Goudsche Courant, woensdag 26 november 1879

Vrijdag 28 iVoTcmber Wed L WELTER Gouwe MEUBEL en SPIEGEL MAG AZIJNEN PENDULES GLAS KRISTAL AARDEWERK enz PETROLEÜM TAFELLAMPEN en HANGLAMPBM COBLENTZER LAKWERKBN Gesneden houten Vergulden en Japausclie FANTASIEARTIKELEN bericht de ontvangst van eene groote sorteering 1879 N 2380 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo AdverlentieWad Voor Gouda en öinstrekn Do ln nding van advertentiën kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave jaar het aiiiilal burjiers die materieel belang hebben bij ceu j eregel i staatsbestuur doeu toenemen zij ztiUej een van de grootste oorzaken van woeling en ontevredenheid doen verdwijnen zij zullen de voordeden vnn ontwikkeling en bischaving meor en meer onder het bereik van Hen brengen Dat er ook bezwaren zijn wie zal het ontkennen P Zflfs verwachten wij dat ze straks bij de behandeling van hel ontwerp weer breid zullen worden uitgemeten Maar om het ingediende ontwerp mei goed gevolg te bestrijden zal men moeten aanloonen dat ondanks alle waarborgen die het ontwerp geefl de nadeelen toch nog de voordeden zullen overtreffen En vast zijn ij overluigd dat dit uiet zal gelukken Oo in Engeland Frankrijk België en Italië heeft men voor de invoering Inl lanlheorelische bezwaren hoog doen klinken war in de practijk is gelukkig geen enkel van de met schrille kleuren gi schetste gev iren verwezenlijkt Dat geefl moed om ook hier te lande de hand aan den ploeg te slaan en met verliouweu het spaarbankwezen onder girantie van den staat op vasten voet te regelen Fad Afloop van Openbare Verkoopingen van Ooroerende Goederen VEILING 24 November 1879 Huis Pakhuis Erf en Tuin R 238 aan de Karnemelkslout f 305 OL kooper L B ouwer IS ff I Kerstmis en Nieuwjaar zijn aanstaande I Ue ouders welen schier geen keuze te doen om de wenscben hunner kinderen te voldoen Moeten ztj speelgoed hebbeu Neen dat zöu over 8 dagen stuk zijn Hoe jaitimer van zooveel weggegooid geld Neen dan is het beter een warm stuk kleeren te koopen dat hun zal vrijwaren voor verkoudheid en voor alle ziekten welke de winter met zich brengt Ilaadpleeg daarom voor die aankoopen het schoone geïllustreerde album van de BÈÏJLXiS JARDINIERE te Parijs dat u op franco aanvrage gratis en franco wordt toegezonden Burgerlijke Stand GEBOREN 81 Nov Teanis ouacr W Verlcaaik en S A dB Hoog 22 Johanaes Jtcoljiis ouJers J llottlluijseii eo K Jansen Jacübus oodera C Schooiidcrwoerd en J J vau GelJeren Antonelta Johanna ouders A G van der Iloist pii M VV Bekkers 23 Jacob ouders L Berlijn en J de Vos Maiia Adiiaoa ouders J Janssen en C A van der Want Frederik Antoniu onders C Bredia ea P van Breokelou Maria ouders 8 de Jong en M Vermeulen Johnnnn ouders A ijnholT en M Korovasr Aart ouders W M de Joug eu G van der Heij 24 Heodiik Jacubos ouders li l Blok en iï Koolmees OYERLKnUN 21 Nov 1 Broijnel 65 j A Doeland 2 m 22 A Jansen 60 j A Oikainp ed S 1 eiiveniok 67 J lira C Malse 8 w 23 T de Bruin 69 j 24 J W Melkei t 3 m ADVERTEMTIËM De Heer eu Mevrouw W H van OORDT betuigen hunnen bartelijken dauk voor de vele bewijzen van belangstelling ontvangen bij de geboorte van hunnen Zoon Valkenburg bij Leiden 22 Nov 1879 Commissariasen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bij gelegenheid van de 3de Abonnements Tooiieelvoorstelling op DONDERDAG den 27n NOVEMBER 1879 de SOCIËTEIT van af des avotids ZES UUR ml GESLOTEN mijn Namens Commissarissen Mr P J SNEL President H JAGER Secretar t Gouda 25 November 1879 uit het MAGAZIJN van E BRANDSMA te AMSTEUDAM verkrijgbaar bij C v d LINDEN G z Hooge Gouwe te Gouda Sociëteit ONS GE OEGE Zaal KUNSTMIN Derde Voorstelling inhet Abonnement Dooa DB Vereenigiso HET XED £ l L i DSCH TOOIEL Donderdag 27 November 1879 Eerste Optreden van Mevr de VBIES De Sprookjes VAN DE mWM vat NAVAESl Tooneelspel in 5 Bedrijven uit het Fransch van ScBiBE en Lecouvé door Jui iano Wegens uitgebreidheid aanvang ten ure PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen HO por poreoon De loting der te bespreken plaatsen voorHH Iiiteekenaren nl plaats hebben op Woensdag 