Goudsche Courant, vrijdag 14 november 1879

G E O P E I HET CAFÉ RESTAURANT ÏIVfDLI SPOORSTRAAT dicht bij t Station GOUDA Dit CAFÉ geheel naar de eiscljen en behoeften van den tegenwoordigenltijd ingericht en in de oufaiddelijke nabyheid van t StationI gelegen wordt ten zeerste tólpubliek aanbevolen Goede gelegenheid tot DEJEÜNEEREN DINEEREN en SOpPMlEN en hethouden van besloten VEKGADfiBINGEN en VERKOOPINGEN M Zondag 10 iVovember 1879 N 2375 GOUDSCHE COÏÏRMT Nieuws en AdverlenlieWad voor Gonda en OmslrekcD De nitgave deier Courant geschiedt ZONDAG WOBNSDAg en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgavfi in den avond vanDINSDAG DOït DERDAG en ZATERI DA G De prijrper drie maanden is 1 75 I franco per post 2 ffl Bestanrateur AN LODENlTEIJJf B JM f Ö P vanèi WA iT l hiL B M UMi ri oM ÜOHj De inzending van advjerWintiën kaïp geschieden tot éön uur des namiddags van den dag der uitgave ijvoet ei beurde met James Bitaife vroeg die afgevaardigde aan de regeeriag Jf van deze zijcle eenig protest wa ingeleverd tegen het verleenen van tsteun door van Overbeek pen Engeland gevraagd Zijn daartegen vertoogei ingediend Krachtig drong hij aan om alsnog maatregelen te nemen Het viel den minister gemakkeiyk het standpunt der regeering in dete zaak te verdedigen Van steun van Engeland was nog niets gebleken de Engelsche regeeriug had integendeel de gevraagde ondersteofling geweigerd eerst wanneer dat mocht veranderen zon er aanleiding bestaan tot maatregelen vau onze zijde De heer Daymaer Ta Twist verdedigde de vaste bijdrage hjj achttaeen vaste bijdrage van 4 millioeu niet onbillijk ét drukkend mits door buitengewone middelen êe gelden voor de zoo naodig spoorwegen en 4indere buitengewone uitgaven konden vtrkragên worden betreurde die spreker de intrekking van het vroeger iugediende ontwerp omtrent deze zaak de minister antwoordde dat hij vertrouwde dat de kennisneming van het ontwerp dat nog in deze zitting zal worden ingediend dien spreker zal terugbrengen van zijn gevoel van leedwezen over het uitstel De minister meende zich van verdere medcdeelingen te moeten onthouden daar de onderhandelingen omtrent deze zaak met den minister van financiën spoedig een gunstigen afloop deden verwachten Hoe ingenomen de heer Duymaer van Twist met die vaste bydrage moge zyn het is niet te ontkennen dat de bepaling van het bedrag hoogst moeielyk zal zijn en dat zelfs wanneer men het eens is geworden over het beginsel de hoegrootheid der som nog aanleiding zal geven tot velerlei discnssien Nadat de heer Blnssé nog gesproken had over een vermeende bevoorrechting van de stoonivaart boven de zcilvaait werden de verschillende hoofdstukken met algemeene stemmen aangenomen Over Atjeh is geen woord gewisseld en al moge men het nu goedkeuren dat de eerste kamer zich ontbonden heeft van discussiën die tot niets dienen toch zou heteeu goedeu mdrnk gemaakt hebben als ook uit dit deel der vertegenwoordiging een stem was opgegaan om hulde te brengen aan de mannen die door buitengewone krachtsinspanning den weg gebaand hebben tot de beëindiging van den oorlogstoestand Maar misschien acht men dit einde nabij misschien verwacht men spoedig een mededeeling van de regeering dat de oorlog geëindigd is om dan niet slechts door een enkel lid maar dior de geheele kamer een woord van hnlde StolwHk GKBOKRN Wcinlje oaaecs G d Byl en K Hookoop Jan oudere B den OudcD en i Xoolw k OVEELtDEN L Honküop 8 ra Haastrecht GËBORËM WilUmunIje ouders C Koolwgk en A nn Dam Arie ouders C de Bru u eu N van Kampen illem otiders P Hunink en J vau Dar ONDBKTKOUWD G Bakker 39 j en J Ooslerwyk 22 j Heeuwijk GEBOREN Elljnlieth ouders V Koijfen E Vermeij Aunn Muriii ouders H Verklerj en F A Mourrta OVEIil EDEN 3 de