Goudsche Courant, vrijdag 14 november 1879

Wt werk geschiedde souder tegenspoed zoodat Diusdngniorgen omstreeks 11 uur de eerste schutting kou i escbiedtn M are des uachls en dca Zondags doorgewerkt dan loU de arbeid reeds Maandag in den loop ran den dag gereed s jn gekomen Niettegenstaande tan de slremmiug vooraf in het openbaar kennis was gegeven en vele particulieren waren gewaarschuwd bood een kzoek aan de sluis heden een verrassend maar bedroevend schouwspel Ongeveer vyftig schepen aan den Amsterdamscheu ongeveer dertig aan den Rotterdamschen kant lagen daar rustig te wachten tot groot nadeel van afzenders ontvangers en schippers vcleu zelfs reeds van Yr dagavond Toen eindelijk de herstelling aan dit monument onzer Rijnvaart lang 150 breed 23 voet gereed was kon het défilé beginnen Maar men deuke niet dat dit zoo gemakkelyk ging Eerst moesten ernige stoombooteu van beide kanten die zich door het mastenbosoh een weg hadden gebaand worden geschat Eén boot past juist in de ongelukkige sluis die wel iets van een breede sloot heeft Telkenmale dus de deuren aan den eenen kant dicht en aan den anderen weer open Aan de zijde waar de boot uitgegaan was kwam dan een ander in dan weder dezelfde operatie met openen eu sluiten tu zoo maar altgd door met een steeds aangroeiend getal schepen zoodat we gaarne den laatst aangekomen schipper geloofden die verklaarde biy te zullen zijn als hij er Woensdagnamiddag met zijn vaartuig door zou zyn Ik spruk schippers die van v jf en twintig tot vijftig gulden nadeel hadden door dit gedwongen oponthoud dat hoe gewettigd ook door de bijkomende omstandigheden onverantwoor delijk lang werd b v het privilege der stoomschepen om eerst te gaan en de uiter bekrompen capaciteit der sluis en dat alles dun nog na zoovele moeiel ij kheden te hebben doorwirsteld en nog zoovele Toor den boeg te hebben voordat Amsterdam Rotterdam of de Rijn is bereikt of plaatsen iu die richtingen Voeg daarbij nog dat zoowel Zaterdag als gisteren het water gedurende eenige uren op peil was zoodat de slaisdeuren aan beide zyden geopend konden blijven maar dat de vaart toch gestremd bleef uit vreeze dat een schip b j plotselinge jeiUverandering juist I op een plaats zou kunnen sy sluiten der deuren belette en men kan zich een denkbeeld maken vnn een der voornaamste toegangen te water van de hoofdstad naar Rotterdam en den Rijn en billijken dat die sluis den naam ran Mallegatsluis draagt Als de Kamerleden die het kanaal door de Greldersche Vallei hielpen afstemmen gezien haddeif hoe een volgeladen boot van Amsterdam naar den Rijn sukkelen moet vóór de sluis en in de sluis en daar buiten hun oordeel ware andera geweest Men staat aan die zoogenaamde Uroote Sluis te iouda verstomd over zooveel kleinheid bekrompenheid langzaamheid Gepremediteerd tegenwerking der scheepvaart zou niet erger kunnen zgn Bg d herstemming voor een lid van den gemeenteraad te Bodegraven is gekozen de heer P van der Maat met 101 stemmen de heer C Batelaan verkreeg er 98 Dinsdagavond is een 67jarige blokwaehter aan het station te Nieuwerkerk a d IJsel overreden door den sneltrein die ten 6 ure van hier vertrtkt De man was onmiddelgk dood Bg de herstemming te Schiedam tussohen de heeren C i A Wgnaendts te Oversohie en mr A K J van Jer Drift te Schiedam werd tot lid der Próï Staten gekozen de heer Wijaaendls met 396 stemmen op den heer v d Drift waren er 268 uitgebracht In het tgdperk van 6 Ocjober tot 1 November 1879 zijn bigkens bg het dep van