Goudsche Courant, woensdag 19 november 1879

ï Woeiisilag 19 November 1879 N 2376 GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Offlslrekeo i i Pe inzending van a vgrtWlën kau geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave fomer it Biugeaweater eoïg n tijd afwezig was en ook toen eveamiD als nu een tgdelijk ltd voor het Dagelgksch Bestuur beooeni De Vo Hiiittef legt dat dit vroeger meer weascbelyk was dao DQ D vroegere iwethouder de heer Viruly was toch veeltijds afwesig betzij op x jq baitenplaats ia Gelderland hetx in den Haag als Ud der Ie Kamer Da rom waa het weDscbelyk totn een t delijk lid te benoemen welke reden sa echter niet meer bestaat De heef Krancnbui j gt voor het oogenblik in de xaal te xuUén bernatcg sdiar bcboodt aieb voor daarop late teiug ta komen 1 Na mtchtiging om ai b de genomen besluiten uitvoering te geven londer lesomptie Iwordt de vergadering gesloten ï=OSljïE I2 ICrE12 t STAAT VAN BRjKVEN geadresseerd liaii onbekeudea gedurende c oeiste heUt der maatii Ootober 1879 oit Gouda re logden en door ta heukomst van hel Fostk8ntoon aldaar terug te bekomen C Vermaai Jlottwdani H de Jong Kolterdam Van het Hulpkljloor te MOERCAPELIJE C Juiue Ticl I IJ A WiDDIN XViplN i W EVnn Kersen ll i il Goud 15 Noretiber lijf De eur h Fdstkantoo r te Gouda VAN KKÜIJNB fi u r g e i 1 ijl k e Stand GEBOREN 12 Nov iHeijJrjk SjraoD ouders Hi S Woidema PQ H Sttton Mcrkind ouders K Lissendtjrp en C raa Peet L it hristin o üer J H Kiebêrt eo L P Meskmakei Juhaniics Heiidricua ouders F SchontCD é i M tËkDENi 10 Nov k liojAal 1 m ONDIiUTKOUWb U NoJ H ffl kland 81 j en R van Minn Sj C Korteljé f 5 j ojij Tailenburg te Wad i dinxvaeii 6S j Advprteptiën ondergeteekende heeft bg deze de eer te berichten dat hij HET VEER Vün GOUDA op ZAANDAi l UA oltimo Dec ber 1879 voor gezamenlgke rekening en van af 1 JANUARI 1880 voob Eigen Rekbniiio zal bevaren Hg blijft zich voortdurend bij zyne Geachte Begunstigers aanbevelen en hoopt hetzelfde vertrouwen te genieten dat hij b na 40 jaren in dienst van de Heeren A JONKER ZONEN zoo ruimschoots heeft ondervonden UEd Dw Dienaar T DB HOOG GooDA November 1879 STEENKOLEN Van af HEDEN zijn de BUHB grove KACHELKOLüIf uit onze Magszijnen te LEVEREN 60 Ct per H L Conbmt zonder korting Vrjj aan huis bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAN PRINCE Cle GoüDA 14 November 1879 T van der WANT G Czoon 20ÜT EN EAASHAKBEl KAHToas en Pakhuis Nonnenvpater O no 2 a O XJ D A steeds voorhanden in DIVERSE KWALITEIT tegen CONCURREERENDE PRIJZEN Qoudache Mdammer I eMsche jpaftacf Qekruide enjjEYlesche Nagel K J S DROOG BLANK Fijn Grof Middelen KAASZOUT J de JONG Az j Mr TIMMERMAN IMTRUMËMËËLE ZmVËRAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUPLEMENT Ktjipersteeg K 207 FIMLË UITVERKOOP wegens verhi izing Daar de ondergeteekende door de vcAoop van het door hem bewoonde huis gedwon Igen is van woonplaats te veranderen worden al de GOEDEREN van af MAANDAG 17 NOVEMBER a s j Finaal Uitverkocht I Hö maakt tevens het geëerde publiek attent op de Voorhanden z ode Qroote JPartU BEDSEIT BEEEN JAF0NST0FFEI7 AVITTE iOEDERElV EKZ PXZ zoodat men hijstmiAer groote koopjes zal kunnen bekomen f I I Luc W kpHLBRUGGE Is I I DUBBELE UURT B 9 0 O l arkt 4l 60 EN t U 1 len gro 4 partij der NIEUWSTE pAMESj en KINJJEBBOOBVEN minstei s mffi procent beneden dei waaide l i l Een Grooté Partij KOlJïN en TUPFBAKKEN F stIoeve Firma Wed A C SCHOUTEN Militie Maatsehèppij Eendragt noofd Dlrecteur den Heer 1 J IIEKËKS te s Ilage Ingevolge Art 7 der statuten is de deelneming TOT HET STELLEN VAN PLAATSVERVANGERS