Goudsche Courant, vrijdag 28 november 1879

ti f ® Nadat aldaar de voordeur en alle vensters in stukken waren gehakt begreep de eigenaar dat hg tegen dien razenden troep niet bestand zou zijn en luaakle zich met de zijnen uit de voeteu Daarop drong het lieve gezelschap naar binnen alwaar alle Ivalen flcsscheu kruiken en glazen verbrijzeld alle dranken uitgegoten eu ten alotte bet buffet bcneveuL alle meubelen vernield werden Vervolgen trokken de dolle furiën naar het alon O Connor Aldaar stond de eigenaar aan de deur Op de vraag wat zij verlangden luidde het antwoord dat alle I sterke dranken dadelgk moesten worden uitgeleverd daar anders de beele boel kort en klein zou worden geslagen O Connor weigerde aau dien eiifch te voldoen iuzoover dat hij zgn voorraad wel naar het stadsdepot wilde laten brengen maar niet aan de wat al Ie wakkere dames present wilde geven Hierin namen zg echter genoegen Maar toen bij uu slechts twee vaten whiskey op een wagen liet laden onder verze kering dat dit zijn geheele voorraad was verklaarden de vrouwen lieh niet te zullen laten foppen drongen het bnis binnen en richtten ook daar een geduchte vernieling aan I aarop brachten tij een bezoek aan eeu logementhouder en aau een b ikker die een soort van bierhuis l er op na hield Bg beiden deelen zg eanvoudig aanzegging dal wanneer niet binnen 24 uren al hunne dranken I uit ele stad waren weggezonden hun hetzelfde lot I als dcu beiden salonhonders boven t hoofd hing Ër is uu wel een bevel tot inbechtenisi emingl tegen I de vrouwen uitgevaardigd maar gelgk de b richtgever zegt heerschte er in de stad zulk eene af itatie dat bij de afzeuding van zijn brief nog niemand kou vooruitzien wat er wellicht nog zou gebeuren De Berlgusche Vereeniging tot onderlinge bescherming tegen oneerlgkheid eu diefstal iu dienst beeft in de vorige week bare algemeene vergadering gehouelen waarin ouder anderen het volgende i werd medegedeeld De Vereeniging opgericht in Juli dea vprigenjasrs telt than 600 leden uit allerlei bedrgf ZgbAehikl over een bureau met een aantal beaknbtenvoor onderzoek Tot nu toe zgn er ruim 20p personen overtuigd van oneerlgkheid of diefstal Daaronder waren 40 huisbedienden 27 kantoorbedidnden 11 peraouen van naam enz terwgl er nog 24 stonden aangeteekend ala hoogat verdacht V iii 24 ondergeschikten die eenigen tgd onder geheim toeziulit hadden geslaan met bet gevolg dat unneschuilt duidelijk was gebleken hebbeu de meestenzich uit de voeten gemaakt Tan de gestolen geldenen goederen hebbe i de eigenaars ongeveer lfi 000 mark terug ontvangen Verrassend was de uilkomstomtrent de invoering vau spaarbe ekje8 Ier belo niug van trouwe plichtsvervulliug Bg ééiie firma befdroeg hel daarop ingeschrevene reeds over de 8000 lark De Vereeniging beeft nu een iuformatie burenu opgericht ten dienste van peraonen ook buiten Ihareu kring I Onder de tnndmiddelen welke zgn gebleklen te allen tgde proefhoudend te zgu neemt io i et bet AnaHerix MoHdwaler van den heer dr J G POPP K K Hoftandarl te Weeuen stad Bijgnergasse n 2 de eerste plaat in Dit Analherialimdmater heeft reed ederl ruim 30 jaren ijjii roem staande gehouden en iu duilende flacon naaf alle oorden der wereld verzonden werd bet dooi vele geneeaheereu bij alle tand en moudongestcldbeden aanbevolen Zeer aanbevelenswaardig i ook dr J G POPP a Plahtaardtg Tandpoeder dat bij een dagelgksch gebiuik tot reiniging eu onderbond der tanden den meeat nuttigen dienst verkent Heit AnatkeriaTandpatta in glazen doosjea ilal geene voor de gezouelbeid sch idelijke bestandeleelen bevat ia een der beste van alle bestaande mieldeleii tot reiniging der tanden Dr POPP a Aromatiache faiidpatla in pakjes van 40 cl is het gocdkaopste van alle bekende middelen tot ondcrhouiiing der gezondheid