Goudsche Courant, vrijdag 14 november 1879

imii imim m mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij PESTERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAÜXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschen kwart en half ankers Prijscourante a worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko t lmis geleverd Zondag 16 Nommber 1879 Commissarissen voor de BEREIDING en L ITDEELING van SOEP te Gouda hebben de eer hunne Stadgenooten kennis te geven dat zij voornemens zgn eerstdaags rond te gaan met de lysten ter inteekening van SOEPKAARTEN voor den aanstaanden winter Zij nemen de vrijheid de deelname dmrtoe bizondln aan tè bevelen ten einde bij te dragen tot de INSTANDHOUi liNG van èSie der nuttigste inrichtiugeu alhier Namens Commissarissen voornoemd W J FORTUIJNDROOGLEEVER Voor Van EIJLEN Secr ADVÊ TO Alg emeene Vergadering SDRPR op MAANDAG 17 NOVEMBER 1879 des avonds ten halfacht ure in het Lokaal der Sociëteit Reunie M VAU DEE BUEQ Wijdstraat Er bi dt zich aan voor TWEE DAGEN in de week eene bekwame tevens NAAISTER Adres bij den Boekhandelaar H C EDAUWJr alhier Eene jonge DAME wenscht eenige uren wekeliiks ONDERRICHT te GEVEN in het VBKVAARDIüEN van KUNSTBLOEMEN Zi die daarvan gebruik willlen maken worden verzocht hiervan kennis te geven ouder No 358 aan het Bureau dezer Courant De ondergeteekende maakt bif deze zijne geëerde begunstigers bekend dat voor de gelegenheid van de Sint Nicolaaa alle artikelen bij hem voorradig zijn zoowel in SUIiiEBt als mummzim en SINT NICOLAAS ook tevens SN9EPGOED in t groot en klein Winkeliers genieten rabat L VAN WANKOM OFENMUE mimw te GOUDA op VRI ÏDAG 2g NOVEMBER 1879 des voormiddags ten 10 ure op de Buitenplaats AcTFiiHOVEN aan den Rotterdamschen dijk van 34 WILGEN 6 IEPEN 2 ESSEN 1 NOTENen 1 EIKENBOOMEN in 19 koopen en 12perceelen ESSKN en ander HAKHOUT Betaaldag 1 ACG USÏUS 1880 Nadere inlichtingep zijn te bekomen ten Kantere van den Notaris W j FORTÜIJN DKOOGLEEVER te Gouda Dr Cliantümclanns Oogeiiwater versterkt herstelt en behoudt het gezicht van allen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen te verzwakken Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 00 cent Verkrijgbaar in de onderstaande depots Bcnzemaker en C Leiden K Bdts Nieuwkoop A Pilns Ztvenhmzen T A G DETII Gouda J H KelltrïuZiT W Wagriist L A S houlens Schluter OwliiioUMtnut gollerdam w i mmmm Haven hei fieeft voorhanden V E R S C H E BOTERLETTERS APPELBOLLEN SAUSIJZENBROÜDJES en ander gebak Borst Caramels tegen hoest en verkoudheid Diverse soorten DRINK CHOCOLADE zoete CHOCOLADE in tabletten Poeder chocolade PRALINES enz enz VERHURING bij enkele inschrijving VAN WEI c I 00IIA D De Inschrijvings billetten moeten vóór of op den 24 NOVEMBER 1879 franco worden ingezonden aitu Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schielaud aaji de Korte Hoogstraat no 3 te Rotterdam De opening der Inschrjjvings billetten zal plaats hebben op DINSDAG den 5 NOVEMBER 187 9 des voormiddags ten 11 ure ten Genieenelandshuize van Schieland te Rotterdam DIJKGRAVEN en HOOGHEEMRADEN van Schieland Rijnland en JMl land zullen voor den tijd van VIJF JAREN ingaande met Kersmis 1879 en eindigende met Kersmis 1884 perceelsgewijs of in massa VEUhUJtEN DE DUEGEOiTDEN van den WIERIKKERDIJK en de daarbij gelegen LANDEN voor zoover die aan voornoemde Hoogbeemraadsphappeu iii eigendom toebehooren en zulks in 7 en perceelen zooals nader bij billetten is omschreven Zullende daarvan door den Opzichter A ZAAL te Bodegraven die tevens nadere inlichtingen des verlangd geven zal Aanwijzing gedaan worden op VRIJDAG deu 21 NOVEMBER 1879 beginnende des voormiddags ten 9 ure aan de Zuidzij der Boezemraolen