Goudsche Courant, zondag 23 november 1879

Sociëteit OXS GE OEGEi Zaal Kunstmin te a O U DA DONDERDAG 20 NOVEMBER 1879 Eene enkele Groote Buitengewone Voorstelling in de hoogere CHINËESCHE en INDISCHE te geven door den beroemden Goochelaar van den nieuwen t d welke in Aknheh gedurende de Tentoonstelling 14 dagen met groot succes heeft gewerkt en verder optreden van den heer in zyne buitengewone Mnziekalische Voordrachten op 12 kleine MONDHARMONICA S Deze voorstelling is met Concert verbonden Breeder omschreven by gedrukte Billetten en Programma s I BlJZElf Oer PLAATSEN Voor HH Leden en hunne Dames 50 Pents NietLeden 75 Cents Kinderen beneden 12 jaren betalen half geld Aanvang ten 7 ure precies Plaatsen kunnen aan het lokaal besproken worden van des middags 12 4 ure tegen betaling van 10 Cents extra Goedgekeurd door de Maand Commissarissen i H JAGER D G VAN VREDMINGEN Zoydag 23 i ovembci 1879 N 2378 GOUDSCHE COURAKfT en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken LIEBEHTAFELJFOLLO UITVOERING op ZONDAG 23 NOVEMBER 1879 des avonds te 772 o Je Sociëteit cOüs Gknoeqe i A ttentie s r ph Bij genoegzame deelneming heeft dejondergeteekende bet voornemen aan zijne Geachte Begunstigers TER LEZING aan te bieden De STANDAARD ÜILEVSPIEGKL KLADDEREDATSCH POLITIEBLAD De MAASBODE Nieuwe FINANCIER en KAPITALIST onder redactie van T A Huizinga De FINANCIER wekelijksche Beurscourant onderredactie van J Pik Financieel WEEKBLAD onderredactie van Dr H Hartogh Hegs van Zout veen alsook de Couranten van ARNHEM UTRECHT en SCHOONHOVEN Inclineerendeu gelieven op te geven welk Blad menbegeert A BOUT COÜRANTIER Öouwe C 79 OPENBARE VERKOOPINfi te WADDINXVEEN op VRIJDAG den 5 DECEMBER 1879 te beginnen des voormiddags ten 10 ure van a 150 WILGENBOOMEN 33ESSCHENBOOMEN 30 EIKENBOOMEN van verschillende lengte en dikte een partg DAMPALENen BRANDHOUT alles liggende op het landvan den heer P van Scheavenduk aan hetDorp b Een groote party Gewaterd IJPENHOüT 40 IJPENSTAMMEN en 12 POPULIERENSTAMMEN gewaterd van verschillende lengteen dikte alles liggende op het land vaa VeuKADE en Mej de Wed C van dee Loo aanhet Dorp Breeder bij biljetten en informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen en A C Pirlwrs Picler onders H Spruijl ro B Nieowveli Johauuft Hendnca ouders D de Jong ea J Zorg 18 ilUm ouden C iu der Groef en G M do Roode ÜVKULËDEN 17 Kov L P Welter 4 m 18 G C Sliedrecht 1 J 7 n D J Vngk 3 m 19 W G Hutlman 63 j GKHUWU 19 Not O Donk en E Vermeulen Burgerlijke Stand v in onderstaande gemeenten van 13 tot 20 Nov 187 t Moordrecht J Laaooij VUardingeu GEBOREN Bernaidna Marinus ooden H en G van Dctb Elisabeth ouders S ran en W Oora OVERLEDEN J Huurmau 5 m Ctouderak OVERLEDEN D OITerniuu Wed van J ftnder Herik 84 j GEHUWD J Loendersluot eo J van der Linden Stolwük GEBOREN Arie ouders M Verdoold en M Dekker ONUERrROUWD W C Dekker en G B Blouk GEHUWD W Verdoold en J Spcksngder Haastrecht GEBOREN Petrus ouders A de Laujte en M Slraver Curnelia Vlaria ouders 6 Streng en G de Kegzer Jaoui je ouders A van Duuren en E Booy 0 BRI EDEN C Uittenbogaaid S ui M de Unge 6 m A Wildenburg 4 ia H Oskam 71 j Vlist ONDERTROUWD A Verkerk 29 j en G Boer 23 j Heeuwljk GEBOREN Johin ChrislolFel ouders J C Brandt overleden en J E Ëiueis OVEHLEOEN H T kraan