Goudsche Courant, woensdag 19 november 1879

SjPjJS t e twijfrlen wanneer lij zich iijne hniilinj te binnen breni i gedurende de p htieke gebeurtenissen der l ialsie jaren De 31 Ct bt rinnert aan vau Uouteu s ODverwaehteu ea vaa zijn slaudpuut niet Vüldoende gemoliveerdeu tejjenatand tegen de sclioolwet aan zijne heftige oppositie tegen de ministers Kappeyne eu ileiehman waar dtze beneden zijne eisciien bleven niet zoozeer in beginsel als in autllieid van beweging en liaartegenover aan zijne verlieerlijking van Kappeyne nu deze niet Int minst door hem ten val h gebraciil a in zijne door geen enkele regeeriuggdiUid gewettigde oppjsiiie tegen de bewindslieden die de verbiten zvtelü hebben ingenomen eindelijk aan zijn hardjickkig vasthouden aan de eenmaal opgevatte door de feiten weersproken voorstellijig van den jongsten ministtrieeltn crisis waarbij hij den koning maar altijd door blijft kenschetsen als tegettstander van grondvvctaherziening ais beschermer der aanspraken van de bevoorrechte klassen niettegenstaande het voor iedereen Iuideltjk is dat de koning zijne plicliten als constitutioneel souvereiu geen oogenblik heeft verzaakt Neem dat alles in aanmerking gaat de Midd Ct voort en beantwoord dan de vraag of deze handelingen niet meer aan grilligheid aan zucht om eene in t oog vallende rol te vervullen aan een spelen met s lartds belangen tot inwilliging van eigen wispelturigheid dpeu denken dan aan ernst van ka akter en bedoelingen Deze karaktertrekken zijn in onze politieke wereld niet vreemd Ze zijn er niet zeldzaam de mannen van talent van groote bedrevenheid des wourds en der pen vau veel werkkaeht en studie maar van luttel ernst waarachtigheid of zelfverloochening Ze hebben in de laatste jaren reeds kwaads genoeg gesticht Te moeien vreezen dat ook aan den heer van Houten eene plaats onder die soort van mannen aitngewezen zal m e ea ivbrden is niet de kleinste onder de teleurstetlii g n wtlke de jongste politieke geschiedenis van ons land ons berokkenen kan De expeditie naar het wrak van de stoomboot Overijgêel is teruggekeerd Men heeft van de inboorlingen slechts eene kleine hoeveelheid van de lading kunnen terugkrijgen dat de onkosten van de gcchaterde stoomboot niet dekken kan £ r is veel lading van waarde in handen der kustbewouers gebleven Znterdag Ü is de trekking der loterij van de Arnhemsche tentoonstelling begonnen In het geheel werden bijna 100 000 loten verkocht terwijl hit aantal prijzen ruim 3000 bedraagt Naar men verneemt zal het waarborgfonds der tentoonstelling Ier grootte van ƒ 1 50 000 behalve dü garantie van ƒ 5 00 der gemeente ten gevolge van den onguustigen finanoièlen alfoop der zaak voor ongeveer 60 pCt moeten worden aangesproken Het herzien reglement op het examen ter toelating tol de Evangeliebediening in de Nederl Ilervi Kerk is bij de eindstemming van de leden der prov kerkbesturen aangenomen met 46 legen 20 stemmen Volgens een bericht in IM Handelsblad is door de liberale kiesvereeniging IM Algemeen Belang te Leiden met 22 tegen 9 stemmen verworpen een voorstel van mr S J Fockema Andrene om in hel reglement de bepaling op te nemen Van hel bestuur gaan geen ongeteekende stukken uit ter aanbeveling van candidaten der Vereeniging Daarentegen werd aangenomen een voorstel van ïlr H G van de Sande Bakhuyzen dr Th II Mac Oillavry en dr J Campert Het bestuur heeft de bevoegilheid om zich voor het bevorderen uni de candidalureu der door de kiesvereeniging gestelde candidaten van die middelen te bedienen wtlke het in de verschillende omstandigheden het doelmatigst acht Ziedaar dan door een kiesvereeniging die zich liberaal noemt hel beginsel gehuldigd het doel heiligt de middelen dat van liberale zijde steeds zoo heftig werd veroordeeld En