Goudsche Courant, vrijdag 21 november 1879

worptu ili or l i rkilijkf ru wcrilillijke vereeul ingen jïïbiuiU V r ij i i vau huisiicudtlijk gebruik lijf iMMU i iiiiKitii peDtii geu keurmeeatei boekeu oiii aiiL Lil iHV 1 ken CU anderen bescheiden bt IK il ijU it f il U i lü tul van onderdcelcii wordtu Vau Tissel wordt aan de N R Ct geschreven De Jobsujdiijger ten gevolge van len storm vau jï Woénsdttg onze vi$scher8 loot betreffende kunnen gelukkig ih ii 9 als geëindigd beschouwd worden De schepen waaromtrent Donderdag iiog berichten ontbraken zijn behouden aangekomen De wakkere visschers gewoon wind en weer te Irotseeren hebben thans op zeer gevoelige w ijze met de kracht der elementen kennis gemaakt 6 niensclienleveus de bemanning van 2 sciiuitcu hebben wij te betreuren waarvan de ï schippers weduwen en 10 ouverBorgde kindereu achterlaten Met welke buitengewone inspanning velen zich aan den dood hebben onlworslLlU is niet te beschrijven de eene schuit zeilde haar maat over boord en werd roet moeite door en aiuLr op sleeptouw genomen en terwijl dit brak werd andermaal iu storm en nacht een sleeptros vastgemaakt met het gelukkig gevolg dat men behouden rcê kreeg een ander verloor roer of zwaard velen haiKlen verscheurde zeilen meest alle vaartuigen liepen gedurig halt of bijna vol water een schipper werd nog vau het roir overboord geslagen greep incer tlun gdukkig de zeihchoot en werd met eigeu inspauuiug eu behulp van zijn knecht gered lu het antwoord des ministers van binnenlandsche zaken op het voorluopig verslag komt het volgende voor Onderwijswet A ui de uitvoering van eene wet die na veelzijdigen aandrang eu langdurig overleg tot stand kwam mag de regeering zich niet onttrekken Verklaart zij met de uilvoering niet te xuUeu dralen terwijl die wet reeds langer dan een jaar was bekrachtigd bekl ig over dadelijke invoering schijnt dan minder gegrond Hoe de kosten dier uitvoering zullen worden gevonden zal nader te beslissen zijn De voorziening daarin zal nog in den loop van het legenwoordig zitlingjnar aan de goedkeuring der wetgevende macht worden onderworpen Maar op den Minister rust de taak de uitvoering der wel voor te bereiden en gelijk hij reeds de eer had te keuuen te geven met die ïourbereidiug weusoht hy zoodra mogelijk gereed te zijn Dit wordt hieronder nader besproken De herziening der gemeentewet is voor zooveel den iu het verslag bedoelden hoofdambteimar betreft geheel afgewcrkl Aan dien arbeid verder gevolg te gereu daartoe acht de Minister het tijdstip vooral dan gunstig wanneer zoo als eerlang zal moeten geschieden eene nieuwe regeling tusscheu het stelsel van llijks eil geinceiitc belastingen zal zyn tot stand gebracht Bg herziening der gemeentewet zal het toch vooral op wijziging van regeling der hoofdbeginselen voor plaatselijke bclasiiugheitiiig aankomen üilbreiding of verecnigingvan gemeenten hoopt de Minister wanneer daartoe termen bestaan krachtig te bevorderen De Minister kan niet toegeven dat gemeentelijke snbsidiëu voor kerkelijke doeleinden strijden met de gemeentewet Iniusbchen kunnen Gedeputeerde Staten wanneer naar hun oordeel het gemeentebelang daaronder Igdt in die subaidién aanleiding vinden om krachtens hun recht van toezicht aan de geineeutebegruoting hunne goedkeuring te onthuuden De Minister handhaaft de aanvraag van gelden voor de woningen der commissarissen dts Kouings te Leeuwarden en te Zwolle Hij zal een plan doen ontwerpen om de rijksgebouwen te Mcdemblik tol een rijksgesticht voor krankzinnigen te doen inrichten waarvoor ƒ 2000 wordt aangevraagd Hij ontkent dat de schutterijen over het algemeen zoo ongeoefend eii ongedisciplineerd zijn als beweerd wordt De oifmingen op Zondag berusten op de wet duch