en NüMMERVERWISSELAARS door het GEHEBLE RIJK GEOPEND De alom hekende werkkring dezer Maatschspp maakt verdere aanbeveling onnoodig Ten kantore der Maatschappg ligt voor ieder belanghebbende eene Igst van ongeveer 7500 adressen van de deelnemers der laatste 10 jaren welke dienen kan tot ONDERZOEK omtrent soliditeit of handelingen van genoemde Maatschappg De deelneming geschiedt voor GOUDA en omstreken bg den Directeur J W C VAN DEH WERF October 1879 Crabethstraat 194 te Gotula Bekroond met Medailles op de Wereld Tentoonstelling te Weenen 1875 en op de Tentoonstelling van Ned Ngverheid te Arnhem 1868 heeft de eer te berichten dat zgn gunstig bekende TANDIIDDELEN lOHDTIHCTUDR per flacon a l TANDPOEDEB per flacon 1 iedem per halve flacon a50 ets te verkregen zyn bg F STROEVE Firme Wed A C SCHOUTEN MARKT A 69 Oouda NATIONALE MHJTIE Verzekerin jfs llaatschappij E e n d r a gr t B i n d t den HAAQ TÏeerenstraat n 15 Deze MAATSCHAPPIJ levert door het IIgeheele Rgk enorm veel PX aSF Ü Tegen de billnkste prezen Zekerste VANGEBS en NUMM EBVEB Waarborg en betaling geheel naar verkiezing WISSEL A AB8 na 5 jaren of in tcrmflnen nM De toenemende begunstiging meer dan 40 jaren genoten behoeft geen verdere aanbeveling De Hoofd Directeur Inlichtingen en Reglementen gratis en franco a VXT TT T CpEn kan men deelnemen Z VV J l I i te Gouda bU den heer G OVE RElJNDERJr pde toktr 148 QoTOA Dbvk van A Brinkman ► e uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en zfeRDAG De prgs per rie maanden is f 1 75 franco per post 2 i BUITENLAND j BuKciilandscli Ovwïlclit Gelijk Ie verwuchtfn was verkeert men te Brussel in groüte paniiiiij over de ziiiirift der Kamer vau hedeii wauriu de iniliisler Fière Orbai de btloufde iiiliclitingeii omtreut Btlgij s verhouiJiiig tot liet Vatieaon zal geveu De oommissie door den Zwilscrschen Bondsraad benoemd ter beraadslnginu oyer het ontwerp door gemeld lichaam samengestild tut het verlei nrn ran wettelyke bescherming aan haiidela en fabrieksmerlieu is onlangs te Bern bijeengekomen De commissie heeft zich ereenigd met de biginsclcn in het ontwerp neergelegd mnar ïij heeft zeer belangrijke wijzigingen in de onlwerp vooniracht gemaakt Dezer dagen had lu de jb ran che Jcade mit de plechtige ontvangst plaats van den geschiedschrijver llenri Martin die reeds meer malen was uitgesteld De reden van dat uitstel ua dezelfde elke het ons weusohelijk doet voorkomen aan deze reoepiie een plaats in te ruimen in du in den regel aan de politiek gewijde Overzicht Henri Martin vervangt onder de veertig palmgerokte uitverkorenen van den Fransohen geest zoover die zich uit in het wel wat versleten genootschapsleven der eadému den groolen Fr inscheii burger Thiers Volgeus den rooster was Kmile üilivier aangewezen om den heer Martin die volgens de wetten der instelling zijn zetel moet annvaurdeu met eene rede over zijn voorganger Ie beaiilwooidi n En de rede an het nieuwe lid en het antwoord moeten vooraf door eene commissie worden goedgekeurd Nu had Ollivier Napoleons minister in 1870 die volgeus zijn bckeud geble eii woord de coeur léijer den sirijd mei Pruisen aanviianlde in zijn ontworpen antwoord over Thiirs gesproken op mie wijze wdkede commissie v in onderzoek ten uankliink iclille onder den koepel vuu het IttitUut ie Frame Zijn ditwerp werd hem 1 ruggezondeii hij veranderde wel een en nndtr n aar liet de hoofdbezwaren bfstti iii eu het einde van de zaak was dal de Académie de receptie uilstelilc en de beautwooieliiig van den heer Meirlin opdroeg aan een ander lid den heer M iriiiier Zoo kon dan eindelijk Donderdag