keizerin was daarin met de zwartste kleuren afgeschilderd Nauwelijks had keizer Nicjlaas dit er nonieu of hij zond een speciaal koerii r naar graaf vvaiit toen waren de justitie en de regeering slre iger Pahlen gezant van Kuslaud bij het Fr insohe hof dan zij thans zijn dan werden in ronde som niet den volgenden brief Begeef u bij ontvangst aangegeven 3000 doodvonnissen uitgevoerd d i dezes onverwijld en elk uur het ook zij naarden gemidikld 12 J pr jaar Van 1825 tol 1850 neemt koning van Frankrijk eu doe hem te weten dat ik i t getal doodvonliisscn merkbaar af er zijn niet il d t alle gedrukte exemplaren van het tooneelsluk i Ccr dan 15üü en dize werden Ui lm uitvoer Catharina II onmiddellyk in beslag zullen genomeu en dat de opvoering er van te Parijs zal verboeten worden Weigert de Koning dit te doen vraag dan uw paspoort en verkiat Parijs binnen de vier en twintig uur ik ben verantwoordelijk voor de gevolgen Toen de koerier aanknam zit graaf Pahlen bij koning Lodewijk Philips aan den disch en hij liet overeenkomstig de lastgeving zijns meesters den graaf aanzeggen dat hg met een diiugeude boodschap van Zijne Keizerlijke Mijesteit tot hem kwam liraaf Pahlen las ïïe dépêche en in allerijl aan s Konings disch teruggekeerd vroeg hij onverwijld eenige oogenblikken afzouderlgk zehoor De koning stond hoogst verwonderd op en begaf zich naar et n a ingrenzend vertrek met den gezant die Z i X zoodra zij alleen waren den brief van ketzer Nicolaas liet lezen Maiir zei de koning nadat hij de missive met a iiid iclit gelezen had is de wil van uwen k izerlijkeu meester ecu bevel voor u voor mij is hij het iiiet Ik ben een constitutioneel koning en ik kan uw vraag niet toestemmend btaiilwoordui Is dat uw laatste woord Sire hernam graaf Pahlen dan licbbe Uwc Majesteit de goedheid oui mij i paspoort dadelijk gereed te doen nuiken De koning gaf hierop ten antwoord dat hij zijne ministers zou raadplegen Eciiige uren gehgd 1 i 40 per jaar Maar men vergde niet dat hit strafwetboek iu 1810 aanmerkelijk gewijzigd is geworden Zoo b f komt de ver alschu van bankbiljetten die kri chtens het otide wetboek het doodionnis biliip thans met dwangarbeid er af In geliotnki tijdsverloop komt eeu jaar voor 1S40 waarin van de 51 duodvoiinissen niet meer dan Zts verzacht werden Van 1850 lot 1860 worden de cijfers weder minder 602 veroordeelingen en 233 exekntién of 28 txekutiëu per jaar De diuksle ja LU zgn geweest 185 en 1855 iu het eersle jaar werden 37 inenscheu geguillotineerd en in hu tweede lieten 28 het hoofd onder den valbgl Du vermindering houdt aan iu het tijdvak vau ISóü 1870 119 ixeknticn d i II per jaar 5 skchts in elk d r jaren 1804 1866 1 70 Sfdert 1870 Herd de guilloline 98 maal gcbruitt 10 1 1 1871 24 iu 1372 15 in 1873 12 ih IS74 10 iu 1875 10 iu 1876 10 ia 1877 6 in 1878 iu 1879 Ea wat Parijs alleen belrcfl daariverden Ier dood gi bi ieiit I iu 1872 1 iu 1873 in 1874 1 in 1875 1 in 1876 3 iu 1877 2 in 1878 O in 1879 De commissie vau oppcrtoéiioht en beheer der later werd 1 kweekichool voor zeevaart te Leiilen dat op M tandag 21 dezer s morgens 10 uur vooruoenide iiirichtitig eeue keuring z il pl iats iiel ben van jongens tusschen 14 eu 16 jaar eiie eene verüinlenis in s Iljks zeedienst weuscheii aan te ga tn Jongens ouder dan 16 jaar wordeu voorloopig niet weer aangenomen Voor de scheepvaart cu den handel is het van belang te h tien op hetgeen dezer dagen op de stoomboot Monet op leis van lireineu iiaar New Vork is gebeurel Dat vaartuig geraakte nl iu brand eu wel zooals spoedig bleek ten gevolge van zelfoutbrandiug yMi balen gekleurde na iizijde tlie zich ouder de lading bevonden De agenten van den N Duitschen Lloyd