de argumenten di tot de aanneming van dal besluit hebben geleidp Zij zijn zoo raogelyk nog immori elcr dan het besluit zelve Het is uoodig zou redeneenle hel bestuur der kiesvereeniging om bij de verkiezingen te Leiden dubbele kracht te oniwikkilen Daarbij moeten wel eens argumenten worden gebruikt waaronder men moeilijk zijn naam kan plaatsen Daarinboven verliest voor velen een goed argument zijn kracht wanneer het door een bekend tegenstander wordt gebruikt en al werd het voorstel van mr Fockcnia Andreae aangenomen dan zonden toch nog velen onbetamelijke anonieme stukken aan hel bestuur der kiesvereeeniging blijven toeschrijvtn Uit dit laatste zou men opmaken dat zij bij hare medeburgers niet hoog stnat aangeschreven Niemand ZJÜ een honorabele kiesvereeniging die eerlijk en met open vizier strijdt al zij het ook nog zoo krachtig van oneerlijke middelen beschuldigen als men haar daarop nooit heeft betrapt £ en argument dat zyn kracht son verliezen als het door een tegenstander werd aangevoerd zou geen goed argument zijn Kn de bestrijding eener candidatuur geschiedt toch altijd door tegenstanders Het zou dus volgens de leer der Ltidsche kiesvereeniging in veler oogen niet mogelijk zijn eenig goed argument tegen e ne verkiezing aan te voeren ü it men niet onder alle argumenten zijn naam kan plaatsen moge gelden voor aanbevelingen door iemand in pWcc niet voor eeue vereeniging die openlijk optreedt en wier btatuur qualitate qua handelt üngclukkigerwijs is het in vele gevallen voor enkele personen bij de verdediging van beginselen niet altijd mogelyk dit openlijk te doen en moet van het masker der anonimiteit gebruik worden genaakt om het gevaar van persoonlijke veete en benadeeling te ontgaan tieheel anders is het met eene corporatie openlijk opgetreden om zekere beginselen in het openbare leven voor te staan Hare bestuurders zgn bekend eu zy hebben ziuh verbonden voor hare beginselen te strijden Zij treden niet meer in privé op maar iu naam der geheele vereeniging eu juist de onderteekeuiug der stukkeu van de vereeniging uitgaande moet er de ware kracht aan geven Het stempel der vereeniging moet de beste aanbeveling zijn Ëene vereeniging die meent door anonimiteit meer te kunnen uitwerken dan door openbaarheid is lich harer zwakte en onbeduidendheid be wu8t Zij heeft o i goen recht van bestaan meer en van een liberale kiesvereeniging die zish niet ontziel de deur opeif te atellen voor alle middelen welke door het ware liberalisme worde veracht geldt hel nc tali aiixilio Him ilU h e ceriliui dat wil zeggen met zoodanige middelen en zoodanige hulp wijlen wij de overwinning niet behalen Creen oprecht en eerlijk liberaal mag die goedkeuren Door eene KeuUche Maatschappij schijnt een vroeger plan weder te zyu opgeval namelijk den aanleg van een spooiltjn naar de spits van den Drachenfels Keeds zijn voorbereidende maatregilen genomen ten einde omtrent de beste wijze van uitvuering tol zekerheid te geraken De spoorweg zal worden gebouwd volgens het stelsel bij do Rigi spoorweg gevolgd Te Hasselt had men sinds langen tijd de gewoonte om de duiten of ougangbare munten die bij hel ingezamelde geld werden gevonden zorgvuldig in de kerk te bewaren Lu de vorige week nu werd in de kerk ingebroken de dief nain niet alleen hel aanwezige geld maar ook de verzamelde duiten of oude munten mede welke laatsten hij te Zwolle bij een koperslager verkocht Daardoor op hel spoor gebracht kwam gisterenavond de justitie uit Zwolle te Hasselt die den metselaar O Lrdsiek als vermoedelijken dader van bovenstaanden diefstal in hechtenis nam Op hel meer van Zug leerde onlangs een welgesteld pach er met zijn vrouw en twee roeiers in een klein bootje terug van o n bedevaart naar Ileiligkreuz toen zij door