Goudsche Courant, woensdag 26 november 1879

heeft rcli er geene andere keui e dan uit te gnati nu het staudptirit dat de jury s huü plicht zullen doen en volgens de wet eeue vervolg ing iu te stellen Faalt dit middel dan eerst is het tijd ora op andere wyze te voorzien in den onhoudbaren toestand Men verwacht ook dat de regeering bij deze repressieve middelen niet vergeten zul Ierland stoffelgk te steunen Koodra het te verwachten gebrek aan levensmiddelen Etch eal doeu gevoelen Het schijnt ecbler te moeten blijven bij tijdelijke middelen de regeeriug die zooveel arbeidskracht besteedt aau het welzijn van Kleia Azié en n het vinden der wetenschappen lijke grens in Afghanistan schijnt zich niet te wagen aan bet zoeken der middelen welke den treurigen socialen toesland van Ierland in den grond kunnen verbeteren Het cAarUy begins at home is voor de Ëngelsche regeering eeu ijdele klank als men ond r home ook Ierland wil begrjjpeu De ingestelde vervolgingen hebben bij de agitators nog geen angst gewekt De hoofdman der ontevft denen het parlementslid Pnrnell zeide Donderdag avond in het openbaar te Dublin o a Davitt heeft als een man het gevaar onder de oogen gezien Zijne handtliugen zullen de aohliug voor hem vergrooten terwijl e handelingen van de regeering lafhartig en verachtelijk als ze zu de minachting zullen doen toenemen voor de slechtste regeering welke iraratr bet bestuur of liever het wanbestuur heeft gevoerd over dit land Men zal el keQnen dat deze taal evenmin getuigt van ingetugenhvirl als vftn vreea voor de regeering In Zuid Afrika is t met het oorlogVoeren nog niet gedaan een telegrafisch bericht spreekt allhans van een aanval op Secücoeni iu Transvaal zouden de boeren wat bedaarder zijn Ook de onderhandelingen met Griekenland gaan vooruit maar men moet dit nemen in een zeer bijzonderen ïurkschen zin Dat wil dan zeggen dat de Porie stellig voornemens is zoolang zij het laten kan niets toe te geven in het wezen der zaak en op alle mogelijke wijzeu uitsiel van executie zoekt Onder die middelen is echlor ook het voorstellen van regelingen die Griekealaiid onmogelijk aannemen kan en daartoe schijnt het nu te zijn gekoii en Maar dit is dan ook het b gin van het einde Men kan er nagenoeg zeker van zijn dat de mogendheden slechtfo zulk een voorstel afwachten ora zich in de zaak Ie mengen De Turksche commissarissen staan nu op het punt om in stede van de grens aangenomen bij het Berlijnsche verdrag eene andere voor Ie stellen Zoodra dit is geschied kunnen de mogendheden het voor Griekenland opnemen en althans wat Frankrijk betreft kan men zeker zijn dat dit za geschieden De begrootingscominissie van den Pruiaischen LAnddag werkt ijverig opdat de openbare zittingen zoo spoedig mogelijk kunneu worden hervat er wordt veel geschrapt om het deficit te verminderen De llijksdag zal waarschijnlijk iu het begin vau Februari worden bijeengeroepen om o a kenuis Ie maken met een tweejarige begrootingswet met een beursbelasting en met een spoorwegtarief Het Italiaansche Ministerie is nog altijd in wording Volgens de Dailif New zaï het waarschijnlijk als volgt zijn samengesteld Cairoli Buitenlandsche Zaken Depretis Binnenlandsche Zaken Magliani Financien Villa Justitie j Baccarini Openbare werken Aangaande de benoeming voor de andere portefenilhs is nog niets bekend doch zeker is hef dat noch Crispi noch Nicotera iu het Kabinet zullen treden BINNENLi WD aOUDA 25 November 1879 Gisteren middag ongeveer half 2 ure werd de IiuisTrouiT van J Hoogendoorn spoorivegwacliler allii r terwijl eij haren man eten wilde brengen aan de Spoorstraat door een beroerte overvallen Ingedragen bij den Heer A IJsseUleiji bleeli het aldaar dat lij reeds overleden was zoodat spoedig ingeroepen geneeskundige hulp uiet meer mocht baleu Betreffende het ongtluk aau het spoorwegstalion alhier Vrijdagavond voorgi vallen verntuien wij nader dat de