20 November 1879 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats fggr HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woen dags avonda nog DAMESKAARTEN a d 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INÏEEKENING te verkrijgen 7 ijn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonlijk verhinderd zijn Tegen 1 Februari wordt GEVRAAGD een NET FATSOENLIJK Burgermeisjfi boven de 18 jaar voor TWEEDE MEID Loon 65 Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 361 WERKSTER Eeue WERKSTER zoekt TWEE DAGEN in de week plaatsing Aires aan het Advertentie Bureau van A KOK COMP Boek en Kantoorhandel te Gouda en zoekt eene groote hoeveelheid MELK Il te koopen om DAGELIJKS naar Brus sel te sturen Oiïertea franco onder A B 4 Office de Publicité Brussel Absliaubbiiis of Aiili Rliumatisolie WATTEW De ilhtitnatisclie lijflrrs worden op de icrncliiige werking dezer WATTEN aUent gemaakt Prijs üü Ot pir pnkjp HDofddopot bij A BKKia VELT Az Ie De f die deze WiiUcu o h verkrijjibaar lieeft gesteld bij T A G inii DEÏII Goudn Iej de vytd BoBrnBn Goiidn F W di ii Lil Scbouulioïen A Piiiifl ZevËiihuiztiD M J Guiidk idc ltu8küo i O lloogcüdijk CaijdU vsD der Kr afs Bleiswijk iC H Verbrui Oude fiter A Hos Herkei J vfl Dorp Zoetermrer A Kauliiijr Al hcti J H B ü Sfhl iitiiiuii Hodi pravcn K Oo teiliiifr Ilnastrcchl Wrd G Willicimus Woird n Gouda Druk van A Brinkman IF Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartea Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandiésements et de Portraits etnaillés Openbare Vcrfcoopingp TE Lange Ruige Weide ter hei berg van Lt de BRUIJN op DINGSDAG 9 DECEMBER 1879 s voormiddags 11 ure van eene KAPITALE HOFSTEDE met ongeveer Elf Bunders uitmuntend best Wei eii llooüaiul in het Laageind van Lange Ruige Weide kadastraal Sectie A Nrs Ü3 tot en met 571 573 tot en met 587 591 592 1564 1585 1580 1587 en 1616 te aanvaarden 2 Februari en 1 Mei aanstaande Breeder bij Billetten en informatiën te bekomen ten kaptore van den Notaris MONTI JN te Gouda Zeker middel Ti r ES Ai i E itli iiiiiiii s lie AaiKioeiiiiii en door koude ontstaan Kramp AangezigUpj ii Kiespijn Verstijving in deleden Huidziekte enz j verl rijgbaar te B 3N80NS3i ZEEP25CT Gouda Wel Bosman Aljjhen L Vabossiau Zn Bodegraven P Veusi oot Boskoop J GoiiDKADK P Loom AN flarmelen W G KüaVER Ilazerswoude 3 Ganrkeulien Monifoort 3 A Jicoui Noorden D W Bost Öudewater 3 Liekiand Schoonhoven Wei Woi tr Z Waarder BorrHooiiN Woerden Gebr Pienmno Woubrugge A de Wilde Zegwaard A Hekkkk I AANDOENINGEN I il Mwiiia ij y Men gelieve attent te te zijn dat de W a 1 d w o 1artikelen van een hruine klrur zijn als zijnde bereid uit de vezelen dor Dennaalden Aanvraag om Dépót bij M J Q EPM m Ulreclii Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen Ulll I of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benovens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Oartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Gla sschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli DOOIl CHRISTIAAN KPAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 O e n t e n De nitgave Uwr Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG ea VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAQi De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Ituilenlandscli Uvmiclil Het nieuwe Itsliaansolie ministtrie ia ameiijfesteld Caïroli i prenident en neemt voor ïich de porlefouille B buitenlandsche inken terwgs Drprelia blauenlaii lsohe zaken en Magliani Siiaiioiéii i il beheereu Heden worden de Kninsehe Kamers geopend voor il met den wintertijd sul het de hccren aougeiiuam jgu dat dit te Parya geschiedt Men kan du lenens een belangrijk üiatorisch feit noemen een groote periode in de geBchiedéni van Frankrijk orill hiermee afgMloten Het treft gelukkig d ii de algemeene politieke toestand vrij bevredigend is De Frauflche Regeering heeft eeue rergissiug gemaakt eu wel eeue die te bitreureusttajriliger is daar tji gegronde rrdenen geeft aiui de blwleu dei trgenparty om er den dra ik mede te steken Zy benoemde in de vorige