De voorwaarden der verhuring zjjn tegen betaling van 10 cents per exemplaar verkrijgbaar ter Secretarie van Sc iieland te Rotterdam en by genoemden Opzichter Om meerdere inlichtingen kani men zichvervoegen ter Secretarie van Schieidnd te Rotterdam en bij den Fabriek Lan4raeter vanl Schieland aldaar I Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 24 NOVEMBER 1879 des voormiddags ten elf ure in het hotel Dg Zalm aan de Markt aldaar van Een HUIS pn ERF met een BERGPLAATS PAKHUIS en TUIN aan de Karnemelksloot te Gouda wijk R Nr 238 kadaster sectie A Nr 1871 groot 486 Centiaren Zjjnde in het Huis drie KAMERS eene goede KEUKEN KELDER ruime ZOLDER en t geen verder tot een gemakkelijk ingericht Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Januari 1880 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DKOOGLEEVER te Gouda Trauben Brust Honir HainZ Door duizende verbruikers aanbevolen en hetvolmaakste en aangenaamste middel tegen keelen borstpijn hoesten asthma en stikkende hoest der kinderen bevonden Zün alle genees liddelen bjj deze kwalen te vergeefs door ü beproefd welnu neemt dan den DR VI VEN B OliSTUONIG van W H Zlckenheitner en Gjj zult direct verlichting en genezing in zeer korten tjjd waarnemen Wordt verkocht in flacons van fl 2 fl 1 65 Cent Te Gouda bij F H A WolfF Boskoop bjj J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hartog Oude optet hg F Jonker Ideuburg OpeHbare Vri wllHs Vcrkoopiiig TE WADDINXVEEN op WOENSDAG den 26 NOVEMBER 1879 I des morgens ten 11 ure ten Herberge van D VAN NIEKERK Idaar van EEi HUIS ingerichttot BROODJBAKKERIJ WINKEL en WOONHUIS aan het dorp te Waddinxeeen kadaster Sectie B Nummers 1482 1483 en 1484 te zamen groot 17 aren 90 centiaren Aauvaarding bij de betaling vóór of op den 2 Januari 880 Breeder bjj billetten I Nadere informatiën geven de heer J A van DB WEBVB n Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Univcrsccl Ziilvcringszout Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZCIVERINGSZOUT een zeker middel tegen maagkwalen zuur braking har water enz is thans echt verkrijgbaar in 1 4 pakjes a 15 Cent 1 2 pakjes a 277 Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bjj J H BOERS Apotheker en te Boskoop bü A J VAN TWOUT GovoA Druis van A Brinkmav BUITENLAND Biiitenlayseh Ov rzicl Jakoeb Khan ie £ ini van Aficlianiitao ui als Euffelioh BUatiKevmigBne naar ludië worden Terroerd Men acht het buitel twyfel dat b j tijden EJjn verblijf iu bet Biijtelsebc kamp met de Afjibau iii erstaudhou liiij stuud en lelfa tótockeu uiitving van hun opperbevelhebkcf Voor het overige is rau dav geen belaugrijk nieuws Ue £ agelaeli n gaan vuort met zicli te Kaboel behoorlgk iu ié richten eii van veriet onder de bevolking wordt uie vernomen In ons vorig orcnielit is reeils met ecu enkel woord Ie laalsle rede faa I rd Beacousfield vermeld Deze werd gehouden op hel jaarlijksch maal lat de nieuwe Lordmaj or van Londen aan de ministers geeft Niar oude gewoonte werd er druk getoost Nameus de gezanten s rak graaf Munster itt vertegenwoordiger van Duitsehiaud die verzekerde dut geen enkel vorst meer dan tjju keiier en geen enkel tand meet dan l uilsehland verlangt naar een duursamen vrede Zaolaug ab bet duurt Zulke verzekeringen maken terecht niet veel indruk en vooral thans niet daar de groale aandaefal der aanwezigen bewaard was voor hetgeen lord BcaconsHeld zeggen zou Deze begon met d € Uj geluk te wcnseheu met het aanvankelijk herleven van deu handel dat volgens hem beloofde duurzaam te lyu Ueu moest in Ierland maar dezelfde Igilzaainbeid tooneu als men gedurende drie jaren in Kngelaud gednn heeft en niet in politieke agitatie en naatsehappt lijke verwarring de geneesülidjelen