van mond en tanden Holle en bedorteu landen kan men het best met dr POPP a fandFlombetrtel zelf aanvullen waardoor hel bederf beperkt eu het loslaleu der beendereu masso voorkbraeu wordt Mft een gerust geweten kunnen wg daarom iedereen die zich in bet beait van een gezonden mond eu gezonde tanden wil verheUgeu aanraden zich von de AnaHeriii Preparait vali dr J G POPP K K Hoftandarl te Weeuen stad Bogiiergasse li 2 te bedienen Dr POPP ro mtttiichgeneetkmdige Kruidemeep i de be te tpileten getondheid zeep om aan de huid de noQdige elaaticiteit te geven zij doet bg regelmatig gebruik spoedig het ontbreken van f ischheid aan de huid verdwgnen en bezorgt haar een gezonde tint Vau al deze gezochte fabrikanten van dr PpPP bevinden zich depSts in alle apotheken parfumerie drogergenen galanteriewinkela doch wordt bet koopend publiek er bijzonder opmerkszaam op gemaakt dat alleen die artikelen als echt zijji te beschouwen dio voorzien zgu van den naam i G Junge de dipd was De heer de Ciscmbroot had een conserïiilicf liibii et Mnvacht De Bji gtsius achtte het voorslil iii d n hier K ipppyne tot groulvvelshtr ifnin oiivüüib rtid en onovciwojfen en verklaarde dat K kutiini getnszins zich met de ptvitücrntie had verboiidtn De heer Idserda vroe pertinente vci klaringen onUrent de uivoerinfc der schoolwet T e hh Uuli rjen B ir ffsiua pleiUeu voor grondwi Isher lieiiing De hh Brouwers Anioldts en de betreurden de houding van hot kabinet onderwijstaak Htden voorlztlting indien nomen Uit het regeerings antwoord naar aanleidiig van de vealiiigbegrooting blykt dat de tegenwoordige minister van oorlog bij zijn optreden gevestigde deukbetlden had omtrent alles wat ook het vestingslelstl betreft Niettemin zou hij naar zijne n ceniiig op onverantwoordelijke uijze gehandeld hebbeu hij dadelijk na zijii optrtden eene beslissing g hail ten aauiieii v iu quaestieii brtrett ende hit vestingstelsel als die betrekkelijk de l evestigiiig van Amsterdam en den aanleg der sperforten zonder r iadpleging der voorhanden rapporten en het hjoreu va i des kuudigeu omtrent zijne plannen De minister weiischt le onlangs van de coïnmissieu ingekomen rapporten met aandacht te bestudeerea ten einde met volle kennis van zaken eeue beslissing te kuiineii nemen Onder deze omstandigheden acht de minister inedcdeding der rapporten van weinig nut Een algemeen plan van uitvoering der vesliugwet met lene globale raming van kosten kan hij vooralsnog niet verstrekken Hij voldoet aan het n het voorloopig verslag uitgedrukte verlangen om de toelichtingen tot de begrooting voor 1880 vollediger te maken door overleirging van nadere stukken met De minister acht de begrooting voor 1880 te hoog eu zou die ongaarne binnen engere grenzen teruggibracbt zien Jbr mr II C van der Wijck oud Iid in den Eaad van Ncderlaudsch Indie heeft aan de T veede Kamer aangeboden eene proeve eeiicr voorlocfpige grondwet herziening die hij in de gunstige overweging der Kamer aanbeveelt onder mededeeling dat xoo die herziening om redenen die niet te zijner beoordLeli i staan ontijdig mocht worden geacht bij het denkbeeld van een Grondwetsherzieningsbond koestert waarvan na verkregen goedkeuring en machtiging van Z M den Koning het eerevoorzitter schap Z K H den Prins van Oranje zou kuuueu worden aangeboden Het Vlr Dagbl meldt dat de heer Baslert de benoeming tot lid der Tweede Kamer heeft aangenomen Uil Amsterdam schrijft men dat d A Kuyp èr gevaarlijk ziek ligt lu ei n Z iltrdag Ie Utrecht gehouden vergadering bijteiigekomen op initiatief van den heer J W H Gertacb aldaar is ia btgineel besloten tot het oprichten van een maatsch ippij die zich het beplanten vair bermen van spoorwegen publieke rijwegen enz met vruchtbooraen ten doel stelt Op de voordracht voor