Goudsche Courant, zondag 23 november 1879

van Uitivooril bescliouwt liet rad het gciletlte dat aaii Ie jjroiKlffiMsiierzieiiiiig iu verband met de regeliuf van het kiesrecht isfjrivijd De regceriug verkhiarl wel niet uililrukkehjk dut zij uuob nu noch later jtrOÈidwetsherzieuiiig wil voorstellen maar zij wil viui al de vraagstukken waarvoor in deu laatsten lyd grondwtt herzitniug is gevraagd ook van de regeling vau het kitsrecht de oplossing beproeven Kontier de constitutie te wijzigen Het Fad had niet vermoed dat deze regeering tegenover een alles beheerscheud vraagstuk als het kitsrecht een zoo wakke positie zou innemen als ihaus geschiedt Op het lot dtzer begrootingen z d wel is waar dit in bescherming nemen van moeilijk te verdedigen grondwettige bepalingen geen invloed oeleneu nmar voor de toekomst zal de regtliug van het kiesrecht als een zwaard van Damocles boven het hoofd vau het Ministerie hangen liet Fad hoopt dat nader on jrzoek ook de Uegeering nog tot overtuTging moge brengen dat het Danaidenwerk zou zijn op eea zoo verkeerden grondslag een nieuw gebouw lewiUen optrekken Ben ik wel geiuformeerd zegt de Haagsohe briefschrijver van het Z D dan zal de gouverneur vau Suriname jhr vau Sijpensteijn voorloopig door de regeering in het gezag gehandhaafd blijven Men wil hem minstens de immigratie wet doen invoeren Zijn voorstel aan de koloniale staten gedaan tot heffing van eeu uitvoerrecht op het goud vindt hier alleszins waardcering Bij de uitbreiding welke de gouddelving neemt kan die lieffiug een niet te versmadeu bron vau inkomst worden De heer vau Sijpensteijn moet zijn verlangen te kennen hebben gegeven om zoolang te Suriname Ie blijven tot dat het heni gelukt zal wezpu iiju prugrnrama in de Tweede Kamer vroeger meermalen ontwikkeld tot aanvankelijke uilvoering te breiÉgen namelijk de vermindeiing vau het subsidie lat Nederland uaii Suriname vcrleeut De VérUé verhaalt dat dezer dagen te Morcourt een kind al spelende op een vermolmde trap tusscheu de naden iels zag glinsteren dat eeu goudeu geldstuk bleek te ziju van het jaar 1814 15 Het kiud ging ziju vondst aau de ouders toouen welke terstond de trap afbraken en daaronder in eeu versleten zak eeu som aantroffen naar schatting 40 000 fr Iu de Vondelstraat te Amsterdam staan huizen deze hebben hflis en hemelwater te loozen de betrokkeu autoriteiten dit begrijpende maakten duu ook een pijp naar de Buitensingelgracht Maar het ongeluk wilde dat die gracht hooger ligt dan de Vondclstraat zoodat het buiswater niet inde gracht maar het grachtwater in de huizon liep Gedep Staten htbbeu zich nude imiskeude hydrostatica en de mishandelde bewoners der straat aangetrokken en het verbetering van die waterleiding bevolen In de Woensdag gehouden zipug van den Amelerdamschen gimeenttraad was de beurs qnaesüe aau de orde Naar aanleiding vau de verschillende flonnen die in de laatst dagen zijn gepubliceerd stelde lie heer Jitla voor de beraadslagingen over dat ondertverp te verdagen waartoe met 19 tegen 15 stemmen besloten werd Een ander voorstel van den heer Teixeirn om de teekeilingen en plannen die reeds ingekomen zijn of nog biuueu 2 maanden zullen inkomen iu Landen te stellki eeuer commissie bestaande uit 2 leilen vau het Dagelijksch Bestuur 2 leden vau den raad 2 leden uit den handel en 2 leden van de Kamer van Koophandel nerd eveneens aangenomen met 18 tegen 16 stemmen De voorstellen tot