binnenlandsche zaken ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast 2 runderen in Zuidholland In bet vorige tijdperk van vier weken waren vgf rundereu door die ziekte aangetast Maandag avond ten ruim 10 aren is F G kapitein van de veeboot Concordia die te Schoonhoven voor den sieiger Ing met 81 stuks ossen vermoedelijk door het opdringen van een dezer dieren over boord gevallen en ondanks de schier wanhopige pogingen tot redding aangewend door den machinist dier boot en den pachter van het veer A Brantwijk jammerlijk verdronken De oppassende vader laat eene weduwe met 3 kinderen na te Arnhem woonachtig Staten Oeneraal ëeimte Kahes Zittingen Tan 11 en 12 November In de zitting van Din dag werd beraadslaagd over het wetsontwerp tot bevordering van den aanvoer van vrge arbeiders in de kolonie Suriname Dat ontwerp werd bestreden door de hh Cremers en Joost van VoUenhoven en verdedigd door den heer Huydeooper van Maarseveen en den minister van koloniéo By stemming verklaarde zich 16 stemmen voor en 16 stemmen tegen het ontwerp zoodat de stemmen staakten In de zitting van giateren zgn de ontwerpen betretfende de Indische begrootiug met algemeene stemmen aangenomen en daarna is het ontwerp tot bevordering der immigratie in de kolonie Suriname aangenomen met 16 tegen 14 stemmen De kamer is op reces gescheiden Maandagavond zijn te Hazerswoude door den laatsten vA Utrecht kooiende spoortrein drie koeien overreden zonder dat verdere ongelukken werden veroorzaakt Het kerkelgk geschil over de kaften van vervoervan den te beroepen pri dikant zij gezin en goederen sedert eenige maanden bestaande tusschen den algemeene kerkeraad der Ned herv gemeente te Leiden en de gemeentes commissie belast roet het beheer der kerkelijke fondsen is bijgelegd ten gevolgevan het gehouden gemeenschappelgk overleg en daarop genomen besluit om door vrgwillige bijdragen aan te vullen wnt die onkosten meer zullen bedragen dan de daarvoor door de gemeente commissie bepaalde som van ƒ 300 of ƒ 400 iu verband metde bepaling uit welks provincie een predikant zal worden beroepen ü t t Gr In de gemeente Hoedekenskerke heeft dezer dagen eene botsing plaats gehad tusschen geineente politie eu rijkspolitie Een ietwat beschonken gemeente veldwachter wilde bij gelegenheid van een feestje naar aanleiding van de inhuldiging van den burgemeester uit overdreven dienst jver een ingezetene aouhouden die misschien voor de rust gevaarlijk kon worden Die aanhouding was op dit oogeublik bg den opgewonden staat der gemoederen nog wel zoo gevaarlijk zoodat de rijks politie tusschenbeide meende te moeten komen den arrestant bevrijdde en in dirns plaats den gemeente veldwachter naar bet raadhuis bracht waar de burgemeester hem een krachtige vermaning gaf en hem voor dien avond schorste De Amsterdarasohe politie heeft gisterennacht een mooie vangst gedaan Zij was verwittigd dat de heeren inbreker een nachtelijk bezoek zouden brengen bij den beer Geerling effectenhandelaar op de Keizersgracht bg de Westermarkt De oommissorie van politie de heef van Steenbergen werd daarom met vier agenten bg den heer G in huis rirborgcn eu wachtte niet te vergeefs De drie gebroeders Lavertu wisten op de oude gebruikelijke manier door het uitsnijden van een deurpaneel zich den torgang in huis te verschalTen maakten daar licht en werden onmiddellijk herkend Op een plechtige ontvangst niet voorbereid sochieu zij te ontsnappen een der broedera werd echter nog in huis en de buide andereu op straat