Goudsche Courant, zondag 30 november 1879

vi n zijn sl ig voorlgeliolpen had Sicun had hij niet noodig wat het geld beirof Hij bezat ruim ƒ 25 uit de weiken onderstandskas van de gevangenis Dat was genoeg om een drietal weken op zijn gemak te kunnen zoeken naar werk Het doel van zijn bezoek was alleen zich aan e bevelen in de welwillendheid van de heeren en zich te verzi keren nn do vo irspraak van den commissTrls Hij gevoelde behoefte aan steun nu liij de goede maar nioeielijke keu ie van terugkeer in de inaatsehappij nnngegaan had Met harttlijkhcid werd hem die steun toegezegd De commissaris randde den man verder aan zuinig Ie zjjn op zijn geld gaf hem een adres op voor een kosthuis beval hem matigheid aan kortom gaf hem goeden raad Inmiddels zou naar een baantje voor hem worden roudgezien Omstreeks een uur later t was s avonds zat do goedhartige politie ambteunar met zekere zelfvoldoening een zijner beambten te vertellen van aezm kerel die nu ten minste de politie niet meer als zijn natuurlijken vijand beschouwde en kans had van boef eerlijk mensoh te worden toen een luid gejoel vernomen werd voor bet bureau In sraoordronken toestand werd een man op een kruiwagen hel bureau ingereden Hij werd bg de politie gebracht omdat liq van alle geldmiddelen berooid was en geen onderkomen had En wie bleek deze dronkaard te zijn Niemand anders dan de benevelde persoonlijkheid van den ontslageu gevangene die ondanks al zijn goede voornemens onmiddellijk naar een kroeg was gegaan Daar w is hij dronken geworden en in een uur tijds waren zijn ƒ 25 gevlogen De commissaris van politie schreef onder het verbaal dezer arrestatie hoe een ontslagen gevangene tot de maatschappij wederkeeit I Uit Leeuwarden bericht men ons Men weel datde welvaart van de landlieden in deze provincie dewikken van weelde bijzonder deed bloeien Als eenbewijs hoc de eriiggaiig van die welvaart nadeeligwerkt op die van alle vakken van weelde kan dienen dat een goud en zilversmid hier ter stede reed gi ruimen tijd geleden van zijn tien knechts er zevenheeft afgedankt en dat de inanufac uriers andere artikelen geheel vreemd aan hun vak in hun handel opnemen N cd D Hel nu geeft eene vergelijking tussohen do uitkomsten die het parlementaire stelsel in de tien jaren van z jn bestaan in Duilfcliland heeft opgeleverl en die welke hier in dat tijdperk er door verkregen zijn Nog geen tien jaren bestaat het Duilsehe rijk in zijn nieuwen vorm het heeft niet alleen met woelingen en onrust van verschillenden aard Ie kampen gr had raaar gaat bovendien nog voortdurend gebukt onder den druk van een naijver tussohen de verschillende bondsstaten waarbij ons provinciaal en ander gekrakeel kinderspel is en toch wat al itewichtige en uitgebreide regelingen zijn in dat korte lijdsbestek tot stand gekomen Bij ons echter vtrA Injn i geen enkele wet van eenigen omvang tot stand gcbnicht Het Ilbl zou wensclien dat in de vergaderza il der Tweede Kamer een lijst werd opgchaiigi n waarop met grooto letters al de voorstellen der regeering werden verinehl die sedert 18G6 zijn mislukt Ieder lid dat het woord vraagt moest verplicht zijn het gelaat naar die lijst te wenden de omvanj der Handelingen zou stellig inkrimpen die van het SlaatsUad toenemen Kan een Kamer populair zijn vraagt het Hbl wanneer hare handelingen grootendeels in het uilspreken van rcde voeringen en het verydelen van hervormingen bestaan f Veel meer dan de twintig dagen door do grondwet voor eeii