machinist wien het ongeluk overkwam van de locomotief waa afge prongeu om de wagons aan te haken welk werk eigenlijk de taak tvas vau een ander die niet op zijn post was Tevens vernemen wij dat de geneeskundige die èet eerst den noodigen bijstand verleende nas dr I U Kroon alhier Be toestand van den patient is viij redelgk fie Liedertafel ApoUo alhier die in September 11 haar tienjarig bestaan met een groot vocaal eu instrumentaal concert herdacht gaf jl Zondag voor hare leden met hunne dames weer een uitvoering die ala eene voortzetting van dal feest maar nu in racer besloten kring kon worden beschouwd Hel programma bood veel afivisseliug aan en werd over t geheel zeer goed uitgevoerd Dat ook hier het volin iakte nog niet bereikt is zullen zeker de dirtceuren zoowel njs de leden wel willen erkeun u ofsclioon het gezegd dient te worden Lit men bij het hoorcu van dit zoowel als van het vorige concert niet zuu zeggen dat deZb vereenigiug nog zoo kort geleden in etu toestand van iwijning verkeerde die ieder oogeublik haar ondergang deed vreezen Wanneer de leden onder de leiding van hunne tegenwoordige bekwame en ijverige directeuren blijven voorl g ian met zich te oefeneu zooals zy blijkbaar iu het laatste j iar gedaan hebben wanneer zij de opmerkingen aangaande eene meer beschaafde uitspraak nuaiiceering enz die hunne directeuren zeker wel gedurig zullen maken ter harte nemen zal deze verecniging spoedig weer een sieraad vau onze gemeente worden en ons nog menigen genotrijken avond kunned verschatfen De nummers die den meeaten bijval vonden waren de voordracht van Etiia s vlucht van B ter Haar door den heer W vau Voorst de solonummen van den Heer Bograans uDie Erde rukt van von Rubinstein en t ce que dit te Silence van Guilmant de twee kwartetten Jer Feine f ilielm van Sohaffer en tt iendlied van Abt maar vooral de FEEaTZ vNG eene fraaie compositie door den Heer Verheijen opzeitelyk voor liet vorige concert vervaardigd en waarvan de tekst dieu de Heer D Ruijler daarvoor geleverd had in het nummer dezer courant vau 3 October iu zijn geheel werd opgenomen De componist had voor deze gelegenheid bel stuk zoodanig gearrangeerd dat het werd uitgeroerd met strijkkwartet orgd eu piano waarbij ecniue ïerilieustelijke dilettanten uit onze gemeente welwillend hunne medewerking verleenden Werd op het concert van 30 Sept dit ur met geestdrift uitgevoerd en locgpjuicht niet minder was dit 1 U bet geval Het was den zangers aan te zien dat zij als t ware wedijverden om de vele schooue passages dezer compositie op haar voordecligst te doeu uilkomen Iu een levendig en langdurig applaudissenient gaven de toehoorders dan ook hunne opgetogenheid te kennen Toen de storm van toejuichingen bejlaard was trad de president der Liedertafel de heer llubelnaar voren en bracht namens de leden in korte maar zeer juisl gekozen bewoordingen zijn d ink aan de beide Directeuren de hh Verheijen en Konincki voor de groote diensten die zij aan de Liedcrtafil hadden bewezen Hij wees er op dat de Liedertafel bel voornamelijk aiin die twee heeren te dankeu heeft dat zg uu werkelijk mel moed het nieuwe tijdperk kan intredeft en bood toen namens de ve ecuiging als blijk van hulde en waardeering den heer Verheien een praohtigen zilveren inktkoker en den heer Konincks een fraai gouden horloge beide met toepasselijke iuso iptie aan als eene herinnering aan het feest dat de vereenigiitg dit ja ir onder hunne leiding en door hun toedoen zoo gl iiurijk heeft mogeu vieren Met luide bijvaUbetuigingen gaven de leden der Liedertafel hunne insteminiug met de woorden vau hunneu president Ie kennen De heer Verhogen zichtbaar getroffen door zooveel blijken van achting en toegcnegeuheid gaf in korte woorden zijne ingenomenheid daarmCje Ie kennen en betuigde aal hij zijne sympathie voor de verecniging steeds hoopte te looneu door haar met raad en daad waar hij kan te zullen