maand den beer Sent tot den niet onbelangrijkeu post van gouverneur van bet eiland Martinique Men ton meeiien te mogen veronderstellen dat zulk eene benoeming niet wordt gedaan dnu na ryp beraad en toch sclignt de Uegeering reeds thans in te zien dat zy onberaden te werk ging en dat de heer Gent volstrekt niet voor dien post berekend is Het Jovrnal OJiciel bevat dan ook tot verbazing van ieder die haar las de aankondiging dnt de benoeming au den heer Gent weer inge rokkrn is De heer 8l Valuer is o er zijn bizoek aan deu Duitschen Kanselier te Vorzin volkomen voldaan hij heeft ir de overtuiging erkrigen dnt Bis iinrck in wiiarheid nirts vuriger weii cht dan eene iuetnadhouding der vriendschap en wat meer is dat de Duilsche Kanselier daarin ook gelooft De gema tigdKepublikeiusche Kegeeriiigsvorm In Frankrijk komt Bismarck het metst genenscht voor en gaarne zal hij dan ook addillgton aan het bewind zien blijven Mocht deze echter vallen en in den laatsten tyd werd dit reeds zoo vaak verzekerd dat men er byna aan gaat gclooven dan zou eene benoeming van den heer Leon Say tegfuwoordi Minister financiën tot prcsidint van het kabinet daarom toch nog geen verkoding tusschen Duiiaohland en Frankrijk beLoeven te doen outstann Bismarck deelde den Frnnsclien gezant ook eenige punten mede uit het Duitsch Oostenryksch verdrag dat zooals hij verzekerde volstrekt iiiel legen Frankrijk gericht is Over een waarborg van het rustige bezit van beider grondgebied was noch door Oosteiiryk uoch door Duitsckland gesproken Natuurlyk lullen deze verklaringen in Frankrijk een gunstigeu indruk maken zij hadden dan ook blikbaar geen ander doel Aan de Köln Zeitunif meldt men uit Berlgn dat de Bondsraad in de beide eerstvolgende maanden de handen vol werk zal hebben De Rijksregeering heeft het plan opgevat om den Kijksdag zoo spoedig doeiilyk bijeen te roepen en wel in liet begin van Februari e k Tevens wensoht de Hegecring aan de zaken zoodauigen loop te geven dat de zitting tegen het Paaschfeest zal gesloten kunnen worden De beraadslagingen in den Hijksdag zullen derhalve zoo mogelijk daarnaar geregeld bchooren te worden aut het Paaschfeest valt zeer vroegtijdig in nl reeds op 28 Maart j Volgens een raededeeling der HaiUmal ZeUung zal hieraan nog een voordrasht toegevoegd moeten worden strekkende lot verlenging van den duur der socialistenwet Deze wet is van kracht tot 31 Maart van hst volgende jaar Van goed onderrichte zijde verneemt het blad dat de Jlijksregeering in geen geval dit wapen uit hare hand zal leggen dewyl zij verkUart dal sy de soeialistische propaganda by geen mogelijkheid op audare wyze met gclgken klem kan bestryden als met deze wel in de hand Niiar men weet zullen in dat kort bestek moeten behandeld en afgedaan worden de rgksbegrooting liet voorstel tot Verlenging v n den duur der zittingsperiode en de daarmede in verband staande tweejarige begrooting de beursbelasting het spoorwegtarief de b lasting op de brouweryen eu vermoedelijk rog andere ontwerpen van minderen omvang Hoe dat alles in den loop van dit tijdperk tol stand gebmcht ui kaantn wIhii kan loeu sieb niet gemakkelijk voorstellen aldus beoordeelt de Köln Z eititHg deze quaestie Zeer verontrustend yu de berichten omtrent den toestand tengevolge van den mislukten oogst en de armoede in Oostelijk Pruisen geschapen In Opper Silezië verzoekt de Germania dreigt niets minder dan hongersnood een vrceslijk woord dat men meeneu zon dat in de Middeleeuwen thuis behoort doch in een arm achterlijk land mei slechle middelen van gemeenschap als waarvan hier sprake is nog wel eens in onzen lyd kon herleven In den kreis Lublinitz zijn 17 gemeenten die niet langer dan tot Kerstmis voldoende van levensmiddelen voorzien zijn en waarin een groot gedeelte der bevolking nu reeds dagelijks gedeeltelyk gevoed moet worden lo den kreis Ratibor is het evenzoo Daar loopen mannen vrouwen en kinderen van het platteland bij scharen in de steden rond om brood te bedelen Volgens den berichtgever die naar officieele opgaven schnjft zijn de oorzaken der ellende behalve de mislukking van het koren