geheele zitting bssterad zullen reeds besteed worden aan de beraadslaging over de staatsbegrooting die uu dezer dagen begonnen is Het staatsbestuur in zijn geheelen omvang n in al zijne bijzonderheden zal daarbij haarfijn worden uitgeplozen het gebrekkige op zoo volSilei gebied zal zal worden aangetoond maar zal ook bet Iwsef levendig zijn dat niets zoozeer schuld heeft aan dien vernederenden toesinnd als de Kamer zelve Het llld hoopt dat de Kamer hare krachtige medewerking moge verleencn om die donkore vlek iii onze parlementaire geschiedenis uit te wisschen fjaat de Kamer des nooils minder vergaderingen houden dan thans maar laat zij haar wijze van werken verbeteren Laten hare verslagen niet cene verzameling zgii van opmerkingen maar goed bewerkte rapporten van leden die op de hoogte zü e i het gevoelen der meerderheid weergeven Laat het eene eerezaak voor elk lid zijn na de sluiting eencr zitting te kunnen verklaren niet ik heb zoo dikwijls gesproken maar ik heb zoovele verbeteringen in de wetgeving helpen tot stand brengen Dal eergevoel alleen kan ons land edeler vruchten aanbrengen dan de lange treurige reeks van mislukkingen die wij in de laatste vijftieu jaren hebben geoogst reden de hetr A Eooibooi ille tot oiwierweTp itank jndigdt hts over ia l radiciiistne Muiiuhig 8 DiCmber e k Iietfi cei c geu one verpiulirtg plaats der nfd 6 o t7 ew O ns eX eH van het Ntdl r i ik s Ml IVolCïljintejiiiund Jlen leden 7ijii ei nliie pilüten vjui 1 linudi lirig ioepczoiideii die oj deze verg id ring kwnnen besproken worden le vergadering is alleen toegni kiJijk injr damesen h creiile len ziod it men ook tcgrn betaling haar niet k in bijwonen Voor liel lidnnta sc Ktp geve men zich op ann den Sxriliiris an Jiet H sluur den hei r Cs J liim alhier VEKi i VPEUlXa VAN iim GEMKKXTJiKAAD Dinsdag delT 2 December 1879 dis nrniiiddags t U 1 ure ten einde te behandelen De voorstellen tot wijzigingder gemeenle begrouting dienst lb79 Het adres inn C de Hoop betrekkelijk de huur Tan een stuk buit ndijfcs gi legen land nan den Hoogen Scbielaml clien Zeedijk Voorstellen betrekkelijk de oprichting eencr alerleiding Te benoemen Eenen hulpunderivijzer aan de ïusschenichool feilen b ug 6 iler aan de brug over de Gouwe bij het Plantsoen Uit Zevenhuizen schrijft men ons d I 28 Nov 1879 In de tiveide vergadering der vereeniging ïot Nut en Vermaak voor dezen winltr nlliier gehouden hadden wij het genoigm den Iseir T Quint van Stolwijk als spreker te zien optredrii Zijne voordracht de geschiedenis van een oudvolks vermaak werd door het talrijk opgekomen publiek waaronder vele damis met dien bijwd begroet die zulk eene rede w iardig is N de pauze werden door de Heercn J Quint P Quint en J C Seiner van Stolwijk en J v d Starren A v d Hilt Beijnders H Kipping en 1 Blok Jr v in Zevenhuizen een veertiental bijdragen gel vinl zoowel in proza ais in poëzie benei ens een paar zang tukken Bij hei einde der vergadering flankte de voorzitter de verschillende sprekers van den irvond en in het bijzonder de Stólwijksche lieeren die gewis een blyvenden indruk hebbeu achtergelaten De tweede lecsbeurt in de Vereeniging Winterlezingen te Bergambacht werd Donderdag II ervuld door den hier A Kars hoofdoiuUrwijzir te ioiulriann Zijne boeiende en leerrijke verhandeling ivas in twee deeleu verdedil l at is mijn man en wDe menscli soms meer soms minder dai mensch Na de pauze werden bijdragen geleverd dü or den spriki r en de iih J C Kersbergen van Lckkerkerk