Goudsche Courant, vrijdag 14 november 1879

óp de Vrijdag geMMuden 3e of laatste vrije nnj iursvecmarlvt bistüiuBe aanvoer uit 25 koeieu 2 kalveren ea 3 geilM ukkeii De prijzcu wareu guiale viiarzeu CO ii ƒ 110 vaarkoeien ƒ 70 ii ƒ 140 vette koeien ƒ 160 kalfkocieu ƒ 120 kalveren ƒ 30 a f 60 geite bokken ƒ 5 ü ƒ 8 Te Borg Ambacht zijn tot gecommitteerden van den polder met 423 of algemeene stemmen verkozen de lieeren F vau Vliet en T Verhoog Dz in plaats van den tot heemraad benoemden heer D Boelhouwer en van wijlen den heer B van Wijngaarden 8 Lands middelen over de tien eerste maanden dezes jaars hebben opgebracht ƒ 81 164 485 58 zijnde ƒ 1 804 529 56 meer dan in hetzelfde tijdvak van 1878 10 12 der roming bedroeg ƒ 82 423 801 00 Ook het christelijk werklieden verbond Patrimonium heeft zich tot Z M den Koning gewend met een adres vau gelijke strekking als dat van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond ter zake van het opdragen van werken aan buitenlandscbe fabrikanten Dezelfde Verecniging heeft voorts aan de Tweede Kamer een adres gezonden met bezivaren wegens het eierceereu van schutters op Zondag De Minister van binnenlandsche zaken heeft aan de Commmissaris des Konings in de provinciën ecne aansohryviiig gericht oiptreut de uitvoering der aanstaande volkstelling De Minister beveelt een nauwkeurig toelicht aan op de voorbereidende aiaatregelen die door de Gemeentebesturen moeten genomen würilen waartoe in de eerste plaats bebooren de nuniinering der huizeu en de verdeeling der gemeente in afdeelingen wijken of buurten en van het vermoedelijk getal huizeu eu bewoners in elke dier afdeelingen Voorts wordt gewaarschuwd tegen het vooraf invullen van biljetten om ze daarna aan de buizen der ingtzetcueu door de agenten te doen coutroleeren Waar deze maatregel oaverinijdelijk mocht zijn bijv in achterbuurten mag hij alleen worden aangewend door agenteu van wier nauwgezette eu oordeelkundige plichtsbetrachting het gemeuitebesluur stellig overtuigd is Tegen 10 Januari moeten de biljetten aan de huizen der ingezetenen zijn opgehaald en tegen 1 Ap ll moeten de gemeentebesturen de biljetten inventarissen enz aan s Konings Commissaris in de provincie zenden De minister stelt er prijs op alles voor 1 Juli a g ter prov griffie afgewerkt te zien De Minister van oorlog heeft afwijzend beschiktop de aanvragen welke door tusschenkomst van de militaire autoriteiten ingediend zijn ten behoeve vanmiliciens die gedurende de wii termaauden in hetgenot van verlof weuschten gesteld te worden Hetschijnt in s Ministers bedoeling te liggen dat alleendan aan dergelijke verzoeken kan worden voldaan als de naaste betrekkingen zich daartoe bij request tot den minister wenden onder overlegging van eenbewijs door den burgemeester der woonplaats gelegaliseerd dat de legen woordigkeicj van de bedoeldemiliciens noodig is om in de behoefte van hetgezin Ie helpen voorzien i Arnh Cl Men meldt uit Alphen Woensdag woedde ook alhier een hevige storm Door de felle rukwinden werd de aan de lage zijde van Aarlandcrveen staande nette tent van den heer Ser ó van Utrecht in welke tent hij geregeld één dag per week kwam photographeren geheel in en door elkander geworpen eu onbruikbaar gemaakt Niet alleen is het glazen dak geheel vernield maar ook het ameublement zwaar beschadigd Onder het opschrift Pensioenfonds schrijft de heer Kraan in de Gemeenteaiem dat de gevalleu zich menigvuldig voordoen dat bij overlijden van den secretaris gemeenteontvanger of ambtenaar t r ecretaiie vrouw en kinderen geheel onverzorgd soms der armoede ten prooi achterblijven Ook