de plechtigheid plaatshebben De heer Mannier liet de politieke verdiensten van Thiers bijna geheel rusten De heer Martin daarentegen wijdde daaraan een belangrijk geeleelte zijner rede dat een actueel belang hetfi nu de koffiehuispolitici in de groote stielen van Fraiikryk wraakkreleii doen booten tegen liet gematigd bewind v iii de heeren Waddingtoii c ilie toch nog zoo ultraconservatief niet zijn als zg onder gs el ten vooraullcn als de heer Ferry d it deed Diezelfde inaniieii der strenge vrijhtidslheorie die denken elal etn land rij alle dwaasheden mag uitvoeren als het in inr in het bezit blyft van de kostelijke panacee voor alle politie ke en maatschappelijke kwalen het hooggcroemtle algemeen stemrecht diezelfde niensohen spreken thans dikwerf over Thiers als over een goeden besten welmeenenden man die sommige dii gen heel goeei heeft geelann maar die toch eigenlijk don geest der republ ek niet besl vatte En daarbij vergelen zij het schijnt wed willens rn wttcus d it Thiers oen hij de noodzakelijkheid van den re pnbliki inscheii staatsvorm openlijk had vcikoiidigii eluur het overwicht van ziijn persoon door het groote vertrouwen dat hij in Frank rijk genoot een aantal v n ilè besie elementen der Frausche bevolking rejnd zich en dus ook rond de ya ao der republiek heeft geschaarel welke zeker niet Bjiihefort of Louis Blanc en waarschijnlijk ook uiet iambeita Met Spuller en Floqnei zisudon gevolgd zijn Frankr k dat geene zijner moiinrchiecn meer geibrniken ha beeft dus den annSVaukelyk goed voldoenden staatsvorm te danken aan Thiers eu eene gelegenheid als deze receptie is bij uitneraemiheiil geschikt om dat eens in de gedachlen terug te roepen Men herinnere zich dan levens zijn woord l aréiir etl au f lm lage Te l injs is er een ministermad gebonden noarop de minisier van builenlaiidsohe z iken de heer Wiiddinglon de meest geruslstellende verklaringen heeft afgelegd omtrent de verliuuding van Frankrijk tot de buiteiilandsche mogendheden Niets rcchtvaariligi geruchten welke op de Parijsche beurs ingang vonden Ken ander vreilelievend teekeo ia de komst van den Czarewiloh te Berlijn wav ook de Uus ische minister Waljuelf aangekofnei Ts De paniek van de Parijsche en Berlijnsche mannen van zaken was echter nltt gewekt door ile vrees eiat Frankrijk of Duitschlaud in moeilijkheden zouden ke nien doch de bezorgdheid dat Turkije ten leialslc openlijk parlij zou kiizen voor Uuslanel en het KngeNche boudgenoolschap voorgoed zou opzeggen Daar in dit geval Engtland s regeiring wel genoodzaakt zou zijn om iels Ie doen len einde een klem stukje res ijee over te honden ziet men met groote btlangstelliiig de beslissing van den Sultan te gemoet Over het algemeen schijnt men te gelooven dat hij gedeeltelijk zal toegeven aan het verzoek van sir Henry Liyard De S aurfori verzekert dat Iluslaud heefi aaugebodeu de gepantserde vloot van Turkye Ie koopen deze afstand zou beschouwd worden als kwijting van de held der schadeloosstelling voor deii oorlog welke Turkye nog aan Busland schuUlig is Tegen zulk een verkoop zou Engeland zich natuurlijk willen verzetten BINNEN L AND GOUDA 18 November 1879 Wij vestigen de aandacht onzer weldenkende stadgenootcn op achterstaand veizoek om liefdegaven voor de oiigelukk ge walersnoodlijders in Spanje Wie die kennis nam van de gioole ramp elaar voorgevallen gevoelt geen deernis met hen die ilaarvan het slachloHer werden Niet te vergeefs zal dan ook een beroep wordengedimn op de Nederlaudsche liefdadighiul die zichnooit verloochende ivaar een zwareu nood te lenigen l Donderdagavond heeft iu de Sociëteit