opzegging der concessie aan de gasfabriek van de heeren de Bruiji cu tot bepaling dat geraeenleambtenareu binnen de gemeente moeten wouen werden in dezelfde vergadering met ulgemeene stemmen aangenomen Iemand die tot geen der in hpt bericht bedoelde personen in betrekking staat Uieldt aau bet HdU Eeu mijner vrienden een officier van het Indische leger iu eeu dtr heuvelbentingen die in de 22 Moekings zijn b slaat schrijft mij het volgende Er wonen ctn Het fee t dat te Parijs den llu December ten voordcele der ongclnkkigeu in Murcia wordt voorbereid zal voorafgegaan worden door eeu grooteuoptocht te paard waaraan ieder naar verkijimig kandcelnemeu Het feest zelf heeft des uv 2l in het Hippodrome plaats Donderdag jl ia te Beauvais iu Frankrijk een man wegens zware luisdrijveu onthoofd Het hoofd van den g ecxtcuteerde uer d onmiddelijk afgestaan aau zes geneeskundigen naarouifer twee uit Furijs om te onderzoeken of met de onthoofding terstond alle leven en gevoel had opgehouden Iu dit opzicht was de uitslag zoo bevredigend mogelijk maar het onderzoek der hersenen leide tot het eenstemmig oordeel vau alle zes diikundigeu dut de justitie een ongelnkkigen outocrikenbureu krunkziuuige had ter dood laten brengen Welk eeu beieekeuisvül bericht zoo schrijft men aan het fFeekblad van hi R gt bij de aanstaande discussicn over het Wetback van Strafrecht Een iudrukwekkeude wuarschuwing Er is uog uieta naders bekend van den dood vau Kolemaus Beyneii De miuister vau marine zoo meldt èet HandelMad ontving eergistereu het bericht uit B itavia bereidde met groote omzichtigheid eu sympathie mevrouw Kooleaiuns Jteyjteti te Voorbui g op hel oMÉ ud nieuws en eeiude onmiddellijk naar Bataviaom verdere bijzonderhedeu daar bij wist hoe de jonge luiteuaut ter z e het hart der natie had gewouneu door zyu geestdrift isiju eenvoud eu plichtgevoel De laatste Igding welke in Nederland van iiem werd ontvangeu was een brief aan eeu vriend Hg schreef toeu dut de A acasser reisvaardig en op bet punt was aboen te verluliii eu dal iig tut zgu groot g iiocgen vermoedde dat zij de zeeroo ers der noordkust gingen tuchtigeiK Ivcr l voor mderhalve maand kan ik eer tijding van mijn moeder en u ontvangen schreef hij ILeruit blgkt dat naar hij d icht de Aïacanser ti eu half November weer iu Java terug zou zijn Waar cliijnhjk beeft de Macasaer zelve dus het siuartt lijk bcriclil ie Java gebracht Kolemana Beynen werd slechts 27 jaar Toen de kominandaut van Zr M Baron van IFahüèua r verleden week op zoo hartelijke wgze over Beynen sprak op het feest aan dg oltieiereu van de Bareatt gegeven wekte hg zulk een geestdrift onder de officieren dat zij de vtreerende woorden aan Beynen seinden opdat zij hem bij zijn terugkeer uil Borueo mochten toouen dM i i wapenbroeders en vrienden hem uict vergelen Den dag voordat Beynen 11 Maart naar Itidië vertrok uam prins Alexander een harteiyk afi cheid van hem eu gaf hem eeu fra iieii reiszak met alle toiletbenoodigdhedeu in zilver en Ivoor mede ter heriunering aan de vriendschap welke Z K H voor hem gevoelde en van tie wanne sympathie welke Beynen bij hem had opgeueki duur zijn Istreveii om aau de marine v eer die groote leerschool te toouen vau het Noorden waar de lliemskerkeneu Nelsons ervaring eu geduldigen moüii gingen leereu Iu een zijner laatste brieven zeide hij ik schrijf op papier uit a Prinsen nécessaire met de pen mij door heui gegeven deze bede