bij eervol ontslag wegens ouflerdom ziekte of gebreken ran den titularis vooral ten plattelande komt zoodanig gezin veelal in benarde omstandigheden daar de gemeentebesturen in de behoeften niet VDldoende of in het geheel niet voorzien In dezen staat van zaken acht de heer Kraan het weusohetijk dat een pensioenfonds worde opgericht waaraan een weduwenfonds behoort te worden verbonden Eerst wanneer dit denkbeeld dat zeker niet nieuw is levensvatbaarheid blijkt te bezitten door algemeene instemming en deelneming kan een nader plan ter tafel worden gebracht waartoe eene vergadering te s Hage of Utrecht ware te houden Zij die sympathie voor dit plan gevoelen worden uilgenoodigd dit te betoonen door de to Bending van een briefkaart met vermelding van naam qualiteit en wooilplaats aan de redactie der Gemeentestem die het denkbeeld van den gecerdcn inzender bij belanghebbenden aanbeveelt Tc Utrecht hebhen naar aanleiding van ceuige vervolgingen legen drogisten verscheidene vau dezen zich vereentgd o n tot in het hoogste ressort te doen uitmaken welke hun rechten thans zijn en welke bevoegdheid zij nu nog bezitten E ne circulaire gericht aan de plaatselijke en ganiizoeuskommandaiiten bevat de bevelen des Koniugi dat het dragen van de ohako of colbac op Zon en feestil igeu voor alle inilitaireu in de residentie verplioliteud is Bovendien moeten de ofhoieren in dat garnizoen ook op die dagen gekleed zijü in tenue als de troep van liet wapen wa irtoe zij behooreu Deze bepalingen zijn ok van toepaesing voor die militairen welke zich in de residentie met verlof bevinden De gebouwen der Afrikannsche Kandelsvereeniging en de kantoren van de firma Kerdijk i Piuooffs te Rotterdam die te zaïncii ongeveer 3 ton hadden gekost zijn geveild voor ƒ 69 400 De vol fende week zullen zij worden afgeslagen en toegeweien Omtrent de zaken in Zuid Afrika meldt men aan het Ilbt nog het volgende Het is beslist dat het met de onaf h iiikelijkhcid der Transvaal voorgoed gedaan is Sir Garuet Wolsoley heeft iu ecne toespraak tot de bevolking van Wakkerstroom en omstreken onder meer liet volgende gezegd Ik ben verheugd over de gelegenheid van u allen heden te ontmoeten In de eetale plaajs en alvorens iets verder Ie zeggen moalHu duidelijk begrijpen dat de Transvaal is en zal blijven Eiigelacli grondgebied Het spijt mij te zeggen dat er eene zekere partij iu dat land is welke üe wet trotseert maar ik verzeker u dat die slecht geradenen en huune opstokers lijden zullen voor hun gewetenloos gedrag Harer majesteits gouvernement unrxeerde de Transvaal niet om haar grondgebied uit te breiden Neen want hebben wij ni t nu na Zycloeland veroverd de hebben het opgegeven Ik eindig met dezelfde opmerking waarmede ik begon en welke ik hoop d it gij heinde en ver zult verkondigen dat zoolang als de zon schijnt de Transvaal Britsch grondgebied zal blijven Op eene vergadering van het volkscomité op de plaats van den heer Mare gehouden is o a dit besluit genomen Het comité constateert dut het tot nog toe van H M de koningin geen antwoord pp de raemorief Van het volk door sir Barle Frere namens het voTlp aan H M iRe koningin afgezoiu en heeft ontvangen en aangezien de moeielijke omstandigheden een ouoverkomeltjk bezwaar voor het c miité opleveren nogmaals het gebeele volkscomité op te roepen op Woeusiiag den 10 December lS7y a m de overzijile en op een kwartier nfst mds van de plaats Wonderfontein van den heer Jan Priusloo ten einde ahla ir ran het volk te vtnieinen wat de beste weg is om de welvaart van het land te bevorderen en aan alle belanghebbenden hiervan kennis te geven