zoeken voor deu wauoogkt Kr i jn atfeken in Ierland waar de regeering ter voorkoming van hongersnood zal moet lussobenbeide komen en Ierland herinnert zieh dat het uiuiiner vergeefs een beroep grdaau heeft op Kugelawls medegevoel dat ziefa Mtalf hmnmi twaft 4 r Mwgrfkc gnu De prenitf geraakte op glad ijs door te herinneren wat by verleden jaar ter zel d r plaatse had gezegd aangaande de uoo lzukelykheiil van eene ver terking der uaordwestel jke grens van ludiscbe koitouie Toen heeft hy die weteuschappelgke grens verdedigd die misschien zeer wclenschappeluk was maar fritelyk reeds is opgegeven Hy sprak dan ook vulstri4it niet over de plannen der regeoring met Afgikun ialan maar vulde dit deel zyner rede aan niia eene lolluiliug op lord l tton den onderkoning van Indié die wallicbl zeer belangrijk is voor de vrienden van dien lord maar die de gespannen nieuwsgierigheid volttraki niet bevredigde Of de Zoeloe oorlog noodig was geweest of niet is eene vraag welke de edele lord ter zyde liet Hg wees enkel op den goeden aloop en op de verpliehiing welke op de bewoners rust om nu er een voldoende toestand door Mngelsch bloed en Kugelsoh geld was in het leven geroepen verder voor zich zelve Ie zorgen De redenaar koestert groote hoop op de dunnoamhcid van den vrede maar aa moet ook geen enkele groote mogendheid terugdeinzen voor de vervulling iiuri r plichten Indien éeu land door een verkeerd begrip van zyne insulaire ligging zich onversobillig betoont voor bet lot van het overige Kuro M zou zulk eene handelwijze er op uitloopen dat dit land bloiot zou staan om aan alle zyden geplunderd te worden Zoolang als Engelauds macht en advies gelden zullen in den raad van Ë iropn zal de vrede voor langen tyd kunnen gekant huafd worden Doèu ty dit niet dan wordt ali reeds zoo dikwerf oorlog onveruiydelijk Lor Beaoonsfield is niet bescheiden als het arop an cumt over de macht en den invloed van zyn rgk te spreken Engeland alleen den vrede van Europa bandhavemle en in den raud der mogendheden dobr zijne buoge wijsheid die den steun vau een leger schynt te kunnen ontberen aftc botsingen voorkomende l Vn mooi onderwerp voor eene plant van Punch een vyf of zestal diploinnatjes op Ie sehooluankt i Bismarck de eerste van de klas al de jongens u het kyieu eu proppen ladende I opeens herstelt de deftige sohuolinaitres op hunne kiuderkaiiannetjeal zich stilte en orde als i Engeland binnentreedt gevjjlgd door den landsieeuw beenen de leuze welke zich lord Itick koos Handhaving niet de staart tusacben de mim um et lilierta was Beacousfifld voor zijne poll der maoht des rijks naar buiten vrijheid iu het land zelf Het klinkt niet kwaad all eu wat algemeen Het was het slotstuk van het vuurwerk van lord Beaconslield s rede die aaii allen welke er eenig beUngryk feit ia verwaekttr te hooreu teleurstelheeft berokkend Zij is tot hoeveel comnieularen ze ook aanleiding zal geven ia den fullen zin des woords oubeteekenend In de Belgische Kamer zal de Uiiiister van Bulteulandsche Zaken Dinsdag tulichtiugeu geven over de betrekkingen tot het V itieaau Het behoeft nauw gezegd dat de mededeeliiigeu met ipanniug Worden tegemoet gezien waarschijnli k zullm wg dau ook hooren waarom de Regeeriug indenjjd het behoud van het gezantschap bij den Paus weuschte zonder daar redenen voor te kunnen opgeven lerwjjl de onderviading heeft geleerd dat die wciwillendbeid der Kegeeriug de revolutionaire houding van het Belgische episcopaat niet heeft v rkoinen Het vorige bured der Kamer wetil Woensdag herkozen Tegelyk met de berichten over bezoeken van Ituasische vorsten te Berlijn en Weeneu komt weder het gerucht dat prins Uorscbakutf zyn ontslag nemen zou als rykskanselier