Goudsche Courant, woensdag 19 november 1879

VrijMiij 21 November Sociëteit OI S GEA OEGECV Zaal Kunstwiiv te GOUDA D0NDe1rDAG2C november 1879 Eéne enkele Groote Buitengewone Voorstelling in de lioögcrc CHIIVEESCHE en INDISCHE 1879 N 2377 E COURANT Nieuws en Adverleiitieiilad lior Gouda en Omstreken TOOVERM tc geven door den beroemden Goochelaar van den nieuwen tijd welke in Aenhem gedurende de Tentoonstelling 14 dagen met groot succes heeft gewerkt en verder optreden van den heer in zijne buitengewone Muziekalische Voordrachten op 12 kleine MONDHARMONICA S Deze voorslelliiigp is met Concert verbonden Breeder omschreven bij gedrukte Billetten en Programma s PRIJZEN der PLAATSEN Voor HH Leden en hnnne Dames 50 Cents NietLeden 75 Cents Kinderen beneden 12 jaren betalen half geld Aanvang ten 7 ure precies Plaatsen kunnen aan het lokaal besproken worden van des middags 12 4 ure tegen betaling van 10 Cents extra Goedgekeurd door de Maand Conimisaarissen H JAGER D G VAN VREÜMINGEN Oudfr eteeLendeu betuigen bij dezen ook namens liunue kinderen behuwd en kleinkinde ren hunnen hartelijken dank voor de vele bliiktn van belangstelling die zij mochten ondervinden bij gelegenheid hunner 50 JARIGE ECHTVEJREENIOINU J JANSEN M JANSEN Repabon Gouda 18 Nov 1879 Commissarissen voor de BEKBIDING en UITDEELING van SOEP te Gouda hebben de eer hunne Stadgenooten kennis te geven dat zij voornemens zijn eerstdaags rond te gaan met de lijsten ter inteek ening van SOEPKAARTEN voor den aanstaanden winter Xij nemen de vrijheid de ec rtrt ie daartoe bizonder aan te bevelen ten einde bü te dragen tot de INSTANDHOUDING van eene der nnttigste inrichtingen alhier Namens Commissarissen voornoemd W J FORTÜIJN DROOG LEEVER Voorz Van ZEULEN Secr In den opnieuw half broodeloozen toestand waarin onderget zich bevindt door het aangegane Compagnie chap van den heer A Bout met den heer ürhanus in de Courantlooperij waaraan onderget zich niet heeft kunnen en mogen verbinden vraagt hjj nederig nogmaals bij Ie lessen die hij geeft wat meerdere of Schrjjf Copieërwerk of t Bijhouden van Boeken Brieven enz of iets wat hem en de zijnen voor een bron van meerdere hulpbehoevendheid kan bewaren A HAVERKAMP Huitonderwljzfr EENIGE KIEZERS zich geheel vereenigende met de keuze hunner Medekiezers voor TWEE LEDEN van de KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN bevelen voor de op Woensdag 19 Wovember 1879 van des voormlddngs 12 tot des namiddags 3 uur te houden verkiezing ten zeerste aan deheeren H W S EN EJ J A HOEST van LMRB MOSSELEN DEPOTHOUDERS GEVRAAGD voor den TMRKOOP van MOSSELEN in het bezit van bergplaats Adres J J DE VRIES te Wielingen P vanderWAX T G Czoonr 20UT EN mmmi Kantoor en Pakhuis Nonneawater O no 2 GOUDA Steeds voorhanden in DIVERSE KWALITEIT tegen CONCÜRREEHENDE PRIJZEN Goudixhe Edamnier Leldache Delftsche GekruldeenFrlesche Nagel ÏC JL J s DROOG BLANK Fijn Grof Middel en KAA8ZOUT STEEi liOLEi Van af HEDÏ N zjjn de RUHR grove KACHELKOLEN uit onze Magazijnen te LEVEREN 60 Ct per H L Contant zonder korting Vrij aan huis bezorgd mits bü 2 of meer HL gelijk genomen IA l HI CE Cic GooDA 14 November 1879 BE ¥ d L EOELM HOOGSTRAAT Heeft de eer hare geachte cliëntelle bekend te maken dat zfl y H AP HEDEN geëtaleerd is met een FIJNE COLLECTIE Hopende met een RUIM BEZOEK vereerd te worden Gouda 17 Nov 