De Markies las Cazas te Bordeaux de eigenaar der wijnbergen die den Chateau Leoville leveren is meer dan 100 jaren oud en bezoekt nog altijd zelf zijn wijnbergen Hij is page geweest bg Maria Antoinette en vluchtte tijdens de revolutie naar Engeland De oude heer Uift altijd nog in den goeden ouden tijd en kan zijn neef die een werk over Napoleon heeft geschreven ijn bewondering voor dien tiran maar niet vergeven De markies drinkt zeker bij voorkeur zijui eigen wijn Chateau Leoville schijnt dus een guiistigen invloed op gezondheid en levensduur uit te oefenen De heer J L Creyghton te Leiden zal dezer dagen in den vuurtorens op de koppen der hoofden van de haven van IJmuiden een proef nemen met zijne nieuwe uitvinding van electrische kustverliohting doch met het licht naar den duinkant gekeerd daar een proefneming met het licht naar zee bij eventueel uitdooven zeer gevasrlyk voor de scheepvaart zou kunnen zijn Naar wij vernemen zal deze proefneming twee ofdrie maanden duren voldoet zij dan hopen wijdot de Kegeering besluiten zal het licht van ded heer Creygiiton in genoemde opstanden voortdurendte doen branden waordoor de waarde van dezeschoone haven voor Aijasterditm zeer zal verhoogdworden M Ii Ci Uit Amsterdam wordt van 13 Nov gemeld J e inbraak bij den heer Gcerling op de Keizersgracht bij de Westermarkt alhier en de arrestatie der drie daders heeft hier een groote sensatie gemaakt Men zou nu verwacht hebben dat er althans den volgenden nacht geen pogingen van dien aard zou plaats vinden doch men heeft zich bedrogen Bij den heer L H Weeljen commissionnair in effecten op de Keizersgracht bij de Leliegracht dus schuin tegeooter het huis van den heer üeerling is dezen nacht hetzelfde beproefd Er zijn namelijk pogingen gedaan om ook daar het paneel van de kelderdeur door te zagen welke pogingen afgestuit zijn op het achter t hout liggeude ijziir Naar men verneemt hebben een aantal personen hunne deuren van ijzer doen voorzien Ook is door onderscheidene personen van de pdlitie voor gezamenlijke rekening extra bewaking aingevraagil Het blijkt uamelijlc dat de kring van bewaking te groot is en het personeel der naclitpjlitie te gering zoodat tr een geruime tijd verloopt eer de politie de rondes herhaalt De vroegere uachtwachts hadden een kleineren kring te bewaken Het kon als men een goede nachtwacht had minder voorkomen dat dieven gedurende 20 minuten ongestoord aan deurpaneelen zaagden Een Engelsche stoomboot LeuUe II op reis van Algiers nuar New Orteans betrond zichi in den avond van 18 Uct in het oude Bahama Kanaal toen de dienstdoende officier plotseling om hulp hoorde roepen Hij liet onmiddellijk de machiue stoppen en ontdekte weldia op een vlot van aan alkander gebonden planken vyf mannen die blijkbaar iu den uitersten nood verkeerden In gebrekkig Engelsoh deelden zij hem mede dat zg behoord hadden tot een Spaausche stoomboot die 57 personen aan boord had en iu den morgen van dienzelfden dag verbrand was en dat er waarschijnlijk nog meer ongeiukkigeu op het w ter ronddreven De kapitein van de stoomboot veranderde onmiddellijk van koers om de andere schipbreukelingen op Ie sporefti Na lang vergeefs gezocht te hebben hoorde men opnieuw noodkreten Nu vond men weder enkele personen die zich aan balken en overblijfselen van het schip hidden vastgeklemd In het geheel slaagde men er in 17 personen van een wissen dood te redden De kapiteiu meent dat hij nog meer had kunnen behouden als de nacht niet zoo donker was geweest De geredden verhalen dat toen omstreeks middernacht het geroep van brand aan boord 1 vernomen werd en alleu naar