en nardappelgcwas en het gebrek aan wrrk ook te zoeken in de hardheid der groote grondbezitters die de arme lieden niets op voorschot willen geven en hun zdfs de vrij belangrijke schade welke zij van het wild ondervinden niet verkiezen te vergolden De begroeting van Justitie werd eergisteren iu de Belgische Kamer aangenomen met groote meer derhtid na verwerping van de amendementen oier vermindering van de jaarwedden der geestelijken Dit laatste middel is te klein om te kunnen sl igen de Slaat dr iagt tot de kosten van d6n Eerediensi bij naar de overlevering of hij doet dat niet en laat de zorg voor de geestelijke behoeften over aan de burgers zelf Vermindering van traotemenlen is sleeds een onvoldoende maatregel die tot niets leidt dan tot wederzijdsche verbittering De anti clericule strijd in de Belgische Kamer dreigt naar de gemeenteraden te worden overgebracht wat zich uit de opgewondenheid der gemoederen gereedelijk laat verklaren In den Gemeenteraad van Brussel is namelijk voorgesteld een adres te richten aan de Kamer om den gezant by het Vaticaau terug te roepen Zulke stappen komen ons echter niet wenschelijk voor de hoofdstad is in de Kamer vertegenwoordigd door haar afgevaardigden en wanneer er op die terugroeping moet worden aangedrongen dan is dnt hun tank ADVERTBNTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND G01JD 27 November 1879 Het voor de tooneelvoorstelling van hedenavond aangekondigde stuk De sprookjes van de Koningin mn Nacarre kan ten gevojge van eene plotselinge ongesteldheid van mevrouw de V ies die daarin de hoofdrol vervult NIET worden opgevoerd In de plaats daarvan wordt nu gegeven VaouwENStomentïn blyïpel iu 4 bedrijven uit het Hoogdu t ch van Oscir 31umeulhal en Carl Hartmann Plón Van hen die iu dit stuk optreden noemen wy Mevr Stuelz mej Toiiia Poolman A S iblairolles van Biene en Chr Poolman beneveus de heeren Morin Jac de Boer Tourniaire de Jong en F Bouwmeeettr Door het Hoofdbeatttur der vereenigiug FoUionderw ijs is een adres ingezonden bij de Tweede Kamer verzoekende het daarheen te leiden dat de schoolnet van 1878 althans J Juli 1880 in werking trede Dinsdagavond had eene vergadering plaats van het Departement Gouda van de Maatsoh ippij tot Nut van t Algemeen Daarin werd een voordracht gehouden door den heer Wm Olto van Amsterdam die zijne indertijd bekroonde novelle voordroeg getiteld Gbebt De hoofdpersoon van dit verhaal is eene vrouw uit het volk die door haar ma i zeer bemind maar ten gevolge van bijzondere omstandigheden verdacht wordt van ongeoorloofde verstandhouding met een buurman Wouter die in het begin der novelle zgne vrouw door deu dood verliest Oiitwi keliug en ontknooping van dit verbaal verdienen een woord van lof Na de paize werd nog door den heer Oltè ceft humoristisch verhaaltje voorgedragen De vergadering werd slechts door een klein pnbliefc bijgewoond In de zitting der Roiterdamsche Arr Rechtbanfc van Dinsdag stond o a terecht C W F H oud 15 j garenspinner Ie Gooda bekl van diefstal van twee kuikens Ëisch 11 dagen gev Cell Staten Generaal Tweede Kamek Zittingen van 25 eu 26 Nov 1879 In de zitting van Dinsdag is het begrootiilgs debat voortgezet De heer Hrydeiiryck weel den toestand van ha ongenblik aan de machteloosheid der liberalen en betoogde dat de rechterzijde eenstemmig is iu den strijd voor het recht voor allen De heer Barge achtte grondwetsherziening niet noudig De heer Gratama drong aan op censusverlagiiig en bespoediging van de invoering der onderwijswet De hh MirandoUc en Mees wilden de daden der regeering afwachten De heer Kool bestreed de militaire politiek der regeering De heer van Wiisseuaer van Catwyok wil cnsusverlaging binnen de grenzen der grondwet De heer Lohman bestreed de afsteniniiiig Ier begrooting om redenen daarbuiten Bijna alle sprekers bestreileu de rede van den heer van Houten In de zitting van gisteren zijn de algemrene beraadsl igingen oier de st i itsbegrüoling voortgezet Nagenoeg al de sprekers namen een afivaclilende houding aan al bestond er veel verschil over de vraag of hel optreden van dit kabinet gereohtvnar