bijstïian De heer Konincks insgelijks zeer getroffen wisselde met elk van de leden ecu liarlelijken handdruk nis een bewijs van zijne ingenomenheid en zijne wederkeerige gevoelens van sympathie Met een zeer geanimeerd bal werd deze feestelijke avond dien de leden nog lang met genoegen zullen herdenken besloten Zondagmorgen is uit een der singelgrachlcn alhier opgehaald het lijk éener vrouw die naar men vermoedt door de duisternis misleid te water was geraakt Het gerucht houdt aan dat de oud miuister mr P U Tak van Poorlvliet zal worden benoemd tot burgemeester van Amsterdam Staten Generaal Tweede Kameu Zitting van 24 Nov 1870 In deze zitting is het debat over de staatsbegroofing aangevangen De heer van Houten heeft het regeeringsbeleid afgekeurd op grond vau de weigering van grondwels herzieniug en de noodzakelijkheid daarvan betoogd ook was het zijns inziens niet goed de uilvoering der onderwijswet met het oog op de iioancieele zijde te verschuiven De heeren Bichon en Keuchenius laakten de politiek der regeering die den liberalen weg volgt en de gedragslijn van den minister van Lijnden die hana losliet ïvaarvoor hij in de oppositie had gestreden Heden voortzetting Uit goede bron wordt aan hel Vaderland verzekerd dat do heer Uastert zijn geloofsbrieven nietzal indienen voordat ingeval van niel toelating eenverkiezingjtan plaats hebben overeenkomstig eeonieuwe M vastgestelde kiezerslijst voor Ilarmelen Vuur Afp Ral das waarschgulijk de zaak niet aande orde koffllu In de Zaterdag te s Hage gehouden vergadering van het Comité voor de Noordpool eipiditie werd door den voorniller deu heer Fransen van do Putte wartne hulde gebracht aan de uagedachteuis van Koolemans Beijuen Er M besloten indien de geldmiddelen daartoe ia slaat stellen iu 1880 met de Heulen Barendti een derden tocht te ondernemen Tot leden van het Comité ter bevordering van het algemeen itemrecfat vqa gekozon door de Sociaal democratische Vetcenigiiig te Amsterdam de heer H Gerhard door de afdeeling Rotterdam van het Algemeeo Nederl Werkliedenverbond de heer Th de Rot en door het Centraalbestuur vau bet Algemeen Nederl Werkliedenverbond de heer B H Heldt voorzitter Oe Algemeene Synodale Oommissie heeft hare werkzaamheden iu een vgftal zittingen ten einde gebracht Met belangstelling en voor zoover noodig met goedkeuring nam ijj kennis van hetgeen sedert de synodale zittingen door Gecommitteerden voor spoedvorderende zaken en haar Moderameu was verricht Verschillende aangelegenheden haar door de Synode aanbevolen werden in handen gesteld van commissieu die dienaangaande iu het voorjaar rapport zullen uitbrènneu Eveneens werden de voorstellen lot kerspelvorining h i voorloopigé beraadslaging in handen gesteld eener door de Vergadering zelve benoemde Oomniissie van drie ledea die desgelijks iii de voorjaarsvergadering haar rapport z tl uitbrengen Voor het onderzoek der aauvragcn om subsidie voor kerk en pastorijbuuw werden lot correspondeiUen der betrokken geimeuien b niociml iu Gelderland de heer Croinmelin in Zuid Küllnnd de heer Molenkamp in Nourd Holl md ile heer van der Vegt in Zeeland de heer Jansim in Uircclit de heer Croiunielin in FriesLiml de heer Feiih in Nuord Brabant met Limburg de heer K icli in Drente de heer Brun i in de Indische kei ken de heer van Hasselt De colli ctebrief en daarbij behoorende stiat vau het fonds voor noodlijdende kerkt n en personen werd vastgesteld en zal aau de kerkcr ulen wurdeu verzonden Op eeu tweetal verzoeken tot vernietiging van een vonnis in hooger beroep werd afwgzend bescliikt een derde verzoek kon niet in aanmerking komen Uur liet eene eindbeslissing gold I jcn verzoek van de lieeren P M K lier vau Hoorn dr P Steen en f Kssenius ïreef predikanten te Dordrecht tot vernietiging eener uitspraak in hooger beroep van bet Provinciaal kerkbestuur van Zuid Hollaiid werd toegestaan en de z iak zelve ter afdoening