Goudsche Courant, woensdag 26 november 1879

Woeiisdas 26 November 1879 GOUD N 2379 COURAKT Nieuws en Adverlesiticlilad voor Gouda eo Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave i i den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Oe insKnding van advertentiën kan gesehieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave rarlemeiitalre VVcrltzaaüihcden In de afgeloopen week bepaalden zich de werkzaamheden tot het onderzoek vau verschillende ingekomen ontwerpen en het aannemen van een negental ontwerpen van liinder belang in ééu z tting waarin ook nog een nominatie werd opgemaakt tot vervulling eene vacature in de rekenkamer waartoe de secretaris van dit collegie als eerst candidaat werd benoemd Eenige discussie lokte een ontwerp uit tot aanvulling der wetten omtrent de heffing en verzekering van invoerrechten en accgnsen alweder dus een partieele regeling als voorlooper der geheele her iening van de wet van 1822 wnarbij dit onderwerp iu zijn geheel geregeld wtrd Dit ontwerp volgens den minister zoowil iu het belang van den handel als van den fiscus heeft geheel een ti Jelijk karakter want bel istingherzieinng treedt meer en meer op den voorgrond De minister van justitie kon de verklaring afleggen bij de behandeling van de begrooting wegens den arbeid der gevangenen voor 188U dat vermindering van het personeel in de gevangenis voor veroordeelde vrouwen te s Hertogenbosch mogelijk was door de vermindering van het getal der veroordeelden Omtrent de coucurentie door dien arbeid met fabrickanten gevoerd werd niet gesproken Meer bestrijding vond het outwi rp tot aankoop van bet huis vau wijlen den heer Groen van Prinsteren om dit interichten voor ariondissemeutirechtbank als het nieuwe gebouw voor het ministerie van justitie gereed is De heeren van Eek en Patijn aciiten dit gebouw niet geschikt voor rechtbiiii k liet werd meer wenschelyk geacht om alle rechtscollegies in sHage gevestigd naar het nieuwe gebouw over te brengen waartoe het uitmuntend geschikt is en het aangekochte gebouw voor ministerie in te richterichton Met 55 tegen 7 stem men vereenigde men zich echter ook met dit ontwerp Van meer belang dan die discussiën zjjn de ingekomen antwoorden op de voorloopige verslagen over de hoofdstukken der begrootiug die een belangrijke en waarschijnlijk een langdurige discussie doen verwachten Ook al verdiept men zich niet iu beschouwingen over Je oorzaken van de altreding van het vorige ininistene noch over de meerdere of mindere kansen die men zou gehad hebben dat bjj aanbhjving van dit ministerie grondwetsherziening aan de orde zou gesteld zjjn Er zijn andere onderwerpen van meer urgent belang door de antwoorden der regeering aan de orde gesteld Vermeldde de troonrede dat de wet tot regeling van het lager onderwijs zoo spoedig mogelijk zou ingevoerd worden thans wordt der vertegenwoordiging bericht dat die invoering onmogeljjk plaats kan hebben vóór 1 Januari 1881 Ruim één jaar das znl de togenwooidige toestand nog bestendigd worden Als een gemeente als Amsterdam noodige verbeteringen uitstelt als daar tal van kinderen van onderwys verstoken zijn in afwachting van de invoering der wet boe zal het dan in zoovele andere gemeenten gaan waar het openbaar onderwjjs zich niet in de bescherming fan den gemeenteraad mag verheugen of waar dat onderwjjs geheel beheerschk wordt door depi toestand der noodligdende gemeentekas Zalleu de vertegenwoordigers genoegen nemen jfaet die verklaring of zal weder de onderwgstiaestie jjver den toestand des lands beslisaenV Oordeelde de minister Bij de beraadslagingen over het adres dat een goede regeling van het kiesrecht niet mogelgk was zonder dat een herziening van de bepalingen der grondwet voorafging thans heet bet dat belastmghervorming moet voorafgaan en dut dan misschien grondwetsherzipning niet noodig is Moet de regeling van het kiesnébt op de belaatinghervonning wachten dan zeker is het laatste woord in die quaestie niet gesproken want hoe bekwaam de minister van finantiën moge zijn w j durven nog niet hopen dat hy in zijn plannen zal slagen en hoe die hervorming ook moge zijn daardoor zal nooit kunnen verkregen worden dat zoovelen het kiesrecht erlangen die wel de bekwaamheid doch niet de middelen bezitten om thans in het kiezercorps te worden opgenomen Intusschen wordt meer eu meer op algemeen stemreclit aangedrongen is het uu misschien nog tijd om die