en 1 Cf Bettink van Beigambacht De eerstvolgende pp eekbeurt zal op Donderdag 4 I ic vervuld worden door den heer A G van Willigen van Gouda De gemeenteraad van Krimpen op de I ek heeft besloten tot stichting einer tweede openbare lagere school en wel in het westeinde der gemeente Staten Generaal Tweede K iMEU Zittingen van 27 en 28 Nov 1879 In de zitting van Dondi rdag is het algemeen debat over de staatsbegrooting voortgezet De heer Flansen van de Putte verdedigde de houding der kroon en zijne eigene hamleling in dizen zomer Het optredin van dit kabinet iwas alleszins gi nchtvnardigd daar de liberalen niet in slaat waren een minislfrie te Tornien Grondwetsherziening was niet absoliint noodzakelijk De heer van der Hjiien zal tegen de hoofdstukken 3 en 5 itemmen op grond van de houding der regeering in de onilcrwijs rjnaeslie Hij eu de heer van Nispen bestreden de uitvallen van den heer Rutgera tegen de katholieken De heer van der Linden ivi kte de liberalen tot eensgezindheid op tot afdotfiiing van zaken De heer Sickesz wil ook de regecriug steunen indien zij de liberale beginselen niet aantast De minister van Lynden refereerde zich aan liet memorie antwoord De regeering wil geen grondvvctsluTziening maar belaslinghervorniing Haar slandjiunt onilrcnt de onderwijs wet is niet vlranderd Dit jaar z ig zij in de aanneming der begrooting geen votum van vertrouwen maar hoopte d t in het volgende j iar te verdienen In de zitting van gisteren bij de voorlzitling der algeracene beraadslagingen over de staatsbegroufing verklaarde de minister van financiën dat belastinghervorming mogelijk was zonder grondivetshefziening en dat werden de beldstinirplannen ilir rigcering aangenomen het kitzersp rsniieil van zelf zon worden uilgebftid Hij maakte le uilvoi ring der schoolwet niet afhankelijk vin aail te wij en middelen voor dal doel alleen Hij vro cg eiin voor zijne plannen eii rekende voor de op tf hn ngen nieuwe middilen vooral op i e gegoede middi nklasse B j de verdere discussien verklaarde de minisitr van Lijnden tegen ovr den lieer Morns dal de uilvoiiing der onderiiijswet is c ne regeering=zaïik Tegenover d n lieer Elout ven ed gde de miniiter Six uitvoerig de schoolwet wuirin liij geen staatkundige maar uitsluitenf pse lagogische strekking zag e die hij daarom giiarne zou uitvoeren Het ulgetfcen debat is gesloten en Hoofstuk 1 aangenomen De voor de wetenselinp maar ook vooral voor de Nederlaiidschc iniinstrio z o gewichtige nil i iraak in de z ak inn Oebr B Imlansenm kers te Bolterdam beschuldigd van dit fersfe valschheid in een onderliandsch gischrifl door het versinnen mmiu een bevrijding óeidtn het in vereeniging des bewust gebruik maken van dat vahche stuk wilke zaak het Hof te s Hage in de afgeloopen week drie aciitereenvolgende dagen bezig hield had gisteren ochtend plaats Het Hof sp ot de beide beschuldigdtu vrij op grond dat hun schuld uit het op de terechtzitting gehouden onderzoek niet wetlig en overtuigend is gebleken Gelijk te denken was is cassatie niingelcekend tegen het vonnis der rechtbank te Middelburg van 21 ilizer waarbij de hier W H Keun lol ƒ 5 boete c e veroordeeld is weirens het gebruik maken van een reeds vervallen retourbiljet op den Sloatsspoorweg van Middi Iburg naar Ilotter ijnn De gemeenteraad van Amsterdam heell met betrekking tol de sladsrcinigingsdienst besloten dat van gemeentewege de openbare weg geveegd en voor zooveel iioodig vooraf besproiid zal worden en dat