Goudsche Courant, vrijdag 14 november 1879

iS ê Vrijdag 14 iVoveniber 1879 Opening op Donderdag 13 Nov VAN HET Café Restaurant TIVOLI SPOORSTRAAT dicht bij t Station Dit CAFÉ geheel naar de eischen en behoeften van den tegenwoordigen tgd ingericht en in de onmiddélijke nabijheid van t Station gelegen wordt tei zeerste het publiek aanbevolen Goede gelegenheid tot DEJEÜNEEREN DINEEREN en SOUPEEREN en het honden van besloten VERGADERINGEN en VERKOOPINGBK Restaurateur B M VAN LODENSTEIJN MABET A 69 limTXëa BEKENDMAKING De ondergeteekende neemt de vrijheid het geëerd publiek te berichten dat de handel in GALA TERlEi KRAMEIUJEIV KINDERSPEELGOED GLAS PORSELEIN AARDEWERK en AANVERWANTE ARTIKELEN op de Markt A no 69 alhier onderde firma ïe Wed A C SCHOUTEN gedreven op heden in zgne handen is overgegaan en door hem onder dezelfde firma zal worden voortgezet Belovende dat hg alles zal aanwenden het geacht Publiek fkohft soliedk en nkt te bedienen beveelt hij zich in de gunst en het vertrouwen ten zeerste aan in SOTi OE VE GoüDA 11 November 1879 Firma Wed A C SCHOUTEN N 2374 GÖUDSCHE COÜRAWT Nieuws eo AdverteDtleblad voor Gouda en Omstreken Do inzending van advertentiën kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Voor de vele bewgzen van belangstelling by de geboorte onzer Dochter ondervonden betuigen wy onzen hartelijken dank W F SMITS A SMITS VAN Lmnt Gouda 11 November 1879 Van af HEDEN is de Heer TA S KABEL aangesteld als oo m m3 ss a I2 is der Rader Stoomboot IJSSELt Gouda 10 November 1879 C G en C J va dkr GARDEN VERLOREN bij de laatste tooueelvoorstelling in Ons GeNoioEKf een Gouden DOEKSPELD met Granaat Verzoeke terugbezorging Bureau Goudxhe Courant Mevrouw BONTE Fluweelen Singel R 332 vraagt tegen 1 FEBRUARI eene BOËKHOl DËi DMDËLSRËyiN Curtut A Beginselen vau het Boekhouden en van het Handelsrekeneu l uur s weeks gedurende 1 jaar Honorarium 20 OuTiu B Volledige behandeling van bet Boekhouden en Handelsrekeneu 4 uur s weeks gedurende 1 jaar Honorarium 60 Cursus C Voorbereiding tot de examens 6 il 9 uren s weeks gedurende 11 maanden Honorarium 130 Nadere inlichtingen bij den ondergeteekende Lange Tiendeweg D 27 BORST CARAMELS tegen hoest en verkoudheid verkrggbaar bg j W K Raammakers banketbakker B 17 Haven B 17 F J BOER L M O Het BESTUUR van den polder STEIN is Toomemens op DINSDAG den 25 NOVEMBER 1879 des voormiddags ten 10 uren ten huize van de Wed L Blankem te Haastrecht in het OPENBAAR bg enkele inschrgving te VERPACHTEN Het Pont en Schultcnvecr over den IJssel bg het dorp Haastrecht toebehoorende aan genoemden Polder voor den tgd van TWEE JAREN De voorwaarden zullen twee dagen te voren er lezing liggen ter plaatse voornoemd Het Bestuur voornoemd E MULDER Voorz J M VAK GELDER Secr Btéuunjk 12 Nov 1879 Mill Oouda OoBthaven B 14 Portraitg Portraite Cartes Poilraits Albnms Deasins Spécialité d AgrandisIments et de Portrait emailléï De ondergeteekende heeft by deze de eer te berichten dat hg HET VEER van GOUDA op ZAANDA I tot ultimo December 1879 voor gezamenlgke rekening en van l 1 JANUARI 1880 voob EioEN Rekeninq zal bevaren Hg bigil zich voortdurend aanbevelen en hoopt hetzelfde vertrouwen te genieten datliij bgna 40 jaren in dienst van Se Heeren A JONKER ZONÏ zoo ruimschootsch heeft onderv9nden ÜEd Dw Dienaar T DK HOOG Gouda November 1879 ® @ @ uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTERDAM verkrggbaar bg C v p LINDEN G z Hooge Gouwe te Gouda Openbare Vrijwillige Vcrkooping te LEKKERKEUK t op WOENSDAG den 1 9 NOVEMM K 879 les voormiddags ten 10 ure ten hui e van DIKK van der WOUDEN Herbergier aldaar van EENE