een snet nwbui overvallen werden Oe vrouw stond op om de sneeuw van haar kleederen te schudden door die beweging slueg de boot om en allen vier vitlen in hel water De pachter greep met de eene hand de kiel van de boot en hield ijn vrouw met de andere vast terwijl de twee roeiers beproefden de boot weer overeind te krijgen Driemaal gelukte hnu dit maar telkens als zij er in wilden gaan begon Ue boot te zinken Eindelijk moest de pachter de boot of zijn vrouw loslaten hij omarrade zijn vrouw en zonk roet I haar inde diepte Een oogenblik daarna slaagden ie roeiers er in de boot om te keeren en behouden het land te bereiken Een zeer aardige wijze van zich verdienstelijk te maken wordt door ettelijke jonge Ainsterdainsehe dames in praktyk gebracht Zij gaan namelijk bij beurten ieder op haar eigen vasten d jg voor de mannen vrouwen en kinderen uil de derde klasse die der noodlijdenden in hel oogengesticht aldaar verpleegd voorlezen en hen bezighouden Het moeieiykste is echter daarbij om voor dat zeer heterogene publiek geschikte boeken te vinden die den een niet te laf en den ander niet te hoog en voor niemand aanstootelijk zijn Het beste meent de HuiatTOum zijn goed gesohreV5 n kii derboeken In een Engelsch blad doel een nieuwe ongeluksprofeet op grond van stern kundige waarnemins eu sombere voorspellingen voor de vijf of zes eirstvolgendc jaren i usscheu 1880 en 1885 zullen de vier grootste planeten van ons zonnesteUel Jupiter Uranus Saturnus en Neptuuus zich gelijktijdig in de nabijheid der zoli vertoonen een verschijnsel dal zich sinds het begin onzer jaartelling niet heeft voorgedaan Ken perihelium of zonsuabijheid van planeten heeft zich intusschen steeds door buitengewone toestanden op de aarde gekenmerkt Volgens den profeet hebben wij nu hel weinig verkwikkelqk vooruitzicht van buitengewone hitte eu koude groote ovcrstroominMn en andere rampen algemeen mislukken van fin oogst besmettelijke ziekten onder meuschen en vee enz enz t Is echter ieder maar aan te raden om hel nieuwejaar dat wij reeds in de verte zien opdagen en dathet eerste vau de ongeluksjaren zou zijn niet meteen al te bezwaard gemoed te ontvangen De ondervinding toch heeft geleerd hoe veel of liever hoeweinig men op dergelijke voorspellingen aan kan N 0 d D Toen aan de beurs te Parys de val van Philippart bekend werd zeide men dat twee tot 4e liukei zijde behoorende leden der Kamer admiuistMteurs van zijn Europeesche Bank zouden worden Deze toevallige samenloop v n omstandigheden heeft den bekende staathuishoudkundigen Paul LereyBeaulieu aanleiding gegeven tol een artikel in den EcoHomiite Francais waarin hij het deelnemen van de afgevaardigden aan allerlei financieele ondernemingen hoogtlijk afkeurt De zeden op financieel gebied zyn in i rankrijk jammerlijk geworden verklaart hij Het bederf beeft zich ongelukki tot het Parlement toe uitgebreid Senatoren en afgevaardigden rechts links en in het midden azen op financieele vereenigingen als op een prooi het is een schandaal De titel van oud minister is een voorzittcrsplaats in een Haad van administratie waard de gewone senatoren en afgevaardigden worden maar leden Er zijn er wel twee of driehonderd twee of driehonderd Senaats en Kamerle len dringen banken en min of meer onbekende induslriéele vereenigingen biiini n en trachten er een sinecure te vinden schraal genoeg wal haar rechtst eeksche maar naar men dan hoopt des te overvloediger wal haar zijdclingsohc voordeelen betreft Te San Prancisco ia onlangs een wedloop van vrouwen gehouden die zes dagen heeft geduurd De dames begonnen allen met veel moed en vlugheid maar de meesten waren niet bestand legen de oiitzeltende vermoeienissen ï i de een na de ander moest den stryd opgeven Een der moedigste werd