moge God hèm zegenen en kracht gcveu voor zijao nioeieijjke taak Het zal voor den Pritis eeu aangename voldoening zijn te welen dat zijn vriendelijke belaiigslelliug steeds een prikki 1 e meer was voor Beynen om te ijveren voor zijn land De EiigeUehe baak heeft vier banknoten uitgegevenelk van 100 000 pond sterling Na hetjafdrukkenvau die vier stuks is de pi at vernietigd Van dezevier kostbare stukken bevindt er zich een in handenvan het huis nothsehild een in die vau de familieCoutte eeu in die van de bank zelf en een hangtiu het salon van den Engelsclien bankier èu dichter Hoger j De ouderaardsche brand in de aleeukoleuiilijti Butler in Pennsylvanie woedt thans volgens de Amerikaauschc bladen met verdubbelde hevigheid eu strektzich reeds over 10 morgen glauskool uit De arbeiders werken nog steeds ia de mijiinderonder het brandende gedeelte en hoewel zij dooreen laag van 70 voet dikte er van geschèMen ziju is de van dag tot dag toenemende hitteer bijnaondragelijk Waarschijnlijk zal men er weldra hetwerk moeten staken De brand is ontstaan in het begin van 1 77 Eenvrouw die uit Palslou verdreven was hati een grotin de nabijheid dier stad lot woning mi Vau u cumaakte daar vuur aau om etcu te koken s Nachtswerd zij wakker door eeu buiteugewonen gloed ontdekte dat de helft der grot verbi and waf en nam de vlucht 1 Eerst iu Juni van dat jaar werd de ondtranrdsche brand ontdekt er was toen geen blusscheu en sedert heeft hij zich meer eu meer ijitg ebrcid Thans vreest men dat het vuur ook de mijn Pennsylvanie zal aantasieu Als dat gebeurt zouden de inwoners van Pitlston de stad moeteu verlaten want geen macht ter wereld zou kunnen beletten dat zij door het ouderaardsche vuur geheel verwoest werd Een gareel is uitgevonden dat bestaat uit verscheidene beweegbare deelen en zoo is samengesteld dat het volstrekt niet knellen of bezeeren kan ea meu het geheel vau pas kan maken voor de vormen van een paard Daarbij verhit het de huiif njjjider is lichter en tevens 25 pCt goÈdkooper dan het thaus gebruikelgke Ëngelsche gareel In den verdelgingsoorlog door de Ute Indianen tegen de kolonisten van het agentschap aan de Whileriiier gevoerd heeft eeu meisje Josephine Meeker de dochter vuu deu agent die door de Aiuerikaauscbe regeeriug met het bestuur van het Indiaansch gebied was belast zich door een bijzonder heldhaftig gedrag onderscheiden Zg begaf zich met alle vrouwen en tiudereu in een vrg groot blokhuis versperde de deur en ging met een half dozijn geladen geweren un een der schieigateu ïoeu de Indianeu aanrukten vuurde zjj met verbazende snelheid het eeue geweer na het andere af doodde met 18 schoten ongeveer 16 roodhuldeu en joeg de wilden op de vlucht daar zij meeudcu met een aantol geoefende schutters te doen te hebben De Regeeriug heeft het verder bestuur van het agentschap aau haar opgedragen Omtrent het succes dat Adelaide Ristori in de vorige maand Ie Stockholm behaalde deelt de Faa uUa i volgende bijzonderheden mede Toen de kunstenares op het groote hofiheater voor de butste maal optrad iu de Elisalieth can Engeland verliet L iVt de kouiiig door de koninklijke prinsen vergezeld ziju balkou eu begaf zich naar de loge der actrice overhandigde haar een decoratie ra pr ik iu vloeiend Italiaantch de volgende woordeu Oiu aau Kistori de beste getuigenis van mijn diepe bewondering te geven biedt ik haar dezi decoratie aan met verzoek ze altijd te willen