Ons Genoegen eene soiree plaals te geven door eie ii heiT Oscar Menriier die op ele Arnhem eche Tentoonstelling van uit jaar eene rteks voorstellingeii jraf tn bij elie ge legenheid den lof van het publiek mocht inoogsten Voor de meest beroemele mannen in het vak door hem geoefenel behoeft hij naar wij ve rnameu niet oiieler te doen en wij gelooven te kunnen voorspellen dat de avond van Donderdag een richt aiinge naine z il zijn Bij gelcgiiduiil van de 03e Alg vergadering der Ned Mewlsohappij van Ndverheidj die in Jul ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN I 1880 te Groningen gehouden wordt zal weder eene Krdslrijd var kumlnijvcrheid plaats hebben Deze bestaat uit Afdeeling 1 Voof leerlingen van Burgeravondscholen Teekenschpleu of daarmede gelijkstaanden Een geboetseerd pilasterkapiteel in gebakken aarde of gegoten iu gips naar eigen vinding minstens hoog 0 50 M bree 0 60 M Afd 2 Voor Decjratie schilelers Een beschilderd paneel op doek naar eigen vinding hoog 2 M breed 1 50 M voor een restauratie of societeits zaal Afel 3 Voor meubelmakers Een deurpaneel in renaissanccstijl houtsnijwerk AW 4 Voor smeden Een geciseleerde slotplaat met knop en sle utel iu renaissance slyl Afd 6 Voor plaleelschilders Een gangversiering van tegels met rand en middenstuk naar eigen vinding hoog 0 80 M breed 1 00 M Afd 6 Voor houlgravenr Eene houtsnede naar eigen vinding geschfkt voor een titelblad Voor al deze afbeeldingen worden nitgerooU Als prijs de zilveren medaille Als premie de I bronzen medailleVoor de bepalingen van dezen wedstrijd verwijzen WIJ naar het programma dat voor belangstellenden te bekomen is bij den secrdlaris van het hier erevestigde üeparieraeDt den heer H W G Koning Men meldt an de Leidsche Ct Van Vrijdag op Zaterdag maakte de vorst ijs iu de stilstaande wateren Na eene zwakke vorst in den nacht van 1 Seplember had het niet gevroren Het gelende gebhidtrle viel derhalve weinig af want vorst in het najaar is meer dan storm vijandig aan het af valleuel blad Nog voor weinige dagen prijkte het geboomte iu de luwte met vol en groen gebladerte Nu na den storm vorst gevolgd is heeft het geboomte den herfsttooi algelegd Vau de nog te veld staanile bloemkool wordt het grootste gedeelte gebezigd tot inmaak en verzonden uaar het buileiilaud Het gewas dat door de slakken gepl lagd worilt is uiet aanzienlijk genoeg om versch ie worelen aangeboden Z K H de Piins van Oranje heeft in den vorm vau een brief aan een denkbeeldig dagblad een naelere toclichliiig gegeven van zijn brief in Hel Vaderland De kennisneming van de uitingen der opeubare meeiiing in Neelerland omtrent s Prinsen brief heeft Z K II aanleiding gegeven die natlere toelichii ig te schrijven De Prins weerlegt de verschillende bezwaren die men tegen zijn schrijven in Hel Vaderland een blad der liberale richting heeft eloen hoorei en komt nog nader terug op de redenen die zijn afwezigheid op 15 Sept jl van a llage veroorzaakten De Uiid Cl dia geheel instemt met het afkeurend oordeel dat met opmerkelijke eenstemniightiil in de organen der pers geveld is over de politieke diagnose welke in het laalste nnrami r van de Vragen des Tijds van de hand van den heer van Hüuien verscheen tracht vruchteloos een antwoord te vinden op de vraag naar het doel elai deu heer van lloulen voor oogen ziveift bij het sclieppe n eu onelerhouelen van den toestand van isoleinenl waarin hij ve rke oit Wel hanift haar een antwoord iu de pen maar ij aarzel het er uit te lalen vloe ien Zij vtiilaju sleids gdoufel te hebben aan dm ernst van elei heer van H juten rawr zij begint daaraaa