den vierden dag niubit zij 231 Eng mijlen had afgelegd gevaarlijk ziek en in een rijiuig unar haar woning vervoerd De prijs werd behaald door een klrin mager levendig vrouwlje miss B Sharmau die 737 Eng mijlen heeft afgelegd Eene jonge daine Clara Bruins heeft bij de prijsuitdeeling der kuilsl acadeinie Minerva te Groningen niet minder dan vier prijzen iu de afdceliug handteekenen behaald en wel de groote koninklijke medalje voor leekenen naar uilakt model ds kleine koninklijke medalje voor leekenen naar gekleed model de zilveren academiemedalje voor compositia en de groote koninklijke medalje V or schilderen Het weekblad liet Mieuiei vestigt de aandacht op hel naderen vaii den winter die zich ditmaal onder meer dan gewoon ongunstige omslaiidigbeden aankondigt omdat door het mislukkin van den oogst de voedingsmiddelen hoog in prijs zijn en er tevens eene gro te schaarschte van wtrk heerschl De weid idiglieidazin van onze l indgenooleii zal dus waarschijnlijk in die wintel maanden overvloedig gelegenheid vinden om zich te toonen Tut geven wil dan ook hel blad zijne lezers niet opwikkcn maar het uit den wensch dal de gevers mogen toezien wat en hoe zij geven Men mag zijn gild niet maar met Volle handen om zich heen strooien zonder Ic zien waur het blijft Dan looh zou l licht kunnen gebeuren dat mtn den armen steenen gaf voor brood Of zou dat niet het geval zijn als men geld gaf aan hen die geen geld in de li inden hebben kunnen zonder dal buune voeten hen naar de kroeg dragen Meer nog dan wal men geifi verdient dn aandacht hoe men gtefl Min bewijst een werkman die gewoon is zijn eigen brood te verdienen grooter weldaad door hem voor f 2 te doen werken dan hen ƒ 1 te geven Op den voorgrond moet staan dat men trachten moet zoo weinig mogelijk van de door de omstandigheden van dezen winter tijdelijk hulpbehoevenden vaste bedeeling trekkenden te maken Beter is het zijn geld aan armbesturen en diakoniën toe te vertrouwen dan het blindelings wegte geven maar t best is zoov el mogelijk zelf te doen wal men kan en de waarde zijner weldadente verhoogen door piHjsooulijke zorg voor de doelmatigheid er van Daar eohter niet ieder daarvoor tijd en gelegenheid heeft en ook veel lakt en menschcnkcnuis er voor uoodig is verdient hel wellicht overweging althans voor grootere plaatsen om tijdelijke samenwerking voor dit doel in t leven te roepen Voor eenige jaren heeft een commissie in Ulrecht den werkenden stand veel goed gedaan door zoodanigen maatregel Dat zou nu weder kunnen geschieden Wat men daarvan denken moge men overwege rijpelijk wal en hoe men geven zal doch men geve met milde handen en warme harten want do hulpbehoevende zullen velen en de nood zal groot zijn 1 fll De consul van Spanje te Rottirdum nclitslreeks uiigenoudigd zijnde door het Guuverneiiient van Z M den Kuning van Spanje neemt de vrijheid andermaal te wijzen op de geweldige ramp die drie van Spanje s schoonste provinciën Murcia Alicante en Almeria grootcndeels verwoest en duizcudc huisgezinnen in rouw en ellende gedompeld heeft Met öpaansche Gouvernement ov rtuigd van de edelmoedige gevoelens der Néderlandsche Natie aarzelt gpenszins een beroep te doen op den weldadigheidszin van alle Nederlanders Iidere liefdegift boe gering ook zal met oprechte daiikbaarheid worden aanvaard en iedereen zal zoodoende het bewustzijn hebben mede te werken tol leniging van de ellende dier ongelukkig De consul voornoenid aarzelt dan ook geenszins de medewerking in te roepen van zijne Stad en Landgenooten om hein in dit liefdewerk bij te staan en zal gaarne inschrijvingslijslen ter beschikking stellen van hen die daartoe aanvraag mogten doen Tevens zullen door hem inichrijvingslijsten worden aangeboden en is de gelegenheid tot inschrijving