dragen zij kan verzekerd zijn dat baar bezoek en de aandoeningen die haar heerlijk spel ons heeft doen ondervinden nooit uit ons geheugen gew ischt zullen worden Dieuzelfdeu avond werd de kunstenares viereu twiutigmaal teruggeroepen eu ua de voorstelling wachtten de artisten der beide kuniuklijke schouwburgen haar iu deu foyer af om haar een sohooueu lauwerkrans met de Zweedsche kleuren versierd aftu te bieden Bij haar verlrek drougcn zeer vele personen zich om Histori heen kusten hare handen eu overstroomden haar met bloemen Deu 4 dezer speelde zij in Christisnia de Medea voor eeu talrijk en opgewonden tubliek aaaraa geeft zij nog eeuige voorsiellingeu in Kopenhagen Te Berlijii waarheen zij zich dezer dagen begeeft zal zij iicgeninaal optreden en dan over Leipzig Weenen eu Triest naar Milaan terugkeercu De gouveroemeutscourant der Transvaal beyat eeue proclamatie van den volgenden inhoud Daar er onzekerheid eu misverstand onder een gedeelte der Transvaalsche bevolking bestaat omtrent Engelands handhaving barer rechten en het noodi akelijk is deze onzekerheid uit den weg te ruimen zoo wordt hiermede bekend gemaakt dat de Transvaal voorgoed een deel vau Hurer Majesteits bizitlingeu uitmaakt en zal blijven Een brandstichter uit liefde Zekere Clémence Blbssier uaaister te Auvers bij Poutoise beminde een werkman uit een naburig dorp Haar ouuers hadden haar verboden hem te zien of met hem Ie correspoudecren Om hi r doel toch te bereiken ging het meisje aan hel brandstichten do alarmklok werd dau geluiil de minnaar snelde toe en kon dan gemakkelijk te midden van tleu oploop eeu rendezvous inel Clcmcnce hebbeu Zoo ontstond er ztsmalen iu ces weken brand te Auvers en niemaiid kou deu dader ontdekken Eens echter den 27n Sept werd Clémence op heeterdaad betrapt zg bekende haar misdrijf en is nu door het hof van assises tot 10 jaar dwangarbeid veroordeeld Het Koloniaal Museum op het Paviljoen te Haarlem is dezer dagen met belangrijke bgdragen verrijkt nieerendeels afkomstig van de Arnhemsche tentobnstclling Van het bestuur der Billiton maatschappij ontving het de fraaie voorstelling der tin ontgiuAnig op Biiliiou die ook te Parijs in 1878 de aaudaebt heeft getrokken en die vooral door de volledige v erzanieling van tinertsen uitmunl Voorts is op het Museum ter bezichtiging gesteld de zeldzame en volledige verzameling Javaansdbe muziekinstrumenteu Gamelan die op de bovenziial van Musis Sacrum een sieraad der koloniale teutodnstelliiig te Arnhem beeft nitgemaakt Van andere belangstcllanden ontving het Museum monsters ihee tabak indigo ramcevczels en houlloorten Ouk zijii ongeveer 400 monsters houtsoorten outvangen door de Sumatfa expedilie bijeenverzameld en jvaarvan de nadere beschrijving wordt tegemoetgezien Het onderzoek der nieuwe of minder bekende grondstoffen op het Museum voorhanden wordt steeds voortgezet De heer dr D de Loos directeur der Maatschappij van ngverheid te Leiden heeft in het Tijdsohrifl der Maatschappij de uitkomsten medegedeeld vau zgu onderzoek van Surinaamsohe ve tsoorten die voor ie ngverheid vau groot belang kunnen worden ea de heer Cb Arnould te Parijs eerelid der Maatschappij houdt tich steeds bezig met de studie der toepassingen vau verschillende grondstoffen op industrieel gebied De fraaie verzamelingen op het Museum voorstellende de bewerking vau schelpen tot caineëu van buffelhoorn tot byouterieén van mica van pUuteu ivoor