hoofdonderwijzer aan de openbare sphool te Zwammerdam staan de heeren H Sohnitzler Ie Wassenaar E G Drenlh te middelburg ï Diederik te Rotterdam J Gediking te Weesp G Veenman te Burg op Teiel en W van Bossen te Schiedam Ter beuze te Kotterdam is hit telegraphisch bericht ontvangen dat bij den Provincialen Landdag Ie Brcslau een voorstel is ingekomen houdende ▼ erbod van uitvoer vau aardappelen Dit verbod is een gevolg van de overatrooiningen in Silezie waardoor onder de landbou ers aldaar niet alleen gebrek aan tiidippelen voor de voeding maar zelfs aan pootaa dapptleii is De nadere toelichting van het eerste telegram aangaande bet overlijden van Koolemans Beynen maakt het verlies van den jongen officier nog smartelyker De bewoordingen ijii niet duidelijk genoeg om met zekerheid te knnijin zeggen hoe het ongeluk geschied is doch naar hel scliijnt Is het klimaat Tan Indie noodlottig geneest voor zgne hersens die door al wat hg in drie jaar heeft gedaan eu doorgestaan overspannen waren Nadat zijn schip Laboean verlaten had vanwaar hij zulke opgewekte en vrolgke brieven aan zijne vrienden schreef schijnt hg zwaar ziek te zijn geworden Reeds vro iger in Atjeh had hg Indische koorts gehad welke toen ontsteking der hersens veroorzaakte waarschijnlijk is het die ziekte elke hem weder heeft overvallen en heeft hij in de opwinding welke een gewoon verschijnsel is bij hersenlijdei zich zelf het ongeluk toegebracht waarvaa in het eerste bericht sprake is Volgeus te Zwolle ontvangen bcti 1hfn hebben de van Amsterdam komende schippers geen zee durveA kiozeii egens het ijs en hebbeu zij bij Muiden het anker laten vallen De Jrnh C t prijst het antwoord der Eegeeriug int zake van de quatstic der grondwetsherziening om de duidelijkheid geen vage beloften het Ministerie loont niet onder de partijen te willen staan Van deze Itcgeeriiig zegt hu blad heeft men geen voorstellen tot partiecle groudwetsherzieuing te wachten wel voorbereiding van t onderzoek Zij wil geen he ziening der Grondwet dan na grondig en degelijk onderzoek Dat wil ook de riii Cl Een broksgewijze herzieuing der Grondwet is een parodie Men zegt wel dat men een geheel andere herziening dan in 1848 verlangt eeu herziening niet van de beginselen maar van eenige bepalingen in strijd met de beginselen van IS iS Volkomen juist maar men is het over de te herziene bepaiitigeu nog niet eens Zal die eeusgciindheid vanzelf komen bij een eventueel voorstel Maar bij t doen vau zulk een voorstel is de eensgezindheid reeds noodig zos draait men in eeu cirkel rond Zal een herziening alleen van artikelen inogelgk zijuP Men zal vanzelf tot wijziging van hoofdstukken komen en om bv art 194 niet te doen wijzigen moeteu de liberalen t tegenover de kerkelijk polilieke partgen onderling geheel geheel eens zijn In de vorige week zijn verscheiden roofmeeuweu Lealrii paralitica eu L calorrUac ei geschoten aan de Duitsche kusten van den Noordzee en langs den Dollart Die vogels komen uit dt Noordelijke IJszee eu uit Groenland en de Faroe eilandeii zijn verrooedelgk uil hunue gewone verblijfplaatsen verdreven door eeu vroeg ingevallen strenge koude en met de noordelijke luchtstroomingeii naar de genoemde kusten gekomen iets wat anders zeldzaam plaats heeft De landbouwer r d Molen schrijft uit Den Horn aan de Jf On CL In den verloopeu winter werd onze haardasdh geregeld achter iii iru tuin gebracht omdat de grond daar minder bekwaam was dan op andere plaatsen Van t voorjaar werd de asoh er ondergespit waarna er aardappelen kruiper erden gepoot Toen ze gerooid werden w ireii de aardappeie daar hoegenaamd niet ziek en op andere plaatsen in onzeu tuin wtl t Schijnt dus dal haardasch de iiardappelziekle gedeeltelijk verhindert Zouden er ook anderen zyii die dergelijke