Goudsche Courant, vrijdag 28 november 1879

r Zondas 30 Xovembcr 1879 GOUD naast Hotel de ZALM N 2381 GOUDA WEGENS LIKWIDATIB 97 COTJRAWT r Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken NAIE DITVEREOOP a Contant Van af DONDERDAG 20 NOVEMBER worden alle voorhanden goederen lERBEi EI P FABRIERSPRIJZE als Gouden erf Zilveren OORBELLEN RINGEN FLACON KETTINGEN ET en THEELEPELS KNIPJES en BEUrI f J ï ïTUREN BROCHES MEDALJONS MAN R NKnïïï INKTKOKERS ROOKSTELLEN siÈl KüJN KOKERS enz enz alles uitnemend geschikt voor TOMBOLA zonder nieten a EE GULDEN het Lot J m P TWINTIG GULDEN wordt VIJF PROCÜiNr korting toegestaan OVERLEDEN D Stcchonncr 51 j GEH U tt D C van der H olf en M Ooslerom Waddinxveen GEBOREN JiiIiium Hargaretlia oudns K Houtmanen M Koolioeea OVERLEDEN H Boabergen 74 j Zevenhuizen GEBOREN Adriaoa oudert H vao Vuaren on J Burglooi Pieter onden B lau Zauten eu C Wiegman leendirt ondera J v d Rent en A Gorissen OVEltr EPEN J au Uelft 1 j A Gorisaen 7 i J VenleS j GEHUWD A in t Hont en C S do Jong ADVERTENTIËN V Getroi d ANTON WECK EN MARIA JOHANNA van LEEUWEN die tevens hunnen hartelpen dank betuigen Toor de vele bewijzen van belangstelling hg gelegenheid van hun huwelijk ondervonden Gouda 26 November 1879 V Tot onze diepe droefheid overleed heden na een veeljarig lijden in den ouderdom van 54 jaren onze waarde Vader e Behuwdvader de WelEdele Heer J B van den BERG in leven Geneeskundige enz te Ilazerswoude en te Wagtningen Uit aller naam J H VAN DEN BERG sGravenhage 24 Nov 1879 BOESKiMMËLS tegen Hoest en Verkottdheid bij W N Raaijma akers Havenl Beste Drooge AAEDAPPELEraOES voor ƒ 11 per LAD met een schip aan den Singel bij het steenkolenpakhuis vandeHeeren J PttiNCE Co en verder te bevragen bjj P VAN DEit ENDT op de Nieuw e Haven alhier Openbare Verkooping en te GOUDA op MAANDAG 1 DECEMBER 1879 in het h ótel DE Zalm aan de Markt aldaar Des voormiddaga ten elf ure Een WINKELHUIS PAKHUIS en ERF aan het Veerstal te Gouda wjjk B Nr 138 kadaster sectie D Nr 1787 JBn oo noodig ook Een WINKELHUIS met een VRIJEN OPGANG hebbend BOVENHUIS en ERF aan de Westhaven te Gouda wjjk B Nr 140 en 140a kadaster sectie D Nr 1786 E dea mlddaga ten twaalf ure Een HUIS PAKHUIS en ERF thans voor Zout iedertj gebruikt wordende in hetZwaansgat te Gouda wjjk O Nr 121 en 121akadaster sectie D Nr 662 en 665 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore vandeN otarissen FORTÜIJN DROOG LEEVER en KIST te Gouda Botevlettera SA TIZIJNENBROODJm Appelbollen Koning innebrood HBBRtSBANKET Pri iceaaebrood enz enz W N Raaijmaakers Haven Soclelcit Ö S GE OEGE Zaal KUNSTMIN te GOUDA Zondag 30 November 187Ö OP VBt ER VERLANGEN UI JTEkGEWONE VoOF STELLING met nieuw Programma in de hoogere CHINEESCHE en INDISCHE te geven door den beroemden Goochelaar van den nieuwen tijd OSCAR MEUNIEH ejlj in AsNHEM gedurende de Tentooflsteljing 14 dagen met groot succes heeft gewerkt Onder anderen a la Buatier de Kolta en de vliegende KANARIEVOGELS r e VLIEGE l EI10i en Buitengewone Werkzaamheden door de kracht der ELECTRICITBIT en verder optreden van den Heer OAIÏ LO IS UBBIT in zijne buitengewone Muziekale Voordrachten op 12 kleine MONBHABMONICA S Deze Voorstelling is met CONCERT verbonden Breeder omschreven bjj gedrukte Billetten en Programma s Prijzen der Plaatsen Voor HH Leden en hunne Dames 50 Cents Nlet Ledennh Cents Kinderen beneden 12 jaren betalenhalf geld Aanvang ten 7 ure preciea Plaatsen kunnen aan het lokaal besproken worden van des middags 12 4 ure tegen betaling van 10 cents eitr GOUBA Dwjt VAN A BWNKMAN S B van LEER M en zoekt eenegroote hoeveelheid JfBilf te koopen om DAGELIJKS naar ru eel te sturen Offertes fravco onder A B 4 Office de Publicité Bruuel Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte fttenfialkr Zgn zeer nuCtig in onK p dlieden der MAAG en werken heilzinni op de SI l fSVERrKHIX J Zij het BLÓHI en UITSLAG der HUID ziiziii ZACHT LAXERKNl e 8UJ VlAFDRlllV Sl Verzegelde donzen van 37 Cent eii dubbele iloozen zgn verkiijdhimr by de hh i Mblaastrdam J de Boer Jmalerdam M Cléban C drog heilige we I 133 Boêhop J A vim t Woudl Gouda h Solienk op ile Hoogstraat Uaatlraskt K Oo eriing J h F C Sn bUié Buitenhof Leyden J T Tcrbu gh H wrIem hoek B kker le R Moordrecht Ü H Vasi Oudeicaler Pr Vree Hotterdam v d Toorn k Beker JVeete Wngenstrant Sclwouhotm A Wn ff Utrecht Altfnn Kroon op het Steenw oter dea DolikiTstr II 372 If oelden J F Siieernian Zeteikhuizen A Prin Bodegrawn Vcrslo t Het depot de er echte Urhnnus Pillen snil zoovele jaren met roem bekend en in algemeen e bru k 18 door on te GoUda alleen en uit Sluitend geplaatst bg den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt lustnntelgk veriooht el atleot Ie willen zgn dat door ons bij niemand anders de Urbanns Pille bereid volgen het oude en cehie ttecept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in dt kitrbown opgegeven Steden en flaataen dan bij de hierhmengenoemde Défóthouder In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekenmg vuil de vervaardigers Wed Kkunen k Zoon Apothekers welke Handteekenii g zich ook bevindt op njt egel ak aarmede de Doosges verzegeld zijn wg verjoeken de gebruikers lmtatttel Jk daar wel op Ie lelten en raden hun aan wel toe te Zien bg wieli men de Doosje Pillen haalt Alleen di Doosjrs waarin een bi jet met onze llniidiefkening s zich aan te schaffen en zich te achteu voor het gebruik an de vele namaaksuls BU deze Courant behoort een Bijvoegrsel VUÏÏE SCHOÏÏW BÜKGEMEESTBtt en WE THOUDEBS der Gemeente Gouda doen Me weten dat het bij art 36 der Verordening op de Brandweer voorgeaefireven ondenoek in Woonhuizen en Gebouwen door Heeren Brandmeesters en Onder Brandmeesters zul warden gedaaa den 8 en 9u December aanslaande terwgl de uaschou zal plaats hebben den 32 en 23n December daaraanvolgende wordende de bewoners of gebruikers uiigenoodigd genoemde Ueereu daartoe in staat te alelleu Gouda den 28 November 1879 Burgemeester en Wethouders voorijoerad VAN BEUGEN IJZENDOORN De Sicretaria BROUWER Dc Itegrootingsdisciisstêii Maandag zyn deze discussiëu die waarschijnlijk van het hoogste belang op den verderen loop van zaken zullen zi n door den heer van Houten geopend niet een redevoering die een doorloopende acte van beschuldiging over de optipding van dit ministerie dat bljjkbaar geen grondwetsherziening wil bevatte üeen grondwetsherziening dus geen verbeterde defensie en vooral geen algemeen stemrecht dat ideaal van den spreker uit Groningen By de wet tot regeling van het lager onderwys streed hg voor de autonomie der Gemeentebesturen uu voor bet reeht van het volk achter de kiezers zon het eene zoowel als het andere niet van oen optimisme getuigen waarover men zich by den volksman moet verwonderen Dat de naam des konings door spreker in bet debat werd gebracht dat de kroon werd afgeschilderd als in verband staande met de plutocratie dat de democratie en bourgeoisie tegenover elkander werden gesteld zal zeker door weinigen goedgekeurd worden hoe boog spreker mocht opgeven van den aandrang van vele zyden geuit om het algemeen stemrecht in te voeren Omtrent den tweeden spreker kunnen wjj kort zijn Ue heer Bichon onze afgevaardigde toch heeft eenige tientallen van jaren te laat zijn gewichtige betrekking bekleed Hjj zou dit ministerie bestrijden omdat bet de liberale politiek van het vorige kabinet wil voortzetten daar die politiek nooit an ders dan rampen heeft veroorzaakt by heeft een afkeer van het liberalisme want bet verkondigt niets dan ongeloof en