niemand kan er vóór 5 unr toe worden genoodzaakt De opleiding van vroedvrouwen moet niet over het geheele land verspreid worden zoo in het belang van onderwijs als van zr delijkheid De Minister wil een tueede school te Bolterdam vestigen dat nog beter gi schikt is dun Amsterdam omdat er geen uuiversitiit is en dus de ontmoeting met studenten vermeden wordt Daarvoor wordt 1 ton aangevraagd De kosten voor de longziekte onder het vee kan mei 1 ton verminderd worden De stand der ziekte is zeer gunstig maar scherp toezicht nog onmisbaar In 1878 zijn 710 runderen aangetast in 1879 tot dusver 247 Ook iu het spoelingdistrict vermiudert het getal zeer Iu het belaug van den veehandel op Engeland zal mond en klauwzeer ouder de be stnettelijke veeziekten worden opgenomen j over de geheele opheffing van het verbod van iuïotr in Düilschland wordt ondertiandeld Juderwijs De Rigeeriug houdt zich aan de wet die drie rijksuniversiteiten heeft behouden De minister is voor spaarzaamheid iu de ouderwijskosten mits in de belioefic behoorlijk wordt voorzien Hij overweegt ot een pariieele herziening der wet op hel middelbaar onderwijs thans geraden is Imager ouderwys De minister Kappeyne had drie millioeu op de begrooliug gebracht voor de 30 pCt nitkeering aau de gemeenten wier uitgaven in 18sü ongeveer 10 millioeu zouden bedragen Bij later invoering wordt de som iets hooger Voor andere uitgaven Was 19 ton geraamd De tegenwoordige minister durft zonder gevaar voor teleurstelling niet de invoering beloven op 1 Juli 1880 Nu hij alles hcefi overzien wil h j de iuroeriug op 1 Januari 1881 stellen De meeste kouiukiyke besluiten uoodig voor de iuvoeriug voua de luiuister gereed als ontwerpen Het rapport der commissie voor art i lokalen iu Juli reeds vuorloopig ingezonden is onlangs voltooid en zal eerslda igs wbrdeu openbaar gemaakt De llegeeriug niet voornemens voorslelleo te doeu naar aanleiding van de opheffing van het college van Ityksadviseurs De minister zal gaarne lu overleg mei België het woordenboek oudersteanen Hij ligt uitvoerig de aangevraagde posten voor monumenten en plannen toe De miuister vau justitie zegt in zijn antwoord o a dat vereenvoudiging van rechtspleging in burgerlyke en strafzaken iu hel belang der jusliciabeleu uoodig is maar de wetten van 1876 en 1877 op de iudeeliug geen gebreken hebben geopenbaard die wyziging behoeven Hij is voor pariieele verbetering der rechterlijke inrichting doch het strafwetboek moet voorafgaan De procureurs blyven patentplichiig Eju aanvulling vau het Burg Welb oiutrent de süchtiuge i is dringeud uoodig de minister zal inet dien arbeid zoodra mogelijk een aanvang maken Door den heer den Beer Poortugael minister van oorlog in het vurige kabinet is een brochure uitgegeven over Üt Höoizakeli kheid tot de OrondwttthcrzLtaüny voor de de vmiif De heer deu Beer Poortugael deelt in die brochure o n de memorie mede waarin hg zijnebeginselen eu voornemens had neergelegd alvorensde portefeuille te aanvaarden eu waarmee het kabinet zich heeft vereeuigd Zy bevatte de volgendepunten 1 Invoering van den persoonlijken dienstplicht 2 verdeeling van de troepen in veldleger en bezettingsleger met reserve tot aauvulling 3 luculiseering dor militie 4 rcorgauiaeering der schutteryen zoodauig dat de gediend hebbende militairen bijeengehouden en allen besiemd worden voor de wapens waarvan zij in het leger de dienst geleerd hebbeu 6 uitvoering der vesiiugwet binoen den bij de wet bepaalden tijd 6 verbetering der kazerneering en van het ameublement der kazernes als voorbereiding tot per8ooulykeu dienstplichten tot het verbeteren van depoaitie der kaders 7 regeling bij de wet tot het verkrygen van burgerlyke bedieuiugeu voor onderoificierea 8 