Tusschen beide zaken zal wel verband wezen maar dit verband lia even goed zyn dat het gerucht eenvoudig ia een los praatje outitoau omdat men iu het bezoek van deu Urootvorst eene toenadering ziet tot DuitschUnd eit Oostenrijk als dat wezenlijk ten gevolge dier toenadering de man die de verwijdering bewerkte Kiju positie ouhoudbaor acht Bovendien noemt fnen ab opvolger den heer Walajelf en deu heer Oien M ht men de benoemiog van den heer Giers hot waarsehynlykst Iu dat geval zou het meet eaoe fcrandeiing z a in naam dat inderdaad want werkelijk heeft de hwr Giers in den laataten tijd het bewind getoerd Het ontslag van graaf Schoewaloff is aahgeuomeu Het besinit is in de Stoataconraut versehcnen en ala erkenteljikbaid voor bewexe dteastea is deo gezant het grootkruis der Wludimir onle vedeeud De loop der onderhaudeliugen iu den Pniiaisoben LaBd iag kunnen den Duilschcn Kansdirr moed geven dat zyue wenschen betreffende den aaifkqpp der spoorwegen door het BJik daar altbaua ui l gMwarsboomd zuilen worden Van de nationaal liberale party zjjn ongeveer tachtig leden vwir den aobkoop door het K jk eu twintig er tegen de gehe le conservatieve party stemt voor en eveiireus een goed deel van het centrum Voor allen echter blijft het nog een beUagrijk punt in quoestie op w ke wijze men bet aal moeten trachten te voorkbmeu dat de Begeering als zy eenmaal ia het bezit der spoorwegen is hare inkomsten en uitgaven londer medewerking vab deu Rijksdag willekeurig verhoogt Daarover zullen waarsehiinlijk oog ernstige debatten gevoerd worden en ala de Begeering njet bereid is deugdelijke waarborgen te geven da t het beheer der spoorwegen g ii afbreuk zal doen aan het reeht van den Rijksdag om de inkomsten en uilgareu vast te stellen dan zal zelfs die gunstige stemming in den Prnisisehen Landdag nog niet voldoende zijn oui Bismarck s Weitschen in vervulling te doen treden In de Oostenrijksche Kamer is de legerwet de groole twistappel geworden de Regeeriug verlangt de verlenging van de bestaande wet voor den tgd van tien jaar de ncbtrrzijde is op de hand der Begeering roiiar de gewone meerderheid is niet voldoende daar zulk een besluit iu stryd is met de grondwet en daarom een nieerderheid van tweederden vereischt De lUgctriug beeft daarom ook stemmen noo lig van de linkerzijde eu deze is niet gezind om haar ter wille te ijjn op zijn hoogst wil zij drie jaar toestaan omdat ijj zich voor tien jaar de handen niet wil binden de Dnitscbe party beweert daarby lo dat zij geen reden heeft om voor zulk een langen tijd zich te binden en 2o dat een vermindering van de legersterkte in het belang der Jinanoiën zoo spoedig mogelijk moet plaats hcbbew De llegèering van haar kant meent dat de inwilliging van haar eisch noodig is voor bet gezag der monarchie tegenover het buitenland KUASTI IEIJWS Naar aanleiding van het Ie Concert der Goudtcki Orckettverttnifing het volgende De opkomst van het publiek was vrij goed Als solisten traden op do Heer Herm Petri Fürstt Conoertmeister zu Sondershnuseii en ZEde echtgenoote Ik beschouw het als een bizondere eer voor Gouda waiTneer kunstenaars als de beer Petri ziob er loinr hooreu Hij wüs dan ook het glanspunt van den avond en Ix wecs zijn instrument viool volkomen meester Ie Wfzcii H egtlepnd was de voordracht der door hem vervulde nummers ala Ballade et Polonaise II Vieuxtemps Cavatine Balf eu Silhouett n iius Uugarii Ho an Struss ZEd blifft hier ia laiikbitre heriiiucriiig Moge hij spoedig ons stedeke weder een bezoek waardig keuren Mevrouw Petri Toriiauer sopraan zong zeer verdienstelijk de volgende liedere Der Muller und der B ch Fr Schubert Ungeduld idem Ich halte einst ein Sehöuea Vaterlaud Lassert Widmung R Frauz