opengesteld aan het Consulaat Bureau Leuvehaven O Z N 74 alwiuir alle liefdegaven zullen worden verzameld met vermelding der namen van hen die voor dit liefdafHl doel hunne bijdragen willen afzonderen iu afwachling dat daarover door Z Exc den Gezant van Spanje te s Hage zal worden beschikt De Consul van Spanje S K STOKVIS llolterdam 31 October IS79 De ondergeteekende daartoe nflgenoodigd door boveiigeuoemden Consul hri ft zich gaarne bi laat met het doen rondgaan der Inschrijvingslijsten en het iu ntvangst nemen der liefdegaven G J STEENS ZIJNEN Gouda November 1879 PARUS t Is ons een gctiuf gen aiui üiize It zera te ktmiieii tiit leileeleii dut de bc roemde klctdinf maga Kijiieti voor niiuinru en kinderen van La BELLE JAEDIMÉHE besloten hebben hun geitluslreerden catalogus voor hel wintiTsaizoen naar Holland te zenden Deze uitgebreide inrichiing eeue der merkwa irdig heden in de Fransclie hoofdstad bevat alles wat tot liet toilet van den man b hoon hel onderscheidt zich van alle andere soortgelijke inrichtingen door hare lage prijzen élégante coupe sojidilcit en de keu7 e hafer stoffen Wij raden ten zeerste hen die verlangen zich smaakvol te kb eden aan den catalogus van La BELLE JARDINIERE aan te vragen welke bun gratia franco zal worden toegezonden INQEZON DEN Nog cejis Ie Waterleiding Mijnheer de Peducteiir 1 lil vcrbanil met het voorsli 1 om eene waterleiding nut pnse d eau aan den Use alhier tot stuud te brengen meen ik de lezirs dizer Courant nttenl Ie mollen miikm op eene omstandigheid die bij de b huudeling db er ziak niet uit het oog mag worden verloren ünderslild dat ile IJstl in zijn tegenwoordigen locsland gcschiki is goed drinkwater te leviren is men zeker dut bij eveutueele verbetering der vaart en der uilwalering van Rijnland deze toestai d dl zelfde zou blijven en dat de tegenwoordige buitcn IJsel niet een gewoon met polderwater gevulde boezem worden kan i Wij brengen deze bedenking in het midden naar aanleiding van een in 186 uitgebracht rapport getiteld Het verzekeren van een vasten bofzemsland aan Rijnland beschouwd door de ingenieurs J F VV Courad L A Heuvens en T J Stielljcs Dit werk bevat de beantwoording eener vraag vnn de vereeuigde vergadering van het Hoogheemraadschap naar nBiileiding van het in den winter van 1866 op 1867 ondervonden waterbczwaar Onder de hoofdpunten die bij de beraming der middelen lot verbetering van den boezemsland in Rijnland in aanmerking komen lees ik in § TOS het volgende Nog een ander reeds dikwerf besproken t n voorgesteld werk is er dal zeer bevorderlijk zou zijn aan de goede afwatering en vooral aan die van het zuidelijk gedeelte van Rijnland namelijk de afsluiting van den Uollandschen IJsntl aan den benedenmond te Krimpen Thans ia Gouda een zeer ongunstig gelegen punt zoowel vtïor de natuuriijkQ afwatering als voor do knnst natige Voor natuurlijke afwatering omdat die slechts zeldza iin kan plaats hebben voor kunstniatigi afwatering omdat hel water daar hooger moet worden opgebrngt dan op enig ander punt van Rijnland s uitwatcriiig Door afiluiting van den Ilollandschen IJkul zou die toealnnd veranderd en zou met opoffering van de geringe natuurlijke IJzing de kunstmatige zeer icr beterd worden Van het stoomgemaal te Gouda zou daardoor meer nul getrokken kunnen worden In het rapport wordt dan verder de wenschelijkheid van de al sluiliug betoogd op waterbouwkundige gronden Dize doen hier mineier ter zake maar uit het aangehaalde blijkt genoeg dat de drie benoemde ingenieurs de afsluiting van den Ilollandschen IJsel aan den benedenmond te Krimpen noemen een reeds dikwerf besproken en zeer aanbevelenswaardig werk waartoe zij ook ten slotte onder zekere omstandigheden adviseeren Mocjit Rijnland inderdaad te eeniger