OUWMANSWOmiTG en diverse LANDERIJEN in de Gemeente Lekkerkerle i den polder Schuagt te zamen groot ongeveer 15 Bunders bg biljetten breeder omschreven Te anpvaarden de Landerijen dB Febrnarg en de Opstallen den llilei beiden des jaars 1880 Na Jere infÖrmatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te OiuUrl rk a d IJisel auina Ui Roche fi Z per flacon Quina la Roche gzerhoudend 1 40 per flacon Verkrggbaar bg den Heer II G UOEFHAMEB Apotheker Turfmarkt STEEMOLËfV VOORTDUREND in LOSSING de Lading KUHR ffrove KACHELKOLEN waaruit wg tot 57 Ct perH I Contant zonder korting afleveren Vrij BOD huis bezorgd mitsbg 2ofmeeTH L gelgk genomen JAiV PRINCE Cie Dr Chantomelanus Ooge water Dil onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen dte wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogffi te kunnen verbeteren welke door den tgd ouderdom of apdere omstandigheden Igdeude zijn aan Verzwakking afmatting prikkeling hitzigheid bloedrode fin druipende oogen welke des nachts toe kleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zie of lezen verstopping van de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer of die welke bg eene sterke lucht of bg scherp licht niet goed kunnen zien al deze en meer aadera ooggebreken worden door dit oogenwatér hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal belioeven Hetzelve is verkrggbaar a 60 Cent pér Plaoon BeD7erai ker en Co Leiien A Bots Nieuwkoop A Piioa ZeveitJiUtzen T A o Tin DETH Goxda J H KelltreoZo W W gen t L A S houten SchliilBr Oostmoletitraat BoUerdam GovDA Deuk van A Brinkma De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Buitenlaiidscli Overzicht De Fransche Hegeering zal volgens thivas in deu Senaat de Ferxy wetten ook art 7 met alle Itrncbt verdedigen eu tlke truusactie van de hand wijzeu Een mrrkwaardig bewijs is gegeven van de ougerusthrid wdke de oommuuislische manirestaties en verkiezingen Ie l irijs en Lyon veroortaakt hebben In de Cbareote bad Zotfdag een verkiezing plaats Maarschalk Canrobert die bij de vorige verkietinj Tolkumen versl i eu werd kreeg nu 316 vuu 499 stemmen De republikeinsehe oandidaat kreeg er sltcbts 126 Dit is bet antwoord van de provincie aan de hoofdstad en tooi t hoe gevaarlijk de radic ile losbandigheid van enkele kiezers en de onverschillig held Ier meerderheid is Nog steeds laat Gambetta zich niet uit over den politieken toestand van Frankrijken over de amuestie welke door zgn bbiü de République J ranqaise is aan de orde gesteld dat echttr niet schijnt daarmede veel eer te zullen inleg en wijl dagelijks de kanseii vodr een voorstel tot uitbreiding der amnestie slechter beginnen te staan Nu men Crambetta zelveu niet te hooren krggt spitst men de ooren zoodra onder de vele kamerleden die thans in alle deeleu van Frankrijk voor den aanvang der zitting hunne inzichten anii le kiezers medcde len ook een der intieme vrienden viyi Gambetta het woord neemt Dit was Vnjflap weder het geval toen de heeren Bouvier eu Challeraelljacuur ziéh te Marseille deden hooren De heer Uouvier soUetste ilgeheel onJtr eigen verautwoordelgkheid naar lig uitdrukkelgk leide de wijze wiaarop Gambetta sedert het optredeh vuu den president Grévy zijne politieke taak heeft begrepen De redenaar verklaanle dat de president van de kamer in het minst niet cranlwoordelgk is voor eenige handeli ng uelke dit ministerie heeft verricht Menigmau gaf bij raad die echter iu de meeste gevallen n gevolgd werd De president der kamer blijft dus in de passieve rol welke zijne betrekking hein aiyiwijst Niettegenstaande de vele geruchtenl die en geheel legenovergestelden