dit werk des nuclits zul geschieden Bij de icAmstenlara gehouden koffieveiling is gemiddeld alles 2 a 2 2 ets bovem taxatie verkocht hetgeen voor de schatkist cene bate geeft van 3 ton boven de raming Men kan zich een denkbeeld maken van het goederenvervoer aan het station te Venlo als men weel dal jl Maandag niet minder d ui l wagons geladen met alle mogelijke goederen waaronder steenkolen en suiker liet meest voorkwamen van daar verzonden zijn Van Schokland lot Harderwijk ligt de zee vol ijsIn de vergadering van afgevaardigden der plaatse 1 lijke comités en van bolangslelleiiden in de Noordelijke Uazcevnart op 22 roï jl in den Haag gehouden werd zoo ils gemeld is besloten in 1880 voor fle derde maal de ff iliem Barents een tocht naar het liooge Noorden te doen ondernemen N iar aanleiding van dit bisluit heeft tliaua hel Comité v in uitvoering zich met lene circulaire tot de plaatselijke comiics en alle belangstellenden gewend In die circulaire J wordt gezegd De vergadering kwam eenslcrainig tot het besluit dül nu de nilkomsten van de twee eerste tochten de virwachtingcn verre hebbm overtrotfcn en idgemeen ook bijzonder in den vreemde die nilkomsten op zeer hoogen p j s ijn gislelo dat nu Nederland tiisscheii grootere ondernemende zeevarende natiën zijn plaats op Arctisch gebied niet zonder roem heeft herwonnen nu zelfs het op hooge breedte gelegen l rans Josephland door niemand tot dusver vrijwillig bereikt door het kleine Neilerlaiidsche pooWiip is opgezocht nu wetenschappelijke waarnemingen van groot gevicht op heide tochten zijn verz iiBeld en deze onilernemingen meer en meer blijken eene uitnemende oefiniohool voor onze zeelieden te zijn dat thans het aangevangen crk niet mocht wonleii gestaakt Nu minder dan ooit zoo werd geoordeeld nu luit Kooleinans B ijnen die do eerste was om door zijne bcziileiyle taal de sympathie der natie voor de pooltoohten weder op te wekken die ook bij de uitvoering zijner denkbeelden er de ziel en het leven van was en bij voortduting daarin wanne belangsliHing bleef stellen ons is ontvallen Over het graf van hem die zooveel voor de zaak der poollochien heeft gedaan wilden allen elkander de hand reiken om met verbonden krachten zijn werk een werk ter eere en nutte van Nederland en de wetenschap voort te zetten Te werken in zijn geest in zijne richting achtte men tevens de beste hulde aan dien geestdriftvoUen zeevaarder Het comitc van iiilvoering roept weder met vertrouwen hulp in tol het bijeenbrengen van de nbodige gelden geraamd op 14 a 15000 gulden Dezer dagen kwam er op een der politieburcelen Ie Amsterdam een juist ontslagen gevangene bij den seclic commissaris om steun vooi spraak en goeden raad Deze ontslagene was bezield van de heiligste voornemens oin weer terug te keeren tot de maatschappij gelijk zijn uitdrukking luidde die hij waarschijnlijk uit den mond van een g tsttlijkc in den kerker gevangen had Hij kwam juist bij dezen commissaris omdat hij wist dat dize wel meer liideu De Slaahcourant bevat een rapport van den minister van justitie aan Z M den koning waarin de noodzakelijkheid wordt betoogd van rone herziening van het wetboek van koophandel Sedert de imoering zegt lie minister o a zijn ruim veertig jaren verloopen jaren waarin dat wetboek niet noemenswaard is gewijzigd maar jaren tevens waarin de ervaring ruimschoots heeft gesproken waarin de handel meer dan ooit oosmopolilisch van aard in ineuig opzicht nieuwe behoeften openbaardeen niiuwe