wettelijke regeliug van de krijgsschool 9 regeling bij de wet van den geueralen staf zonder eind exanien breietten of rechten maar met bepaling dat men om bij dieu staf te komen vau de krijgsschool afkomslig moet zijn 10 definitieve begrooting voor 1879 hoofdzakelyk op deu voet der credietwet 11 iu de begrooting voor 1880 de nieuwe organisaliên en opneming van de verbetering der iraktemeulen van subalterne officieren met vermindeiing vau toelagen eu bureaukosten 12 afschaffing der fondseu van inwendig beheer administratieve hervormingen betere indeeling der begrooting meer splitsing vau artikelen enz De memorie eindigde met deze woorden I De oudergeteekeude kan toch alleen de portefeuille van oorlog aannemen wanneer hij de verzekering ontvangt dat in deu geest als hier in hoofdtrek ken is geschetst worde overgegaan zoo spoedig als zulks met goeden uitslag is te bereiken tot verbeterde en krachtige samenstelling van hei leger en behalve dat tot het teu einde brengen binnen deu termijn door dfe wet gesteld vau de onmisbare verdedigingswerken zullende de grondige reorganisatie van onze levende strijdkrachten als eene regeeringsdaad welke het gansche kabiuet betreft behaoren te worden aangemerkt Verschillende Staatsspoorwegambtenaren hebben voor gezamenlijke rekening reeds aardappelen uit Duitschlaud laten komen De goedkoopste kosten ƒ 4 10 het mud vry aan hui Wy vernemen thans dat weldra een wagen aardappelen aankomt die zeer goed van smaak moeten zijn en die zoudeu slechts ƒ 3 50 het mud vry aan huis gelden t D De heer S notaria te Groningen is in de afgeloopèn week het slachtoffer geworden van een geslepen oplichter Iemand die voorgaf te Zuidbroek te wonen wenschte door den notaris het hem toebehoorende wiukelhuis en eenig land te doen verkoopen Nadat alles afgesproken was wenschte by als voorschot een som van ƒ 400 Bereidwillig werd door den nolaria daaraan voldaan Spoedig echter bleek dat hij met een oplichter te doen gehad had want te Zuidbroek woonde niemand die deu naam droeg door den bedrieger opgegeven Tengevolge op vroeger medegeelde berichten meldt men dat de haisvlijtschool te Dordrecht den 17en Nov is geopend Vau de 1ste en 2de openbare tusschenachool en de 1ste en 2de openbare kostelooze school aldaar zijn van elke school tien jougens van 9 11 jaar gekozen om het onderwijs te ontvangen op één avond iu de week gedurende twee aren welk onderwys vyf avonden in de week aan tien jongens wordt gegeven Daar de lust in dit onderwijs bijna algemeen is ziet het bestuur zich met leedwezen genoodzaakt om zich voorloopig by dit vyftiglal te houden Door een Botterdamsch horlogemaker is het plan ontworpen een cursus te openen ter opleiding van jongelieden tot het nurwerkmakcrsvak De Uuimr maakt de opmerking dat vrouwen uilnemeud geschikt zyn voor dien arbeid Zij hoopt dun ook dat meisjes aan dien cursus zullen kunnen deelnemen De ongelukken door treiueu veroorzaakt volgen deze maand elkaar met schrikbarende sinliieid op Maandairavond is te VVierden weer een intiii onder een zandtreiu geraakt Men hoopt hem nog in t leven te behouden Mevrouw Ristori die in Zweden reisde il aan een groot gevaar outkumen Tusscheu Stockholm en Gothenburg was eeue draaibrug iu den spoorweg open eu de inaehinist had maar Juist den tyd om de li oomotief voor de opening te doeu stoppen De Regeering van Lucern heeft aan den Bondsraad mededeeliug gedaan vau een gevaar dat het dorp Witznau aan den voet van den Kigi gelegen bedreigt De hooge rotsen welke zich als een muur achter het dorp verheffen bewegen zich en de vrees beslaat dat by het ineenstorten vau deu berg het dorp verloren zal zijn lo de vorige week hebbeo te Gotha weder twee lijkverbrandingen plaats gehad Het waren de