revolutie waardoor de menschheid tot godverloochening en nienscheiivergoding gebracht wordt de grnweljjke misdaden vermeerderen en de onveiligheid in stad en land neemt toe Het is te verwonderen dat de aard appelziekte nirt als een straffe üods di n t moest doen om het tafereel nog schriller te klenren Niet minder vnrig sprak de derive spreker de heer Keuchenius die uit tal van redevoeringen bewees dat de formeerder van het uiinistérie de heer van Ljjnden zijn beginselen vroeger zoo uitstekend verdedigd verzaakt had dat zjjn vroegere vrienden door heip verlaten waren een zaak die waarlijk zooveel woorden niet vorderde de minister toch had het zelf reeds openhartig verklaard het is van algemeene bekendheid waartoe dan zooveel welsprekendheid te verspillen Een menigte sprekers volgden elkaüder in de zitting van Dinsdag op Grondwetsherziening afgewisseld door tal van andere onderyverpen hield de aandacht bezig De heer Heijdenryck besprak de niinisterieele crisis vooraf verklarende diit hij geen enkel der geheime stuk ken gelezen had nieuws w rd das ook nietmedegedeeld Den heer van Honten huldigdespreker als het enfant terrible van zijn partjü zyn rede had op hem een hoogst onaangenam nen treurigen indruk gemaakt vooral omdat bijde vrees koestert dat die rede misschien eendeel vaa het program der toekomst zon zij als Kappeyne en van Houten samen geroepenworden een ministerie saam te stellen Vervolgens verheerlijkt spreker de reebterzijde diehoe verdeeld iu richting toch bij stemmingtneendrachtig is De wel tot regeling van h etonderwijs zal steeds door zg partij bestredenworden uit liefde voor zijn land en voor jiebeginselen die bij voorstaat zal hij blijven handelen I De heer Oldenhuis Gratama uitbreiding vknhet kiesrecht wenschende eo het algemeenstemrecht in theorie voorstaande acht bh kbanrden tjjd daarvoor nog niet gekomen voorberiding der grondwetsherziening cht hij nooi kehjk invoenng der schoolwet met 1 Juli a wenscheljjk Nadat de heer v n Baar de eninog eens behandeld had herinnerde by dileden dat men begrootingsdiseussiën had dour op de hoog opgevoerde uitgaven te wyzen flnop inkrimfing vooral in zake onderwijs aan iedringen Belastinghervorming acht hij weBscbelijk of evenwel voorstellen van den teger woordigen minister zijn goedkeuring zullen weidragen IS te betwyfelen T Dat de heer van Wassenaer van Catwyck udg eens hot volkspetionnemetittejMDrake zou brengen was te verwachten dat van onderdrukking der minderheden sprake zou zijn kon niet uitblijven maar waarom dan toch geijverd tegen algemeen stemrecht en zich tevreden gesteld lufet een censjs binnen de perken door de grondwfct gesteld zoo houdt men immers altijd verdrukking der massa door een kleine minderheid De heer MirandoUe bettrydt de con 3titutipneele theoriën van den beer van Houten do li ia met hem voor grondwetsherziening Zalhy tegenover dit iiiiiiisterie van stilstand een aiwachtende houding aannemen dan is bet ojn de ünancieele ontwerpen af te wachten Dankt de heer de Savornin Lohnian dein minister voor zyn circulaire omtrent de schutterdienst op Zondag de oöderwysquaestie verbiedt hem dit ministerie te steunen voor de begrootingen echter geen gevaar voor zooverile hem betreft die toch zal hij niet afsteinm j om redenen daar buiten gelegen De heer Mees verdedigt de liberale parti tegen de aanvallen van linKs uu rechts hu wijst den heer van Houten up zoovele wettep in het belang der massa door haar tut stauii gebracht en ontzegt den anti revolutioiiaireli het vermogen om als partij op te treden Hat ministerie geen lang leven toeschryveiide wil by echter de daden afwachten De minister Kool bespreekt de voorstellen omtrent de defensie die hij afkeurt terwjjl d heer Barge ten slotte de grondwetsherzienin bestrijdt