gebruiken aannam jaren eindelijk waarin de handelswetgeviug van naburige tlateu groote verandering en verbetering onderging Onderscheidene gewichtige onderwerpen yn op voor de en Igd geheel onvoldoende wijze in het wetboek geregeld Het moge voldoende zijn slechts enkele voorbeelden te noemen Beeds voor lang bleek de behoefte aan eene beti re regeling van de naamlooze vennootschap waartoe bereids in het bij kon boodschap van 14 Nov 1871 aan de Tweede Kamer ingediend wets ontwerp eene vruclitclooze poging werd gedaan Tegen misleiding i n van het publiek èu vau de vennoolcu zelve door een opperiniichtig bestuur zoowel bij de oprichting als bij de werking der vennootschap wier soliditeit door de regeering niet kan worden beoordeeld zijn krachtiger waarborgen noodig dan in de artt 3t en 56 Wetboek van Koophandel worden aangetroffen De wetsbepalingen omtrent de makelaardij vorderen dringend eene grondige herziening De gebreken der wettelykc voorschriften betreffeude wissels en ander handelspapier zijn algemeen erkend en eerst na eene geheele omwerking vau titels VI en VII van het l Boek kan in dit opzicht tusschen de wet en hel handelsgebruik eene geweuschte overeenstemming hocrschen De bepalingen van hel tweede Boek van het Wetboek van Koophandel mogen niet eene zóó ingrijpende herziening eisehen toch is de regeliug van oielerscheidene punten vau zeerecht allczius voor vu belering vatbaar en heeft de prao tijk ook hier onderscheidene leemten doen kennen H t fallictenrecht eindelijk behoort aan de schuldeischcrs meer waarborgen aan te bieden voor eene richtige behartiging hunner belangen dan thans het geval il Een nieuw Wetboek van Koophandel is roorZ ker hier te laifde niet vereischt maar met iierziening mag niet langer worden gedraald Nieuwe regeling van enkele onderwerpen en zorgvuldige toetsing van het geheele wetboek aan de lissen der ondervinding zoowel hier als elders verkregen zijn noodig om ons handelsrechl in overeenstemming te brengen met het rechlsbewustzijn der kooplieden en lie behoeften zoowel van het nationale als van het inlernationale handelsverkeer De geuiohlige taak om daartoe aan Uwe Majesteit de noodige voorstellen te doen kan het best worden opgedragen aan eene staatscommissie zameugesteld uu mannen die grondige kennis hebben van het haudelsrccht en het handelsgebruik Om deze redenen zoude het Uwe Majesteit kunnen behagen eene staatscommissie t t herziening van het Wetboek van Koophandel in te stellen door hel nemen van het besluit waarvan een ontwerp hierbij aan Uwe Majcsleil eerbiedig wordt aangeboden Dit rapport wordt gfvolgd door het kon besluit van 22 Nov jl waarbij ingisttld wordt cene staa scoinmissie lot herziening van het Wetboek van Koophandel en tol leden dier commissie worden benoemd de hh mr J G Kist raadsheer in den hoogen raad tevens voorzitter mr H C Verniers van der LoefT lid van den raad vanslate mr J A Fruin hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid bij de rijksuniver siteit te Utrecht mr T M C Asser raad adviseur bij het dep van buitenlandsche zaken advocaat en hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid bij de universiteit te Amsterdam mr M 3 Pijnappel advocaat Ie Amslferdam jhr mr G J Th Beelaerts van Blokland referendaris bij het dep van justitie tevens secretaris voorts wordt aan de commissie als adjunct secretaris toegevoegd jhr mr R K W IJ Diert van Melissant advocaat te s Gravenhage TOOliTEEr Wanneer een looneelgezelschap