hel dek snelden de vlammen in een oogeublik aan alle kanten uit het schip sloegen zoodat aan geen blusschen te denken viel De lading bestonk uil graan petroleum en kruit voor de Spaansche Iraepen op Cuba bestemd üe passagiers en de bsnianning sloegen de booten aan stukken grepen leder een balk of epn plank en sproiigeo over boord om een even vreeselijken dood te gemoet te gaan Het ongewone schouwspel van het brandende schip bad een aantal haaien aangelokt die verscheidene der ongelukkige voor de oogeu hunner lotgeuooten verslonden Uit de omstandigheid dat de rapporteurs over het budget voor Oorlog met uitzondering vaa den heer Kool gekozen zijn uit het kamp der zoogenaamde onverzoenlijken betrelïende de defensie maakt het HanckhUad op dal de Volksvertegenwoordiging den minister van Oorlog weinig genegen is De eerste hoofdgrief tegen dien bewindsman is dat hij zijn plannen nog niet in ruime mate heeft blootgelegd En nu stemt t UU den rapporteurs toe dat hel noodig is spoedig aangaande de toekomst gerustgesteld te worden maar gaat men na hoe kort de begrooting na s ministers optreden moot worden opgemaakt dan kan men ia dit staatsstak nog geen sporen van vaste plannen vergen Wel echter dient de minister in zijn Memorie van Antwoord en bij hef aanstaande debat meer van zijn denkbeelden Ie doen blijken Men spanne echter de verwnchtingen niet te hoog wat ii er gewonnen met de cordaatheid van s ministers voorganger teu aanzien van t vraagstuk der persoonlijke dienstvervulling Wij zijn geen stap verder zulke verklaringen zgn zelfs gevaorlijk men verge alleen dat de minister van een vaste overtuiging blijk geve en daardoor ontzag inboezeme De tweede hoofdgrief is dat de begrooting nog te weinig het streven naar bezuiniging verraadt Wonderlijke zaak I Wanneer een minister grondwetsherziening eischt ten einde op geheel andere basis een goedkooper en beter stelsel van legervorming tot stand te brengen dan ontmoet hij bij de Kamer geen steun wanneer een ander minister gedurende de wintermaanden ceuige miliciens naar huis zendt acht de Kamer deze bezuiniging van verdacht allooi wanneer uit zuinigheid staulbronzen in plaats van stalen geschut wordt aangeschaft dan vraagt de Volksverlegruwoordigiug of het verschil in prijs wel van dien aard is om de overigens minder gelukkige keuze te wetligen In ccn woord men wil tegelijkertijd in alles verbetering en in alles bezuiniging de quadraluur van den cijkel wordt alzoo gezocht Zoo ooit dan geldt hier de spreuk de beste stuurlui staan nan wal Men moet den minister tijd laten tot het overwegen van wat hij aan zijn IJepartement voorbereid vond Ergerlijk is het te zien hoever men de zifterij tegenover hem drijft men verdiept zich jn allerlei bijzaken van luttel belang en hoofdzaken worden soms over t hoofd gizien de Kamer maakt zich daardoor belachelijk Als de plannen te lang uitblijven is aandrang gewettigd j maat ook deze minister heeft zegt het HU als hij de vaan der hervormingen ontrolt aanspraak op een wehvilleude houding De jongste aflevering van de Economist behandelt o a het nieuwe Duitsche tarief iu verband met de Nederlandsehe belangen Boter kaas vee en vleesch zijn bij het nieuwe tarief booger belast doch onze uilvoer naar Duitschland van deze artikelen is betrekkelijk gering Wg voeren wel veel varkens daarheen maar de verlioogiiïg h erop is sleclits geiiug en bedraagt niet meer dan eii halve mark per stuk Ook is gering de uitvoef van gedestilleerd en van katoenen manufacturen artikelen die beide een aanzienlijke verhooging in reepten ondergaan hebben Graueu en katoenen garens i ord eir