Ij Waddinxveen GEBOREN Coniilla P a ruella Juhanna ouders P Kraan CU H G J P Le Coiufie Ptlrouella ouders J itosbergp en N Radder Anna Maria ouders C van Klutercn en V Verweg Hendrika ouders K de Groot eu A au Kaniprn OVERLEDEN M Hoogendoorn 81 j D vad Alphen 10 m GEHUUD i Grocuevild en A G Prasl j A Verbree eg A C Visser J Verhoek en H Bosman ADVERTEItfTIËM Bevallen van een Zoon N DB VCOIJSGouDA 20 Nov 1879 IKruut SS WIL ÜS en US LlMBUKO Geboren ÜLRICH JOH ANN LËM Zoon van W N ROLDAN Th J ROLDANUS rokst vam s Gravenluige 18 Nov 1879 ♦ Tot bittere droefheid van nij mijne eenige Dochter en verdere betrekkin en overleed heden na langdurig smartelijk Ir den miju geliefde Echtgenoot de Heer W U HOFFMANN oudOntvanger der Directe Be astingen Invoerrechten enz Wed W G HüFFMuNN VAN Ri VB3TÏUN Gouda 19 November 1879 Uitsluitend eenige kenmsgecim Heden overleed te Utrecht ot diepe droefheid van mij en verdere betrekkit gen mijn geliefde oudste Zoon de Heer C J I KGEEB Uit aller Naan Wed B BEGEER JiLLBBA Gouda 19 November 1879 Mevrouw de Wed MOLENAKR van DEB PooET betuigt biJ deze haren h irtelijkendank voor de vele bewijzen van belan stelling ondervonden bij de benoeming van ht ren Zoontot NOTARIS te Waddiuxceen Voor de vele blijken van belangstelling bij zijne benoeming toe Schoolopziener betuigt ondergeteekeude aan vrienden en bekenden EÜuen hartelijken dauk Dk D TERPèTRA Mevrouw LAMBERT STOLWIJKERSLDIS vraagt zoo spoedig mogelijk eene fatsoenlijke AJPPIüLBOLLEm Boterletters ens em bijRAAIJMAAlCERS B ven GocuA Dbok van A BbinkjiIl Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op DINSDAG 25 NOV EMBElt 1879 des namiddags ten S uur in de respective schoollokalen de DRIE MAANDELIJKSCHË INSCHRIJVING zal gehouden worden van de leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 Januari 1880 verlangd wordt Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de plaatselgke Schoolcommissie De Secretaris NOOTHOVEN VAN UOOR Gouda Ifl November 1879 PIA Ii ERARD Te KOOP oen teer goede 7 Octaafs Scbuinsnarige groot model PIANINO Euabd voor 390 de magazjjnsprijs is 950 benerens nog een PIANINO Bernhabdt voor eerst beginnende 110 adres bij den kunsthandelaar P W BUSCH Lijnraarkt Utrecht NB Men is ook genegen op eerstgenoemde een oude in ruil te nemen De ondergeteekeude heeft de eer te berichten dat hjj zich alhier GEVESTIGD heeft als KAMER m m um umm Hij beveelt zich beleefdelgk bü zijne geëerde Stadgenooten aan zullende niets on proef laten zich het te schenken vertrouwen waardig te betoouen üEd Dw Dieniar H VAN ARÏEL Zeugstraat G No 41 aUI A LAIIOCÏIE en Y erhoudende QUINA LAROCHE van KRAEPELIEN en HOLM polh te Zei t Opwekkend Versterkend Koortsverdrtjveud depot voor Gowrfa bjj den Heer O Thim Apotheker verder door het geheele Rijk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekening KRAEPELIEN HOLM voorzien BU deze Courant behoort een ByvoefrseL BT HTENLAND Buileiilalidscli Uverzicht Over het geheel genomen ia men geueigd den ttast van r aken ook wat de verwikkelingen iu het Ooaten betreft veel gunstiger te achten De Porte heeft eene oflicieele verklaring in het licht gezonden waarbg de bervormiugen worden aangekondigd Het siju de vormiag eenergoed ingerichte miü ic maatregelen die de gouverneun der provinciën wArborgen