ouderfinding o pgedaan h tftien f Duitsche bladen hoofdzakelijk provinciale beweren in den laatsten lijd dat Bismarck met het plan omgaat het geheele assuraiilicwezen tot staatszaak te maken Hij zou den bekenden kathedcr sooialisl dr Adolph V agner die op een der Eiaenacher congressen 32 theses heeft verdedigd over uitbreiding der staatsliemoeiiug in zake maatschappijeii aandeelen naar Varzin ontboden hebben om hem over dize zaak te raadplegen De Nordd heeft echter op besliste Wijze tegengesproken dat prof Wagncr door Bismarck zou zijn ontboden Inlusschen wordt niet tegengesproken dat hervormingen in het nssurautiewezeu ontworpen woi en Djch het orgaan van den Rijkskauselier velxekert dat de hervormingen op twee punten zullen neerkomen het instellen van eéu rijksbureau dal strenge controle over de verzekeringsmaatschappijen zal houden en het oprichten i on staatswege van maatschappijen van levensverzekering wier werkkring zich hoofdzakelijk over dn arbeidende klassen zal uitstrekken Herhaaldelijk is reed van zoovele zijden gewezen op het gevaar dat het dragen der wapenen door militairen builen dienst oplevert Heel wal wonden en verminkingen zgn er reed aan het gebruik of liever aan het misbruik dier wapenen te wijten l cl dragen van wapen buiten dienst is een zaak daarop door de militairen groote prijs wordt gesteld ii gt de minister van oorlog Wij geloovcn dit gkarne maar burgers en politie stellen er grooleii prijs op dat die wapens worden gebruikt voor het doel waartoe zij den soldaten zijn toevertrouwd Menige twist en gevecht in kroeg of op straat zou voorkomen worden als de soldaten bij hun feestelyke uitgangen ongewapend waren De Pacific Steam Navigatwn Company ia begonnen de salons aan boord an haar booten van electrisoh lich te voorzien Aanvankelijk voldoet deze verlichting uitstekend terwijl zij slechts de helft kost vi n vroegere veel zwakkere verlichting met kaarsen De verlichting ii aangebracht door de Briiach ElecIrjo Light Company de verdeeling van het licht schgnt zeer goed geslaagd te zijn Ook is het licht door geschikte reflectoren voor de oogen aangenaam gefaüVi De bonte schitierende kleuren yan het paarlemoer worden op papier overgebracht en niet op het ifliidde papier alleen maar op velerhande andere voorwerpen Men laat daartoe yasl liefst glanzend papier drijven op eene oplossing van een zilver lood ot bismutlizout totdat het blad vlak op het vocht ligt Dan neemt men het voorzichtig op en laat het drogen Zulk bereid papier hangt men vervolgens in een kast vraariu de lucht met zwavelwaterslofgas bezwangerd is Het verwijlt daar tot de oppervlakte melaalglanzend eu zwsrt gewbrden is Giet men voorts op zulk papier met aether en alcohol verdund coUodium en wacht men tot dit droog gewordeu is dan ziet men de prachtigste tinten van het paarlemoer als door eeu tooverslag te voorscbgn komeu Meu verzekert dat de president van politie te Berlijn de vraag in overweging heeft genomen behoort het bestaan van zoogen mmde getemde wilde diefen niet te worden verboilen In een particuliere menagerie heeft zekere diercnteramer Rice geheeteu eeu tijger kunsten doen verrichten Bij die gelegenheid heeft het dier alle vroeger betoonde gehoorzaamheid opzeggende den heer ilice in den arm gebeten eu hem d tarenboven met de klauwen enkole lichte verwondingen toegebMcht Hoewel geen el deel de llch iains was getroffen aohrgft mee dit qe aan het gift hetwelk uit den muil van het woedende dier inden wond was gedrongen Dcwgl het blgkt dat belrekkelijkerwija zelf geringe verwondingen too liadeelige gevolgeu hebben acht men het noodig efnsiig de vraag in overweging te nemen of dergelglte verlooniiigeu niet beheoreu te worden verboden Op verschillende pli itaen in den Print Alexanderpolder Ie Kralingen