Jong 4 m T de Ridder 76 J ONDEKTROUWD C van derWolf 21j en M Oosterom 2Ij GE11U D L Schouten en J Hoüand Waddinxveen GEBOREN Anlhonie ouders G de Heer en G Droog w Cornells ouders M van Veen en N van Oosterom O VERLEDEN C Verklerj 3 m L D Hofstede 17 m M Stol ijk 3 m G Kok 2 m ONDEHTKOUWD A Verbreo en A C Visser J Verhoek en tl Bosman GEHUWD D Itipen G den Ouden A den Pijkrr en A C Verzgdeo Zevenhuizen GEBOREN Maartje CoruLlra ouders C van Leeuwen en E Verhoef Janna ouders J Voptlaar en C Ment Wrllem Scbastraau ouders IJ Tuin aad en P v d iïterro Freter ouders P van Itanisnijk en P Groeneweg OVEKLEDEM B K ipteru 40 j ONDERI HUIJWU A rn t Hout en C S de Jong ADVERTEMTIEM Getrouwd A GOEDE WA AGEN 1 EN A J H VAN MAARSEVEEN die tevens ook namens wederiijdsche betrekkingen bedanken voor de ondervonden belangstelling Amsterdam 13 November 1870 Voorspoedig bevallen van een Dochter L P KIEBÊRTGouda 12 Nor 79 Messeitakek De ondergeteekende betuigt zijn inuigen dank voor de zoovele hartelijke bewijzeu van belangstelling hem gegeven ter gelegenheid zjjner benoeming tot NOTARIS te Waddinxveen Mr I MOLENAAR De ondergeteekende maakt bij deze zijne geëerde begunstigers bekend dat voor de gelegenheid van de Sint Nicolaas alle artikelen by hem voorradig zijn zoowel in SUIKER als CHOOOLADE AHTISELEN en SINT NICOLAAS ook tevens SNOEPGOED in t groot eu klein Winkeliers genieten rabat L VAN WANKOM AANBESTEDIIG REGENTEN der beide GASTHUIZEN alhier lalleu op MAANDAG den 17 NOVEMBER a s des avonds ten S s ure ter kamer Tan Regenten AANBESTEDEN de Levering Tan KRÜIDENIERSWAREN en eenige LEVENSMIDDELEN voor het Jaar 1880 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen Tan af 12 Nov voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zyn gesteld De inschrijvings biljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen terwjjl belanghebbenden bij de opening daarvan op dag uur en plaats bovengen kunnen tegenwoordig zijn Regenten voornoemd H P N KOEMANS Pres C C KNAAP Secret Gouda 6 November 1879 QocDA Dkuk van A Brinkman Mevrouw IJARI eene vraagt met primo FE BUL APPELBOtLBN Boterletters enst ena bij BAAIJMAiCERS Bavln Gez B kcknijann KATTENStNOEn i 94 b velAu zich minzaam aan t t het VIEÓrICHTEN VAlf I AAI WERK SÏËEiXliOLË Van af HEDEN zjjn de ItUHlt grove KACHELKOLEN uit onze Magkzijnen te LEVEREN 60 Ct per H L Contant zo der korting Vrg aan huis bezorgd mits bij 2 of meer H L gelyk genomen JAi PUI CE Cie Gouda 14 November 1879 Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slljm en sU maagVOrSterkeud gebruikt woideo door bare werdiug de spijsvertering zeer bevorderen bijjonder goed tegeu de gal en zeer zaCht laxerend zijn ija tegen ïi2 9 cent het doosje uiet berigt van het gebruik veikrijgbaar bij de uavolgeiide Heeren te Amsterdam M Cléban C Droog Heilige weg I 321 lileiswijk S V d Kraats Bommel Zalt J r d Vegte Delft E Wilschut Delfshaven A T Schilperoort Deventer Gebroed T m iii Dordrecht H J Giltay Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Grnvenhage J Visser Zoon in de Spuistraat Gorinchem B J B Bosch firma I P Lasonder Haastrecht K Oosterling Lerjden J T Terburgh Haarlemmerstraat Uotterdam Santen Kol If korie Hoofdsieeg StoKvijk Wed A Zijderlaan Utrecht Altenn Kroon Steenweg over de Don kerstr 372 Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door mij te Gouda alleen en uittluitend erkrggbaar gesteld bij den heer L SCHENK op de lloosstraat LET WEL Om elk doosje der echle en sinls onheugelijke jaren gebroikle SLIJJI en MAAGPILLEN is een biljet voorzien niet de handteekening van J J SCHBEUDEE apotheker utlko handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede hrrt doosje verzegeld H Alen gelieve daar we attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik vnii een nnmaaksel dat men tracht ia omloop te brengen iANTpsIfeen jHAKliuiSj Nonnenw4f 3 no 2 WALt fJZE sehe sèhe ie y iöoriliLn in DlVÉB TMï t ei l caMUR lEliKENl otiAselieIjjmminii i v Deutsche mVriiideXfn DROOG WLAr K M i rof j Miildelen R AASZOtfT Echt Öir Pojp AXATUEUI i lOXDWATER heelt het losguuii der tsinilcn eu het oiitstiwo tan taiid steeii Den lieer Dr J O Popp K llofTantarttte Stenen Het Anatherin Mondwater mij door een gooden vriend aanbevolen eu dat ik van U heb doen komen is gebruikt door mjj en rnyne echtgenoote door haar omdat hare tanden losgingen en tandsteenvorming zich openbaarde door mjj omdat ik dikwijls aan tandvleeschbloeding leed en een sterke tabakslacht oit mynen mond niyue omgeving hinderde Uw water heeft zich doen kennen als het beste middel in alle vier opgenoemde gevallen en ik kan niet nalaten U voor de uitvinding vao dit middel dank te betuigen en den wensch te uiten dat het algemeen bekend worde ppdat zoo menige lijder hulp erlange maar vooral opdat gü het verdiend loon voor Uwe bemoeiingen moogt verwerven Weenen Graaf TATÏENBACH Depots an alleen echte Anatheno Prrpnralen rjrt gcvesirgd en te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op deIloügstraat A 123 te Rotterdam bij P E van Santen KollF apoth eu A Sohippereyu Co blnuwe porceleinwinkei te s H igc bij J L F Snubilic npolh te Dtlfi bij A f van Rijn en J E Kauwenhoven teSohicdain bij 0 Malta h Ie Leiden bij E Noordij ete Utrecht bij P Allena en Kraan te Amsterrl im bij P V Wiudheim Co eu H H Uloth Cl apotheek Ie Oudewatcr bij ï J van Vreumingen te Schoonhovenbij A Wolff ÏÏoor den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE mam qlm of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Oartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk cii Wouter Crabetli DOOR CHRISÏIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie vau Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen II II id w vol m dei l Ui kete Couriini VEMEESiJkR fu W ÏHOUDEB SvaH uda teu dait het l aanviiUi g Kuhiir voor iS l ke idfrecte beUalirig dt zer jenioente iuitMtk Wi d r den Uaad vaitgeiteld lende achl ilagen van dra voorinidd g4 tien tot najiiddag eu vMii drie tqt vij ure ter Secretarie der geraeente vsor eeu ieder ter li zing ii nedergdegd biuiien weikeu tijd elk aau e8lagene tegeu juen aanslag bij Gedeputeerde Siateii iu brr uep kan komen by verioekschrift op ongezigeid papier gcaehreveu üouda den 15 November 1879 Burgeraeeater u Wethouders voornoemd UEMr 1 B i e Secretaris BUOUHEIl rarlemcniaire Wcrkzaamhcdcii Na een kort samenzijn is de eerste kamer weder op reces gegaan het getal zittingen moge weinig geweest zijn alle wetten van de tweede kamer ingekomen zjjn goedgekeurd evenmin als de wet waarbjj de lyfstraifen bij leger en vloot werden afgeschaft als die omtrent de regeling van de huishouding en tucht op de fcoopvaardij schepen lokten na de uitvoerige bespreking in de tweede kamer nu eeoige discussie nit Ook bü de andere ontwerpen 8teld men zich met de schriftel ke gedachtenwisseliiig tevreden slechts twee ontwerpen maakten daarop een uitzondering de subsidie aan de 40 Surinaamsche suikerplanters en de Indische begrooting lokten discussie het eerste zelts ernstige bestrijding uit De grieven tegen die subsidie in de tweede kamer uitvoerig in het licht gesteld bleken zoo zwaar te wegen dat de stemmen over dit ontwerp staakten en eerst ineen volgende zitting werd beslist met 10 tegen 14 stemmen dat nogmaals een proef zal genomen worden of van bescherming van weiiugeu nog iets goeds voor het algemeen te wachten is Bljjkbaar verkeerden verscheidene leden onder dtn indruki dat de afstemming van dit ontwerp dnn ondergang van