tegen afzetting tengevolge vaa paleisiiitriges en eene verbintenis van de Porte dat zij gaaudevfeg de administratie zal verbeteren Alles natuurlijk voor Klein A ië Se Duitsohe kranten praten nog altijd over het verbiyf van den Bussischeu Kroonprins te Berign maar het is slechts herhaling vau hetgeen zij reeds dagen schteretn verteld hebben zij vatten het verblgf van den Kroonprins zoowel ie Weeiien Is te Berign op als een blgk dal Rusland een bewijs vau toenadering wil geven en de Weener overeenkomst beschouwt als niet tegen hem gericht Het orgaan Tan den Rykakanselier de Prot t orr zegt alleen dat de Bussisehe troonopvolger twee dagen in nauw verkeer was met den Keizer en de te Berlijn aanwezige leden van het Vorstelijk Huis Men moet dus aannemen dat er te Berlijn evenmin als te Weenen over politiek ia gesproken De Kroonprins beeft persoonigk een aangennmeu indruk gemaakt door gn even manlijk als openhartig optreden Er worden thans te Berign onderhandelingen gevoerd tunohen Puitschland en Oostenrgk omtrent de belangen van den handel en de te dien opzichte te volgen politiek Men bericht dienaangaande dot de afgevaardigden uit Oostenrgk Hougarge gekomen zijn zonder bepaalde inslructiëu alleen met den algemeeneu last om zich bekend te maken met de bedoelingen eu opvattingen der Uuittehe Regeeriiig l aarvan op de hoogte zullen ze naar Weenen en Peslh terug keeren om instractién te ontvangen üe Uuitsche gevolmachtigden hebben dan ook nog niet aiin de beraadslaging deelgenomen De pretident van de Rijkskanaelarij de heer Hoffmann bidt deze afgemeene besprekingen Reids dit gesprek echter over de groote beginselen heeft over zooveel en velerlei le gaan dat er wel geen mogelijkheid wezen zal om yó6t 1 Jan tot den einduitsliig te komen In de Belgische Kamer is de beraadslaging over de bekende interpellatie voorlgeiet en ten stoile verdaagd tot na het drukken vau de briefwisselieg met het Vaticaan In de hoofdstad van lerhind ciju drie Fenians gevangen genomen die terecht zulten staan wegens opruiing men spreekt van het arrestetren van et n aantal andere personen om dezelfde reden Het aobijnt dat in den laatsten Kabineisraiid over de beweging in Ierland gesproken ia en overeengekomen om maatregelen daartegen te nemen De mannen van de Home Rule hielden te Londen een vergadering waarop een motie werd aaiigeuomen waarin de arristatirs iu Ierland door de Éugelsche politie scherp worden afgekeurd Nadat Grévy en Gambetia samen gejaagd hebben is de cendrucht volkomen hersteld Uambetta vertelt thans aan al zgn vrienden dat tnen geen geschilpunten in de Kamer moet aanroeren Iu dtn ministerraad stelde Freysinet voor een voorloopig krediet van 600 000 fr aan te vragen voor lien spoorweg door de Schara Het Katholieken congres te Rijssel is geopend 3000 geloovigen waren tegeinvüürilig de bisscliop van Grenoble hield een toeapraiik waarin hg de Kerk vooratelde als de leerarca drr menschheid Het geheele Jtiiliaanache Kabinet laift zijn ontslag aangeboden vermoedelijk zal een nieuw Kabinet gevormd worden ander Ifiding viin Cairolie en Depretis Oük dan ecliler mug men niet verwnohteu dat de parlcmculnire wi rkzuamhedon in Italic td vruchten zullen dragen beide ministers toch zgn achtereen volgens gevallen omdat zg geei stetin iu BINNEN D de Kamer