is de wiulerrofige rteda flink boven den grond eu staat zeer goed te veWe Valt er niet te veel regen dan verwacht de landbonwer van dit gewas een voordeeliger oogst dan in het ttfgeloopen jaar toen deze zeer schnial was Ook de winteriarwe is reeds aan de aarde toevertrouwd Het vee is goed gezond in geen jaren ia het rundvee zoo bevrijd gebleven van de besmettelijke longziekte als dit jaar Telegraphisch wordt gemeld dat in het Zwilsersche kanton Ticino een geweldige sneeuwval plaats heeft gehad Post telegraaf en ttooinbootverkeer zijn gi Stooril duizende bjomen en wgnatokktn vernield lu het Gailmendal worden vijf menschen door eene lawine overvallen ilrie hunner lieten bg dat o iheil het leven de beiile andere werden gered Vanwege ilc afilceliug Amersfoort der vereeniging Folkümiderfeijn zulten met toestemmiitg van Burg en Weth op 1 J in 1830 aan de beide opcujbare armenscholen schoolspaarbankeu worden iu werking gebracht Onder de uitspr iken der arronditsimentt rechtbank te Kotterdam van Dinsdag komt eene merkwaardige vrgspraak voor O V il B te Schiebroek stond terecht wegen het oprichten van een slaohlerg zonder vergunning van Burgemeeater en Wethouders Op de tilling legde hg echter eeu extract uit het verhandelde in ele vergadering van het gemeentebestuur over afgegeven door ilen gemeenle seoretari waarbij hem de vergunning verteend werd De zaak werd uitgesteld en de oproeping van den burgemeester van Schiebroek gela t uit wien verklaring toen bleek dat het bovengenoemd extract was nfgegevi ii zoiiilcr ilat de nomlen zelve wiutruit van ilie verguunii g zou blijken te vinden waren Tusscheu ZillBommel eu Waardenburg zijn een 7 2jarig laiiilbouwer en een 17jarig jongmensch die met een goede som geld van de Oorincheinsche paardenmarkt terugkeerden door drie reizende Ira tmuzikanten aangevallen deerlgk mishaueleld eu vjan geld en kostbaarheeleu beroofd In de worsteljng heeft echter eeu der muzikanten van den 17 jarige mei een tabaksdoos zulk eeu stomp gekregen dat hij neerviel Ook de twee aaugeranden hadden zware verwondingen bekomen later werden de drie personen op den weg gevonden De eene nanranifer werd terstond in hechtenisgenomen en de beide ondei en was men spoedig meester Voor bet behoud van het leven van den ouilen landbouwer vreest men Aan een particulier schrgven i het volgende ontleend Dr Salomons voor eenige jaren oogarts aan rgk gesticht Veenhuizen in Drente heeft zich later iXf geneesheer gevestigd te Pnramoribo W Indie Defortuin was hem daar ten aanzien zgner praktgkifeer gunstig hij werd zeer op prga gesteld zoodat hij voor weinige maanden weril bevorderd tot inspep leur van den geneeskundigen dienst aldaar Kott veJór die benoeming had hij een gouddelving onder nomen op vrij groote schaal en met dien gunstigenuitslag dat hij in 4 maanden tgds 49 kilo gondhad gevonden C D Ben zonderlinge tolegraphische verminking moet het genoemd worden die dezer dagen door de Timea aan het licht kwam Het blad ontving van een correspondent in Berlgu bericht dat de dief die onlang 10 Odessa munten en peuningen uit de verzameling van het Geschiedkundig Genootschap aldaar wegnam tot levenslange dwangarbeid in de mijnen van Siberië veroordeeld werd Dit laatste ia zegt het blad eene vergissing van de telegraaf de correspondent einde dat de beschuldigde vrijgesproken werd Hoe ongelooflijk die bewering ook luiden mag toch is zij niet oumogelgk Wanneer men de lange artikelen leest die het blad geheel per telegraaf ontvangt komt men terstond op het vermoeilen dat de Timea door hare correspondenten gebruik laat maken van een zoogenaamde Code die o a ook bg groote handelskantoren algemeen iu gebruik is en waarbij vaak voor geheele zisnen slechts één enkel overeengekompn woord wordt geseind De