verzonden aan het Provinciaal kerkbestunr van Gelderland Aau een tweetal Kingen werd voor het eerst of bij vernieuwing overeenkomstig art 23 van hel Reglement op de vacftlnren dispensatie verleend voor de waarneming der vacatuurbeurlen Eni dergelijk verzoek vaa een andereu Ring kon niet worden toegestaan Uil de bij de Commissie ingekomen rapporten betreffende de stemmingen der leden van de l rovinciiilo Kerkbesturen en de Waalsche Commissie in zake de vastgestelde Reglementen of veranderingen iu Reglementen bleek dal hel herzien Rrglenieal up het examen goedgekeurd was met 4 i li geii 20 het Reglement op de Classioale Weduwenbeurzen met 53 tegen 15 het toevoegsel tot art 38 van het Rejjlemen op het Godsdienstonderwijs met 32 tegen 16 de verandering in art 39 van het Reglement met 39 tegen 29 en de veranderingen in art 53 van het Reglement op de vacaturen eu art 10 vau het Reglement op de Algemeene Weduwenbeurs beide met algemeene stemmen Tot leden der Commissie voor spoed vorderrnde zaken werden herkozen de heeren Koch en Feith en totgecommitteerden voor het toizicht op de administratie van den Quaestor generaal de heeren Koch en vander Vegt Kerk Cl Den 23en dezer werd te Utrecht gehouden de tweede reeks voorstellingen van den intcrnalioiialen looneelwedstrijd uitgeschreven door de rederijkerskamer De Certestel De vereeniging Oefening buarl Kumt uit Rotterdam behaalde den eersten prijs met de opvoering van Ik eet bij mijne moeder tooneelspel lu één bedrijf naar het Fransch van A Deconroelle en L Thiboust door H P Boudier Een prachtige lauwerkrans werd toegekend voor het beste samenspel aan dezelfde Vereeniging die ook in deze gemeente naar men zich zal heriuncrou meermalen met succes optrad Zondiig had dfi opening pl a it3 van den t tordrcclit ïegen 13 uur werd de iijii vo tram ve T te Dordrecht ïegen 13 uur werd de iijii voor h t publiek geopend De directie yereenigde een ïiantal gcnoodigden aan een dejeuner dinatoire Menige dronk werd gcwijil aan den voorspoed en bloe der onderneming en gedronken op de schitteie onlvau ist den genoodigden bereid op de verbroedering van ilolhind en België op de nijverheid enz De Helgolander schelvischvar gst is in de vorige week begonnen De vischhandtlaars te Geesteinunde hebben Fe stoomboot i Mton gecharterd ten einde de vangst geregeld eu spoedig over te brengen De eerste bezending bestond uit SÜDO stuks De Arasterdamsohe Gjrmnastiekvereeniging beeft een damesafdeoling opgericht Uit Montfoort ichryfl men Keeds sedert meer dan 5 maanden is de passage voor rijtuigen belemmerd langs den grooten weg van Woerden op Oudevater Een onveilige brug waarover quaestie ii wie daarvan als eigenaar moet beschouwd worden de polder ySchageuenden £ ngb of de heer de Bruin te Linscboten is da rrau de nasste oorzaak Het Qemeentebestuur van Linschuten heeft reeds terwijl beide partyen eene rustige afwachtende houding aannemen bij Ged Staten dezer provincie op eene gewenschte tusschenkomst aangedrongen maar tot beden blijft de zaak zooals zij is tot groot ongerief van velen r is een Commissie werkzaam gesteld om de statuten van de weduwen en weezenkas voor de officieren van de landmacht te herzien en te wyzïgen Den lön Mei a s wordt de verbindingslijn lusschen lïhijnen Staals poorwegen te Amsterdam die reeds bijna geleed is in gebruik gesteld De Nfderlandsche Oommissie die belast is geweest te i iinjs de nieuwe standaarden vrin meter eü kilogram in oiiivaiigst te nemen deelt in haar voorloopig vtrsl ig voorkomende iu de Si Ct vrtii Vrijdag mede dat de uftkoinsten alfesziiis bi rt iigecid zgti voor d wegens de goede zorjjen der i Vansche g leerden gener yil Aforin en H ïresci De bewerking der meters door den heer G ïresca verricht is zoo nauwkeurig geweest dat bij gewone temperatuur tuspchen de drie oiulerzochte meters geen verschil is ontdekt dat één duizendste gedeelf van een streep te boven