gegrepen De tevredenheid der burgerij over deze vangst en over de houding der politie is algemeen Moer dan waarschgnigk hebben de Lavertu s ook de andere paneeluitsngdii gen op hun geweten De voorloopige concessie voor den aanleg en de eiploitalie van een net van tramwegen in de provincie Friesland welke was verstreken is door den Minister van Waterstaat verlengd tol ultimo April 1880 en thans gesteld ten name van de heeren J A baron an H irdenbroek grondeigenaar en president der maatschappij tot exploitatie van veeslalleu en veetransporten te Utrecht Leopold Mertens industrieel en Louis Finet ingenieur de beide laatsten te Brussel Als men nagaat boe talloos veel er wordt voortge bracht eu verkocht vraagt men wel eens met v r ondering waar blijven toch alle dingen Een klein puntje van den sluier van dit geheim wordt opgelicht door een bericht in de Amsterdamsche bladen In één maand werden in de hoofdstad twee groote zilveren lepels zes kleine dito om den catalogusstgl te bezigen en zes vorken onder de vuilnis gevondenl Als zij die zich wel willen belasten met den huishoudelgken arbeid in onze gezinnen op die wijze met de edele metalen omgaan wat mag men dan verwachten voor hetgeen niet die waarde heeft en door de werklieden bij de gemeente reiniging niet wordt aangegeven P Weten wij niet waar alles blijtt wg kennen ten minste nu een kanaal waardoor veel verdwijnt Dat kanaal heet de keuken November heeft reeds kou en regen gebracht en de zieners spellen niet veel helders Dr Sofka te Praag een groot weerkundige acht het zijn plicht voor het gewichtig geval dat staat te komen te waarschuwen Reeds 20 jaar wees hij er vaak op dat en waarom groote bewegingen in het zwerk ontstaan als de maan de narde zeer dicht nabij komt Vaak zijn ze sohrikkelyk als die van 23 Mei 1872 voor Bohemeo bewust Den 16 Oct dezes jnari naderde de maan weder zeer dicht Het gewone versehgnsel volgde byiouder sprekend vorst sneeuw wolkbreuken stormen en aardbevingen Den 14n Nor treedt de maan de aarde nog nader en wel op een wya die vaak vulkanische uitbarstingen veroorzaakt Wc hebben dus voor en na dien dag slecht we r te wachten Na 8 Nov komen koude dagen Deze voorspellingen hebben denkelyk betrekking op oostelgk midden Europa wellicht echter zal men zoo ze uitkomen dit ook wel verder bemerken De Engelsohe World deelt iets mede omtrent den levensloop van den bekenden John Dunn den Zulu geworden European die thans aan het hoofd van een der districten staat vmarln het land der ZuU i verdeeld is Hij is gebaren in Natal was vroeg wees eu moest zyn eigen brood verdienen Avontuurlgk van aard begeerig naar fortuin en droomende van de keerlgkheden der jacht meende hij dat Zululand eene koatelgke gelegenheid zou aanbieden voor jagen en handeldrijvcn Het bleek dat hg goed gezien had De Zulu s gaven gaarne ossen in ruil voor geweren en patronen en hun land wemelde van het heerlijkst wild van allerlei aard Op een van zgne tochten door Zululand koos John Dunu in een geschil lusschtn Koning Cetawayo en diens broeder pang voor den laatste Er had een hevig gevecht plaats 4 aarin Cetawayo overwon John Dunn die wakker gestreden had vluchtte te paard tot aan de ïugela die hg vry gezwollen vond Hij begreep echter dat zgne eenige ofschoon groote kans op levensbehoud was te beproeven de rivier welke in dien toestand voor een onoverkomelgke hindernis gehouden wordt over te zwemmen Te paard wierp hg zich iu den brnisenden stroom en kwam ouder een regeu van assegoaien aan