Suriname zou veroorzaken Nog eens wilde men de proef nemen om de werkkrachten dier kolonie door kunstmiddelen te vermeerderen Mislukt nu die proef weder zal men dan breken met het stelsel van bescher j ming en de suikerplanters voor zichzelvpu laten zorgen Het staken der steramen is een les voor deze en iedere volgende regeeriiig dat de en dank te brengen aan de dnpjieren die orde vertegenwoordiging niet meer zal nieilewerkeu en rust hersteld hebbeu en door hun beleid en moed een groot gewest bij onze bezittingen hcbbjn gevoegd Moge de NederlAndsclie natie spoedig met zulk een mededeeling verblijd worden Den 18en November komt de tweede kamer weder bijeen tot behandeling der begrooting Spoedig zullen de antwoorden der regeering op de afdeelingiverslageii openbaar gemaakt om den tegenwoordigen toestand te bestendigen Bij de discussie over de Indi clie bcgrooting werden slechts twee onderwerpen ter sprake gebracht de nederzetting van den baron von Overbeek op Borneo en de vaste b driige Uit voerig werd het tr ictaat van 1821 door den Zeeuwschen afgevaardigde den heer Borsins besproken na gewezen te hebben op het ge ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN worden en daaruit zal blyken of de beraadslagingen van langen duur zullen zgn Zijn die antwoorden toch bevredigend worden de gestelde vragen schriftelijk beantwoord zooals bij de Indische b rooting geschied is legt de minister van biunenlandsche zaken duidelijk zijn gedachten bloot omtrent de invoering der wet tot regeling van het onderwijs i hij in staat op te geven wanneer die wet in werking zal treden dan zal dit zeker de te wachten discussiën bekorten Vooral het laatste ia van het hoogste belang Door het aannemen der wet is toch de onderwijs quaestie nog niet beslist omdat van zekere zijde nog altjjd gehoopt wordt dat de invoering der bekrachtigde wet op de lange baan zal geschoven worden terwjjl van de andere zjjde meer en meer de noodzakelijkheid van een onverwijlde invoering wordt ingezien De tegenwoordige toestend toch is allernoodlottigst voor ons onderwjjs door de tegenwoordige onzekerheid wordt veel goeds tegengehouden en veel kwaads bestendigd Bepaalt de minister den tijd der invoering dan zal daardoor reeds de tegenwerking van velen ophonden en men zal zich aan het onvermijdelijke onderwerpen Bhjft die verklaring uit dan is het te vreezen dat de meerderheid niet bereid zal bevondenworden den minister te steunen het afdeelingsverslag is in dit opzicht vrjj duidelijk in hetbelang van den nationalen tijd is een openhartigeverklaring vooral omtrent dit punt zeer wenschelijk jj BINNEJNTtAJNTD GOUDA 15 November 1879 Dinsdag 25 November e k zal in eene vergadering van het hier gevestigde departement der Maatachappij tot Nut van t Algemeen eene voordracht wordeir gehouden door den heer W Otto van Amsterdam Door het Bealuur van het Departement Gouda der Maalscliappij tol Nut van t Algemeen ia aau JoiUNNEs JosEPHDs VAN Leüukkn een lolfelyk getuigschrift uiigereikt beuevens eene geldelijke gift wej eiis het op 29 Janu iri 11 redden van een kiud van C G VVulffraat uit de aiiigelgracht bjj de Tiendewegabrug Aiin het Hoofdbestuur der Maatschappg tol Nut van t Algemeen ia door het Bestuur van het hier gevestigde Departement kennis gegeven in antwoord op do missive ontvangen naar aanleiding van het bekende besluit der algemeene vergadering in üake bet volks petitionnement tegen het misbruik van sterken drank dat naar oordeil v io gemeld bestuur het Hoofdbestuur niet gehouden is uitvoering te g ven aan bedoeld besluit en wel met het oog op de belofte in de Troonrede gedaan tot indiening vau een wets ouiwerp te dier aake Beroepen te Zeveubtiisen cl Rotterdam ds SckulIcr van lYnrsum pred te Heukelom