1879 OPENBARE VERK00P1N6 op MAANDAG 8 DECEMBER 1879 voormiddags ten elf ure in het Koffljhuis HauHONiE aan de Markt te Gouda van N F C E TV m im m wim te Gouda van verschillende grootte en op verschillenden stand als 1 aan de Vogelenzang M 70 en Spelden makerssteeg G 5iJ 1 in de Vrouwensteeg H 233 2 aan het water van den Groeneweg L 141 en 142 1 daarachter F 35 en 4 in de Korte Akkeren P 270a 2706 270c 270rf Inlichtingen ten kantore van Mr KIST Notaris te Gouda Openbare Verfcooping TB Lange Ruige Weide ter hei berg van Lt de BRUIJN op DINGSDAG 9 DECEMBER 1879 s voormiddagsll ure van eene KAPITALE HOFSTEDE met ongeveer Elf Bunders uitmuntend best V ei en Hooiiajud in het Laageind van Lange liuige AVeide kadastraal Sectie A Nrs 563 tot en met 571 573 tot en met 587 591 592 1564 1585 1586 1587 en 1616 te aanvaarden 9 Februari en 1 Mei aanstaande Breeder bij Billetten en informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris MONTIJNte Gouda 1 lt @ @ uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA m te AMSTERDAM verkrijgbaar bij C v D LINDEN G z Hooge Gouwe te Gouda w ïi T TiisrQ Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fjjn UITGEVOERDE LEVBNSGROOTÉ fj ® ijrij T f 1 H BESTEKD NU GEE GIIEI diiar ik U invitoer persoonlijk een propffleschje gratis te komen halen waarmede ö rood grijs of vjï r hoofdhaar tevens Baard kunt kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met een flacon a ƒ 2 van dit prachtig middel heeft men een jaar voldoende GETÜIGSCHRIFr M Daar u reeds 753 getuigschriiten hebt wegens goede uitwerking zoo wil ik n melden dat ik zeer tevreden ben uw middel heeft by uitstek voldaan Indien n wil moogt ge dit bekend maken in uw belang maar ook voor hetpubliek is t nuttig te vernemen dat het geld besteedis ten goede Utrecht jet H A HULSDOUN Juni 1879 A HULSDOUW Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale Plekken Pijn inde schedelhuid Haarof Baardworm vroegtijdig Grijs worden ui di ze onanngcrmamheden worden verbannen door den HaArOnt WikkelingSbalsem Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde huid haor vorige groeikracht weder Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bü THEOPHILE Haarkundige U een kapper Frederiksplein No 32 hoek Falckstraat Amsterdam NB Er bestaan geen Depots onthoud dit s v p QOODA DbUK van A BmUKMAN BUITENLAND Bulleiilaiiilscli Overjiclil Ia de Diusdag door de B lKische Kamer der Vertegenwoordigers gehoudeu ziuiug beeft de heer Frère Orbaa de Baugekuadigde iulefpelUtie beaiit i woord Hg trud iu uitvoerige bijzuuderbedeu over de gebeurtenissen welke tot den tegeuwoordigeii tuestuud hebbeu geleid eu las verscbeidcue dépêches j voor van den Belgischen vertegenwoordiger bij den Paus ten bewijze dat deze en kardinaid Nina de aanvallen op de grondwet betreuren en afkeuren Het Vatioaan vermaande ten slotte de Belgische bisschoppen tot gematigdheid en onderwerping vooral in de uitoefening van hun geestelijk aiubt aan de gestelde machten In eene dépêche van 5 October wordt verklaard dat de cunclusiéu van het mandement Her Belgische bisschoppen van 1 September ocilijdig eijii geleid en te ver zyn gedreven De Paus beval den bisschoppen herhaaldelijk kalmte voorzicb igheid en bezadigdheid aan doch betreurt dat zgn raad uiet werd gevolgd i e bisschoppen handelden achter in de grens van hun strikt