to New York hebben de waar cordonnet in den haiidi 1 genoemd door dr Harnish laten onderzoeken Hg de analyse bleek dat 100 deelen van die zijde bistonden uit 21 35 zuivere zijdevezels 9 15 vocht 18 45 ijzer oxyde 3 30 niet iïatler bep iakle miucrik stollen 1 85 vette olie en 50 90 organische kleuistolfeu Op 1 deel vezels komen 0 75 ijzer o y le en 2 50 kkuidtol dat ie eeu hoeveelheid die door de vezels niel volkomen geabsorbeeid kan worden Nu hebben ijzei zouten als die vrij liggen eu met looistofznur verb inden zijn neiging Dm zich te pntleeleu eii e ontkduig breiigt warmte voort en tengevolge van tie aanwezigheid van vette oliën en zijden vezels liet fl een ontbrantiing plaats zooals in casa Zulke zijtlazal lus in hermetisch gesloten zinken kisten verzoii len moeten worden eu apart geborgen Bokrompen of oneerlijk Overgenomen uit het EvanijelUch Zondaf nhlad Te üoud i werd dezer tlag n een belangrijke bijdrage geleverd tot k iiiiis van de cohseqiieiitien der orthodoxie Toen er vaefrturis in het vtjoruilzieht waren beloofden eeiii ïe ijrtlhyiloxe ledtn van tien kcrkeraad aau een p iar iiiüderne leden eerU beroepen wij een orlhotlux predikant bij tlc 2ele v iciture zullen wij u helpen i ii op een moderne onze stem uitbrengen Een orthodox predikant werd beroepen Maar toen nu bij het opmaken vau liet twaalftal voor de 2d vacature de orthodoxe leden per ingezonden brief aan den Kerkcraad aau hunne belofte werden herinnerd zeitlen zij en Ds Swaan hun en dekreet openbaar gemaakt waarbij de inbeslagneming van het genoenide tooneelstuk bevolen en de opvoering verboden werd Het verslag over den toestand der Kweekschool voor zeevaart te Leiden gedurende de jaren 1877 en 1878 door diiii secretaris directeur uitgebracht in de algemeene vergadering den 3den October jl gehouden is thans iu druk veTscheuen Het geeft e en beknopt overzicht Siui de getienrlentssiu eu de werkzaamheden die betrekking hebbeu op de nieuwe inrichting waaruif blijkt dat de commissie van op pertoezicht en beheer met vele nioeielijkhedeu had te worstelen alvorens zij hare plannen zag verwezenlijkt waarbij zij echter krachtig werd gesteund door haren eere voorzitter wijlen Z K Jl prins Hendrik der Nederlanden Dit overzicht wordt gevolgd eioor eene schets van den inweneligen toestand der kweekschool gedurende de jaren 18J7 en 1878 vvaarbij aangetoond wordt dat de oude kweekschool is blijven bestaan alis haar uiterlijk Ih ed ook eenigszius gcwgzigd De comiuissie meent op dieu grond den vvensch te mogen uiten dat men steeds algemeen overtuigd zal zijn van de nuttigheid der school Zij kan steeds nuttig blijvei inift zij evenals vroeger gesteund wordt door vele edeldenkeude menschen De Hollandsche Spoorvfegma itsohappij heeft aan verschillende gasfabrieken in Noordhollaiid waaronder ook de Heldefsche bericht dat zij met 1 Jaii a i haar stations met petroleum zal gaan verlicliteit De ondervinding heeft naar het vchijiit geleerddat voor stations van midddb ire grooUe pcfroliiim even goed voldoet als gat terwijl de kosten minderdan de helft bedr igen Imd Ct Naar wij vernemen zijn dc zer dagen mildere bep iliiigtu in het li yen geroepen ten opzichte van elen invoer van rumlvee vau kzi zijde eler g enzeii in Pruisen die sedert geruimeii tijit was verboden en de veeprijzeii zoo als in de laatst veiloopeii maanden is gebk kcn in een gediukte stemming hield De invoer zoo wordt verzckefd kan nu bij do nutorifeit eii in de grcnsdislrio en worden itangevraagd tnci opgave van de noodige gi eiisseigiiementen welke aanvrage aan de beslissing van hoogerhanu is onderworpen wordt ze ingewilligd dan j handige en welbespraakte leid inan juichte hunne ia h eigenaar of