konden vinden De Liierla anders invele opzichten op de hand van miijister Cairoli wijt bedeu den val van het Kabinel aan de besluiteloosheid van den president die leeda driemaalaan het hoofd van een mipisterie Ueft gestaan maar die men nog nooit lgens dat blad metzooveel onverschilligheid heeft zien bcengaon olsditmaal Niemand schaart l ch ditmaal aan zijnezijde omdat men niet weet at hij wil Niemandreikt hem ditmaal d hand omdat n en niet weet waartoe men zich GOUDA 32 Number 18 9 In den nacht van Woensdag op Donderdag is bij gebr Blom op den Kleiweg alhier een dief op hettL rdaad betrapt Reeds meermalen had men bemerkt dat uit de bus waarin de fooieh der knechts geborgen werden geld gemist werd doch tot nog toe wns alle moeite om den dief te betrapptn te vergeefs geweest In voormelden nacht is dit gelukt De dief bleek te zijn zekere S die vioegcr knicht bij gebr Blom geweest doch vóór driejaar wegens misbruik van sterken drank oulsl igni was In een vigilaute waren een paar knecht verborgen tJen 8 binnenkwam naar de bus ging deze opende en aldus op heeterdaad betApt werd Giaferenavond teu kwn Jl r acht are is bij betStation vnii de HligiisponrvveïTnant chapnij alhier eentreurig ongeluk gebeurd Een der inüchiuisten isnl door ten locomotief het been aangereden waarnahem de eerste geneeskundige hulp is lerleend doorde heereu M de Rotte en M Sprnijf Naar helgasthuis vervoerd is des avonds om bngevecr 1 1uur het been afgezet Iu de plaats vnti de Heeren J Klem overleden en W D de Lange vertrokken zgu t l commissarissen der Feretniging tot btrddiug en Hitdedivg van toep alhier gekozen de heereu H G rioefhamer en H W G Kouiiig De voorstelling van den heer Ostjar Meunier Dondcillag ivond in Ons Genoegen regeven gaf rede teJt tevredenheid niet het minst aan de jeugdige btipekirs der toir e die menigmail door een gj lleu kioh blijk gav u zich te amns4ren De goochtltoeren sl iagden naar wensch de heer Miunier gaf blijken van merk aari ige vingeirvlugheid uoch het luulsle nummer vtin het programma dat met niet weinig ophef w is n ngckundigd lil de Tafeldam zal zeker niemand vanl het publiek voldaan hebben Binnen kort komt gei oemde heer hier ter stede terug om opnieuw een voprstelliug te geven liet is te hopen dat hg voor slutnr dan een meer onderhoudend en meer verrassend kunstsiuk z il uitvoeren dan die zoogenaamde tafeldans jileek le zgn Door stcragerechligile ingelanden van den Tweemanspolder te Zevenhuizen ia tot hecmri ad benoemd de Iwcr Simou Bos in plaats van den heer C D B van Seeuwen onlangs benoemd tot lijkgraaf van den polder de kantoren Afrikaaiische iffs wjiren ge ƒ 100 UÜO catastrophe peiling no 1 69400 en uo 2 opgehouden opgekomen De beide gebouwen en erven waarin van de Rotlerilamschehandelsvereeuiging baniielsvereeniging en Kerdijk Pinko ve sligd met p ikhuizen en zuiders die p m gekqat h bben en op de laatste balans uu de op ƒ 100 000 voorkomen golden in ƒ 42200 no 2 27200 tezamen zijn thans afgeslagen no 1 niets op 34200 en daarna gecombineerd voor ƒ 125 000 Onze Regcering zal in overleg tree en roet de Belgisih om gezamenlijk bg le drngei tot ouib rsteuuing der uitgave van het Woordenbpek der Ne derlandsehe taal Voor het volgend jaar vraagt de Regeering 3000 tot dat doel aan Staten Generaal Tweede Kameb