van slangevellen bamboe gutta percha enz vertocinen de uiikomsteu van zijne incdewerking Thans heeft hij aan de bewerking der rameevezels vooral zgne aandacht gewijd en mag bet Museum deswege belangrijke incdedeelingcn van hem tegemoetsien In bet Tijdsehrift van October wordt de beschrijving medegedeeld van eeue uieuwe bereidingswijze uilgevonden door den heereu Laberie en Berlliit waardoor binnen het uur de versehe vezels der rainee tot gebleekt garen worden bewerkt Dit stuk is onlangs ook overgenomen iu de Inducke Gidt De rainee is zooals men weet eeue vezelslof uie in Nederl lndie algemeen voorkomt eu wier cultuur zeer eenvoudig is doch wimrvau de bewerking in bet gruot nog niet tot die volkomenheid is gebracht uoodig voor een artikel van den groothandel De Britsch Indische Begeering heeft eeue premie van 50 000 roepijen uitgeloofd voor eeue geschikte bereidingswijze Vau het Museuai en de daarbg behooreude bockverzameling op koloniaal gebied wordt voortdurend gebruik gemaakt door jongt lieden diè iu Indic huu bestaan wenschen te vinden Ook vreemdelingen komen zeer dikwijl de verzameling btsiudeeren vooral die van kina cultuur en de houlsooften die zeker tot de r kste in Europ behooren PAÜIJS t Is ons een genoegen aan onze lezers te knuneu mededeelen dat d be roemde kleediiigmnga zijnen voor niaiui n en kinderen van La BELLE JARDINIERE besloten hebben bun geillusireerdcn catalogus voor bet wintersaizoen naar llolbiud te zenden Deze uitgebreide inrichting eeue der merkwaardigheden in de Frauschc hoofdstad bevat alles wat ti t het toilet van deu man behoort het onderscheidt zich vau alle andere soortgelijke inrichtingen door hare lage prgzen élégante coupe soUditeit eu de keuze barer stoffen Wij raden ten zeerste hen die verlangen zich smaakvol Ie kleed u aan den catalogus vau La BELLE JARDINIERE aau ie vragen Welke hun gratie franco zal wordeu toegezonden Bij het dikwijs ontstaan van hoesten der kinderen kuch stikhoeaten wordt bierdoor den ainds wie jaren als uitsukend bevinden ook geneeskundig goedgekeurden echten nruiveii Borsthonig vau W H ZiCkenheimer te MainZ aanbevolen Dit aangename vocht bewijst bij alle verkoudheden etc goede diensten Zie de advertentie in t nummer van beden Buriterlijke Stand OEBOKEN 19 Nov Dirk ouden A J vju Mi t en J Verkaaik Jacob CbrisliaHo ouders A JuiiltLeid eu M C Nieuwcohuijiea 20 Juliuima Gerarda ouderit C I uijetiilijlt ea C M Urugnel Pieler Curuetis oudere G C de Vujijaen N Kroijt OVEHLEDENi 20 Nov fH Steen inlel Ij 6 m H L J van Maasland 5 m 21 C au MaetMijk 72 J 11 ra C C M Kouincki 2 m ONDf UTiiOUHD 31 No J Loogman 89j cu ü J Ziegelcr 26 j AB VERTEkTÏÈïa o oW ijlK b U Ondertrouwd J S WALLER S E3 il m Li si m vftn Asseti BN L M VAX EVERDINüEN 5 g uttd van Duiiburg a R Oouda 21 November 1879 Visites worden den 23 Nov a s gewacht bij den Heer D RUIJTEB Gouwe C No 179 A oorspoedig bevallen van eene Dochter C M LÜLJENDIJK liEuuNEL Goudtu 20 Nov 79 Heden overleed in den ouderdom van 65 jaren ua een langdjirig lijden $ n voorzien te zijn van de genademiddelen der H Kerk onze geliefde vaderen behuwdvader JOH ÖRUIJNEL üit aller naam G C BRÜIJNEL Gouda 21 Nov 79 Heden overleed na een kortstondig dochsmartelijk Itjdeu onze waarde vader en behuwdvader AiNÏÜNIE JANSEN in den ouderdomvan 67 jaren C GROENENDAL H GROBNBNDAL Jansen C JANSEN Gouda 22 Nov 79 De Heer en Mevrouw MOLENAAR hartelijken Vluboom Soümain betuigen