den overkant Die kloeke daad won Getawayo s hart die hem zyne vriendschap en een stuk land aanbood Hg nam het aanbod aan kreeg later nog meer land van den Koning en vrouwen in overvloed dreef voorspoedig handel en had een positiii van groeien invloed Zyne bezittingen worden oii 40 000 pd st geschat Hij had allerlei soort van broodwinning Zoo had hy o a ook de gewoonte van Europesche liefhebbers van de jacht bg zich te ontvongen Voor 65 pd st per maand leverde hij hun alles wat zg noodig hadden behalve ammunitie en sterken drank Hg pleegt zich te beklagen dat in het zuiden van Zululand het wild ontzaglijk gedund is Den tijd herinnert hg zich waarin h 300 hippopotamussen in één leizoeu schoot die hem 700 pd st opbrachten Maandag werd te iHage in de loge VV i m Royale haar 60 jarig bestaan gevierd en het 60jarig grootmeesterschap van den stichter der afdeeliagen van den meestergraad van Z K U Prins Frederik der Nederlanden Dit feest dat reeds den lOden Juni had moeten gevierd worden werd door de ziekte en het overlijden Tan Z K H den Prins van Oranje uitgesteld Van alle loges waren afgevaaidigden en leden tegenwoordig en allen verheugden zich nog in het bezit te zyn van hun vorstelgken grootmeester die zich nog wel genoeg gevoelde om het feest met zyn tegenwoordigheid op te luisteren Aan allen die dit feest hebben bygewoond 140 in getal is door Z K H prins grootmeester een zilveren medaille uitgereikt aan de eene zijde tot opschrift dragende Frederik prins der Nederlanden geb 28Febr 1797 stichter der afdeeling van den Meeslergraiid 1819 1879 en aan de keerzijde een ma ouniek symbool Aan Z K H lelf is ecu afslag in goud ter hand gesteld Aan den gevierden meester werd een ivoren staf aangeboden rijk met goud versierd met de genoemde medaille aan het boveneinde bevestigd in een zilveren krans Een oorkonde in prachtig schoonsehrift en getiekend door alle aanwezigen was daarbij gevoegd Volgens het voorloopig verslag betreffende het onderzoek van het vijfje hoofdstuk der Staalshegrooting voor 1880 is in de afdcelingen der Tweede Kamer door sommige leden aangedrongen op een veranderden vorm der St Ct en gewezen op het quartoformaat van de Moniteur Beige Maar ook is de prijs van ons officieel blud en van de Handelingen der Staten Generaal veel te hoog voor belangstellenden In België is de prys als volgt Moiiiteur perjfiiir ƒ 12 28 jAniiales parlementaire per zitting 1 41 Ann porl et documents idem 2 36 Onze St Ct kost alleen ƒ 20 met de Handelingen ƒ 30 dat olies verkrijgt men in België zooals boven Wijkt voor ƒ 16 08 Wg durven echter niet beweren iet men in België dezelfde hoeveelheid papier als hier te lande verkrijgt het is wear onze koloniale verslagen en begrootingen nemen veel plaats in maar toch kon men bij de andere zaken wel wat zuiniger met de levering van vulling voor de Handelingen zijn Aan de Times wordt geschreven dat de teU phoon inderdaad aan de behoefte van het dagelijksche leven gaat beantwoorden Een Londcnaar die zyn huis door middel van de Telephon Exchange met zijn kantoor telephonisch had verbonden kwam t buia van de jacht Men las hem op een afstand van 15 Engelsche mijlen belangrijke ingekomen brieven voor waarop hij antwoord iliotesrde Een onderhoud met ïiju praclizijnen was noodzakelijk Ook dit geschiedde langs telephonischen weg En toen de koopmon van zijn kantoor een zeer belangrgken telegram uit New York per telephoon werd voorgelezen gaf hij dadelyk het antwoord zoodat binnen drie uren nadat de dépêche