zin ademen blijft dus Gambetta voorloopig de zaken a iii zien en zal hg bij eene botsiLg tusschen het parlement en het ministerie zich boven de strijdende partijen ucten te stellui Er blijkt tèhler ook uit deze mededeelingen dat zoo de president der kamer eene leidende betrekking zal aannemen zoo hij ooit verantwoordelijk minister zal wezen dat dan zijne politiek niet die zal zijn welke thans de heeren VVuddiugton en Le Eoyer voeren Over de amuestie zeide de Leer lluuvier dat zij het karakter motst dragen van vergevi n en vergeten nooit van eene verheerlijking der commune Lird BeaconstiLld heeft bg den jiifirhjksclitn mimitijd op Munsion house eene rede gthijudon die iiiots nieuws beval De Belgiselie Kamer werd Diiis lag zondir troonrede geopend Tut voorzitter vau den Senaat ter vervanging van piins de Ijignc luid baron Tornaco gekozen baron iCVnethaii werd tot eersten bnroir de SélysLongchiwps tot tweeden vice voorzitter gekozen Bij afwezigheid van Tornaco hield ri AnrthiM een korte toespraak waarin hij tot ecndraeht aansjioorde Na bciioi niing der crtininissien ging diSenaat tot nadere biJLCurocping uiteen De Italic gelooft op de hoogte to zijn van dm stand van lakeu tusschen de Belgische regeering en het Vaticaan De ouderhaodeliugen welke gevoerd worden loudea veel kans op slagen bieden Nadat de paus en kardinaal I ina in termen zoo gematigd mogelijk aan de Belgische regeering hadden doen opmerken dat de bissehopprin in deu quaestie welke eenequaestie vau recht is niet anders hadden kunnen handelen zoo de Belgische regeering met den paus overtuigd zyu dat m n van geen van beide zjjden den trijd te scherp moet voeren so dat men de opgewekte driften der partijen moet trachten te sussen door van beide zgden wat toe te geven De regeering lou dan ookde bepalingen der kieuwe wet wat zachter toepassen op de door geestelgken op te richten scholen Dil soort vau vergelijk zou bezegeld worden door eene verwisteling vau nuncius te Brussel w jl de tegenwoordige gezant te zeer ingewevea is in de politiek fan feilen strgd om met vrucht den toestand van gewapeudea vrede uit te lokken dien men thanf voMimelt Het ia mogelijk dat kei HaiifeiiAche blad met deze mededeeiing gelijk heeft maar waarschijnlijk IS het niet De verzekering dat de paus het gedrag der Belgische bisschoppen goedkeurt willen wij aannemen vroeg of laat moesten de jeziieten deu paus te sterk wordeu Maar de samenstelliilg van het tegenwoordig Belgisch kabinet doet ons met denkeft dat de heer Frère Orbau een buitenlundsch preluul welke beweert dat bet verzet der bisschoppen tegen de wetten vaa den Belgischen staat eene quaestie van reohtr is sou beantwoord hebben met hetgeen men in het dagelgksch leven noemt zoele broodjes bakken De Belgische kamerverslagen zullen ons waarschijnlgk daarover spoedig allen twgfel ontnemen De grootvorst troonopvolger van Rusland zal niet alleen Berlijn maar ook Weenen beza ken Aan zulke bezoeken wordt doorgaans te veel gewicht gehecht maar ditmanl bewijzen ze toch dat aan het Kussische hof der juiste opvatting heersoht dat de toenadering tusschen joStenrijk en Duitschland minder gericht was tegen het tegenwoordig Eusland dan tegi n de mogelijkheid dat de raadSlageii der panslavisten nu of Kiler de overhand krigeii I B betere steninmig die sedert eenigtn tijd weer tusschen Duitschland eu Kusland heerseht schijnt grootendeels aan de houding vnn Franbrijk te danken le ziju Minister Waddington die in den laalsten lijd meermalen een onderhoud met den Kussischen gezant heeft gehad moei niet onduidelijk hebben te kennen gegeven dat er zoolan hg aan het