liouiler Van het ingevoerd worJB verklaring toe wij deden een zojidige beJAfte wij hebbeu er berouw over wij moeten die belofte schenden dut is onze dure plicht Wat zullen wij tol deze dingen zeggen Niet dit Bs Swaau eu de zijueu verdedigen woordbreuk en meineed Dat ware al zeer onbillijk Zij Beweerden alleen waar een zondige belofte werd gedaan is het plichl haar niet te vervullen In beginsel hebben zij hieriu volkomen gelijk Herodes had Johannes niet mogen laten onthoofden Hij moest zijn belofte breken waar hij tusschen dit dilemma was gephuitst of uw woortl breken of een moordenaar wordeu Op hun standpunt hadden de üoudsche orthodoxen Tolkoraeu gelijk Maar juist in dit voorbeeld blijkt zonnt klaar hoe gevaarlijk hoc verkeerd het standpunt i Wanneer men de te Gouda gedane belofte bg de btlofle van Herodes vergelijkt dan stelt men ilaardoor het beroepen van een modern predikant als een misdaad voor Erkenning alzoo van het recht der inoilerBe richting is op het standpunt dier orthotloxtn misdadig Ach wal is hun blik dan nog eng wat hebbenzij Jezus geest nog weinig begrepen Hij noemdealleen de innde mistladig Om dwaalbegrippen slootHij niemand uit ziju Koninkrij uit l als het hartmaar goilsdienstig was j En zulke exclusivisten beroe men zich bij uilneinemlheid Christenen te zijn Wat misleiden zij zich zelve W it moeten zij veel nog leeren eer zij het ruime Evangelie van Jezus hebben begrepen Als men nog liever zijn woorel breekt dan een motlerue als braetler te erkennen dau beklaag ik uit tien grond van mijn hart die mannen die door een bekrompen evangeliekennis cu een hoogmoedige verheffing van eigen opvatting van het Evangelie tot wüortlverbreking komen Hartelijk verheug ik mij ilat ik geen beginsel huklig dat mij oin zulke redenen tot woordbicuk noopt Ja noopt want tot dtze consetpipntic moet het confessioiialisme leidenDen üüudschen orthodoxen wensch ik toe een ruimer blik eu daardoor een mikler geest en voor hunne eer is het te hopen dat hun berouw over de huns inziens zondige belofte oprecht is Dau zjjn zg in weerwil van hun on evangelische dwaling cerlgke lieden Daar waren wel eens menschen die zelfs bij het beloven niet het voornemen hadden hun belofte te houelen Deii ulken zuUeiMy toch niet gelijk zijn I Hopen wij het voor hen en voor de eer der partij wier nanvoertlers zij te Gouda zijn X 3= OXjITZE Aan het Bureau van Politie kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een KONIJN dal gebonden is op de lloutmansgriicht Burgerlijke Stand GKliOKI lN 7 Nuv Wilhtlmma Christiiiii Miina ouders W A IViiiBi iibtrft tn E v ii ijk Juhanua ouders H Snel eii D U lJacliiit Julius Willulmus W illubrordus oiidrra K 1 ItiekerB eu A de Veer 8 Willem Pietcr oudirs J vau den Hoere en P van Eysden Martinns Heiulnkus ouders C i tan Leeuwen eu M Pulct Alidn ouders N hnnsel Pn S G Sliedreclit O Julianua Pieteriiellj ouders l an Onlen eii JVï Stt eiihou er 10 Johai es üudeis ï N riainiiiiin en Ci Krij aiaii OVKIlItKURN 9 Nov II vat der Kemp 17 d 10 C P M Sm lt 7 1 ABYKRTEMTIEN Hedon overleed onzo jongste lieveling CÜENKLIS PKTilüS iMAEIA ia den oujlerdom van ruim 7 maanden © oiiNs S B SMELT J C M ÖMELÏ DE Mol Gouda 10 November 1 870 Dankbetuiging Ondergeteekendeii betuigen door deze hunnen hartelijken dank aan den Ileev A GOE DEWA A GEjV voor het gulle onthaal eu de vriendschap door hen op Maandag 11 genoten bij Gelegenheid wu ZEd voorgenomen llliwolijk en zullen dieirdag steeds mot vreugde blijven gedenken Dat de Eabriekeu voortdurend in bloei mogen toenemen is hunnen hattelijkcn wensch De Gezahentlukk WERKLIEDEN der Pijpenen PtJItenfabnekeu van do UeéienP GOEDE WA AGEN en P GÜLDKWAAQEN Co Gouda Il November 187