geringste verminking van zulk een woord kau natuurlijk onmiddellgk een ander doen ontstaan dat volgens de gemaakte afspraak juist h t tegenovergestelde beduidt van hetgeen de correspondent heefi bedoeld Door de wVereeniging voor Geschiedenis en Kunst te Rotterdam is de volgende prgsvraag uilgeschreven voor beelelhouwer kunstdraaiers schrijnwerkers enz te beantwoorden vóejr of uiterlgk op l Maart 1S80 De Verccuiging wcntcbt op het gebieel van Knnstnijverheid als prgsvraag uit te schrijven het vervaardigen van eeu voorzittershamer ten gebruike bij het houden van vergaderingen op ele volgende vourwnarileu de inzenders zgn in de keuze van materiaal en stijl geheel vrij het in Ie leveren voorwerp moet door den inzender zelf vervaardigel zijn hetgeen uit een daaibg gevoegde verzegelde verklaring onderteekexd en voorzien van het adres van den vervaardiger uitdrukkelgk moet blgken als premie voor den best gekeurden bamer wordt 25 uitgekeerd de hamer waaraan de premis is toegekend blgft daarentegen eigendom der Verceniging De inzending moet vrachtvrij geschieilen veJiJr of uiterlijk op 1 Maar 1880 aau de Vereeuiging voor geschiedenis en Kunsl in haar Museum boven de Beurs te Rotterdam De niet bekroonele voorwerpen zullen zoodra mogelgk franco aan de inzender worden teruggezonden Het korps schaatsenrijders dat deel vau het Noorweegsche leger uitmaakt is onlangs hervormd eu beslaat nu uit 5 compagnieën ieder 11 0 maii terk en kan iu tijd van oorlog nog versterkt worden door 270 schaalscnrijilcrs behoorcnde tol de reaerve of Landwelir De mansciiap van dit korps met buksen gewapend manoeuvreert op het ij over de soeeuwveldeu der bergen met gelijke snelheid als de best geoefende cavalerie De schaalse i die zg bezigt lijn verwonderlijk wel ge chikt om te gaan o er ruw en gebroken g of bevroren neeuw zij zijn 6 Ëng duim breed en tusschen negen en tien duim lang Tegen een berghelling gaan de mannen in tig zag op al een schip dal tegen den wind laveert Al een staaltje van den spoed waarmei zij kunnen voortkomen wordt gemeld d U in den vorigen winter een boodschapper afgezonden van Ilaeraas Ie 3 uur s morgen te Dronlheini te 9 avond van denzelfden dag oanknain en gevolgelijk een afstand van 120 Eng mijlen ruim 40 uren had afgelegd in 18 s uur Er moet echter dit bij gezegd worden dal Roeraa zoowat 2000 voet honger ligt dan Dronthcim en de koers van den rijder dus uicl op maar afwaarls liep ilaarcnicgen toch weer dat de weg ging over zeer ruwe en gebroken sueeuwvelden wat groote voorzichtigheid en behoedzaam rgden noodzakelijk maaklp Het opperhoofil der oproerige Ütah Indianen Colorow is onlangs door zijn tam afgezet en wel op deze wgze Over t een of ander vertoornd verscheeu Colorpw op t kantoor van den Jandsgouvcriieur Irok een revolver en sprak Mr Cook leugenaar I De gouverneur die zat te schrgven keek niet op Mr Cook lcugennar riep weer de Indiaan Geen antwoord Nog een onbeantwoorde uilroep en de wilde door zulk een koelbloedigheid geheel verbluft liet zgn wopen zakken Plotseling ipriiigt de gouverneur op slaat den Indiaon t wapen uit de baud grijpt hem by de kraag en werpt hem de trappen af op straat waar de ontevreden Utahs waohlten Dat is geen nian riep de geslepen gouverneur hun toe om dappere lieden aan te voeren Colorow i een oude vrouw zoekt een beier opperhoofd Daarna ging mr Cook naar binnen Reed den volgenden dog zett en de Utah Colorow of Vijftien vrouwen te Frederioklown iu den staat Ohio hebben een geducht spektakel aangericht Volgen eeue correspondentie uit Oincinnalie van B dezer zijn zg s morgens in de vroeg e met bijlen gewapend tegen de dranksnlons opgerukt De eers e woarop zij het gemunt hadden was bet salon Kelley POPP K K Hoftar dnrts te Weenen L Bognergasse n 2 eu van bet gedeponeerde