en de regeering aanmaant hevei o de teekenen des tyds dau op de vragen di tijJs te letten De discussie op Woensdag bracht evenmi veel nieuws Door den heer Brouwers wen het ontstaan van het tegenwoordig ministerie als ministerie om zaken af te doen verdedigd door de onmacht der liberale partij om eeii ministerie saam te stellen dat in staat was d schoolwet nit te voeren hij zal het ininisterii dus steunen De heer de Jonge had de eef iets nieuws in het debat te brengen Na de regeering geprezen te hebben over de circulaire inzake de schutters exercitiën op Zondag eil omtrent de voornemens tot beteugeling van het drankverbruik na nog tot de orde geroepen te zijn toen hij over christelijk onderwjja uitwijdde na een verdediging der anti revolutionairen tegen het gezegde van den heer Mees dat zij geen regeering konden vormen gaf hij ten aanhoore van het geheele volk in naam onzer christelyke natie zijn verontwaardiging te kennen over de woorden door den dapperen bevelhebber van Atjeh den generaal van der Hejden gesproken bij de steenlegging van den nieuwen missigit te Kotta Radja omdat Gods beste zegen op dat werk was ingeroepen hi verwachtte daaromtrent inlichtingen van den minister NatJat de beer Idserda aangetoond had dat wij wel ministers maar geen ministerie hebben verklaarde hij zijn stem afhankelijk te maken van de invoering der wet op het onderwys hij vroeg meer bepaald of de regeering omtrent dit onderwerp sedert de adres disctusiën veranderd was en wat de kosten der invoering volgen dezen minister zullen bedragen Bekend met den inhoud der geheime stukken betreurde bij die geheimhouding omdat de opheffing daarvan een geheel ander licht over de crisis voor de natie zou doen opgaan In een uitvoerige rede deed de heer Rutgers van Rozenburg alle ministers de revne passeeren wat hein gelegenheid gaf zyn eischen omtrent vele onderwerpen bloot te leggen Was hy ingenomen met den minister van financiën den minister van oorlog zou hjj liefst met een credietwet afschepen omdat zyn crediet in hem niet groot was daar bü niet wist wat hii wilde Over het geheel was deze rede een aange name verpooziiig na zooveel ernstige redeToeringen al zullen sommigen met het ges nrokene minder ingenomen zijn Wat reeds herhaaldelijk gezegd was omtrentde groote verdiensten van de mannen die dezenzomer de portefeujlles aanvaard hebben werdnog eens herhaald door den heer Corver Hooft Nieuwe middelen werden door hem noodzakelijk geacht ook bij meerdere opbrengst derbelastingen om de uitgaven te dekken Deheei Borgesius acht na al het gesprokene openbaarmaking der stukken noodig omdat daaruit aan de natie zou blijken dat de koning zichniet met de plutocratie verbonden heeft eerstvan voornemen slechts tegen oorlog te stemmen maakt hij nu iijn stem afhankelijk van deverklaring die het ministerie omtrent de invoering der schoiilvvet zal geven Grondwetsher iening Scht hij met zooveleu in en buitenhet parlement noodig ïen slotte sprak in de titling van Woensdag de heer de Casembroot om den generaal van der Heyden tegen den heerde Jonge te verdedigen verder gaf hij zijnat keuring te keunen omtrent de plannen inAtjeh een burgerlyk bestuur in te voeren waardoor bet gewoniiene weder m de waagschaalzon gesteld worden L BINNENLAND GOUDA 29 Nuvember 1879 ii de gistereoavouH pelioiulen ver nderinji der fd iouda en 0 ustrekeii der HolUndsche Mnalschnppij vnri Landbouw ia tot Bestuurslid benuemd io do wiCriturr üritstHHii door het overtijdeu van Dr P de Wilde de liter A vun Vee De opbrengst van de iusehrijviiigen ten behoeve der ongelukkjgen ten gevolgde der overstroutning lu Spanje bedraa H hier ter stede de som van ƒ 294 25 Woensdag 3 D ccmber e k heeft eene vergadering plaats der Dtbatvuj club Dan inzal als spreker op