te New York was aangeboden het antwoord ontvangen kon zijn En dat alles zonder dat de koopman zyn huis bod verlaten iu een half nur tyds Voor eenige dagen rijn op den spoorweg tusschen Parijs en Marseille de zoogenaamde blikiemtreioen begonnen Het 882 kilom lange traject werd in li uren en 21 minuten afgelegd of wanneer men tweemaal oponthoud van telkens een half uur en enige kortere er af rekent in 13 uren Dit staat j elgk met eene snelheid van 72 kilometer per uur in Frankrijk eene zeer ongewone Ab l Kader is te Domascus overleden wear hij sedert zijne invrgheidstelliiig door NappleoA III woonde Hij genoot van de Praiische Regeering een jaarlyksch pensioen van 100 000 fr Bood zal nog altijd een geliefde kleur ign dezen winter een nieuwe donkerroode tint beet Ckaudo of Etna Bloemen gebruikt men bijna niet meer ook niet om bnljapoiinen te garneeren bijna niets dan kant franje en kralen neemt men echttr bloemen dan zijn het vier bouquettrn een rechts aau den hals een wat grooter onder de linker borst een nog wat grooter onder op de voorbaan en de grootste achter op den sleep Iets nieuws of liever iets uit de oude doos dat de dames nu weiir verzonnen hebben is om in plaats van haar wapen of monogram e n zinnebeeldig dier of figuur aan te nemen dat zij op al haar kleêren laten schilderen of bordursn Toen onlangs een bekende broodmagere actrice te Parys cioh op die manier geheel met raven tooide werden er wel allerlei aardigheden gemaakt van roofvogels die op karkassen azen maar er orstaat alle kans dat deze mode weer veld wint enj wg wfër tooueelen zullen beleven als toen Jacqueline de la Grange een 11 al rose arenden en zwarte eenden en Anna van Bohemen gekroonde struisvogels was Huitvr De Uaatbode meldde onlangs als een byzonderheid de bekeering van een Protestant tot de Boomsche kerk De Anh Ct gaf een uitvoeriger lezing van dat bericht waaruit bleek dat de bekeering niet heeft plaats gehad op den weg naar Damascus maar op dien van Dokkum naar s Bosch De bekeerde namelijk werd terstond na zgn overgang tot het KothoUelt geloof door den Bosschen gemeenteraad tot conrector aan het gymnasium benoemd In een ingebonden stuk iu de Standaard van haar correspondent te Dokkum wordt de lezing der Arah Ct volkomen bevestigd en nog als bewgs hoe het toeval bg die bekeering een groote rol heeft gespeeld meegedeeld dat de bekeerde voor eenigen tgd nog sich niet ongenegen moet hebben betoond wanneer men bet salaris slechts verhoogd bad de betrekking aan te nemen van onderwyzer in de oude talen aan de Theologische school te Kampen Of hier een warm protestant in een ijverig katholiek is bekeerd Twee berichten van zeerampen komen uit Amerika De walvischvaarder Petrel van Newbuayport Massachusetts zeilde den 26sten October naar Pagnl Spoedig na haar vertrek had zij met een hevigen storm te kampen die haar midden op zee schipbreuk deed lijden Veertien personen de geheele manschap uitmakende verdronken Zes Porlugeesohe passagiers zyn van het wrak gered na 4 dagen rondgezwulkt te hebben door de Oostenrijksche bark Pebua die 8 November te New York aaiikwom De tweede ramp was t gevolg van een aanvaring op 7 Nov tusschen de stooii boot Champion van New York naar Charleston en het schip Lady Octavia van Greenock varende van Rio naar New york De Champion een vaartuig van ruim 1400 ton en met een lading van £ 200 000 zonk in 4 minuten Dertig personen kwamen om 26 werden gered van welke 4 passagiers wared De Lady Ociavia is zwaar beschadigd Een