ill groote hoeveelheden naar Duitschland liitgevoerd Het is moeilijk na te gaan hoeveel van dezen uitvoer bij onszelf wordt geproduceerd doch uil bet feit dat de iivoer van beide artikelen bij oijs nog veel hooger it dan de uilvoet kan men de gevolgtrekking maken dat veel eenvoudig voor doorvoer is bestemd en onze industrie in beide cijfer slechts voor een klein deel vertegenwoordigd IS Onz landbouw en nijverheidsproducten worden over hjet algemeen niet in hooge ihate door het nieuwti tarief bedreigd Enkele posten echter lijo voor onzen handel een gevaar De rechten op de thee worden verdubbeld zij worden van 48 op 100 niark gebracht dat is 24 cent per kilo De uitvoer naar Duitschland van dit artikel is vrg groote jaarlijks voor circa 2 milïioen gulden Ook de handel in kramerijen wier uitvoer een waarde van circa 4 milïioen vertegenwoordigt en waarop de rechten bijna z Jn verviervoudigd zal nadeel ondervinden Evenzeer die in linnen manufacturen en in koffie Verder wordt overwogen wat ons tegenover deze benadeeiing van onzen handel te doen staat Het vragen om begunstiging zal geen resultaten geven ei blijven dus slechts over represaille maatrcgelen Deze zou men op twee w ijzen kunnen nemen Vooreerst door verhooging van invoerrechten op artikelen die Duitschland ons aanvoert De artikelen die het meest in aanmerking komen zijn granen eu meel teenkolen die wg vooral van Duiliclilind nemen en hout Doch onze industrie zou met belasting dier stoffen in geenen deele gediend zijn Ten tweede zouden wij differentici Ie rechten kunnen leggen op koloniale producten by uitvoer naar Duitschland Het zou echter zeer moeilyk zijn zulke rechten in te Toeren alleen ten nadeele van één bepaald land En wat meer is wij zouden zoodoende een tarievenoorlog beginnen met een veel machtiger nabuur waarbg wij allgd aan hel korüte eind zonden trekken Door een surtnxe d eutrepót of door gebniik te maken van bet artikel der tariefwei dal de Kijksregeering de bevoegdheid geeft een surtaxe te leggen op goederen alTiorastig uit landen die Duitschland ongunstiger behandelen dan tnilerc Staten zon Bismarck al onze pogingen kunnen neulraliseeren Van represaille maatregeleu is dus niels le wachten De selirgver houdt het er voor dat Duitschland zelf door de ondervinding geleerd wel van den verkeerden weg zal terugkomen Het nieitwe stelsel toch zal den geheeleu Duilsclien handel verlammen en op den algemeeueu volksarbeid hoogst ongunstig werken wat pok weer voor de omliggende Staten nadielig zal zijn Maar om deze nadeelen van ernstiger aard dan de directe die Toor ons niet groot zijn af te wachten is et natuurlijk in geen geval voor Nederland reden tot terugkeer van den eenmaal ingeslagen weg van den vrgen handel den eenigen weg waarop een kleine handetdrijveude natie wier industrie van natuurlijke hulpmiddelen verstoken is op den duur haar welvaart kan bewaren Onrustbarender dan het tarief acht de schrgver de spoorwegpolitiek van Duitschland waarbij het doel door differeniieele transportkosten den haiidil naar en van bepaalde havens zoo biiinea als buiten Duitsch gebied te begunstigen Hiertegenover moet onze eerste taak zijn verbetering onzer riviercommutticatie met Duitschland Men herinnert zich hel ontsnappen en vatten van den befaamdeu Ziviisersohen dief Thiili te Luceru Toen hij wedef in de gevaneeiiis gebracht De uitbirsling van den Vesuvius is thans in eene nieuwe phase llomlom deu grooten kigel blazen drie kraters voortdurend rook en lava die zich afwaarts stort in de diepte welke dei Vesuvius van den Somma scheidt Uit Napels kan ni en den stroom lava met liet