lijken van eene dame te Leipzig en van een heer te Weeneu Tol nog toe tiju er te Ootha 14 lijken verbrand Te Zutfen is Charles Dickens aangekomen en door de politie in hrchtenis genomen omdat hy iubrekerswerktuigen bij zich had Daar hem niets anders kon worden ten laste gelegd is hg echter weder vrijgelaten eu over de Duitsctie grenzeu gezet Dut iemand er toe komt om in te breken laat Ie Amk Ct in hel nridileu maar dal hij begint niet een beroemden naam te stelen en daaronder zijn handwerk uit te oefenen neemt zij hem kwalijk Zij hoopt niet dat het mode wordt en in de annalen der rechtspleging Schiller en Goelhc Shakespeare en Victor Hugo Vondel eu van Lennep op de banken der beschuldigden plaats nemen Een winkelier in gouden en zilveren werken te Leiden ontving Vrijdag der vorige week bezoek van een net gekleed heer die zioh bekend maakte als kapt B van de cavalerie Hij was eerst kort daar eu wenschte ringen te zien Ben zijner collega s had hem dien winkelier aanbevolen en toevallig mocht de winkelier dien collega onder zyne begunstigers tellen De pseudo kapitein zocht vyf ringen uit natuurlijk niet de minste en zou diemedenemen om een keus uit te laten doen Den winkelier kwam na eenig nadenken die geschiedenis wel wat vreemd voor hy gaat de deur uit ontmoet een huzaar later een artillerist maar geen van bci den was die kapitein bekend Eindelyk komt de winkelier op de gedachte eens naar het station te gaaan hij loopt naar het perron juist komt de trein aan en de eerste persoon die uit de wachtkamer komt is onze kapitein Na veel moeite gelukte het den winkelier de vyf ringen die al overal waren verborgen terug te krijgen onder voorwendsel iii hij zich in de prijzen vergist had De kapitein zou intusschen zorgen dat hy om éón uur weer bij den winkelier was maar hij is het zeker vergeten Wellicht bcguustigt hij nu over eeuige dagen een anderen goudsmid betzij dan te Leiden of elders Men zij dus op zijn hoede De bakkersknechls te Parijs hebben 1 fr verhooging van loon dagelijks gevraagd eu eene veriuinderiug werktijd De eerste vordering is door de bazen toegestiuin maar de tweede geweigerd Hierop heefl meer dau de helfl der knechts deu arbeid gestaakt Velen dezer laatsten hebbeu nu oiu zich niet te verbinden eu om tevens niet zonder loou te blgven zich tot verhuurkantoren gewend ten einde werk te bekomen voor ééueo nacht bg dezen en Toor deu anderen nacht by genen bakker De bazen hunuerzgds hebbeu zich vervoegd tot den minister ïirard doch deze heeft hun laten weten dat hg in deze zaak niet tusscheubeideu kan komen De werklieden toch hebbeu het recht den arbeid te staken Hierna hebbeu lij zich geweud tot deu minister vau oorlog met veriuck om evenals in 1849 gedaan is hun 1000 knechts van de garuizoensbakkergen tijdelgk af te staan De miuister heeft geweigerd ten einde geen element van verbittering te brengen iu het geschil Het gevolg van deie beweging ouder de knechts zal zijn dat de prgs van bet brood verhoogd wordt en wel uu de winter aaotooht is alzoo op een tijd dat het den geringeu man zoo weinig gelegen komt Uit Sleeuwijk wordt van 17 Nov gemeld s Toen bedeu namiddag de stoomboot Merwede vol geladen met paarden van Goriuohem vertrekken sou hadden houderden passagiers de onvoorzichtigheid boveu op de boot by deu kapitein plaats te uemeu Daardoor begon de boot te kautelen zoodat de paarden omver werden geworpen eu é u te water raakte Dit zwom weldra naar deu wal waar het spoedig terecht kwam maar de ontsteltenis door het telkens wéér vallen der paardeb was zóó groot dat een menigte passagiers de boot verlieten Nadat de bool genoegzaam oulhisl was werd de reis om ongeveer 3 nur aanvaard In de merkwaardige kapel van bet St Agnieten klooster te