derde bericht meldt dat de mail boot Ariiona T 8 New York aaar Literpool op een ijsberg stiet Dit geviil lifp gdukkigi r af Het schip morst zwaar beschadigd te St John Xowfouudlaiid binueuloopen maar paasngieis eu lading zyu ongedeerd Ken niet onaardige mededeeling wordt aan t Vag Had gedaan Te s llertogenbosch alwaar de heer Luyben die rapporteur was der commissie in zake de verkiezingdu Tour burgemeester is zijn de kiezerslijsten precies op dezelfde wijze aan het hoofd ingericht als de lijst van Hnrmelen te weten één lijst voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten te zaraen Hetzelfde is trouwens in meerdere en waarschijnlijk in allo geitfeenten van Noord Brabant het geval Op de Bossche lijst komt achter een enkelen naam in de kolom aanmerkingen voor alleen voor de Tweede Kamer INGEZONDEN Aan de geëerde Redactie der GoadicAe Courant Mijnheer de Redadeur t De oiidergelcekenden Makeneu der Ned Hervormde Gemeente ht bben in t rontwaardiging kennis genomen van het sluk getiteld itbekromptn of oneerlijk en onderteekend X door U uit het Emngelisch Zon dagaUad overgenomen eu iu het laatste nummer van uwe Courant geplaatst Indien men bet publiek wcnsoht bekend te maken met hetgeen in een gesloten kerkeraads vergaderiug behandeld is zouden de ondergeteekenden wel ueiischen dat men beter hieromtrent op de hoogte was en men er dus het publiek geene verkeerde voorstelling van gaf Waar is het dat een paar diakenen eenmaal de belofte gaven om bij eene volgende vacature te stemmen voor een modern predikant van die belofte Ie hebben verbroken kan echter geen sprake zijn daar de medediaken aan wien zy indertijd die belofte deden later geheel uit eigen beweging zonder eenigen drang of vertoek Iwegenaamd tan hunne o andere zijde hen van hun woord ontsloeg hetwelk zoo geformuleerd tva dat zij niet anders konden denken of het geschiedde uit overtuiging welke woorden wij uit bescheidenheid zullen achterwege laten De ondergeteekenden verklaren in de laatst gehouden kerkeraads vergndering shchts het feit te hebben medegedeeld dat de heer P Hullemnn hun hun woord had terug gegeven dat zy die belofte aan niemand anders hebben afgelegd en zy zich dus volkomen vry gevoeldcu Dat zij evenWel gooden gezegd hebben wij lieden eene zondige belofte wy h Jtben er berouw over wij moeten die schenden dat is onze dure plicht is louter verzinsel v iif Tevens doet bet den ondergeteekenden S AsX X zelfs Ds Swaan iets geheel onwaars Vbeflicht Z Ew toch heeft iii de laatste kerkeraads vei adering nadat hij geconstateerd had dat de heer Hnlleman aan die paar diakenen hunne eenmaal gedivne belofte temg gegeven had o a dit gezegd dat liij op zijn standpunt geen enkele stem zou wenschen ti oiitvangen die met tegenzin of met verkrachting e verzwaring des gewetens werd gegeven dat hij dit eveneens verwachte van hen die der moderne richting waren toegedaan en hy het niet zedelijk zou achten eenedergelgke stem aan te nemen ook al wilde men die geven Ondergeteekenden hebben besloten voortaan niet meer te antwoorden op welk geschrijf of aanklacht ook der moderne richting maar zij zgn volgaarne bereid ten hunnen huize inlichtingen te geven aangaande bovengenoemde zaak aan ieder die ze verlengt Van uwe onpartijdigheid geachte Redacteur mogen zg verwachten dat gg aan hun vriendelijk verzoek zult willen voldoen om deze regelen in het eerstvolgend nummer van uw blad de Goudache Courant op te nemen Onder voorloopige dankbetuiging voor de opname hebben zy de