richt en ondir eigen verantwoordelijkheid De P tus kan bun gt dr ig uucb de beginselen waarnaar zij handelden afkeuren De Belgische minister gaf een vrij juiste verklaring van de zaak door het dus vuur te sullen dat Paus en bisschopptn t iu beginsel volmaakt eeus zijn maar de huilsteii i wat ruwer inct hun consequenties voor den dag gi oini n Kijn De correspundenlic tusschea de B Igi sche regei ring en het Va ticaan zal worilen gedrukt en ruiidgedeeld de kanffr kan dau zelf hieruit de coi clusie maken dat hit overbodig is by het Vattcaan een gtzanl te hebben het helpt toch niels tloord a tk bij de beantwoording van de iuterpiilatie is dat de Minister verzekerde dat de regcering zal vglhouilei iu den strijd Hl eft de Belgische ngeering d n strijd aangebonden de Fransche houdt eveiizter stand de ullraraontaanschc bladen sijuwen vuur en vlam over de aanschrijving van den minister Lfpère aan de prefecten waarin wordt aitiigedrongcii nanvt lettend toe te zien op d handhaving der organieke wetten ten opzichte VHU de bisschoppen De hooge toon van de clerical n staat niet iu verhouding met hun pusilie in de W rtbi want over il liggen zij met derigeerin ov rhoop en waar deze de oogen sluit en de geestilijkluid laat bigaan spreekt de op nbare inuning vertegenwoordigd door hel meer vi rliobteen beschaafde etl der natie zich nadrukkilijk uit tegeu de uverheersehiug der Kerk De KugiUche Ministerraad hit ld Maandagmiddag een bniiengewone ziiliug waarin hoogsiwaarschij lyk de Turksche zaken weder uuu de orde zijn geweest men gelooft algenn ei dat de verhouding in de laatste dagen is verbeterd en dat hel niet tol dadelijkheden komen zal Tuch was het bericht uil Konslautinopil waarin de l Jngilsche llegeeriiig wird voorgesteld als geheel voldaan wel nat al te optiniitisch inzonderheid wat beirift het geloof aan het niet bestaan van de loenadiring tussehen Turkije n Rutland Hue dit zij de henorniiugen zijn opnieuw beloofd zoowel in Kuropa als in Ai ie een begin van uitvoering zal er ook wel komen en de Kngelsclien zullen wel genoodzaakt zijn zich daarmee tevreden te stellen Die later leeft die later zorgt Vit Weeneii wordt gemeld dat tijdens het bezoek van den Russischen grootvurst truoiiopvülger met geen woord over slaatkuiidige zaken is gerept Van weerszijden werd het geheele bezot k beliaudelrl als eene beleefdheid en indien dus zegt de comspuiidtet de zaak eene staatkundige beteekenis heeft geliad dan inoct die iu Berlijn liianr niet iu VVeeneii worden gezocht Gokte Berlijn ichu r zal el liciz Ifde kannen worden gezegd eu het giluile bizcak luelt waarschijnlijk slechts de beierkeiii dat de viieiidschappelijke betrekkingen tussehen de regeereude liuiKeu door de jongste staatkundige gebeurteiii stn niet zijn vermiuderd De Fransche Eegeering doet al het mogtlijke oni voordat het Parlement weer bijcenkonil aan de anun stiequaestie baar gevaarlijk karakter te onlnemiii Zij hteft uu weer aan Jb couimunarda gratie vtiktui langzamerhand moet de werWiedeupartij wel gaan inzien dat zij dwaas doet ïich de zaak der nog slechts weinige uiet geamneslfeerden aan te trekken De tijdingen uit AfghaiiistMa blijven gunstig voor de Fjiigelsohe bezetting en behelzen daardoor weinig van algemeen belang De pas over den SjoetarGardan is thans onbegaanbaar en de bezetting trok naar Kaboel Hij hare aankomst