gaat Twee der meiers zijn als ï nlerlandsche standaartlincters aangenomen en geteeki ud maar blijven nog onder genoemde geleerden om zoo noodig ter pl iatse aar de hulpmiddelen zyn andere prof vcn te kunnen nemen In de nfgeloepen week ontving de Zweedsche kuningiu ren niet onderleekende brief waarin van liH ir werd gceischt dat ze aan een opgegeven adres een som van ongeveer twaalf honderd gulden zou zuiden Ingeval aan het verzoek niet werd vold tan zou de schrijver bij de eerste gelegenhiid die zich voordeeil den Kroonprins doodschieten Inditn df i iak bij de justitie werd aaiigpgeven zou hij zich oitmidlellijk van het leven bero jven en de konini in derhidre een moord op het geweten hebben terwijl mocht het geld hem gezonden worden de som zoudra hij haar kon missen voor een of auder weldadig dütl zou worden bisleed Thnus is geblik n dat de schrijver een 19 jarig onbezonnen sludcnt was wiens geldelijke omstandigheden van dirn ard waren dat hg op het punt stond zijn studiën te staken Ondervraagd zijnde antwoordde hij shcbSs een grap op i oog te hebben gehad De grap y zal hem echter waarschynUjk duur komen te staan Ken tamboer van het 7de rog inf te Naarden die een stukje blik voor een 25 centsluk heeft uitgegeven is daarvoor gestraft met vrrvallenverklaring van den militt ircn stand en zes maanden gevangenisstraf Volgens eeii bij den officier van jnsliiic te llotterdam ontvnngen brief zijn ten nadede van K Pioard juwelier wonende te Parijs ontvreemd omtrent D 3 gouden dames en heereu horloges 33 gouden dames en hceren horlogekettinkjes een antal vingerringen met biillanten en andere kostbare vourwerpen Van dezen diefwlal wordt verdacht de 3 jariur bediende bij voormelden juwdier die verfjezdd is vau zijne vrouw wier photograpliisch portret ouder berusting van voormelden oflicicr van justitie is Do badplaats Gastein zal in het volgende jaar haar twanlfhonderdjarig bestanii kunnen herdenken De op haar ontetaaa betrekking hebbende sjige verhaalt dat in het jaar GSO een tweetal jagi rs een hert dat te Lend het eerst werd gezien in het Gasteinsche dnl fervolgdc toen het eensklaps dooi de buiging van ccn hollen wpg aan hunne blikken WLrd onttrokken jteeds gedurende gernimen tijrl hadden zij met hunuc van zwfct druipende r seii het dier opgejaagd eu uitermate vermoetri besloten ZIJ dus huuiie teleurstelling thans te verkroppen en af te slijmen ten einde even te rusten Hoe groot Was niet hunne verbazing toen ze het uit vele wonden bloedende hert zonder dat ze het zochten lot den hals in een bron zagen staan en bij hunne nadering opnieuw gesterkt een steilen bergwand zagen btstijj en eu onivliiden Daardoor op de bron opmeikzaam gemiiakt namen ze oogenblikkilijk eeu b ul en erkenden de gtneeskraebtige werking van het uitslroome id water Deze gebeurtenis werd de eerste aanleiding tot het ontstaan der eigenlijke b idplaatp Iu den zoaier van 1878 werden er tusschen den minister T ik en een oommiisie dtr mbtenaarsvereeniging wKigen Hulp onderhaiideliugen gevoerd over het siichuü fentr cenlKde spaarbrink die voor tUen onverschillig of zg leden waren van Kijken Hulp of niet totganktlyk zou wezen Oat pUn vond in verschillende organen v in de pers bijval en reeds werd het openlijk uitgesproken dat by het slagen v in een dergelijke organisatie de ff naam van den minister Tak op hit gebied van bet apairbankwczen iu Xederland den roem zou ver tvervcn wilkeudie van Gladstone in 18 U in Kiigtiand hteft veroverd Maar tegeu dien lofzang teekende de heer Kerdijk terstond proleet aau Eerst dan zoo verklaarde deze jj eraHr voor een goed ingericbt spaarbank we en zal die huhie veidiend ijn indien de minister den moed heeft eeu wetsontwerp tot oprichting van rykspostspuarbanken bg de W rtegenwoordisring in te dteiien Welnu de minisltr Tak heeft dien moed geha l Heeds sinds het begin van Mei ligt een we soitlwerp va i bedoelde strekking bij