ffitting van 21 Nov 1879 In deze zitting zijn een negental wetsontwerpen aangenomen Daarna werd overgegaan tot hel opmaken der aanbevelineslijat ter vervulling jder vacature In het volgend jaar zal te Brussel bij de viering van het halve eeuwfeest der onafhankelijkheid van BelgièJ een nationale tentoonstelling worden gebonden Tegelijkertijd zal men trachten aldaar een blijvelide internationale tentoonstelling van particuliere zijde tot stand te brengen van voorwerpen van kunst handel en nijverheid De rechtbank te Middelburg heeft gisteren het vonnis legen den beer Keun betreffende de geldigheid van spoorwegkaarijes bevestigd f iar aanleiding van het verzoek loor de Xbrn nihjke Fereeniging van gepensioneerde officieren van het Neilerlandsche leger tol de Tweede Kamer gericht om ten gunste der voorde wet van 1877 gepensioneerde officieren een billijke verandering dier wet uit te lokken heeft de heer van SlQrite n gepensioneerd kapitein in den vorm van een brief aau den heer J D Fransen van de Putte een warm pleidooi geleverd lot ondersteuning van een wetswijziging in dien zin dat zijn misdeelde wapenbroeders die van de voordeelen dier wet verstoken zijn een rechtvaardige en billijke tegemoetkoming erlangen Van wege de afd roltuiiierwiji te Amersfoort worden met toestemming van Burg en Welh aldaar op de twee openh armenscholen schoolspaarbankeo ingevoerd aanvang neraeude 1 Jan 1830 Bij deurwaarders eiploil van 14 Nov werden de heeren S Gokkes en S L d Wolff vervallen ver kknard van hun lidmaatschap der Ned Isr gemeente le Doetiuchera iu te gaan met 1 Jan 80 omdat zij ieder in hel bijzonder en gezaraenlgk bij herhaling en in hooge mate zich hebben schuldig gemaakt ain opwekking eu aanmoediging van verzet tegen de kerkelijke verordeningen eu zich niet ontzien hebben vergaderingen te beleggen en eenige leden op allerhande wgze getracht hebben daartoe over tp h ikn Het Farf heeft met groot genoegen kennis gemaakt met hel ministerieel program dat in de memorie van antwoord op hoofdstuk I der staatabegrooting is neergelegd voor zoover t de financigele vraagstukken betreft Het blijkt nu dal het ministerie op financieel gebied verwezenlijken wil wat reeds jaren lang het programma der hervormingsgezinde liberalen was mtiar door geen der opvolgende kabinetten nog lot uitvoering gebracht kon worden Van harte wenscht het Fad den rainiiter Vissering kracht en moed toe om tol den einde te volharden De flinke wijze waarop hg mededeelt wat men van hem le wachten en te vreezen heeft is wel geschikt o n het vertrouwen in zijn belfid te versterken CTclukt het hem zijne aangekondigde ji la lingvoorstel len ook iu het Sttuttihlad te zien verschijnen dan zal men wel niet ill naam maar dan toch feitelijk een ali emeene inkomsten belasting krijgen want de verschillende inkomsten zulltn d in alle in billijke verhoueling worden getroffen Omtrent de meiledeelingen der regeering aang uiEde hare defensieplannen weu cht het Fad de incmorie vau antivoord op liuofilstuk VIII af te wachten maar de voorloopig reeds gedane medcdeetingen geven het bl id aanleiding um der regcering elankbaar te zgn dat rij tegenover de volksvertegcnwoordii ing ook in deze openhartigheid betracht en er geen geheim van maakt w Iken weg zg op wil Als zwakke zgde vau deze memorie