tijd overgaantot de uitvoering van dit plan wat zou er danvan onze waterleiding woeden Dan zou het water genomen aan de ontworpen prite d eau van minder lualiteil zijn dan het tegenwoordige graohtwater dat voor een groot deel nog wordt vervcrscht doorinkomend buitenwatcr en dat na de afsluiting tenallen tijde zou zijn niet dan zeer verontreinigd door de machine opgepompt of op andere vnjzeafgevoerd polderwater Alvorens men dus besluit ora IJselwater Ie brengeu naar de stad mag het Stedelijk bestuur üij de betrokken autoriteiten wel iufortneercn i hoever de mogelijkheid nog bestaat dat metiertijd gevolg zal worden gegeven aan dit reeds dikweif besprukeu en voorgesteld werk Zijn mijne iiilichiiiigen juist dan bestaat nog steedsl de mogelijkheid elat de afsluiting tol stand komt vooral d ir ile bestaande slaizen lusschen de Gouwe en den I fsel op den duur voor de U gen oordige scheepvaart te geringe capaciteit hebben en in alle gevallen eerlang verbouwing ilnarvan noodzakelijk zal blijken Nu door de verwerping vau de kanaleuwet vau den minister Tak van Pourtvliet de verbetering der vaart weer geheel op losse scliroeven gesteld ia en Rijnland voordurend streeft naar het verkrijgen eener goede afwatering ook l ij hüogc standen van het buitenwater is het niet te zeggen in welke richting nieuwe plannen die niet kunnen uitblijven zullen gaan In deze omstandigheden komt het mij raadzaam voor d it nieii ook dit beswaar ernstig overwege en dat men vooraf zich vergewisse niet alleen of hel IJselwater op dit oogenblik geschikt is voor drinkwater maar ook of de zekerheid bestaat dat wij niet zullen komen in den toestand waarin het bovendeel van den IJsel thans reeds verkeert namilijk dal uij langs de atael krijgen een afgestoten alleen door pulderwater gevoeden fH np hetzelfde peil geiiouden boezem van Rijnland Niemand onzer zou toch gaarne duizenden bestedenom ten slotte niets te wlunen X Wij danken den geachten inzender voor zijnebelangrgke mededeeliug Hel bcstaaii van dergelijkplan was ons onbikend en velen onzer lezers zulliiimet OQS in hetzelfde geval verkceren Natuurlijkkunnen wij omtrent de vraag of het voorstel der ingenieurs kans heeft te worden verwezenlijkt geene jlei inlichting geven Daar evenwel de uitvoering vïtndit werk de doodsteek zou zijn voor eene gotdewaterleiding bevelen wij deze zaak zeer aan in deoverweging van alle belangstellenden en inzondeflieidvan hel gemeentebestuur en den raad Keu Alijn ieer de Redacteur t Wees zoo goed mij in üw geacht blad eéne plaats voor de volgende regelen toe te staan l Zoo optnbaar teid dan waarheid Toen in uw nuiniuer van 14 dezer een brief van Heereii Diakenen der Hervormde Gemeente alliier uas opgenomen waarin eene zoogenaamde tencht wijzing werd gegeven aan den schrijver van het door ü iu uw nummer van 12 Nov overgenomen stuk geteekend X bemerkte ik dal A geheugens dier Ileeren hoe trouis ook op andere puut n dezen keer geftudd hebben Dit is des te meer jammer daar zij juist bedoelden verkeerde voorstellingen te voorkomen linineis dat Ds Swaan een betoog zou hebben uitgesponnen als zij vermelden behoort tot hel rijk der verbeelding en dal de heer Hulleman alleen beloften zou ontvangen hebben is ook blijkens de boprekingen in de laatstgehouden vergadering van den Algemeenen Ki i keraad iioogst onjuist Ik had verwacht dat de zich iioemendii X onverwijld die dwalingen zou wtcrsiiroken hebben doch eiiiiuid nu dat hij die wat de hoofdzaak belieft zoo goed was ingelicht niet tot de lezers van i blad behoort Thans mag ik niet nulaten de verkeerde voorstellingen te wederleggen Voor t oogenblik verzwijg ik zooveel mogelijk de namen Zoodra hel gros van Candidaten voor de vervulling dir Pridikantsvacalurc mij bleek niet met de door