de Tweede Kamer ter behandeling gereed en zonder al te groote insp tuning zou die wet op dit oogeublik reeds in werking kannen zijn indien ja indien de Tweede Kamer een andere wgze van werken volgde Thans zuii n reeds veien vergeten zgn dat een dergi ltjk voorsttl IS ingediend v ant met de behandeling is in onze Volksvertegenwoordiging nog zelfs geen be gin gemaakt Het wetsontwerp met de lUcniorie h gedrukt aan de leden rondgedeeld maar da irbij is het tot htdeu gebleven Ztlfs hit door de Grondwet voors eschreveu sectie onderzoek beeft nog niet plaats geb uJ Kn toch geldt hot hier geeit nieuw ingeirikkeld onderwerp vt or welks b handeliag nog veel voorbereidende studie noodig is Keerls sindé een gmot lanlal jaren it in en builen het Parlement op rijks pa iibankfcu aangedroii j en h degelijke tijdachriftaiitkels il de z tik in alleikelen behandeld Ja Zelfs is reeds eenmaal in den vorm tM een ainei dement op de posiwet eeu voorstel lot navolging van Gla Utoiie 8 voorbeelil aan de beslissing van de Tweede Kamer onderworpi n gpweest wWij behouden ons rojJr zoo luidde het amcndtuienl Fokker r ffde postkautoren ie oi lasten met het in bewaring nemen en de terugbetaling van spaar penningen der minvermngeHden naar de regt ie i door ons bij algomeenën maatregel vau innewdig ffbestuur vapt te stellen Hel w tren vooraaniohjk oppottuniteiisargumenten die toenleriljd de sciuul naar de zijde der tegenstanders deden overslaan Met nadruk werd beloogd dat het niet voldoende was bij de wet alleen het beginsel uit te maken maar dat tevens in de wet nioeat worden oaschreven hoe de machinerie zou werken en dat het onverantwoordelijk zon zijn zonder n nU re waarb r icn eeu grooten Knancieeleij last op den Slaat It ligsjen Die tegenwerpingen waren inderdaaii nitt zidider grond niaar gelden geen van alle tegen hel thans naegebcden ontwerp waarvan aan den min Tak J het vaderscliap t ekbml Zelden hebben wij in den laatslen tijd een ontwerp onder de oogen gehad dd zoo f ocd is b werkt en evenzeer door cenvoudighidt als i om pr ictische strekking uitmunt Van rijkswege zoo luidt art 1 wordt teAnisterdnn een poslapaarbaiik opgericht Het beheer zal wonicii opjiedragen aan een directeur biji astaau door oen raad van toezicht terwijl de Nederl Bank zich met het kaasiei s chap zal belasten Inlagen en uitbetalingen zullen kunnen gescliiedon op al de postkantoren benevens op die hulpkantoren die door den min van waterstaat vvordeil aangewezen Geen sommen bencdcb 25 cent worden ter belegging aangenomen Ten einde t chter het ter zijde leggen van kleine sommen gemakkelijk te maken zuilen spaarbankzcgels in gebruik worden gesteld Die ppaarbankzegels ten bedrage vaif b v 1 5 10 25 oü cent zullen evenals de postzegels overal verkrijgbaar worden gesteld Zij worden door heu 1 Zie M Oclohu nnmmcr vnn diJ Vragen des Tijila lS7 i i ul 1872 diol IV en üoral i vpiscluUt niiü jn ii f ii4 en van di pl C7H Tnist die slechls zper kleine sommen ter belegging kunnen afKinderen aangf kocht en in een spa itb iakalbum verzameld totdat het bedrag groot genotg is om het in de spaarbank ïn bewaring te kunnen geven Iu plaats van geld wordt dan het album overgelegd en de som die de zegels vertegenwoordigen als te goed in een spaarbankboekje ingeschreven Allen kunneu inbrengen ook minderjarigen en getrouwde vrouwen zontlter bijstand van haar echtgenooitn Als rente zal worden vergoed 2 64 ten honderd met dien verstande dat voor onderdeden van een gulden geen rente wordt berekend Indien éen persoon meer dan 800 op zijn naam beeft ingebracht wordt van het meerdere geen rente uitgekeerd Aan elke opvrage van geiden alleen die van kinderen uitgezonderd die niet voor hun I6e jjar bun spaarpenningen kunnen terugkrijgen wordt binnen U dagen voldaan Slechts in buitengewone omstandigheden ter beoordeeling van de ministers van waterstaat eu vau financiéa kan die termijn tot hoogstens