eer hoogachtend te zyu Diakenen der Ned Herv Gemeente Gouda l H W M STEEVENS Pres C TAN EIJK Secr Kantoiigcrccltt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 12 November 1879 Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD G van O tuinman wonende te Gouda tot eene boete van ƒ l of gevang van één dag wegens werpen van gras en suoeisel van boomen aan de waterkant van den Fluweelen Singel te Gouda W H vrachtrijder woneude Ie Goidn tot eene boete van ƒ 6 of gevang van drie d teln wegens op de Oosthaven te Gouda geheel zoiikjifjloeziclit luteu slaan van zijn wagen bespannen mef n paard J S L C koopman wonende te Go idn lot eene boete van ƒ 6 of gevang van drie dagen wegens als geleider van een met twee bonden bespannen kar zitten op die kar onder het rijden op den Flnweelen Singel te Goudil A S touwslager wonende te Gouda tot eene boete van 1 of gevang van één dag wegens oplaten van een vlieger op den Kleiweg te Gouda VRIJGESPROKEN M B meisje wonende te Gouda van de aanklacht bagger en straatvnil te hebbeu geworpen op de straat voor eens anders woning op de Raam te Gouda De beklaagde bleek de ba2 ger niet op da straat voor eens anders woning te hebben geworpe maar die aldaar te hebben geveegd hetgeen volgens de politieverordening van Gouda niet strafbaar is De Groote Magazijnen du Printempshebben de eer te berichten dat hungeïllustreerde Catalogus bevattendede fraaiste Nieuwigheden door deParijsche Industrie uitgevonden verschenen is Die Catalogus wordt GRATIS en FRANCO aan iedereen toegezonden die hem wel franco per brief wil aanvragen ain M JtLES JlLl ZOr GRANDS MAOASINS DU PRINTEMPS a Inrt0 MARKTBERICHTEN Gouda 13 Nov 1879 Bij kleinen omzet was de stemming klein Poldertiirwe puike ƒ 12 50 a ƒ 13 Mindere 11 a 12 Rogge puike ƒ 7 75 ü ƒ 8 25 Mindere ƒ 7 00 a ƒ 7 50 Voer ƒ 6 25 i 6 75 Gerst puike ƒ 7 a ƒ 7 75 Mindere 6 a ƒ 6 75 Haver zware 4 25 a ƒ 5 Ligte ƒ 3 50 a ƒ 4 De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle soorten traag vette varkens van 20 a 24 cents per half kilo schapen traag magere varkens en biggen de handel zeer levendig Kaas aangevoerd 30 partijen pryzen van ƒ 28 a ƒ 38 Goeboter ƒ 1 45 l ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 cdÏRËsToNDENTIE Het stuk raa deo beer I M wordt ia ons volgend nr geplaatst Pat van een voorstander van goed dnni jaicr kan voor ilaatsing met in aanmerking komeo daar de schrijver ooa zijn naam niet mededeelde Dat van den heer K zouden nij gaarne geplaatst bebbea zoo niet een paar uitdro fkingea daarin dat tuinder vienscheJijlf mankten Met het oog op een in ons volgend nr te pt iatsen stuk zal dat van K ook overbodig zyn DB Sedactib Burgerlijiso Stand Gouda OEIOItEN 11 Nov jobaona ouders D de Jong lo J Verhoef OVI KLEDEN 10 Nov E P Rgnbont 1 j 10 m 11 J F R Jansen 10 m 12 E J Borst 79 j P Trufcl 68 j GLHUWU 12 Nov A tlussclson en M J van Spingelen P van Leeuwin en M C van der Klis HP Santvoort en T van der Lek V Kort en M van Oudshoorn VV Luijendyk en E Verwoest W F de Jong ea J H von den Broek Humfrei Burgerlyke Stand vnn onderstaande gemeenten van 6 tot 13 Nov 187 Moordrecht GEBOREV Adrinnus ouders B Molendijk en A Venle Curuelis ouders H ürandse en A van der Vooren Willemina ouders J Marelisae ea J Butter A S Post sn VI G J Langerak RKHUWD K L Verboom en A vaq der Vooren B Bloot en J Verboom Gouderak GEBOREN Wijntje ouders t van Jeveren eu N Terlouw OVLlll BUEN J van Walsnm 77 J S ONDKRTROUVM A Ulanken 47j en A A KooliBcca ed W Vrijlandt 38 j