Utrecht thaus kazerne zyn overblyfselen Tsu een fraai beschilderd tongewelf ontdekt De ribben en fosetten waren rijk besohilderd en verguld terwyl de vakken tafereelen uit de Igdeusgesohiedeuis van Christus schyueu bevat te hebben althans de twee uog overige het oostelijk middenpaneel en het daaraan grenzende vertooneu do kruisiging en de graflegging Deze tafereelen zgu gevat in een rgk georueerdea rand voorstelleude bladeren eu bloemen in loat Golhischen stgl Het geheel dagteekeul van bel begin der 16e eeuw iu wclkeu tgd ook de kapel is gebouwd Het schilderwerk ofschoon niet te vergelijken met de prachtige plafondscbildcringeu in de kerk te Niuirden is goed de randen zyn van reldzame rykdem en groole bevalligheid Een en ander met eeuige overblijfselen van geheel vergane paueelen is dadelyk na de outdekkiug overgebracht naar het stedelijk Museum vau Oudheden te Utrecht KuuUcde Jl Vrydag werd voor A rechtbank te Middelburg auder naal behaudeld als gevolg vau het door den veroordeelde uangeteekende verzet het vonnis van den kautoarechter aldaar van 17 December 78 waarbij de heer W U Keun uit Landen thans tijdelyk te s Gravenhage verbigf houdeude tot i gulden boete of subsidiair eeu dag gevangenisstraf werd veroordeeld Ier zake van hel feil dat hij zich op 24 Augustus 78 heeft bevonden iu een coupe Ie klasse van trein 62 op het Staalsspoor weg Vlissingen Uozendaal zouder Ie zgu voorzien vau een behoorlyk plaatsbewys De quaestie zelve is bekend Ook thans bleek zoowel uit het verhoor van den als getuige gehoorden conducteur Verbalisant als uit de bekenteuis van den bekl dat deze laatste op voornoemden 24sten Augustus van Middelburg naar fiutterdam terugkeerde met een retourbiljet hem den 22sten s avonds te Rotterdam ter hand gesteld dus op den derden dag doch binnen de tweemaal 24 aren Hy achtte zich daartoe gerechtigd op grond dat op het plaatsbiljet staat twee dagen geldig z i zyn twee dagen gelgk aan i maal 24 uren Zooder dit laatste toe te geven concludeerde de ambtenaar van het O H ter terechtzitting der rechtbank van 24 October jl tol ontslag van rechisTervalging omdat z i aao de tarieven der Stiataspoorwegen bindende kracht moet worden ontzegd daar nimmer de mededeeliug daarvan iu alle Nederlandsohe dagbladen heeft plaats ge had en alzoo iMpalingen van het ministerieel besluit van 1876 welks naleving bij de wet was voorgeschreven niet lyn opgevolgd Ofschoon de rechtbank blykens baar veroordeelend vonnis in de zitting van 31 Oct zioh met die zienswyze vereenigde handhaafde het O MVrydag jl zijn meening onder opmerking dat de bedoelde publicatie een factor is in de hand Tan den minister Ecu bbid noemde hij echter waarin is medegedeeld dat tarieven vasliesield en ter inzage gelegd eu verkrijgbaar gesteld waren dat blad was het It eekblad toor Sloom en Zeeoaart eu eeu dergelijke mededeeliug iu één bl id achtte hij ten eeuiumale onvoldoende Naar zijne meeniug levert het gepleegde feit noch misdaad noch wanbedrijf noch overtreding op zoodat hij andermaal requireerde ontslag van rechtsvervolging Mr W A van Hoek ditmaalwls verdediger van deu heer Keun optredende zette op den voorgrond dat hij geen mogelijkheid aan strafsohnldigheid vau zijn cliënt denken kon Na de uiet upuimistische verwachting te hebbeu uitgesproken dal het vermoedelijk uog lang zal duren eer de Staat de Staats spoorwegen zelf exploiteert en zyn sympathie te hebben geuit voor den vreemdeling die na de halve wereld doorreisd te hebben moeite en geld er voor over heeft om langs deu weg van rechteil te doen uitmakeu hoever iu taken als bet onderwerpelijke Nederland uog ten achter is bestreed hy achtereenvolgens de venKhilleode motieven waarop het vonnis van den Middelburgachrn kantonrechter