drie maanden wordea verbngd Tot meerdere zekerheid voor de inbrengers zal uil de overschotten op de renten der belegde gelden na aftrek van de kosten der bank een reservefonds worden aangelegd Dit is iu korte trekken de hoofdinhoud van een zeer gewichtig wetsontwerp waardoor men ook hier te laude de vojrdeelen wil trachten te verwerven van e n instelling die in Engeland reeds twintig jaren zeer goed werkt en ook in Frankrijk België en I alié op belangrijke resultaten kan bogen Ook in Duitschiand wint de overtuigi tg vehl dat een goed ingerichi sp uirbankwezen zonder dezen ingrijpenden maatregel niet bereikbaar is en de Duitsche directeur generaal Stephan die zich vroeger als eeu tegenstander had doen kennen heeft in 1878 volmonilig erkend door de ervaring bekeerd te zijn o Édat de zoo ecfouomieche als zuiver financieele nii politieke vnordeelen die uit de vestiging van rgkspofltspnarbanken iu Dyitscfiland voortvloeien Zwaardt r wegen dan de daaraan verbonden bezwa ren Dat nu is ook onze overtuiging Het meest treden uit den aafd der zaak de economische voordeelen op den voorgrond Indien bet aan deneeuen kant waar is dat er in ons land nog op verre na niet overal voldoende gtlegenhttd beslaat om spaarpeiiningen te beleggen iu Nederltnd met meer dan 1100 gemeenten zijn nog geen 300 spaarbanken en daaronder nog vele met éen enkel inbrenguur per week en aan den anderen kaut de ervaring leert dat er geen beter midiiel is om met het minste gevaar het sparen onder de mingegoeden algemeen te mak n eiihie 1877 was ingebracht in de Ëngelsche rijkssp tarbank circa 350 millioCrt guldéu met eew gemiddeld bedrafj voor tlke inlage van ruim 25 dan is er werkelijk geen betoog nooflig om de economische lichtzijde der zaak luidelijk te maken Elke spairb ink vermeerdirt het aantal spaarders en die virmecrdering zal des te grooter zijn naarmale de bank meer waarborgen aanbiedt voor aoUditiit je n beter concurrent van de kroeg geen boter beschermer van de scho d d n de spaarbank Wilt gij le welvaart van uw volk vermeerderen vernietig dan de kroegen en richt in haar phiats scholen en spaarkassen op zeide eens een Enip lsch afgevaardigde en al is dat advies niet in zijn uiterste consequcniie op te volgen er ligt toch een kern van waarheid i i omdat mft juistheid de richting wordt aangewezen waarin de wetgever bij de bevordering van volkswelvaart zich behoort te bewegen Oe finaucieele en politieke voordeden van de rijksspaarbank springen bij een oppervlakkige beschouwing der Kaftk minder in het oog maar zijn toch evenzeer van gewicht Ook in 1870 werd nog het denkbeeld bestreden op grond van iinancieele bezwaren die van uitbreiding van het arableuaarspTsoneel het gevolg zouden zijn Alsof uiet die geringe kosten vtirre zouden worden overlroffen door de indirecte financieile voordoeion wdke de Staat er van gcuielen zou VVie bv kan berekenen voor welk deel de vermeerderde opbrengst van de belaslingen in E igeland te danken is aan li t feit dat duizondo minvermogenden door zich allengs aan t sparen te gewennen langzanierhantl kleine kapitalisten zijn geworden en wa trsdiijnlijk ten gevolge van de meerdere gde enheid om ti sparen honderde mülioenen zijn bewaard gebleven die anders nog voor een groot i iv aan spiritualia eu andere wechlo iriikelen zoudon zijn verkwist En dan lc politieke voordeden ook die mogen niet te gering worden geschat Oe rijksspnarbankeu schrijft Stephan te recht zullen een nieuwen geintenschap band doen ontstunn tusschen ile ingezetenen doi3 njks En uiet alleen eeu nieuwen gemeenschapsband zg zullen tevens van jaar tot I Ann den heer Tak komt het vadcrschdp tnp muur le e zhI üelf de ctjrslt zijo om to crkeiincn d it ziju tnak dooi KlI opstel Et ri oiulo Risrit van mi A Kcrdyk zeor is vergeiiiHkkelykt JIct ontwcrj is tot ieli s in du oiub rdt élen bijiin geheel ini ei n lit iooals air K de eiiBchf hjkheld had bi too it