hun dank voor de bewijzen van belangslelliug ondervonden bij de geboorte hunner Dochter Visites worden afgewacht Dinsdag en Woensdag 25 en 26 November a s Voor de vele blijken van belangstellingbij zijne benoeming tot Schoolopzieqier betuigtoudergeteekende aan vrienden en bekendenzijiiea hartelijken dank Db D TERbSTRA Tweede Aaiikondig ing bij vonnis van de Arrondissements Jiechtbank te Rollerdam den 20 October 1879 ibij verstek gewezen is ten verzoeke van M 4RINA ADRIANA GILJAAMSE wonende te ïtotterdam het tusschen haar eu haren echtgertoot COllNELIS LAURENS SCHOpUL meie gedomicilieerd te Rotterdam bestaande huwelijk verklaard door Echtscheiding onth Ouden op grond van door hem gepleegd oversöel met de wettelijke gevolgen van dien en verpordeeling van laaJ Stgeuoemde in de proceskosten De Procureur van de Ver ioekster Mu VORSTMAN Klesvcrecnlgiiig Biirger licln ïer voldoening aan de bepaling v in art 13 van het Reglement bericht het Bestljiur bij dezedat zij die alsnog Leden der Vereen ing wenschen te worden zich ter ballotage ij het Bestuur kunnen aanmelden vóór oi oh M 4ANDAG 1 DECEMBER a s Namens het Ipestuur Gouda H JAGER 22 Nov 1879 S mlaris HA VEN 17 IIAVÈN 17 W JV RAAIJMxiAKI RS Iff mi Wil lioterletters Prlucessenbrooil KoningInnehrood SausijsenbmodjesHeerchunlcct Appelbollen fux ent uzijn fileeren Kleediiigfina MARKT A 34 Ontvange Wi TÈRSTOl ULSTERS van af 15 ook op luaat zonder Prjjaverhooging Maatschappij tot NUT van t ALOEiwEEV DEP AHTEMEHT fiO ÏÏM OPEXBABE VEBGADERI G op Dinsdag den 25 November 1879 des avonds te 7 j uur in het Locaal tNUÏ EN VERMAAK op de Haven Spreker de Heer W o TT o uit Amsterdam ENTREE voor Vreemdelingen Leden derMaatschappij zijnde 0 25 Voor Vreemdelingen Niet Leden der Maatschappij 0 50 Voor Stadgenooten Heeren Niet Leden en Dames van Niet Leden 1 De Secretaris D N BROUWER mum sraoiii Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op niNSHAO 25 yOVI MBEltl879 des namiddags ten 5 uür in de respective schoollokalen de DRIE MAANDELIJKSCHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 Januari 1880 verlangd wordt Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de plaatselijke Schoolcommissie De Secretaris SIOOTIIOVEIV Vl GOOR Gouda 19 November 1879 HOUÏVEILIIVG te HOTTERii M op WOENSDAG 26 NOVEMBER 1879 des middags t n 12 urp in het Algemeen Verkooplokaal aan den Oostsingel van Ca 120 000 stuksjVuren en Grenen Petersburger Croonstadschej Zweedsche Meinelsche en Wyburger JJELÉN en PLATEN Coperw Vuren Delen en Ribben Eiken Ribben Amel ikaansche Grenen Delen en Platen en Pitch Pine Balhen Ellens Kolders Spnrhouten Boomsparren Vuren Spieren enic Verder zullen in deze Veiling Coulant worden Verkocht Ca 22 000 stuks Ie soort Petersburger Vuren Deleti Va 1 1 V l i minof meer beschadigd Liggende volgens Nofitiën te bekomen bij den Deurwaarder if C LACH Geldersche Kade No 1 te Rotterdam Vier dagen vóór den verkoop gekaveld te beziclitigan Openbare Vrijwife Vcrkoopïng TE WADDINXVEEJV op WOENSDAG den 3 DECEMBER 1879 des morgens ten 11 Are ten Herberge van ü van NIEKERK ald iar van EEi HUIS ingerichttot BROOUBAKKERIJ WINKEL en WOONHUIS aan het dorp te Waddin vveeii kadaster Sectie B Nummers 1482 1483 en 1484 te zamen groot 17 aren 90 centiaren Aanvaarding bij de betaling vóór of op den 2 Januari 1880 Breeder bij billetten Nadere iiiformatiëu geven de heer J A van DE WERVE eu Notaris MOLENAAR te Waddinxceen