en raein SchaizerI is hübech C M von Weber Aaiïgenaam was het merkbare vooruitgang vanhe orcbest te bespeuren Het enwmble klonk veelbeter dan vroeger en behalve eenige niet kwalykte nemen dichterlijke vrijheden werden de ie nfonie van Oüle de ouverture zn dem Uederspiel rHeimkehr aus Atx Prerade Mendelssohn Bap tholdjr en het vorspiel zum 6n ete der opefe König Manfred Carl Beinecke zeer bevredigendten gehoore gebracht Trouw bezoek der repetitiesblijft echter noodig Overigens Hulde aan den ijver en de moedige voHiaHiing van directeur en werkende leden P VorgadMTing ran den Gemeeateraad VRIJDAG U NovMilier TstieawaonJi ijn ds bwr l oif wairp vooriïtter ea si i Mït bebalK de U vpi Hergeii IJceadgori ea LuyleB De voofKitter d lt mei dat de beer Lugten heeft keoais geKCfen verhinderd te xijn d xe vcrftaderinu by te woaea ca verder dat £ Ëxc de CÖmniueru des Kotiiflfe ia deu ara ioeic 4n BniinMeatrr nrioT heeft lerlceod baiuadtisft Sm vertocffeo terwijl spr teveu Ifia jaededceleo det Ja Margeaeeeler h de lolgeDde veek bier ter i ede lernftklMi De flotttlea dtr vorig e rtrgaderiDg wordea Toorgelezea eo ggedgellettnl Ut foonittir deelt mede dat de fremeente rekeninfr over l 7S ea de gemeeate begnwling loor 1B80 door Gedcp Staten sva oeddiekeiird Notif J s oorzitter geeft keaaia dat eeo ficraecote hftrekkiag ia vaeaat ge on lll dour het oferlgdeD van I NoordnHO brt r wackier va ilell voor iode tolgeade terfcaderrng icmaad dtaruie te benoeaien Aldui haatotea INarop wordt eervol oatilag verleead op veraoek aaD dea bwr i vaa OudeatUea hal adentyKr taa de opeehara TaaaehetaelMal ea wel tegeu U Kovanber e k iagekoolea ia Bea voordrKbl toor kulponderwyier aaa deo MnWeTaiaebeaaehool Daarop komt voor de beer i de Jong te 6ooda Tsr wiau ta da henoeauait aaa de onie ia de volft vergMkriag £ 0 adrca vsn de Hoop verzoekende te mogen baren d B ailanlgk die de geneenta onlaage gekoelit heeft n dia adreaaaal al 14 jarea gebruikt heeft Ja kaadea van U ea W oai bencbt ra raad Adretaen van H de Zeeaw C O vaa Leeaweo i da Pater L I Fhllip U Weeldeakoig A da Keiter M Ut A Gielbaia eu A van der Veea vcrnelMade beaoeiad te oMigea worden tut briigwaehter Ter vieie Kea vaoratel vaa B en W ut wgaigigg vaa eakelt poelen op de begrooling dieaat 1S79 Ter viaii Aan de orde ia De nkening eu verantwoording vaa bet ooroialig Armheataar vaa Mem dieaat 1870 goedgekeurd Het vooratel betrekkilgk het ondorwgs in bet tsekenea en de gyuinaatiek op de tweede Burgerschool voor mei JC tOD iar hootdelgke atenmlng aangenomeo Het eerate aappletuire kohier der plastaeigke directe belaa tiag dieoat 187 De heer Krnueiiburg geeft 4 weuBchcIgkbeid t kennen ook bet Buppi kohier vwirlaan te doen drukken en aaa de madaledeu ruoddeelen waartegen de voonitter geep beswaar becTt waarop de Vergadering daartoe bealuit ca het auppl kohier vaatateU I Het adrea vso N Koaikigs Hi batre kelgk de huur van een ïtuk gerioleerde grond bij den Langen Tiendaweg Het serïoek wordt ovtjreeokoaiatig het voorstel vaa B ea W met algemeene atümnten lorgeaUan Op vooratel van den Mrzitter verleent de vergadering B en W daarop machtig ng tot bet vragen van verlenging vau den termgn tot heffing vsi veergeld op de Turfsinaelgracht Daarop vraagt de beeri Kranenburg wkt de reifeu u dat niet aan den Kaad iB voorgesteld om tgdeus de afwexigbeid vau den bnrgemeeater eejn raadahd te benoeioei tot tijdelgk lid an bet Dïgclgksch Beituur Dn geschiedde vroeger steeds 1 De Voorzitter beai l o rdt den lerr Krauenburg eo ze t dat de Burgemeester bad i gedacht eerder terug te zullen zgu dao het geval ia geneest eu om treurige redeaeo niet eerder had kunnen terogkumeD De heer knineubnrg wpst er op dat ook gedurende dcian