rust Hg trachtte te betoogen dat diens hoofdstelling volgens bij de laatste alinea van art 10 vau het Kou besluit van 9 Januari 76 aan de Spoorwegmaatschappijen de vaslstelling van bepaliugen omlreut retourkaarten is opgedragen onjuist was met bet oog op de woorden van dat Kou besl zelf maar bovendien omdat de kouinkigke bevoegdheid om maatregelen vac inwendig bestuur te nemen slechts kan zyu eeu uitvloeisel van een wet en binueu de greuzen door die wet daarvoor aangegeven dut derhalve die beperkte Kon bevoegdheid niet bg delegatie kan worden oveigedrageu aan een miaiiter lijk het O M aannam eo nog veel minder aan een particulier of directeur eener Maatschappg Pleiter meende dat de minister alleen bevoegd is tot vaststelling der tarieven en dat wel omdat de wet hem alleen die bevoegdheid toi keut terwijl diezelfde wet de vaststelling der voorwaarden voor het vervoer van reizigers eu goederen zijnde iels geheel anders dan tarieven gelyk pleiter ontwikkelde uitsluiteud san den Koning opdraagt eo uiet aau deu minister Waar nu de wet iu art 64 alleen straft de overtreding van een maatregel van iuwendig bestuur eu uiet de overtreding van een miuisterieele resolutie aanschr viug of circulatie zoo was naar pleiters raeeuing bet geconstateerde feit niet strafbaar zoolang bet uiet bleek te valleu ouder de bepalingen van een kou besluit Wat voorts betreft den tcimqia van geldigheid van een retourbiljet W iaro tiehHlve dag eu nar vau afgifte gedrukt slaat r wee dagen geldig stelde pleiter op den voorgrond dut bet hier op strafreohterlgk gebied uiet de vraag is elke beteekeuis door gewoonte in Nederland daaraan wordt gehecht en nog veel minder nataurlyk wat de bedoeling van den afgever der retourbiljetten is Hg noemde een retourbiljet een bewjjs v n een gesloten vervoercontruot tuel een spoorwegonderneming en meende dat de bewoordingen daarvan moeten worden opgevat volgeus de gewone taalregels eu niet volgeus aan eeu der contractanten toegedachte bedoeling En nu verklaarde pleiter dat hem uit al ouze wetten geen enkel voorDeeld bekend is van een opvatting van de woorden twee dagen gelyk de £ iplailatiemaats happij zulks gelieft te doen nl van ée n dag eu een iu duur varieercud stukje van eeu dag Met dit woord dag en de betcekenis van termijn wordt allerwege eeu duUr van 24 uren bedoeld ook in het kon besluit zelf dat de kantonrechter ten deie toepasselyk hcett geacht Breedvoerig werd nader ontwikkild ook niet het oog cp t op een retourbiljet gestempeld uur der afgifte dat strafrechtelijk vooral geeu andere uitlegging kan worden gedoogd dau dat die biljetten geldig zijn tweemaal 24 uur berekend van htt uur der afgifle De verdediger coneludeerde dus tot ontslag van rechtsvervolging eu in elk geval tot vrijspraak Bg repliek werd door het openbaar ministerie opgemerkt dat de plaatskaartjes niet moeleu worden beoordeeld naar hetgeen er op staat maar naar hetgeen door de regeeriug daaromtrent is vastgesteld dat het woord rdag ten deze kan worden opgevat ala staande tegeuover nacht en dat het niet zoozeer met ons staatsrecht in strijd is als de Koning by kon besluit eeu ondergeschikt puut te regeling aan den minister opdraagt Bg dupliek lichtte de verdediger zgu meening ten opzichte vau dit laatste nader toe Hg vroeg wat de tweede opmerkiug van het O M aangaat hoe het dnn met de imchttreiuen zou moeten gaan wat retourbiljetten betreft en of men dan met eeu retourbiljet zelfs uiet na zonsondergang mocht reizen Hij meende ten aanzien van de eerste opmerking van hel Openb Min dal dit zich eenigsziua schuldig mankte aau een verwarring der rechtsverhouding tusscheu de Etploilatie maatscb eu de regeering met die tusscheu de Expl maatsch en een reiziger aU liaar mede