zaak te regeleu spoedig kan de tjjd daar zijn dat men aan de eischeu der uiterste liuker ijde zal moeten toegeven en in het waarachtig belang des lauds zou dat alsnog te betreuren tijn Wanneer de schoolwet onder een goed georganiseerd schooltoezicht eenige jaren gewerkt heeft dan eerst zal van algemeen stemrecht sjirake kunnen zijn nu zou de proef hoogst gewaagd zjjnengtoote teleurstelling ten gevolge hebben Intn schen wil de regcering ook dat onderworp voor eenigen tijd van de agenda afvoeren want ook voor de defensie is grondwets herzienmg onnoodig hoewel de vorige minister de er dagen uug een brochure lu het licht lieeft gegeven om de nuudzakelijl hüid daaivan m liet licht te stellen Hoe zullen deze eu verschillende andere verklaringen door de vertegenwoordiging worden opgenomen zal men berusten iu de lio ip op Vietere tij len Nog is alles onzeker dit alleen blijkt uit de antwoorden dat het ministerie veel van zijn liberale neigingen heeft lateu varen hetzij uit overtuiging hetzij om genoegen te geven aan de clericale jfaitijen die met geen woorden zullen te wiiiuen ziju maar daden verwachten En door daden zal dat ministerie bij de tegenwoordige samenstelling der vertegenwoordiging geen sympathie kunnen toonen men laX trachten uit te stellen Heeft men eens de toestemming om tot 1 Januari lb8i te wachten geniakkeli k kunnen dan beweegredenen g zoclit worden om nog langer te Wii iliteii Tijd gi wonnen is in sommige geviiUe i rojds eel gewonnen lii België werd in drie maanden de wet ingediend behandeld en ingevoerd hier spreken wij reeds lang over de wet van 1878 en wie durft zeggen hoever wjl nog van de invoering verwijderd zijn Niet dat wij het woord van den minister mogen mistrouwen maar hoeveel kan er gebeuren dat hem de vervulling an zgn belofte onmogelijk maakt Een kanaalwet of iets dergelijks doet hem aftreden zijn opvolger is aan zijn belofte niet gebonden en bovendien moet dezen toch de tgd gegeven worden om de zaak opnieuw te overwegen comniissiën te benoemen voorstellen af te wachten en wat dies meer zij Een krachtige duidelijke verklaring van de vertegenwoordiging is althans nu dringend noodig om den minister den steun te geven dien bij blijkbaar behoeft Mogen de begrootingsdiscussiën licht verspreiden waar dit noodig is om bij den tegeuwoordigen toestand van Europa de toekomstgerust te kunnen tegemoet gaan L BuUenlafidsch Overzicht De Engf lsciie re erriug heeft in I rlaud den eeratea maatregel genomen tegen de agualie bekend als antirent agilation welke zooals uit haren naam bhjtt gericht is tegen het bct den der iandpachten Dat het niet altijd bij woorden blijfl en d it het tijd wordt vour de bevoegde autoriteiten om tusschenbeide te komen blijkt weder uit een dezer dagen in de Standard opgenomen verhaal Thomas Flagherty een pachter in het graafschap Mayo werd Donderdag arond door een twintigtiil Termotnde mannen uit zijn bed gehaald geblinddoekt en ongeveer 50 meter ran zijn huis gebriicht Oe aanvallers sneden een stuk vau zijn oor af en sloegen hem ongenadig met eeu stuk hout Zij namen zij geweer mede en gingen heen Flagheriy beweert dat deze straf hem is opgelegd omdat hij zyiie pacht heeft betaald De beflreigingen beginnen dus door daden gevolgd te worden De regeering kan dezm ruwen vorm van sociaiisme met Btra len want al kreeg ij ook een der daders in handen het zou onmogelijk zijn getuigen a charge ie Vinden wgl de heele buurt die de daders wel kent te bevreesd is tie straf der verklikkers op te loopen Deze misdaad zal dus aU zoovele anderen ongestraft blijven wat zeker niet pleit voor de rechtszekerhud in Ierland onder het leedere bestuur der Londensche rcgeenug Bg gebrek aan de moordenaars ea brandstichters zelf vervolgt de regeering thans drie opruiers Killen Daly en Davait wegens het uiten van oproenge taal die berekend is op verstoriag der binneulandfclie rust breach of peace Gisteren is deze zaak btliandfld geworden voor den magistraat die de verwijzing naar de jury moet uitspreken of weigeren Met het oog op de rechtspraak door eene jury is de vervolging eene eenigszms gewaagde zaak wgl zulko vervolgingen als ze met vrijspraak eindigen het beoogde doel eer belemmeren dan bevorderen ïoch is het twijftlachtig of er wel eene lersche jury zal te vinden zijn wtlke de veroordeeliug uitspreekt in de tegenwoordige omstandigheden Voorbeelden uit vroi gcr tijd wettigen dezen twijfel De pegeeriiig