slechts zesmaal per jaar in eene gemeente optreedt kan in alle billijkheid gevorderd worden dat er zes degelijke stukken worden opgevoerd liet ré erloire van ieder gezelschap bevat ouder het koren ook steeds tm g kaf onder de goede stukken loopen Uit deu aard der zaak enkele minder goed geslaagde door doch die laatsten kunnen o i veilig bewaard blijven voor de stad wii r de troop gevistigd is In gemeenten waar sUchls enkele voorslelliiigen gegeven worden moet het beste worden opgevoerd wat hel repertoire oplevert Ik Hel is diiirom dat wij een weinig gunstig oordeil zouden moeten vellen over de keuze van VroUivENfc TUDENTr N Donderdagavond door het Nedertandsck Tooneel opgevoerd ware het niet dal de opvoering bet gevolg was v in bijzondere omstandigheden De actrice die de hoofdfol vervullen moest iu het ABVERTENTIêlf k 25 JARIGE M is fig VAV MARTIN ÜS RUIJS EN ADEIANA DB BRUIN Gouda 30 Nov 1879 Hunne dankbare kinderen aangekondigde stuk word ploiseling ongesteld en inderhaast moest een greep worden g loan uit de voorhanden stukken Wanneer men nu weet dal vorscheideno daarvan niet in aanmerking konden kamen daar hunne opvoering de medewerking vereischte of van bedoelde actrice of van mevr Kleine die eveneens door eene lichle ongesteldheid is aangetast dan mogen wij ten slotte nog dankbaar wezen voi r ren stuk d it in zijn soort niet slecht is ï smi j Hartelijk dank voor de bewij en van deelneming bij het overlyden van den Heer C J BEGEER te Utredd V ed B BEGEER JiLLEDA W BEGEER en Eclitgenoote B BEGEER Bzn e STRAVER enEchtgenoote Gouda 29 November 1 879 Ili l einige ie dat het unvl niet dengl althans niet i hiiis behoort op het repertoire van het Nederlandsch Tooneel Hel is niet zoozeer een blijspel dan wel een klucht en hel verloonen van klBchlin is niet de laak der Vereeniging die de banier der kunst wil omhoog houden ook door hel opvoeren van kunstwerken waal een kunstwerk is Vrouwf nSlLDENTEN allerminst mmmmm een WINKELHÜIS staande op den bestenstand dezer Stad Keflecteeremjen gelieven ïich te vervoegen aan het Bareau dezer Coorant onder No 363 OPEÏBAHE VERKOOPM Hoewel verscheidene goede gedachten daaraan ter grondslag leggen is de uitwerking zoo verward dal er ten slotte geen enkele waarheid in het volle licht wordt gesteld de ijuaesties worden gesteld niet opgelost De overdreven zucht tol vrouweneman cipaiie wordt daarin gehekeld het vegetarisme in den persoon van dr Ruffel belachelijk gemaakt en de jalouzie van ichigenooten op hun vrouwen op de kaak gesteld alles zeer goed doch de wijze waarop de vercclnl ende gegevens lol een looneelstuk werden verwerkt schenkt weinig voldoening en on ook zonder dat men het programma gezien had spoedig doen vermoeden dat het stuk nie van de hand vau ccn schrijver is Voldoet het dus niet aan de strenge eisehen der criiiek hel bevat toch een aantal comische tooni llje8 die zoo zij uitstekend vertolkt worden als Donderdagavond het geval was den toeschouwer in een prettige stemming brengen en hem het gebrekkige van hel stuk over het hoofd doen zien WOENSDAG den 10 December 1879 des Voorniiddags ten 10 ure op de Bouwraauswoning in Jiet Veerstalblok onder GOUD RAK bewoond door J BUL K tan 8 KALFKOEIEy 1 KALFl AARS 4 VARKENS 8 a 0000 Kilo s HOOI Bouw en MelkeriJ GerecdscItappcn en eene partij Brnmlhout Inlichtingen geeft Notaris MAHLSTEDE te Bergamhacht Ien zoekt eene groote hoeveelheid Jf Xi C te koopen om ÜAGELI JJKS naar J5rMsel te sturen Oö ertes franco onder