feibrieksinerk KantoH erecttt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 26 November 1879 Kaulourcohter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Minislerte Mr W C A SCHOLTEN te Uolterdam VEROORDEELD J Z arbeider wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 3 of gevangenisstraf van 1 dag wegens rijden op het voetpad beneden den Schielandschen Hoogen Zeedijk binnen de gemeente Moordreebt met eeu wagen beapauneu met een paard J S L C koopman wonende te Gouda tot twee boeten van ƒ 3 of gev van 2 dagen voor iedere boete wegens in de Lange Groeueudaal te Gouda rgden met eeu kar bespannen met twee houden die uiet voorzien waren van muilkorven C de W koopman wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens op df straat achter de Stadswaag te Gouda geheel zouder toezicht laten staan van zgu met eeu houd bespasnen kar A K koopman wonende te Zevenhuizen tot rena boete van f 3 of gev an 1 dog wegens op de Gouwe te Gouda geheel louder toezicht laten staan van zij n met een hond bespannen kar C de R landbouwer wonende te Reeuwijk tot eene boete vau ƒ 3 of gev van 1 dag wegeup in de Spoorwegstraat te Gouda rijden harder don in matigen draf met zgn wagen bespannen met eea paard P H boerenknecht wonende te Reeuwgk i eeue boete van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens te Gouda rijden harder dan in matigen draf met zijn wagen bespannen met een paard W V landbouwer wonende te Moordrecht tot eene boete van 1 of gev rau 1 dag wegens op de Markt te Gouda rgden met zijn met een paard bespannen wagen waarachter een andere wagen was vastgemaakt P W landbouwer wonende te Moordreebt toé eene boete van ƒ 1 of gev von 1 dag wegent o de Markt te Gouda rijden met zijn met een paard bespannen wagen waarachter een audere wagen was vastgemaakt 1ïXr ktberichteh Gouda 27 Nov 187 Bg kleinen omzet was de atemming flauw Poldertarwe puike 12 25 a 12 75 Mindert n al 2 s Rogge puike ƒ 7 50 a 8 21 Mindere ƒ 7 00 i f 7 40 Voer ƒ 6 25 a 6 75 Gerst puike ƒ 7 26 4 ƒ 8 Mindere ƒ 6 i ƒ 7 Haver zware 4 25 a ƒ 5 Ligle ƒ 3 25 a ƒ 4 De veemarkt met gewone aanvoer de handel iu alle soorten vlug vette varkens van 22 a 25 cents per half kilo varkens geschikt voor Londen vau 18 a 22 cents magere varkena eu biggen alsmede schapen zeer levendigeu handel Aangevoerd 37 partgeu koos prijzen van f SS r fi Goeboter ƒ 1 45 a ƒ 1 60 Weiboler ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgsrlijke Stand Oouda GF HORëN 23 Nov KUartje oaderi I Cal en R Cata i Maria TruveoDe ouelers B Meeweze e n E Happel C eirne lii fraiiciicnB Henrinna ouilers F H tVilelcDburg eu L Pekel 25 Witkio Niceilaaa oueleri W de Rugtefen W Vtes Nicolaia Petrus ouders F Scholle en J Spruit 0 KK1 EDEN 21 No C den lloer 82 j C W M Siiulfrie 6 w 25 11 A HcriBtu deu Groot 9 en W Nieuw etd 4 na H Brcuimcrt 8 m 26 W vaa dar Oroef 8 d GEHtJ D 26 Nov C Serenlioven en A Verbeij C I aiijïcraar en M Roeleman A Weck en M i vaa leeuwen b Uloklund en G ran Maren Burgerlijke Stond van onderstaande gemeenten vaa 20 tol 27 Nov 1879 lOoordreoht 1 GRBOREN Johanna Maria ouders T C Post en M BoélauJ Aetrinuns Klaas ouders C Tulnenburg en W de Joo OVEUIBQEN G Rielveld 61 j Gouderak GEBOREN Maria ouders A de Vrieis en M de Itrnijn GEHUWÜe A Ulaolien en A A Koolmees eed W VrgIsndt Stolwijk GËBORE N Jannigje ouders I v Schendeien ea A Veroiast Haastrecht GEBOREN Willem ouders A de Graaf en A van der Wal GEHUWD G Bakker en J Oosterwijk Reeuwijk GEBOREN Sygje ouders M de Jonj en G sn Vliet lome les Hubirlus ouders C H kuipéree en H C Michnieisliiiijat H Jobaneies ouders A de Jong eu J van Meurs Adrisna llenilneka Ca olius ouders l G Tcekens en Biiijs Hendrik ouders II Sloulhsrl en A sn Es Pleur ouders C vau der Starre en A K van Tnet