eenige Diakenen gedane belotjf te sirooken deed ik per brief een beroep op hun geheugen en zond afschrift huil den Algeincenen Kerkeraiid Daarin wees ik de gelegenheid aan om woord Ie lionden en deed een voorsiel om bij welwillend overleg het moderne deel der Gemeente Ie bevredigen Deze brief gaf iu bovengemelde vergadering aanleiding tot vele besprekingen Eenige daarvan moeten hier volgen Ttgenover mijne opmerking dat iemand die zijn woord verbreekt op den naam van mun f eu Christen niet het minste aanspraak mag maken daar het Christendom de betrachting van al wat rein goed en waar is voorschrijft werd de bewering geuit dat hel geweten van een orthodox Hervormde hein verbiedt het ingang vinden van moderne beginselen toe te laten en hij gedane beloften te dezer z ike moet verbreken Ik werd op Ilirodes gewezen en hernam andere tegenwerpingen ter zijde latende da 1 hij niet helder van zinnen was toen hij zijne belofte Ac i en d it er nojit zelfs bij Je rechterlijke macht eeue andere i crontschuldiging of uitvlucht gel t dan dronkenschap om een gesproken woord of eene verrichte daad ontoerekeiibaar te maken Anderen en ik brachlen in het midelen dat men iHoet uitgaan van wederzijdsche waardeeriiig elke richting zich feilbaar behoort te noemen het bijeemtoiei e der Gemeente door het bevrei gen der drie hoofdrichtinireu een dure plicht is en elders goede uilkomsten levert étjiie hoofdrichting matigt zich de onfeilbaarheid aan en ontzegt hare medewerking Ecu van ileeren Diakenen merkte aan dat hij bij zekere jrelegenheid met mij het plan had beklonken om bij de nu bestaande vacature het beroepen van een modern Predikant te zullen beronleren doch zich kgfwetenshalve lot niets verbonden achtte Dat een niet zeer liefelijk woord mij daarbij werd toegevoegd wil ik gaarne vergeven en d heb ik een vrij goed geheiipen trachten te vergeten Doch ik maak tusschen ijviren en drijven een groot verschil E n tweede hunner ontkende zijne vroegere belofte een derde uitte iets dal naar ontkenning geleek eu een vii rde zal door zijn zwijgen zijne toezegging erkend hebben hoewel ook hij die bovendieaxtiSt zeker vrijzinnig genootschap is toegetreden Ijijwie latere stemming zich vergiste De Heer Hulleman echter heeft van den aanvang af en in alle opzichten zijn woord gestand gedaan In dank voor de plaataing heb ik de eer te ziJOi Mijnheer de Redacteur Uw dienstv dienaar D HUIJTER Ouderling der Hervormde Gemeente te Goud Burgerlijke Stand GEBOREN U Nov Matthijj ouders A Verkaaik en P Andere Pieter Paulas ouden B Prang ea A N Brou crs Alida ouilerfl J tan deü Heuvel en A van Steenderen Jfleobus ouders 1 ran der Kist en t van HertuiD 15 Maria Jacoba ouders H lezer CQ H van der Meij M lha Maria ouder C I Rietveld en M H Dijkman 16 Cecilia Cornelia ouders C Verdeer en N Saadfoort 17 Teams oaders J van den Heuvel en E de Kramer Aris Coinehs ouders C Schouten en G an Riemsberden 19 Johannes ouders G Straver en C van Sliju OVERLEDtN 15 Nov P de Ornil 4 m 16 W G 8 van Erk 9 m A ileerkéna 1 n A DV V Volri ERTEMTISM irspoedig bevallen van een Meisje HENDRIKA G J P KRAAN le CorariiB Waddiiuneen 15 Nov 1879 Voorspoedig bevallen van een Zoon C VAN GELDEREN HoOOENBOOlï Schoonhoven 16 Nov 1879 Heden overleed onze jongste lieveling LODE WIJK PIEÏER in den oudeRlom vau slechts vier maanden J F WELÏEB M J WELTER Lans G0UD i l 7 November 1879 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze jongste lieveling GERARDUS CORN Lid in den aanvalligen leeftijd van 19 maandenfi E SLIEDRECHT J SLIEDRECHÏVerveen Gouda 18 Nov 1879 Mevrouw de Wed MOLEN AAR vak Dpii PooET betuigt bij deze haren harteljjken dank voor de velc bewijzen van belangstelling ondervonden bij do benoeming van h iren Zoou tot NOIARIS te WadJiii rvee