A B 4 Office de Publicité Brussel Openbare t erhoopinq te GOUDA op MAANDAG den 15 DECEiVIBER 1879 Vilstekend certotkt zeiden wij en wij nemen daarvan geen woord terug Vóór alles onze hulde aau mevr Sloetz die zonder in de minste overdrijving te vervallen het caricatuur van een geëmancipeerde vrouw weergaf Zij wist den humor in hare rol verval geheel tol zijn recht te doen komen en werkte niet weinig mede om hel siuk in genade door het publiek te dóen a inneinen De dames Tonia Poolman en Sablairolles vervulden de rollen der twee vroolijke vrouwenstudenten zóó als wij dil van hen verwachten konden nl zeer aardig Het looneelije waarin door hen hel BiirKhenlird gezongen werd dat waarin zij dr Ruffel afvallig maakten van zijn leer on niet ininder dat waarin zij hun baat jegens prof Horn uitten dwongen niet ten onrechteluidetoejuichingen af Het bescha ifde spel viiiT mej van Biene en mej Chr Poolman welke laatste echter niet geheel van eentonigheid is vrij te philin verdient evenzeer een woord van lof terw ijl ook dal van mej Engers recht verdienstelijk w is Zijn er enkele leden van het gezelschap die hier slechts zelden optreden dit kan niet gezegd worden van de hii Morin I n Tourninire Tol het besludeeren van hun talent als tooi eilspeier zyn wij telkei s in de gelegenheid en voorzeki r d il is het besludeeren waard Vergissen wij ons ichter niet dan munt geen van beiden uit door bijzondere rolvastheiil Zij vertrouwen vaak te veel op don suiiltl ur en meer dan ons lief is laten zij het op dien onderaardschen vriend aankomen De rollen van dr Elleuberg en Kheinard Feldberg werden door hen overigens verdienstelijk vervuld De hior Jacs de Boer kweet zich eveneens goed van zijn laak als dr Rnlfil en de heer F Bouwmeester voldeed vrij goiil alleen was diens uiterlijk niet üïcreenkonistig zijn rol Hij moest een majoor voorstellen doch gehek meer op oen rustend soldaal of hoogstens een gepasporteerd onder I u ii ui ir i officier De heer de Jong heeft slechts zijne stijf s voormiddag ten elf ure in het Koffijbuis lifid in houding en bcwi ii jcen te ovtrwiuiicii om voor de oTcrigt leileu van t jjczelachap niet ondtT te doen Zijn actie is ffoed en hetgeen hij te zegjiea heeft komt ten volle tot zijn ncht Wtj eindi j eu met den wciisch dat de twee ongr 8telde actrices spoedig hftrsicllen mogen en dat voor het vervolg geen buitengewone omstandigheden etn treurigen j nvioed mogen uitoefenen op de tüoneelvoorstellingen ie def er stede DE H V11M0NIE aan de Markt aldaar van een siimisaiis met OUWMAHSWONmG IlSTl II IIIM Kerstmis en Nieuwjaar zijn aanstaande 1 De ouders weten chier geen keuze te doen om de vvenschon hunner kinderen te voldoen Moeten zij speelgoed hebbon Neen dat zou over 8 dagen stuk zijn Hoe jammer van zooveel weggegooid geld 1 Neen dan is hel beter oen warm stuk kleeren te koopen dat hun zal vrijwaren voor verkoudheid on voor alle ziekten welke de winter met zicb brengt Iï iailpleeg daarom voor die aanknopen het schoone gtillnstreerile album van de BÊLLË JARDINIERE c Parijn dat u op franco aan r ige gratis en franco wordt toegezonden STALLING SCllUUi HOÜICBRG TUINMAN8I 1UIS en verdere Betimmering en ERF alsmede eenige perceelen W ei én Hooiland TUIN BOOMGAARD WEG en WATER zijnde de Hofstede BUBGVLIHT aan de Karnemelkaloot te C3 O IJ ID Z wijk R Nr 2G0 groot 15 Hektaren 99Ai en 4U Centiaren Nadere inlichtingen zijn te bekomen tenKantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVEK te G ourfa