bloote oog zich zien voortspoeden In weerwil van den rook de sleenen die met groote kracht word u uitgeworpen eu de onmatige hitte wagen het sommige nieuwsgierigen do randen der kraters te bezoeken Kiesknocierijen in Fronkrijk Üe maire vanPertuis een neef van graaf de Chambord die zich loai 4000 frs had laten orakoopcu oifa een stembusmet een valschen bodem te gebruikeo is tot zesmaanden gevangenisstraf veroordeeld Het Hof van Apt heeft den ex sub prefed Montagiie en den candid iat vanden 16n Mei Sylveslre wegens kieskiioeierijen veroonleeld tot 6 maanden gevangenisstraf enbetaling van 4000 frcs aan Naquel tot schadevergoeding voor de kosten die hun manoeuvres dezehadden berokkend bij zijn verkiezing ii Maandagochtend kwam eene dameiin een modemagazijn te Amsterdam oin een niepweu vogel te koopen op haar Zoiidagschen hoed Onvwllekeurig schoot hel winkelmeisje in een lach want dat was nu al de derde dame iu een half uur tijds die om dezelfde oorzaak eene nieuwe vogel zich kwam aanschaffen Iu alle drie gevallen had de kat des huizes zich meester gemaakt van een bevogelden dameshoed en zich dapper op vogel fluweel en zijde geweerd PARUS t Is onk een genoegen aan onze li zer8 te kunnen mededeelen dat de beroemde I kleediiigmagazijnen voor mannen en kinderen van La BELLE JARDINIERE besloten hebbeu bun geilluslreerdeu catalogus voor bel wintersaizoen naar Holland te ujnden Deze uitgebreide inrichting eene der merkwaardigheden in de Franschc hoofdstad bev4t alles wxi tol het toilet van deo man bi hoort bH onderscheidt zich van alle andere soortgelijke inrichtingen door hare lage prijzen élégante coupe ioliditcil en de keuze harer stoffen Wg raden ten zeerste hen die verlangen zich smaakvol ie kteeden aan den catalogus van La BELLE JARDINIËREaan te vragen welke hun gratis k franco zal worden toegtzoudeu INQEZO D N Aan de Bboictib der Ooudsch Couranl Uijitlieer de Redacteur l Een vrirndilijk verzoek tot plaatsing van dit schrijven iu Uwe Courant naar aaiil iding van een ingezonden stuk in het vorig Nuipmer van Uw blad door de Heeren H W M Stertveus en C van £ gk diakenen der Ned Herv Gemeente alhier Al wat overigens in dat stuk voorkomt laat ik voor rekening der schrijver maarééne injuistheid wil ik aan het publiek ter kennisse brengen Genoemde Heeren beweren aan uiemand dan laan deu Heer F Hullemad toezegging te hebben gedaan van bij eene Volgende vacature op een modern Predikant te zullen stemmen dit gebeurde topn de vacature bestond door hel verlrtk naar elders vati den WelEerw Heer Ds Uloemers In die dagenl deed ook ik pogingen o a bij den Heer Steevens eersten onderteekenaar viu het hierboven bedoeld ingf zonden stuk om in modernen geest te stemmen niets was toen ana de tegenovergestelde gevoelens van genoemden Heer Steeveus te veranderen maar Zftl verkl iarde mij zonder eeiiig voorbehoud bij eene volgende vacature sau mijn verzoek te zullen vol loen en voegde zelfs er aan toe anveer het niet noodig is ie stemmen stem ik blanco maar anders heloqf ik ii l uwen geest te zullen stemmen In hoeverre de Heer Steevens wosrd hield laat ik aan zijn eigen oordeel over Mijnheer de Redacteur bij voorbaat U dank zeggende voor de opname onderschrijf ik mg met de meeste achting Uw Dw Dienaar L P HOtpGENDIJK Gouda 14 November 1879 Mijnheer de Pedacleiir I Met verbazing zag ik in het door Heeren Diakenen er Hervormde Jcmeenle alhier in uw nummer viui 1 4n dezer iiigtzonden stuk een zeer onvolledige en onjuiste voorstelling van zaken beti tflende littgeen melde don 26 Oct II opgemaakte nominatie van Pndikanten in verband staat Buiten de belofte