is weder gebleken welk een waagstuk de geheele tocht van generaal Roberts is geweest In zijne toepraak tot generaal Huxh Oough d e deu Sjoetar Gardan lijileiis dien tocht bewaakt en dus de gemeenschap opengehouden had erkende hij dat het gebeele land achter en naast bem in opstand zou zttn gekomen wanneer oi n deze pas in de handen jer Afghanen was gevallen Denkelijk zou er dan van zijn geheele korps niet veel overgebleven zij Het verkeer met Indiè gaat nu over den Khyber Deze weg is uu redelijk en geheel veilig De vraag of de ministers van den Emir medeplichtig zijn aan den moord op het gezantschap is nog niet uitgemaakt Maar meer eu meer krijgt men vermoeden dat de Emir er wel degelijk in betrokken is geweest BINNENLAND GOUDA 20 November 1879 Gisteren had eene Verkiezing plaats roor twee leden van de Kamer van Koophandel en Fabriekenalhier ter vervulling der vacatbren ontstaan door hetbedanken der bh C U vaa der Post eu C IJs8i4sleijb Uitgebracht werden 61 stmmen waaronder 1 van onwaarde alzoo 60 geldige atenuaea Da irvan verLeiiigden op zi h de hh G vaa Vreuniiiiiten 31 H VV G Koning 30 J A Hoest van Limburg 27 en H Cusiju 17 sleninien Gekozem is alzoa de heer D G van VueuminGEN terwijl eene herstemming moet plaats hebben tussehen de hh H W O Koning eu J A Roest van Limburg Donderdag 27 November e k heeft de derde abouuementsvooriiteUing plaats van htl Nederlandsch Tooneel Opgevoerd wordt Oe Sprookjes van de Koningin va Navarre tooneelspcl iu 5 bedrijven van 8cribe eu Legouvé De hoofdrol daarin zal worden vervuld door mevr de Vries welke actrice wij in langen tijd hier uiet jagen optreden eu die vker velen met groot genoegen weder eens zullen zien spelen Bovendien werken daarin mede mej v Bieiie int j O Poolman en de hh Louis Bouwmeester Morin Tonriiiaire enz Het stuk schijnt z er in den smaak te vallen Aan een der vele gunstige i eoordecliiigeQ daarover onlleeneii wij het volgfiuie De sprookjes van de Koningin van Navarre is een zeer boeiend stuk De verwikkeling is tot aan het eind toe spannend en vol verrassingen De samenspraken muntten uit dbor naluurlijkhrid zij zijn levendig en gemakkelijk en tintelrn van ge st de personen vertegenwoordigen bepaalde sl reiig volgehouden karakters en de geschiedenis waarup de handeling betrekking beeft ook om de hoofdpersonen die zij geldt is zoo belaugwekkend dat bet stuk zeker niet spoeilig in bet beschaafd Europa van het looneel zal verdwijnen Bij kon besluit is o n tot ondrrnijzer aan de Rijks kweekscbool te Middilburg benoemd J Jansen hoofdonderwijzer Ie Bodegraven met ingaug van 1 December 1879 Door deu Raad Oer gemeente Moordrecht is benoLiiid tot latlpoiidervYij er aan de openbare lagere school de heer O J Cornelia te Groede Staten Qeneraal Tweede Kamek Zittingen van 18 in 19 Nov 1879 Du Kamer heeft Dinsdag uatniddag te 3 uur bare werkzaamheden hervat O a is belialve ree ia bekende wetsontwerpen ingekomen de begrooting van het Pensioenfuuds oorts zijn du afdciliugen vernieuwd Zy hebben gekozen tot voorzitters de heeren Cremers Wybcnga Mirandolle van de Putte en vaa der Linden lot onder voorzitters de heeren rau Delden de Bruyii Kofs Rutgers Idzerda en vau Heukelom en tot leden der commissie voor de verzoekschriften de heereu van Osenbruggen van Stolk Froger Lambrechts en vau Dedem De Kamer ving gisteren in de afdeeliiigen