Contractant Van beide zijden werd overigens bij de genomen ci uclusiën volhardt terwijl de heer Keun aan het gesprokene pro noch contra iets verlaugde toe te voegen De rechtbank bepaalde de uitspraak op aanstaanden Vrijdag 21 dezer Laatste Berichten Rome 19 Nov Cairoli heefl iu de Kamer medegedeeld dat het Ministerie zijn ontslag heefl aangeboden De koning beeft daarop Cairoli belast met het vormen van een nieuw Kabinet De Kamer heeft hare zittingen verdaagd Berlijn 19 Nov De JgtHce Ruiu spreekt het bericht tegen hetwelk een Purijsch correspondent aan de Nituwe Tijd heeft getelegrafeerd namelijk dat lord Dufferiu hem in een gesprek zou hebben gezegd dat Engeland voor de uitvoering vau zijn programma ten opzichte van het Oosten geeu bijzondere entente ooodig heeft en dat het alleen aau Gortchakoff ligt of de vrede bewaard blyft kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 19 November 1879 Kautourechter Mr J H van MIBROP Ambtenaar van het Opeubaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD T van H arbeider wonende te Reeuwijk tot eene boete van zes gulden of gevang van twee dagen wegens visscbeu met schak ïls onder de gemeeule Reeuwijk zonder schriftelgke vei gunning van den eigenaar of rechthebbende van het vischwater de medebeklaagde E van H arbeider wonende te Reeuwgk is ontslagen van rechtsvervolging D S oud 14 jaar visseher wonende te Reeuwgk tot twee boeten van een gulden vijftig cents of gevang van éi u dag voor iedere boete wegens op twee versehilleiide tgdstippen visscheu met fleuren ouder de gemeente Reeuwijk zonder schriftelijke vergunning vau den eigenaar of rechthebbende vau het vischwater W vau L visseher wonende te Gouda tot eeue tcete vau tieu gulden of gevang van drie dagen wef eus des uaehts visscheu met een zegen iu de i iv er de Gouwe ouder de gemeeute Waddinxveeu sonder sohrifielgke vergunning van 4eu eigenaar of rechthebbeude van hel vischwater J A R visseher wonende te Gouda tot eene boete van ryf gulden of gevang van twee dagen wegeu visachen met eeu zegeu ouder de gemeente Reeuwgk zonder schriftelgke vrrgunuiug van deu eigenaar of v rechthebbende van het vischwater A G oud 15 jaar arbeider wonende te Reeuwijk tot eeue boete van één gulden vijftig cents of gevang vau één dag wegens visscheu met eeu paliugfuik onder de gemeente Reeuwgk zonder schriftelijke vergunning ven den eigenaar of rechthebbende vanhet vischwater B van der N arbeider wanende te Waddinxveen tot eeue boete van vijf gulden of gevang vau twee dagen wegens zich iu kennelijk beschonken toestand vertooneu op den openbaren weg te Waddinxveen J O landbouwer wonende te Nieuwerkerk a d IJsel tot eene boete vau drie gulden of gevaug van één dag wegeus ouder de gemeente Reeuwijk op deu straatweg naar Gouda laten grazeu vau 63 hem toebehoorende schapen op eeus auders grasgewas VRIJGESPROKEN K J veehouder woneuae te Waddinxveen van de aanklacht zes zwanen te hebben laten zwemmen in het publieke water te Bloemeudaal ouder de gemeeiile Waddinxvieu Hm A R kIc r I c h t e üT Gouda 20 Nov 1879 Bij kleinen omzet was de stemming flauw PoUlertarwe puike 12 26 a 13 Mindere U25iil2 Rogge puike ƒ 7 73 4 ƒ 8 2 j Mindere ƒ 7 00 ü 7 50 Voer ƒ 6 25 ü 6 75 Gerst puike 7 25 a ƒ 7 76 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 26 a ƒ 5 26 Ligte ƒ 3 60 ü ƒ 4 De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle soorten merkelijk vlugger vette varkens vlug verkocht van 22 a 26 ceutd per half kilo magere varkens eu biggen vlug schapen traag te verkoopen Aangevoerd 35 partijen kaas pryzeu vau ƒ 28 il ƒ 38 Goeboter ƒ 1 60 u ƒ l CO Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 BurgerlijkeStand 1 Gouda GKltOKËN 17 Nuv i l ir a Adiiar ouJurs J d u lUig