bewind was geen sprake kon wezen van eeu verbond luaschen Frankrijk en Rusland legen Duitschland Dat die taal lu Duitschland een z fr goeden indruk heeft gemaakt kan men zich wtl voorstellen de vrees voor Frankrgk s zucht naar vergelding verdwijnt daardoor voor een goed deel en tevens lie ii Rueland s vijandige gezindheid daar Rusland alleen niets zal ondernemen tegen Duitschland en Oostenrijk samen OOUDA 13 November 1879 VERG A DERING V4N om GEMEEN fiRAAD Viijdng den i November 1879 dés namiddags ten 1 uie ten einde te behandelen De Itekeumg en Verantwoording van het Voormalig Ariubtsluur van Sleiii dienst 1878 AD¥ERTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer It Centen GRÖOTEXETTERS wórden berekend naar plaatsruimte V Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Het voorstel betrekkelgk het onderwijs in het Teekenen en de Gymnastiek op de Tweede Burgerschool voor meisjes Het Eerste suppletoir Kohier der Plaatselijke directe belasting dienst 1879 Het adres van N Konings Hz betrekkelijk de huur van een stuk gerioleerde grond bij den Langen Tiendeweg Een3 dienstbode te Beeuwijk 8 v d F verliet Maandag avond heimelijk h ren dienst bij J i 3 eenige voorwerpen van waarde met zich nemende DeuzclfJen avond reeds werd ij in het station van deït Rijnspoorweg alhier door de gemeente politie van Kecuwgk nangetfonden terwgl de ontvreemde voorwerpen in haar zit werden gevonden Op den 10 dezer werd de avondschool voor berIwliug onderwgs le Reeuwijk in de afdeeling Nieuwdorp geopend met 1 1 leerlingen terwijl die in de afdceling Sluipwijk op 3en 1 dezer zal geopend worden De jaarwedde van de hoofdonderwijzers wehi voor die meetirre werkzaamheden zijnde gedurende de maanden November tot April negen uren per week niet 100 verhoogd en alzoo voor eiken hoofdonderwijzer bepiuild op ƒ 900 DoiM den duister misleid geraakte de dienstbode van den heer F H B B te Reeuwijk gisteren te water doch werd onmiddehjk gered Zaterdag II had te Schoonhoven eene stemming plaats voor het college van notabelen onder geheel bijiondere omstandigheden Er waren ui door kerkvoogden als aftredenden rie nolabelen aangewezen die eerst over 4 jaar moeten aftreden Na ailoop der stemming werden de stembriefjes afgelezen en bleek het dat die drie aftredende notabelen de meeste stemmen op zich hadden vereenigd De heeren A Graves Kooiman Jz en 1 J Lazonder verklaarden echter de stemming V X r onwettig op grond dat die drie nu herkozen notabLicii eerst over 4 jaar aan de beurt van aftreding waren De heer G H Westbroek hoofdonderwijzer en president kerkvoogd wilde doarvan echter niets hooren en zeide dat indien er klachten waren deze door belanghebbenden schriftelijk bij heeren kerkvoogden behoorden te worden ingebracht De presi dent schijnt echter later te hebben ingezien dat hij gefaald had want Zondagochtend erd van den kansel afgekJndigd dal ie stemming van Zaterdag 8 November door heeren kerkvoogden nietig was verklaard en een nieuwe vrije stemming voor drie notabelen zou plaats hebben op Vrijdag den 14n Noveraiier e k Zondagmiddag werd de heer Westbroek door een lid Jer N H Gemeente er nog eens opmerkzaam op gemaakt dat niet drie maar vier nolabelen aan de bfurt van afireding waren zoodal Zondagavond weder v in den kansel werd afgekondigd dat kerkvoogden ziek nog eens hadden vergist in il s Vrijdag i iet dl ie inaar vier notabelen moesten aftreden Uit deze gemeente wordt aan het Algemetn Jlandehhlad bericht Doudirdagavond jl w rd de groote sluis te Gouda de zoogenaamde Mallegatsluis onbruikbaar vüor bet virkeer omdat nieuiie sluisdeuren moesten wolden iiigc hangen