aau het ondertoek au verschillende suppletoire begrootiugsiïetten de Wtst Indische begroutingen en die van de Landsdrukkerij en Pensioenfonds van de wijziging der geneeskundige wet de overeenkomst met de Nederl ZuidOusier Spoorweirraaatschappij de wijziging der wet op de Indische Rekenkamer de instelling eener postsp tarbank en eindelijk he wetsvoonlel vau Kerk ijk tot wijziging der gemeentewet De Kamer hield ten half vier eeu korte zitting waarin bepaahl is dat de discussiën over de Staatsbegrooting aanstaanden Maandag te 1 ure zullen aanvangen Vrijd ig te 11 uur vergadert de Kamer ter behandcnng van een aantal wetsontwerpen van geringen omvang en tot t opmaken der nominatie voor de vacature in de Algeraeene Rekcakamer De Begeeriiig is voornemens een staatscommissie in te stellen voor de herzieotng van het haudelsrecht Er i een ontwerp van wet tot beperking der preventieve hechtenis bij het Dep van Justitie iu bewerking Naar de tentoonstelling te Melbourne tullen geen Nederlaudsche commissarissen worden gexondeu De Regcering acht het voldoende onzen cousDl generaal te Melbourne met de taak vau sommisauris te belasten Aan een brief van een O I officier die met de laatste Eiigelsche mail hier te lande ontvangen is ontleent de Jmh Cl het volgende Kotia Radja U Oct Gisteren hebben wij hier de eerstesteenlegging gehad van de groote moskee die voor rekening van bet Gouvernement gebouwd wordt om aan de Aljehers te doen zien dat wij het niet op hun godsdienst gemunt hebben Omstreeks 6 a 7000 Atj hers waren daartoe van heinde eu ver hierheen gestroomd en leverden het bewijs dat zij wel degelijk eu voorgoed ten onder zijn gebracht De feestelijkheid liep geheel ordelgk ca rustig af Gisteren had te Leiden in tegenwoordigheid van burgemeester en wethouders en andere autoriteiten op den tramway een proefrit plaats die zeer gunstig geslaagd is De lijn zal Zaterdag feestelijk worden geopend Volgens een te s Gravenhage ontvangen telegram uit Indié is de zeeoRicitr Koolemaiis Beijnen de koene noordpoolvaarder laatsielijk dienende bij da Indische zeemacht overleden De Maatschappij Arli tl JmicUiae te Amsterdam doordrongen Hu het besef dat tentoonslelliugeu vau kunsthistorischeu aard eerst dau goede vruchten kunnen afwerpen als zij worden beperkt tot een bepaald deel dei zoo veel omvattende kunstgeschiedenis en dat wellicht geen deel dier geschiedenis zoo weinig bestudeerd is als de geschiedenis der goud en zilversmeden eu hun werken beeft besloten tot htt houden van eeu tentoonslelling van kunstvoorwerpen in vroegere eeuwen uit edele metaleu vervaardigd Paiticuliceu en besluurders van kerken gestichten en musea die iu bel bezit mochten zijn van kunstvoorwerpen tot op t einde der I8e eeuw uit goud en zilver of andere mils vergulde of verzilvenie metalen vervaardigd vau voorwerpen en bescheiden betreffende de goud en zilversmidsgilden beuevens van portretten van en herinntringcu aan goud en zilversmeden uit vroegere eeuwen worden door de commissie uitgenoodigd een opgave te zendeu van die voorwerpen welke zg voor de tentoonstelliug geschikt achten Omstreeks het midden vau Februari hoopt de commissie de voorwerpen in ontvangst te kunnen nemen en de tentoonstelling iu het begiu van April te openen Tot de voornaamste rubrieken die de commissie vertegen voordigd wenscbt te ïicu bebooun vuur