door een paa Diakenen aan den Heer llullenian gedaan ontving ik er eene van dm Heer Kwiiikili nbcrg die niij kort vóór het biroipm van Ds Swaan verklaard dat hij dien keer zich verbonden had om met zijne medeDiak nen het beroep n van een orthodox Predikant te zullen bevorderen doch al ZEd bij het voorzien in de vacature Broedelel nog Diaken was dan bereid zou wezen om zijne stem aan een modern Predikant te geven waarop ik antwoordde dat ik voor dal oogeublik op hel verlangen van velen iu de Gemeente üiel verder wilde aandringen doch later op zijn woord vertrouwen Als de Heer Hullemaii zoo humaan was en hoe dank oaar is raeu er hem voor geweest om de betrokken personen van de belofle aan hem gegeven te ontslaan dan bleven toch de beloften aan anderen en ook de aan mij gedane van kracht Wat voorts door de Heeren J van Eeedt Dortland Steevens en van Eijk aan de Heeren D Ruijtcr L Proos Uoügendijk en G Lmgeraar toegezegd moet ziJH kon door den Heer Hullemau evenmin worden kwijtgescholden Iu dank voor de opneming dezer regelen teeken ik mij hoogachtend Uw dienstv Dienaar E KORTENOEVEH Mijnheer de Redacteur I In de acta dinrna van de Goudsehe Courant van Woensdag 12 Nov 1 1 bemerkte ik dal er hier ter plaatse in eene der afgescheiden gemeenten omstandigheden voorkwamen welke onze vreedzame stad met wanklanken vervullen ter oorzake dal derzelver voorganger zich kwetsende uitdrukkingen jegens andersdenkendf ii zou veroorloofd hebben enz Het een en ander buiten mijne beoordeeling latende gedacht ik aan het qui bene distinguit bene docet eu gevoel rnij genoopt UEd minzaam te verloekcn mij ter rectificatie een weinig plaatsruimte iu UEd blad toe te staan terwijl ik niet twijfel cf gij zult mg dit als amicus writalis vergunnen Mijnheer de Kedaelenr I Zooverre mij bekend is beslaat hier ter stede Blcchts écoe Afgescheidene gemetute welke ik de eer heb bijna 13 jaren te dienen deze gemeente i met de 3ï7 overige gemeenten in den lande ingevolge magliging des Konings bü marginale dispositie van Ï5 Nov 1869 N 14 als Chrislelgke Gereformeerd gemeente officieel erkend en gehonoreerd Nu is het ing zeer wel jBéwust dal UEd en de ing wijden in de geschiedanig mij noch mijne gemeente zullen comproin eren met deze of gene coalitie welke alhier mo lAoorkomen doch door de ouingewijden zou A fnflens nolens kunlien plaats hebbent eu dit zou tegen regt en billgkheid zijn Tevens betwijfel ik Mor of in belrekking tot deze of gene vereeniging i t zelfs sprake behoort Ie zijn van gemeente met het jpredicaat Afgescheidene dewijl toch tol het raison d etre van zulk eene gemeente behoort dal hare ledèu en zü die zich qualifioeren niet meer tot andere gemeenten behooreu iioch daar regteu kunnen doeu gelden of alimentatie kunnen erlangen Met achtihg heb ik WelEd Heer onder dankbetuiging voor uwe welwillendheid de eer teziju üwEd Dienaar J MIDDEL Predikant der Christ Geraf Gemeente Goudo 13 Nov 1879 aBvüteStiS Voor de vele blijkea Tan hartelijke deelneming in het door hem geleden verlies betuigt de ondergeteekende zijnen oprechten dank R P m van ALDERWERELT 0u40fficier O I L Gouda 15 Not 1879 De ondergeteekenden betuigen mede namens wederzijdsohe Familie hunnen oprechten dank voor de vele blijken van belangstelling by hun hawelgk onderTonden W F DE JONG J H DE JONG TAK DÜN BrOBK BtmiElil Gouda 15 Not 1879 J H RIEBERT markt goüda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AP HBUEN DAGELIJKS geopend is Tan 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon liinhinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERUROüriNGEN naar de laatste viudin r 4